text w WinApi (dev-c++)

Odpowiedz Nowy wątek
2004-11-17 20:38
ulisses20
0
#include <windows.h>
LRESULT CALLBACK WindowProcedure (HWND, UINT, WPARAM, LPARAM);
char szClassName[ ] = "WindowsApp";

int WINAPI WinMain (HINSTANCE hThisInstance,
          HINSTANCE hPrevInstance,
          LPSTR lpszArgument,
          int nFunsterStil)
{
  HWND hwnd;       
  MSG messages;     
  WNDCLASSEX wincl;    
  wincl.hInstance = hThisInstance;
  wincl.lpszClassName = szClassName;
  wincl.lpfnWndProc = WindowProcedure;  
  wincl.style = CS_DBLCLKS;        
  wincl.cbSize = sizeof (WNDCLASSEX);
  wincl.hIcon = LoadIcon (NULL, IDI_APPLICATION);
  wincl.hIconSm = LoadIcon (NULL, IDI_APPLICATION);
  wincl.hCursor = LoadCursor (NULL, IDC_ARROW);
  wincl.lpszMenuName = NULL;        
  wincl.cbClsExtra = 0;           
  wincl.cbWndExtra = 0;          
  wincl.hbrBackground = (HBRUSH) COLOR_BACKGROUND;
  if (!RegisterClassEx (&wincl))
    return 0;
  hwnd = CreateWindowEx (
      0,         
      szClassName,    
      "Windows App",    
      WS_OVERLAPPEDWINDOW,
      CW_USEDEFAULT,   
      CW_USEDEFAULT,    
      544,         
      375,        
      HWND_DESKTOP,    
      NULL,        
      hThisInstance,   
      NULL        
      );
  ShowWindow (hwnd, nFunsterStil);
  while (GetMessage (&messages, NULL, 0, 0))
  {
    TranslateMessage(&messages);
    DispatchMessage(&messages);
  }
  return messages.wParam;
}
LRESULT CALLBACK WindowProcedure (HWND hwnd, UINT message, WPARAM wParam, LPARAM lParam)
{
  switch (message)        
  {
    case WM_DESTROY:
      PostQuitMessage (0);   
      break;
    default:          
      return DefWindowProc (hwnd, message, wParam, lParam);
  }
  return 0;
}

Gdzie tu wstawic instrukcje typu settextcolor itp. i jak?
z góry dziękuje !!!

Pozostało 580 znaków

2004-11-17 20:54
0

W obsłudze WM_PAINT u ciebie WindowProcedure(), przeglądając zasoby msdn (http://msdn.microsoft.com) zwróc uwage, co jest napisane na temat BeginPaint() i EndPaint() oraz GetDC() i ReleaseDC()


Linuksa, czy innego Uniksa, można opisać za pomocą logiki boolowskiej a nie za pomocą prawdopodobieństwa.

'System szesnastkowy jest wspaniały! W skali od 1 do 10 daję mu E'

extreme safety for Ubuntu:
sudo echo -e 'Defaults targetpw\nDefaults timestamp_timeout=0' >> /etc/sudoers

Pozostało 580 znaków

Odpowiedz
Liczba odpowiedzi na stronę

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0