Wyświetlanie czystego zdjęcia na pulpicie (bez okna)

Odpowiedz Nowy wątek
2019-09-30 12:47
0

Witam. Chciałbym stworzyć program, który wyświetli mi zdjęcie i napisy pod zdjęciem bez ramki/okienka. Szukałem dużo po internecie i ciągle są poradniki z zdjęciem w oknie

W załączniku dodałem przykładowe zdjęcia.

c1.png - jest to mój oczekiwany efekt
c2.png - czego nie chcę

Z góry dziękuję za każdą pomoc

 • c2.png (0,11 MB) - ściągnięć: 37
 • c1.png (0,28 MB) - ściągnięć: 39

Pozostało 580 znaków

2019-09-30 13:01
0

Ustawiasz sobie styl okna na okno bez obramowania, a potem na jego całej powierzchni wyświetlasz zdjęcie/grafikę.

Jeśli chcesz dodać napis pod oknem/zdjęciem (a nie nałożyć na nie) to musisz pobawić się regionami - https://docs.microsoft.com/pl[...]nuser/nf-winuser-setwindowrgn


That game of life is hard to play
I'm gonna lose it anyway
The losing card I'll someday lay
So this is all I have to say

Pozostało 580 znaków

2019-09-30 13:47
1

Ramka okna wygląda jak na MacOS (albo jakiś Linux).
Autor pytania oczywiście zapomniał wspomnieć o jaką platformę chodzi oraz z jakich bibliotek korzysta.


Jeśli chcesz pomocy, NIE pisz na priva, ale zadaj dobre pytanie na forum.
Zgadza się, też to zauważyłem. Podałem wersję dla Windowsa, jako najpowszechniejszej opcji, ale być może to nie jest system OP'a. Niezależnie od regionu - porada o oknie bez obramowania powinna działać także na innych systemach. - cerrato 2019-09-30 13:54

Pozostało 580 znaków

2019-09-30 13:59
0

Tak to jest przykładowe zdj. Korzystam z windowsa

Mam coś takiego

#include <Windows.h>

HDC     imageDC;    
HBITMAP   imageBmp;    
HBITMAP   imageBmpOld;  

const int  screenSize_X = 640;
const int  screenSize_Y = 480;

void loadImage(const char* pathname)
{
  imageDC = CreateCompatibleDC(NULL);   

  imageBmp = (HBITMAP)LoadImageA(     
    NULL,              
    pathname,            
    IMAGE_BITMAP,          
    0, 0,              
    LR_DEFAULTSIZE | LR_LOADFROMFILE
  );

  imageBmpOld = (HBITMAP)SelectObject(imageDC, imageBmp);
}

void cleanUpImage()
{
  SelectObject(imageDC, imageBmpOld);   
  DeleteObject(imageBmp);         
  DeleteDC(imageDC);           
}

void drawImage(HDC screen)
{
  BitBlt(
    screen,     
    0, 0,      
    screenSize_X,  
    screenSize_Y,  
    imageDC,    
    0, 0,      
    SRCCOPY     
  );
}

LRESULT CALLBACK wndProc(HWND wnd, UINT msg, WPARAM w, LPARAM l)
{
  // what kind of message is this?
  switch (msg)
  {
  case WM_PAINT:
  {
    PAINTSTRUCT ps;
    HDC screen = BeginPaint(wnd, &ps);  
    drawImage(screen);         
    EndPaint(wnd, &ps);         
  }break;

  case WM_DESTROY:
    PostQuitMessage(0);
    break;
  }
  return DefWindowProc(wnd, msg, w, l);
}

HWND createWindow(HINSTANCE inst)
{
  WNDCLASSEX wc = { 0 };    
  wc.cbSize = sizeof(WNDCLASSEX);   
  wc.hCursor = LoadCursor(NULL, MAKEINTRESOURCE(IDC_ARROW));    
  wc.hInstance = inst;          
  wc.lpfnWndProc = wndProc;        
  wc.lpszClassName = TEXT("DisplayImage");  

  RegisterClassEx(&wc);      

  int style = WS_OVERLAPPED | WS_CAPTION | WS_SYSMENU;  

  RECT rc = { 0,0,screenSize_X,screenSize_Y };   
  AdjustWindowRect(&rc, style, FALSE);        

  return CreateWindow(      
    TEXT("DisplayImage"),    
    TEXT("Display an Image"),  
    style | WS_VISIBLE,     
    100, 100,          
    rc.right - rc.left,     
    rc.bottom - rc.top,     
    NULL, NULL,         
    inst,            
    NULL);           

}

int WINAPI WinMain(HINSTANCE inst, HINSTANCE prev, LPSTR cmd, int show)
{
  loadImage("c1.bmp");

  HWND wnd = createWindow(inst);

  MSG msg;
  while (GetMessage(&msg, wnd, 0, 0)) 
  {
    TranslateMessage(&msg);   
    DispatchMessage(&msg);   
  }
  cleanUpImage();
}

Tylko, że wyświetla błąd i nw jak to naprawić

Błąd  C2001  w stałej występuje symbol przejścia do następnego wiersza
Błąd  C2146  błąd składniowy: brakuje „)” przed identyfikatorem „HWND”
edytowany 1x, ostatnio: cerrato, 2019-09-30 14:02
"U mnie działa" :> - tajny_agent 2019-10-03 12:26

Pozostało 580 znaków

2019-10-03 11:03
0

Znalazłem coś takiego, leczy wyświetla puste okno :/

#include <windows.h>
#include <tchar.h>

HBITMAP hBitmap;
HDC localDC;
HBITMAP hOld;
BITMAP qB;
HDC hDC;                       // Handle (virtual memory pointer) to drawing characteristics

LRESULT CALLBACK fnWndProc(HWND hwnd, unsigned int msg, WPARAM wParam, LPARAM lParam) {
  switch (msg) {
  case WM_CREATE: {
    //MessageBox(hwnd,_T("Window Procedure Received WM_CREATE Message!"),_T("Message Report!"),MB_OK);
    return 0;
  }
  case WM_LBUTTONDOWN: {
    //MessageBox(hwnd,_T("Window Procedure Received WM_LBUTTONDOWN Message!"),_T("Message Report!"),MB_OK);
    return 0;
  }

  case WM_PAINT: {         //At program start up the whole window is invalid so must be drawn.
    //TCHAR tmpText[]=_T("TempText");
    PAINTSTRUCT ps;
    hDC = BeginPaint(hwnd, &ps);
    BOOL qRetBlit = ::BitBlt(hDC, 0, 0, qB.bmWidth, qB.bmHeight, localDC, 0, 0, SRCCOPY);
    // Draw text on top of the image
    //int iBkMode=SetBkMode(hDC,TRANSPARENT);          // Save Background Mode characteristic of drawing context
    //TextOut(hDC,40,20,tmpText,(int)_tcslen(tmpText));   // Draw Text
    //SetBkMode(hDC,iBkMode);                    // Return Drawing Context To Original State
    EndPaint(hwnd, &ps);
    return 0;
  }
  case WM_DESTROY: {
    ::SelectObject(localDC, hOld);
    ::DeleteDC(localDC);
    ::DeleteObject(hBitmap);
    PostQuitMessage(0);
    return 0;
  }
  }
  return (DefWindowProc(hwnd, msg, wParam, lParam));
}

int WINAPI WinMain(HINSTANCE hInstance, HINSTANCE hPrevInstance, LPSTR lpszArgument, int iShow) {
  TCHAR szClassName[] = _T("Name");
  WNDCLASSEX wc;
  MSG messages;
  HWND hWnd;

  wc.lpszClassName = szClassName;           //Important Field! Character string identifying window class
  wc.lpfnWndProc = fnWndProc;            //Important Field! Function Pointer. Address of Window Procedure
  wc.cbSize = sizeof(WNDCLASSEX);       //Those top two fields I just listed are very important. The
  wc.style = 0;                //others are of course necessary too, but fully understanding all
  wc.hIcon = LoadIcon(NULL, IDI_APPLICATION); //the implications of the .szClassName and .lpfnWndProc fields will
  wc.hInstance = hInstance;            //go a long way to helping you understand Win32 coding. The
  wc.hIconSm = 0;                //.hBrushBackground field will be the color of the Window's
  wc.hCursor = LoadCursor(NULL, IDC_ARROW);   //background. The .cbWndExtra field is very useful as it allows
  wc.hbrBackground = (HBRUSH)COLOR_BTNSHADOW;     //you to associate object (Window) data to the instantiated Window's
  wc.cbWndExtra = 0;                //internal structure, i.e., accomodate member data.
  wc.cbClsExtra = 0;
  wc.lpszMenuName = NULL;
  RegisterClassEx(&wc);
  hBitmap = (HBITMAP)::LoadImage(NULL, (LPCTSTR)"c1.bmp", IMAGE_BITMAP, 0, 0, LR_LOADFROMFILE | LR_CREATEDIBSECTION);
  GetObject(reinterpret_cast<HGDIOBJ>(hBitmap), sizeof(BITMAP), reinterpret_cast<LPVOID>(&qB));
  localDC = ::CreateCompatibleDC(hDC);
  hOld = (HBITMAP)::SelectObject(localDC, hBitmap);

  hWnd = CreateWindowEx(0, szClassName, szClassName, WS_OVERLAPPEDWINDOW, 0, 0, qB.bmWidth, qB.bmHeight, HWND_DESKTOP, 0, hInstance, 0);
  ShowWindow(hWnd, iShow);
  while (GetMessage(&messages, NULL, 0, 0)) {
    TranslateMessage(&messages);
    DispatchMessage(&messages);
  }
  return (int)messages.wParam;
}

Jaka może być tego przyczyna ?

Pozostało 580 znaków

2019-10-03 11:05
0

Takie pytanie, może z czapy, ale warto zapytać ;)
Czy masz w katalogu z plikiem .exe plik z grafiką, którą chcesz załadować oraz czy ten plik nazywa się c1.bmp?


That game of life is hard to play
I'm gonna lose it anyway
The losing card I'll someday lay
So this is all I have to say
edytowany 1x, ostatnio: cerrato, 2019-10-03 11:06

Pozostało 580 znaków

2019-10-03 11:27
0

Tak. Mam plik c1.bmp w katalogu projektu z Visuala C++ Gdy robiłem zapis danych to plik z danymi pojawił się w tej samej lokalizacji, więc lokalizacja jest na 100% dobra. Pliku .exe nie mam, gdyż odpalałem projekt przez Visuala

edytowany 1x, ostatnio: sewek14, 2019-10-03 11:28

Pozostało 580 znaków

2019-10-03 11:36
1

VS nie używam za często, więc moja rada może być nietrafiona, ale czy Studio zapisuje exe w katalogu projektu, czy w jakimś podfolderze typu build albo podobnym? Bo być może to jest przyczyną. Możesz spróbować zrobić trzy rzeczy:
1) zmień string podany w kodzie z c1.bmp na sdtrsggsdf.bmp i zobacz, czy aplikacja zachowa się jakoś inaczej, wyskoczy jakiś błąd itp.
2) wygeneruj exe, wrzuć do jednego folderu z plikiem bmp i odpal
3) podaj w miejscu, w którym wczytujesz obrazek ścieżkę bezwzględną - coś w stylu c:\obrazek.bmp


That game of life is hard to play
I'm gonna lose it anyway
The losing card I'll someday lay
So this is all I have to say

Pozostało 580 znaków

2019-10-04 11:13
2

(LPCTSTR)"c1.bmp"

Jeśli już, to TEXT("c1.bmp")

Pozostało 580 znaków

2019-10-05 13:45
0
0x666 napisał(a):

(LPCTSTR)"c1.bmp"

Jeśli już, to TEXT("c1.bmp")

Faktycznie. Pomogło wielkie dzięki ;)

A jak mogę się pozbyć ramki/okna z tego zdjęcia ?

Pozostało 580 znaków

2019-10-06 10:24
1

Kombinuj ze stylami okna. Może WS_POPUP...

Pozostało 580 znaków

Odpowiedz
Liczba odpowiedzi na stronę

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0