[C/C++] - Menu Podswietlane

0

Jak zrobić w C++ menu takie jak przy wcisnieciu F8 podczas uruchamiania Windowsa - z polami wyboru i podswietlanymi paskami - w konsoli DOS !!
Dzieki

0

np. tak:

#include <iostream>
#include <windows.h>

using namespace std;

int menu(char ** teksty, int ile);

int main()
{
 char * opcje1[] = {"Opcja 1", "Opcja 2", "Opcja 3", "Wyjscie"};
 char * opcje2[] = {"Opcja 1234", "Powrot"};
 while (1)
 switch ( menu(opcje1, 4) )
 {
  case 4:
  return 0;
  case 2:
  while (menu(opcje2, 2) != 2)
   Beep(1000, 200);
  break;
  default:
  Beep(1000, 200);
 }
}

int menu(char ** teksty, int ile)
{
 static HANDLE h_we = GetStdHandle(STD_INPUT_HANDLE),
        h_wy = GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE);
 int wybor = 1;
 CONSOLE_CURSOR_INFO cci = {0};
 GetConsoleCursorInfo(h_wy, &cci);
 cci.bVisible = false;
 SetConsoleCursorInfo(h_wy, &cci);
 COORD p = {0};
 DWORD k;
 FillConsoleOutputAttribute(h_wy, 0x07, 80 * 25, p, &k);
 FillConsoleOutputCharacter(h_wy, 0x20, 80 * 25, p, &k);
 while(1)
 {
  INPUT_RECORD ipr = {0};
  DWORD p = 0;
  for (int i = 0; i < ile; i++)
  {
   COORD poz = {2, 5 + i};
   DWORD p;
   SetConsoleCursorPosition(h_wy, poz);
   SetConsoleTextAttribute(h_wy, (wybor == i + 1) ? 0x80 : 0x08);
   cout << teksty[i];
  }
  if (ReadConsoleInput(h_we, &ipr, 1, &p) && p == 1 &&
    ipr.EventType == KEY_EVENT && ipr.Event.KeyEvent.bKeyDown)
   switch (ipr.Event.KeyEvent.wVirtualKeyCode)
   {
    case VK_UP:
    wybor = (wybor == 1) ? ile : wybor - 1;
    break;
    case VK_DOWN:
    wybor = (wybor == ile) ? 1 : wybor + 1;
    break;
    case VK_RETURN:
    cci.bVisible = true;
    SetConsoleCursorInfo(h_wy, &cci);
    return wybor;
   }
 }
}
0

jaaaa ..........

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1