Problem z odwoływaniem się do tablicy z innej klasy

0

Witam serdeczniee!
To znowu ja z jakże wielkim problemem dla początkującego. Otóż stworzyłem klasę Gra, a w niej tablicę. Problem polega na tym, że nie umiem wykorzystać tej tablicy w innej klasie. Od razu dodam, że z funkcjami oraz zmiennymi nie mam takiego problemu. Poniżej fragmenty kodów tych dwóch klas.

KLASA GRA

class Gra
{

   public:
  bool poprawnosc_obstawienia[12];

  public:
    Gra();
    Gra(const Gra &gra);
};

Gra::Gra()
{
  for (int i=0; i<12; i++)
    {
      poprawnosc_obstawienia[i] = false;
    }
}

KLASA FORM1.H

#include "Gra.h"

namespace RULETKA12 {

  using namespace System;
  using namespace System::ComponentModel;
  using namespace System::Collections;
  using namespace System::Windows::Forms;
  using namespace System::Data;
  using namespace System::Drawing;

  /// <summary>
  /// Summary for Form1
  ///
  /// WARNING: If you change the name of this class, you will need to change the
  ///     'Resource File Name' property for the managed resource compiler tool
  ///     associated with all .resx files this class depends on. Otherwise,
  ///     the designers will not be able to interact properly with localized
  ///     resources associated with this form.
  /// </summary>
  public ref class Form1 : public System::Windows::Forms::Form
  {

  public:
    Form1(void)
    {
      InitializeComponent();
      //
      //TODO: Add the constructor code here
      //
      obstawiana_suma_pieniedzy = 0;
      kredyt = 200;
      potencjalna_wygrana = 0;

    }

  protected:
    /// <summary>
    /// Clean up any resources being used.
    /// </summary>
    ~Form1()
    {
      if (components)
      {
        delete components;
      }
        if(this->gra)
      {
        delete this->gra;
      }
    }

  private: Gra *gra;

  protected: 

  private: System::Windows::Forms::PictureBox^ pictureBox1;
  private: System::Windows::Forms::PictureBox^ pictureBox12;
  public: 

  private: System::Windows::Forms::PictureBox^ pictureBox11;

  private: System::Windows::Forms::PictureBox^ pictureBox10;

  private: System::Windows::Forms::PictureBox^ pictureBox9;

  private: System::Windows::Forms::PictureBox^ pictureBox8;

  private: System::Windows::Forms::PictureBox^ pictureBox7;

  private: System::Windows::Forms::PictureBox^ pictureBox6;

  private: System::Windows::Forms::PictureBox^ pictureBox5;

  private: System::Windows::Forms::PictureBox^ pictureBox4;

  private: System::Windows::Forms::PictureBox^ pictureBox3;

  private: System::Windows::Forms::PictureBox^ pictureBox2;

  private: System::Windows::Forms::Button^ button_losuj;
  private: System::Windows::Forms::TextBox^ textBox;
  private: System::Windows::Forms::Button^ button_5zl;

  public: int obstawiana_suma_pieniedzy; // zmienna sluzy do zapamietania ile pieniedzy obstawiamy w jednym momencie
  public: int kredyt; //zmienna sluzy do zapamietania ilosci pieniedzy grazcza
  public: int potencjalna_wygrana; //zmienna sluzy do zapamietania ile pieniedzy gracz postawil w calej rundzie

  private:
    /// <summary>
    /// Required designer variable.
    /// </summary>
    System::ComponentModel::Container ^components;

#pragma region Windows Form Designer generated code
    /// <summary>
    /// Required method for Designer support - do not modify
    /// the contents of this method with the code editor.
    /// </summary>
    void InitializeComponent(void)
    {
      System::ComponentModel::ComponentResourceManager^ resources = (gcnew System::ComponentModel::ComponentResourceManager(Form1::typeid));
      this->pictureBox1 = (gcnew System::Windows::Forms::PictureBox());
      this->pictureBox12 = (gcnew System::Windows::Forms::PictureBox());
      this->pictureBox11 = (gcnew System::Windows::Forms::PictureBox());
      this->pictureBox10 = (gcnew System::Windows::Forms::PictureBox());
      this->pictureBox9 = (gcnew System::Windows::Forms::PictureBox());
      this->pictureBox8 = (gcnew System::Windows::Forms::PictureBox());
      this->pictureBox7 = (gcnew System::Windows::Forms::PictureBox());
      this->pictureBox6 = (gcnew System::Windows::Forms::PictureBox());
      this->pictureBox5 = (gcnew System::Windows::Forms::PictureBox());
      this->pictureBox4 = (gcnew System::Windows::Forms::PictureBox());
      this->pictureBox3 = (gcnew System::Windows::Forms::PictureBox());
      this->pictureBox2 = (gcnew System::Windows::Forms::PictureBox());
      this->button_losuj = (gcnew System::Windows::Forms::Button());
      this->textBox = (gcnew System::Windows::Forms::TextBox());
      this->button_5zl = (gcnew System::Windows::Forms::Button());
      (cli::safe_cast<System::ComponentModel::ISupportInitialize^ >(this->pictureBox1))->BeginInit();
      (cli::safe_cast<System::ComponentModel::ISupportInitialize^ >(this->pictureBox12))->BeginInit();
      (cli::safe_cast<System::ComponentModel::ISupportInitialize^ >(this->pictureBox11))->BeginInit();
      (cli::safe_cast<System::ComponentModel::ISupportInitialize^ >(this->pictureBox10))->BeginInit();
      (cli::safe_cast<System::ComponentModel::ISupportInitialize^ >(this->pictureBox9))->BeginInit();
      (cli::safe_cast<System::ComponentModel::ISupportInitialize^ >(this->pictureBox8))->BeginInit();
      (cli::safe_cast<System::ComponentModel::ISupportInitialize^ >(this->pictureBox7))->BeginInit();
      (cli::safe_cast<System::ComponentModel::ISupportInitialize^ >(this->pictureBox6))->BeginInit();
      (cli::safe_cast<System::ComponentModel::ISupportInitialize^ >(this->pictureBox5))->BeginInit();
      (cli::safe_cast<System::ComponentModel::ISupportInitialize^ >(this->pictureBox4))->BeginInit();
      (cli::safe_cast<System::ComponentModel::ISupportInitialize^ >(this->pictureBox3))->BeginInit();
      (cli::safe_cast<System::ComponentModel::ISupportInitialize^ >(this->pictureBox2))->BeginInit();
      this->SuspendLayout();
      // 
      // pictureBox1
      // 
      this->pictureBox1->Image = (cli::safe_cast<System::Drawing::Image^ >(resources->GetObject(L"pictureBox1.Image")));
      this->pictureBox1->Location = System::Drawing::Point(49, 121);
      this->pictureBox1->Name = L"pictureBox1";
      this->pictureBox1->Size = System::Drawing::Size(67, 39);
      this->pictureBox1->TabIndex = 0;
      this->pictureBox1->TabStop = false;
      this->pictureBox1->Click += gcnew System::EventHandler(this, &Form1::pictureBox1_Click);
      // 
      // pictureBox12
      // 
      this->pictureBox12->Image = (cli::safe_cast<System::Drawing::Image^ >(resources->GetObject(L"pictureBox12.Image")));
      this->pictureBox12->Location = System::Drawing::Point(852, 121);
      this->pictureBox12->Name = L"pictureBox12";
      this->pictureBox12->Size = System::Drawing::Size(67, 39);
      this->pictureBox12->TabIndex = 12;
      this->pictureBox12->TabStop = false;
      // 
      // pictureBox11
      // 
      this->pictureBox11->Image = (cli::safe_cast<System::Drawing::Image^ >(resources->GetObject(L"pictureBox11.Image")));
      this->pictureBox11->Location = System::Drawing::Point(779, 121);
      this->pictureBox11->Name = L"pictureBox11";
      this->pictureBox11->Size = System::Drawing::Size(67, 39);
      this->pictureBox11->TabIndex = 13;
      this->pictureBox11->TabStop = false;
      // 
      // pictureBox10
      // 
      this->pictureBox10->Image = (cli::safe_cast<System::Drawing::Image^ >(resources->GetObject(L"pictureBox10.Image")));
      this->pictureBox10->Location = System::Drawing::Point(705, 121);
      this->pictureBox10->Name = L"pictureBox10";
      this->pictureBox10->Size = System::Drawing::Size(67, 39);
      this->pictureBox10->TabIndex = 14;
      this->pictureBox10->TabStop = false;
      // 
      // pictureBox9
      // 
      this->pictureBox9->Image = (cli::safe_cast<System::Drawing::Image^ >(resources->GetObject(L"pictureBox9.Image")));
      this->pictureBox9->Location = System::Drawing::Point(632, 121);
      this->pictureBox9->Name = L"pictureBox9";
      this->pictureBox9->Size = System::Drawing::Size(67, 39);
      this->pictureBox9->TabIndex = 15;
      this->pictureBox9->TabStop = false;
      // 
      // pictureBox8
      // 
      this->pictureBox8->Image = (cli::safe_cast<System::Drawing::Image^ >(resources->GetObject(L"pictureBox8.Image")));
      this->pictureBox8->Location = System::Drawing::Point(559, 121);
      this->pictureBox8->Name = L"pictureBox8";
      this->pictureBox8->Size = System::Drawing::Size(67, 39);
      this->pictureBox8->TabIndex = 16;
      this->pictureBox8->TabStop = false;
      // 
      // pictureBox7
      // 
      this->pictureBox7->Image = (cli::safe_cast<System::Drawing::Image^ >(resources->GetObject(L"pictureBox7.Image")));
      this->pictureBox7->Location = System::Drawing::Point(486, 121);
      this->pictureBox7->Name = L"pictureBox7";
      this->pictureBox7->Size = System::Drawing::Size(67, 39);
      this->pictureBox7->TabIndex = 17;
      this->pictureBox7->TabStop = false;
      // 
      // pictureBox6
      // 
      this->pictureBox6->Image = (cli::safe_cast<System::Drawing::Image^ >(resources->GetObject(L"pictureBox6.Image")));
      this->pictureBox6->Location = System::Drawing::Point(413, 121);
      this->pictureBox6->Name = L"pictureBox6";
      this->pictureBox6->Size = System::Drawing::Size(67, 39);
      this->pictureBox6->TabIndex = 18;
      this->pictureBox6->TabStop = false;
      // 
      // pictureBox5
      // 
      this->pictureBox5->Image = (cli::safe_cast<System::Drawing::Image^ >(resources->GetObject(L"pictureBox5.Image")));
      this->pictureBox5->Location = System::Drawing::Point(341, 121);
      this->pictureBox5->Name = L"pictureBox5";
      this->pictureBox5->Size = System::Drawing::Size(67, 39);
      this->pictureBox5->TabIndex = 19;
      this->pictureBox5->TabStop = false;
      // 
      // pictureBox4
      // 
      this->pictureBox4->Image = (cli::safe_cast<System::Drawing::Image^ >(resources->GetObject(L"pictureBox4.Image")));
      this->pictureBox4->Location = System::Drawing::Point(268, 121);
      this->pictureBox4->Name = L"pictureBox4";
      this->pictureBox4->Size = System::Drawing::Size(67, 39);
      this->pictureBox4->TabIndex = 20;
      this->pictureBox4->TabStop = false;
      // 
      // pictureBox3
      // 
      this->pictureBox3->Image = (cli::safe_cast<System::Drawing::Image^ >(resources->GetObject(L"pictureBox3.Image")));
      this->pictureBox3->Location = System::Drawing::Point(195, 121);
      this->pictureBox3->Name = L"pictureBox3";
      this->pictureBox3->Size = System::Drawing::Size(67, 39);
      this->pictureBox3->TabIndex = 21;
      this->pictureBox3->TabStop = false;
      // 
      // pictureBox2
      // 
      this->pictureBox2->Image = (cli::safe_cast<System::Drawing::Image^ >(resources->GetObject(L"pictureBox2.Image")));
      this->pictureBox2->Location = System::Drawing::Point(122, 121);
      this->pictureBox2->Name = L"pictureBox2";
      this->pictureBox2->Size = System::Drawing::Size(67, 39);
      this->pictureBox2->TabIndex = 22;
      this->pictureBox2->TabStop = false;
      // 
      // button_losuj
      // 
      this->button_losuj->BackColor = System::Drawing::Color::Gold;
      this->button_losuj->Font = (gcnew System::Drawing::Font(L"Wide Latin", 21.75F, System::Drawing::FontStyle::Regular, System::Drawing::GraphicsUnit::Point, 
        static_cast<System::Byte>(0)));
      this->button_losuj->ForeColor = System::Drawing::Color::DimGray;
      this->button_losuj->Location = System::Drawing::Point(705, 420);
      this->button_losuj->Name = L"button_losuj";
      this->button_losuj->Size = System::Drawing::Size(245, 109);
      this->button_losuj->TabIndex = 23;
      this->button_losuj->Text = L"LOSUJ";
      this->button_losuj->UseVisualStyleBackColor = false;
      this->button_losuj->Click += gcnew System::EventHandler(this, &Form1::button_losuj_Click);
      // 
      // textBox
      // 
      this->textBox->BackColor = System::Drawing::SystemColors::ControlLightLight;
      this->textBox->Location = System::Drawing::Point(13, 420);
      this->textBox->Multiline = true;
      this->textBox->Name = L"textBox";
      this->textBox->ScrollBars = System::Windows::Forms::ScrollBars::Vertical;
      this->textBox->Size = System::Drawing::Size(540, 109);
      this->textBox->TabIndex = 24;
      this->textBox->Text = L"Witaj w rultece!!!!";
      // 
      // button_5zl
      // 
      this->button_5zl->BackColor = System::Drawing::Color::Lime;
      this->button_5zl->ForeColor = System::Drawing::Color::Black;
      this->button_5zl->Location = System::Drawing::Point(573, 420);
      this->button_5zl->Name = L"button_5zl";
      this->button_5zl->Size = System::Drawing::Size(43, 41);
      this->button_5zl->TabIndex = 25;
      this->button_5zl->Text = L"5";
      this->button_5zl->UseVisualStyleBackColor = false;
      this->button_5zl->Click += gcnew System::EventHandler(this, &Form1::button_5zl_Click_1);
      // 
      // Form1
      // 
      this->AutoScaleDimensions = System::Drawing::SizeF(6, 13);
      this->AutoScaleMode = System::Windows::Forms::AutoScaleMode::Font;
      this->ClientSize = System::Drawing::Size(962, 541);
      this->Controls->Add(this->button_5zl);
      this->Controls->Add(this->textBox);
      this->Controls->Add(this->button_losuj);
      this->Controls->Add(this->pictureBox2);
      this->Controls->Add(this->pictureBox3);
      this->Controls->Add(this->pictureBox4);
      this->Controls->Add(this->pictureBox5);
      this->Controls->Add(this->pictureBox6);
      this->Controls->Add(this->pictureBox7);
      this->Controls->Add(this->pictureBox8);
      this->Controls->Add(this->pictureBox9);
      this->Controls->Add(this->pictureBox10);
      this->Controls->Add(this->pictureBox11);
      this->Controls->Add(this->pictureBox12);
      this->Controls->Add(this->pictureBox1);
      this->ForeColor = System::Drawing::Color::White;
      this->Name = L"Form1";
      this->Text = L"Form1";
      (cli::safe_cast<System::ComponentModel::ISupportInitialize^ >(this->pictureBox1))->EndInit();
      (cli::safe_cast<System::ComponentModel::ISupportInitialize^ >(this->pictureBox12))->EndInit();
      (cli::safe_cast<System::ComponentModel::ISupportInitialize^ >(this->pictureBox11))->EndInit();
      (cli::safe_cast<System::ComponentModel::ISupportInitialize^ >(this->pictureBox10))->EndInit();
      (cli::safe_cast<System::ComponentModel::ISupportInitialize^ >(this->pictureBox9))->EndInit();
      (cli::safe_cast<System::ComponentModel::ISupportInitialize^ >(this->pictureBox8))->EndInit();
      (cli::safe_cast<System::ComponentModel::ISupportInitialize^ >(this->pictureBox7))->EndInit();
      (cli::safe_cast<System::ComponentModel::ISupportInitialize^ >(this->pictureBox6))->EndInit();
      (cli::safe_cast<System::ComponentModel::ISupportInitialize^ >(this->pictureBox5))->EndInit();
      (cli::safe_cast<System::ComponentModel::ISupportInitialize^ >(this->pictureBox4))->EndInit();
      (cli::safe_cast<System::ComponentModel::ISupportInitialize^ >(this->pictureBox3))->EndInit();
      (cli::safe_cast<System::ComponentModel::ISupportInitialize^ >(this->pictureBox2))->EndInit();
      this->ResumeLayout(false);
      this->PerformLayout();

    }
#pragma endregion

private: System::Void button_losuj_Click(System::Object^ sender, System::EventArgs^ e) 
     {
       ////SLUZY DO NUMERACJI LICZB
       int obstawiana_liczba[12];
       for (int i=0; i<12; i++)
        {
          obstawiana_liczba[i] = i + 1;
        }

      //////

      //SLUZY DO WYLOSOWANIA LICZBY

       /////////
       int los;
       los = gra->losuj();
       this->textBox->Text += "\n Wylosowana liczba to: " + los;
      //////

       //SLUZY DO SPRAWDZENIA CZY GRACZ OBSTAWIL WYLOSOWANA LICZBE

       /////
       for (int i=0; i<12; i++)
       {
        this->textBox->Text += "\n Sprawdzam obstawiana liczbe: " + obstawiana_liczba[i];
         if(obstawiana_liczba[i] == los && gra->poprawnosc_obstawienia[i] == true)
         {
          kredyt += potencjalna_wygrana;
          this->textBox->Text += "\n Wygrales! Twoj kredyt to: " + kredyt;
         }
       }
      //////

       /// ZERUJE POPRAWNOSC OBSTAWIENIA

       /////
       for (int i=0; i<12; i++)
        {
          gra->poprawnosc_obstawienia[i] = false;
        }
     }
private: System::Void button_5zl_Click_1(System::Object^ sender, System::EventArgs^ e) {
       obstawiana_suma_pieniedzy = 5;

     }
private: System::Void pictureBox1_Click(System::Object^ sender, System::EventArgs^ e) {
       if (obstawiana_suma_pieniedzy != 0)
       {
        gra->poprawnosc_obstawienia[0] = true;
        this->textBox->Text += "\n obstawiono " + obstawiana_suma_pieniedzy + "zl na liczbe 1";
        //gra->kredyt - obstawiana;
        kredyt = kredyt - obstawiana_suma_pieniedzy;
        this->textBox->Text += "\n Zostalo Ci " + kredyt + "zlotych";
        potencjalna_wygrana += obstawiana_suma_pieniedzy;
        obstawiana_suma_pieniedzy = 0;
       }
     }
};
}
0

Gdzie tworzysz i przypisujesz obiekt do Form1::gra?

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0