Witam. Próbuję napisać prosty kompilator z wykorzystaniem FLEXA i BISONA. Niestety podczas pisania DO WHILE oraz WHILE natrafiam na konflikt redukcja/redukcja
Gramatyka ma wygladać tak

WHILE condition DO commands ENDWHILE
|DO commands WHILE condition ENDDO

a wiec piszę

| DO {
    ...
  } commands WHILE condition { ...} ENDDO
|  WHILE {
   ...
  } condition {
    ...
  } DO commands ENDWHILE {
   ...
  }

Niestety podczas kompilaci otrzymuję warning: 2 reduce/reduce conflicts

Ma ktoś pomysły jak to naprawić? Prosze o pomoc.
Może coś tu zmienić?

%token <str> NUM
%token <str> VAR BEG END IF THEN ELSE ENDIF
%token <str> DO WHILE ENDWHILE FOR FROM ENDFOR ENDDO
%token <str> WRITE READ IDE SEM TO DOWNTO
%token <str> LB RB ASG EQ LT GT LE GE NE ADD SUB MUL DIV MOD COLON

%type <str> value
%type <str> identifier

albo tu?

"["       { BEGIN(CMT);    }
<CMT>"]"    { BEGIN(INITIAL);  }
<CMT>(\n|.)
<CMT><<EOF>>  { printf("Błąd: niezakończony komentarz.\n"); yyterminate(); }

"DECLARE"      { return VAR;   }
"IN"     { return BEG;   }
"END"      { return END;   }

":="      { return ASG;   }
"IF"      { return IF;    }
"THEN"     { return THEN;   }
"ELSE"     { return ELSE;   }
"WHILE"     { return WHILE;  }
"FOR"      { return FOR;   }
"FROM"     { return FROM;   }
"TO"      { return TO;    }
"DOWNTO"    { return DOWNTO;  }
"ENDIF"     { return ENDIF;  }
"ENDWHILE"   { return ENDWHILE; }
"ENDFOR"    { return ENDFOR;  }
"ENDDO"    { return ENDDO;  }
"DO"      { return DO;    }


"WRITE"     { return WRITE;  }
"READ"     { return READ;   }

"=="       { return EQ;    }
"<"       { return LT;    }
">"       { return GT;    }
"<="      { return LE;    }
">="      { return GE;    }
"!="      { return NE;    }

"+"       { return ADD;   }
"-"       { return SUB;   }
"*"       { return MUL;   }
"/"       { return DIV;   }
"%"       { return MOD;   }
"("       { return LB;    }
")"       { return RB;    }
":"       { return COLON;    }

[0-9]+     { yylval.str = (char *)strdup(yytext);
          return NUM;  }
[_a-z]+     { yylval.str = (char *)strdup(yytext);
          return IDE;  }

";"       { return SEM;   }
[ \t\r\n]+
.

%%