W jaki sposób używać bufforów i shaderów stworzonych przez klasy pointer w innym wątku?

0

Witam,
chciałbym żeby moje renderowanie było na osobnym wątku.

Okno oraz kontekst tworzę przy pomocy biblioteki SDL2, a za funkcje opengl odpowiada glew

SDL_Init(SDL_INIT_EVERYTHING);
SDL_GL_SetAttribute(SDL_GL_CONTEXT_PROFILE_MASK, SDL_GL_CONTEXT_PROFILE_CORE);
SDL_GL_SetAttribute(SDL_GL_CONTEXT_MAJOR_VERSION, 4);
SDL_GL_SetAttribute(SDL_GL_CONTEXT_MINOR_VERSION, 6);
SDL_GL_SetAttribute(SDL_GL_DOUBLEBUFFER, 1);
SDL_GL_SetAttribute(SDL_GL_SHARE_WITH_CURRENT_CONTEXT, 1);

window = SDL_CreateWindow("Window", SDL_WINDOWPOS_CENTERED, SDL_WINDOWPOS_CENTERED, 1280, 720, SDL_WINDOW_OPENGL);
glContext = SDL_GL_CreateContext(window);
initContext = SDL_GL_CreateContext(window);

glewExperimental = true;
glewInit();

w taki sposób chciałbym wykonać to renderowanie w wątku

void mainloop()
{
  std::thread* thread = nullptr;
  std::mutex mutex;

  Cube cube;

  std::lock_guard<std::mutex> guard(mutex);
  thread = new std::thread([&]() {
    while (!quit) {
      SDL_GL_MakeCurrent(window, glContext);

      glCall(glClearColor(0, 0, static_cast<float>(15) / 255, 1));
      glCall(glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT));

      cube.Render({ 1280.0f, 720.0f });

      SDL_GL_SwapWindow(window);
    }
  });
}

buffory są tworzone przez klasę Buffor, która jest matką klasy GLBuffor i metodę Create(), która zwraca stworzony pointer

Buffor* vbo = nullptr;

Cube()
{
  vbo = vbo->Create();
}

                  //rodzaj bufora, czy to array, czy to element array | sposób użycia - static draw, dynamic draw, copy itd.
Buffer* Buffer::Create(BUFFOR buffor,                            USAGE usage)
{
  //Konstruktor GLBuffor wywołuje glGenBuffers i glBindBuffer dla odpowiedniego buffora
  retrun new GLBuffor(buffor, usage);
}

shader działa bardzo podobnie:

class Shader
{
public:
  Shader* Create()
  {
    //ctor GLShadera wywołuje Begin()
    return new GLShader();
  }
  //klasa GLShader nadpisuje Begin() i wywołuje w tej metodzie glCreateProgram(...)
  virtual void Begin() {}
  //tworzy shader o podanym typie - wywołuje glCreateShader, glShaderSource, glCompileShader i glAttachShader
  //wynik końcowy chcemy zapisać do tablicy, razem na przykład z shaderem fragmentów, którą potem podamy do metody End
  virtual int ShaderFromSource(const char* shader, SHADER type) {}
  //Bierze tablice z shaderami i wywołuje - glLinkProgram
  virtual void End(const int* shaders, int count) {}
}

Shadery oraz buffory są tworzone w konstruktorze klasy Cube, konstruktor jest wywoływany w głównym wątku (czyli nie w tym renderującym).
metoda Cube::Render(...) potrzebuje mieć dostęp do tych buforów i shaderów stworzonych w konstruktorze - żeby użyć takich rzeczy jak Shader::UseProgram() - czyli proste glUseProgram(...), Shader::UniformXXX(....) czy nawet DrawArrays(...) czy DrawElements(...).

Gdy wywołuje Cube::Render(...) w wątku renderującym, wyskakuje mi

screenshot-20190101154920.png

dokładnie klasa Cube wygląda tak

class Cube
{                                      
public:
  Cube();
  ~Cube();

  void Render(const Vector2& windowSize);

  VertexArray* vao = nullptr,
         * lightVao = nullptr;
  Buffer* vbo = nullptr;
  Shader* shader = nullptr;

  Camera camera; 
};
Cube::Cube()
{
  float vertices[] = {
    -0.5f, -0.5f, -0.5f, 0.0f, 0.0f, -1.0f,
     0.5f, -0.5f, -0.5f, 0.0f, 0.0f, -1.0f,
     0.5f, 0.5f, -0.5f, 0.0f, 0.0f, -1.0f,
     0.5f, 0.5f, -0.5f, 0.0f, 0.0f, -1.0f,
    -0.5f, 0.5f, -0.5f, 0.0f, 0.0f, -1.0f,
    -0.5f, -0.5f, -0.5f, 0.0f, 0.0f, -1.0f,

    -0.5f, -0.5f, 0.5f, 0.0f, 0.0f, 1.0f,
     0.5f, -0.5f, 0.5f, 0.0f, 0.0f, 1.0f,
     0.5f, 0.5f, 0.5f, 0.0f, 0.0f, 1.0f,
     0.5f, 0.5f, 0.5f, 0.0f, 0.0f, 1.0f,
    -0.5f, 0.5f, 0.5f, 0.0f, 0.0f, 1.0f,
    -0.5f, -0.5f, 0.5f, 0.0f, 0.0f, 1.0f,

    -0.5f, 0.5f, 0.5f, -1.0f, 0.0f, 0.0f,
    -0.5f, 0.5f, -0.5f, -1.0f, 0.0f, 0.0f,
    -0.5f, -0.5f, -0.5f, -1.0f, 0.0f, 0.0f,
    -0.5f, -0.5f, -0.5f, -1.0f, 0.0f, 0.0f,
    -0.5f, -0.5f, 0.5f, -1.0f, 0.0f, 0.0f,
    -0.5f, 0.5f, 0.5f, -1.0f, 0.0f, 0.0f,

     0.5f, 0.5f, 0.5f, 1.0f, 0.0f, 0.0f,
     0.5f, 0.5f, -0.5f, 1.0f, 0.0f, 0.0f,
     0.5f, -0.5f, -0.5f, 1.0f, 0.0f, 0.0f,
     0.5f, -0.5f, -0.5f, 1.0f, 0.0f, 0.0f,
     0.5f, -0.5f, 0.5f, 1.0f, 0.0f, 0.0f,
     0.5f, 0.5f, 0.5f, 1.0f, 0.0f, 0.0f,

    -0.5f, -0.5f, -0.5f, 0.0f, -1.0f, 0.0f,
     0.5f, -0.5f, -0.5f, 0.0f, -1.0f, 0.0f,
     0.5f, -0.5f, 0.5f, 0.0f, -1.0f, 0.0f,
     0.5f, -0.5f, 0.5f, 0.0f, -1.0f, 0.0f,
    -0.5f, -0.5f, 0.5f, 0.0f, -1.0f, 0.0f,
    -0.5f, -0.5f, -0.5f, 0.0f, -1.0f, 0.0f,

    -0.5f, 0.5f, -0.5f, 0.0f, 1.0f, 0.0f,
     0.5f, 0.5f, -0.5f, 0.0f, 1.0f, 0.0f,                 
     0.5f, 0.5f, 0.5f, 0.0f, 1.0f, 0.0f,
     0.5f, 0.5f, 0.5f, 0.0f, 1.0f, 0.0f,
    -0.5f, 0.5f, 0.5f, 0.0f, 1.0f, 0.0f,
    -0.5f, 0.5f, -0.5f, 0.0f, 1.0f, 0.0f
  };

  vao = vao->Create();

  vbo = vbo->Create(Array_Buffer, Static_Draw);
  vbo->AddData(sizeof(vertices), vertices);
  vbo->AddAttribute(0, 3, FLOAT, false, 6 * sizeof(float), (const void*)(0));
  vbo->AddAttribute(1, 3, FLOAT, false, 6 * sizeof(float), (const void*)(3 * sizeof(float)));

  lightVao = lightVao->Create();                                        
  vbo->BindBuffer();
  vbo->AddAttribute(0, 3, FLOAT, false, 6 * sizeof(float), 0);

  shader = shader->Create();
  const int shaders[2] = {
    shader->ShaderFromSource(vs, VERTEX),                       
    shader->ShaderFromSource(fs, FRAGMENT)
  };
  shader->End(shaders, 2);  
}
void Cube::Render(const Vector2& windowSize)                                      
{                                    
  struct Material
  {
    Vector3 ambient{ 1.0f, 0.5f, 0.31f }, diffuse{ 1.0f, 0.5f, 0.31f }, specular = 0.5f;
    int shininess = 32;
  } static material;

  struct Light {
    Vector3 ambient = 0.2f, diffuse = 0.5f, specular = 1.0f;
  } static light;

      shader->UseProgram();

      Vector3 lightPosition{ 0.0f, 0.0f, 0.0f };
      shader->Uniform3fv("lightPosition", 1, &lightPosition.x);
      Vector3 viewPosition = 0.0f;
      shader->Uniform3fv("viewPosition", 1, &camera->Position.x);
      Vector3 objectColor{ 1.0f, 0.5f, 0.31f };
      shader->Uniform3fv("objectColor", 1, &objectColor.x);
      Vector3 lightColor{ 1.0f, 1.0f, 1.0f };
      shader->Uniform3fv("lightColor", 1, &lightColor.x);

      shader->Uniform3fv("material.ambient", 1, &material.ambient.x);
      shader->Uniform3fv("material.diffuse", 1, &material.diffuse.x);
      shader->Uniform3fv("material.specular", 1, &material.specular.x);
      shader->Uniform1f("material.shininess", static_cast<float>(material.shininess));

      shader->Uniform3fv("light.ambient", 1, &light.ambient.x);
      shader->Uniform3fv("light.diffuse", 1, &light.diffuse.x);
      shader->Uniform3fv("light.specular", 1, &light.specular.x);

      Mat4 projection = Mat4(1.0f);
      projection = glm::perspective(45.0f, ratio, 0.001f, 1000.0f);

      Mat4 view = Mat4(1.0f);
      view = camera->GetViewMatrix();

      Mat4 model = Mat4(1.0f);
      {
        Mat4 rotate = Rotate(-(SDL_GetTicks() / 100.0f), Vector3(0.0f, 1.0f, 0.0f));
        model = rotate;
      }

      Mat4 mvp = Mat4(1.0f);
      mvp = projection * view * model;

      shader->UniformMatrix4fv("u_camera", mvp);
      shader->UniformMatrix4fv("u_model", model);
      shader->UniformMatrix4fv("u_normalModel", glm::transpose(glm::inverse(model)));
      shader->Uniform1i("index", 0);
      vao->DrawArrays(Triangles, 0, 36);

      model = Mat4(1.0f);
      {
        Mat4 traslate = Translate(lightPosition);
        Mat4 scale = Scale(Vector3(0.2f));
        model = traslate * scale;
      }
      mvp = projection * view * model;
      shader->UniformMatrix4fv("u_camera", mvp);
      shader->Uniform1i("index", 1);
      lightVao->DrawArrays(Triangles, 0, 36);
}

Dlaczego tak się dzieje? W jaki sposób mogę to naprawić?

0

Shadery oraz buffory są tworzone w konstruktorze klasy Cube, konstruktor jest wywoływany w głównym wątku (czyli nie w tym renderującym).

Jesteś pewien że nie próbujesz używać tych obiektów zanim nie zostaną stworzone?

Tworzenie obiektów ściśle związanych z renderowaniem w innym wątku niż renderujący nie brzmi jak dobry pomysł…

0

Jesteś pewien że nie próbujesz używać tych obiektów zanim nie zostaną stworzone?

Nie wydaje mi się. Najpierw tworze obiekt Cube - w tym tworzone są buffory i dodawane dane do nich, potem dopiero jest tworzony wątek w którym jest używany shader i rysowana kostka. No chyba, że tworzenie wątków kompilator jakoś traktuje specjalnie i przepisuje wątek nad tworzenie obiektu, ale nie wydaje mi się, że tak jest.

Tworzenie obiektów ściśle związanych z renderowaniem w innym wątku niż renderujący nie brzmi jak dobry pomysł…

Gdy tworze obiekt w wątku to pokazuje mi się taki komunikat
screenshot-20190101171520.png

0

Odkryłem, że ten drugi błąd jest przez spdlog - jest to biblioteka do logowania (logowałem błędy opengl tym). Gdy użyłem zwykłego cout to okazało się, że glGenVertexArrays i glBindVertexArray dają 1282 error, co oznacza GL_INVALID_OPERATION. Najzabawniejsze jest to, że jest to zwracane dla glGenVertexArrays a na stronie https://www.khronos.org/regis[...]/html/glGenVertexArrays.xhtml nie ma w ogóle opisanego takiego błędu. Jakieś pomysły?

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0