Cześć, potrzebuje pomocy. Nie działa mi poprawnie program i nie wiem jak go poprawić. W osobnym pliku wyznaczam współrzędne i był np. przypadek, że od punktu startowego znalazł najkrótszy odcinek, ale następny punkt poprowadził za daleko. Chodzi tu o to, że od punktu startowego musi przejść przez wszystkie punkty, znaleźć najkrótsze odległości i później wrócić. Z góry dziękuję za odpowiedzi :)

#include <iostream>
#include <string>
#include <fstream>
#include <vector>
#include <cmath>
#include <iostream>

#define log(x) (std::cout<< x << std::endl)
#define MAXINT 2147483647
using namespace std;
//struktura miast
struct City
{
  // KLASA DO LATWIJSZEGO UPORZDKOWANIA WIERZCHOLKOW I DO OBLICZENIA ODLEGLOSCI
  int x, y;
  //kostruktor struktury,
  City(double x, double y) : x(x), y(y) {}
  //metoda struktury sluzaca do wyliczania odleglosci
  double distance(City const& other)
  {
    return std::sqrt(std::pow(x - other.x, 2) + std::pow(y - other.y, 2));
  }
  //wypisywanie kordynatow
  void wypisz() {
    log(x << ", " << y );
  }
};

struct EdgeTo
{
  // KLASA KRAWEDZI POMIEDZY MIASTAMI

  int v;// liczba sasiadow danego wierzcholka
  double d; // dystans/waga danej krawedzi
  //konstruktor struktury
  EdgeTo(int v0, double d0) :v(v0), d(d0) {}

};

//stukrura ktora tworzy mi de facto graf
struct Graf
{
  // GLOWNA KLASA WYLICZENIOWA
  //zbior wszystkich werzcholkow, ich sasiadow i wag
  std::vector<std::vector<EdgeTo>> adj; // wektor trzymajacy wszystkie krawedzie

  std::vector<int> sciezka_Hamiltona; //ta sciezka ktora w miare dziala i jest obecnie najkrotsza
  std::vector<int> pomocnicza_sciezka_Hamiltona; //tutaj bede trzymala cala sciezke hamiltona jaka wyliczam
  std::vector<bool> odwiedzone; //wektor ktory pilnuje czy dany wierzcholek zostl odwiedzony czy nie
  double dh, d; // zmienna pomocniczna
  bool **A;             // Macierz s�siedztwa
  double **W;             // Macierz wag kraw�dzi
  int sptr;             // biezacy wierzcholek sciezki
  int shptr;            // biezacy wierzcholek pomocniczej sciezki
  int v0;
  //KONSTRUKTOR GRAFU -
  Graf(int n) : adj(n), sciezka_Hamiltona(n, 0), pomocnicza_sciezka_Hamiltona(n, 0), odwiedzone(n, false)
  {
    d = MAXINT;
    dh = 0;
    v0 = 0;
    A = new bool*[n]; //tablicna dynamiczna
    W = new double*[n];

    for (auto i = 0; i < n; i++)
    {//tworze 2d tablice dynamiczna
      A[i] = new bool[n];
      W[i] = new double[n];
      for (int j = 0; j < n; j++)
      {
        A[i][j] = false;
        W[i][j] = 0;
      }

    }
    sptr = 0;
    shptr = 0;

  }

  // konstruktor kopiujacy
  Graf(const Graf& other) : dh(other.dh), d(other.d), sptr(other.sptr), shptr(other.shptr), v0(other.v0)
  {
    sciezka_Hamiltona = other.sciezka_Hamiltona;
    pomocnicza_sciezka_Hamiltona = other.pomocnicza_sciezka_Hamiltona;
    odwiedzone = other.odwiedzone;
    adj = other.adj;
    A = new bool*[adj.size()];
    W = new double*[adj.size()];

    for (auto i = 0; i < adj.size(); i++)
    {
      A[i] = new bool[adj.size()];
      W[i] = new double[adj.size()];
    }

    for (auto i = 0; i < adj.size(); i++)
    {
      for (auto j = 0; j < adj.size(); j++) {
        A[i][j] = other.A[i][j];
        W[i][j] = other.W[i][j];
      }
    }

  }
  //dodaje do wektora krawedzi kolejna krawedz
  void edge(int i, int j, double w = 1)
  {
    adj[i].push_back(EdgeTo(j, w));
  }

  //wypisuje mi macierz sasiedztwa - krawedzie i wagi
  void show(bool with_weights = true)
  {
    int i = 0;
    for (auto u : adj)
    {
      std::cout << i++ << ":";
      for (auto e : u)
      {
        std::cout << " " << e.v;
        if (with_weights)
          std::cout << "(" << e.d << ")";
      }
      std::cout << std::endl;
    }
  }
  // problem komiwojazera - szukanie cyklu Hamiltona

  void TSP(int v)
  {
    int u;

    pomocnicza_sciezka_Hamiltona[shptr++] = v;        // zapami�tujemy na stosie bie��cy wierzcho�ek

    if (shptr < adj.size())          // je�li brak �cie�ki Hamiltona, to jej szukamy
    {
      odwiedzone[v] = true;      // Oznaczamy bie��cy wierzcho�ek jako odwiedzony
      for (u = 0; u < adj.size(); u++)    // Przegl�damy s�siad�w wierzcho�ka v
        if (A[v][u] && !odwiedzone[u]) // Szukamy nieodwiedzonego jeszcze s�siada
        {
          dh += W[v][u];      // Dodajemy wag� kraw�dzi v-u do sumy
          TSP(u);          // Rekurencyjnie wywo�ujemy szukanie cyklu Hamiltona
          dh -= W[v][u];      // Usuwamy wag� kraw�dzi z sumy
        }
      odwiedzone[v] = false;      // Zwalniamy bie��cy wierzcho�ek
    }
    else if (A[v0][v])        // Je�li znaleziona �cie�ka jest cyklem Hamiltona
    {
      dh += W[v][v0];        // to sprawdzamy, czy ma najmniejsz� sum� wag
      if (dh < d)          // Je�li tak,
      {
        d = dh;           // To zapami�tujemy t� sum�
        for (u = 0; u < shptr; u++) // oraz kopiujemy stos Sh do S
          sciezka_Hamiltona[u] = pomocnicza_sciezka_Hamiltona[u];
        sptr = shptr;
      }
      dh -= W[v][v0];        // Usuwamy wag� kraw�dzi v-v0 z sumy
    }
    shptr--;            // Usuwamy bie��cy wierzcho�ek ze �cie�ki
  }

  // koniec funkcji odpowiedzialnych za problem komiwojazera

  void wypiszWagi() {

//nie ma znaczenia dla naszego zycia, bylo bo cos robilo - prawdilowy zapis do macierzy
    for (int i = 0; i < adj.size(); i++) {
      for (int j = 0; j < adj.size(); j++)
      {
        std::cout << W[i][j] << " " << "ael";
      }
      log("");
    }

  }

  ~Graf()
  {
    //czyszczenie pamieci z wszelkiego smiecia
    for (auto i = 0; i < adj.size(); i++)
    {
      delete[] A[i];
      delete[] W[i];
    }
    delete[] A;
    delete[] W;

  }

};

/////////////////////////////////  ZAPISANIE WYNIKU DO PLIKU /////////////////////

void write_to_file(Graf & graf)
{

  std::ofstream plik("trasa.txt", std::ios::out);
  if (plik.good())
  {
    log("Zapisuje do pliku...");

    graf.TSP(graf.v0); // wywolanie funkcji obliczajacej problem komiwojazera
    if (graf.sptr) /// jesli sciezka zostala znaleziona ?
    {
      log("Trasa");
      plik << graf.adj.size() << " " << graf.d << "\n"; // ilosc miast i dlugosc sciezki
      for (int i = 0; i < graf.sciezka_Hamiltona.size(); i++)
      {
        log(graf.sciezka_Hamiltona[i] << " ");
        plik << graf.sciezka_Hamiltona[i] << " "; // wypisanie po kolei krokow sciezki
      }
      log(graf.v0);
      plik << graf.v0; // wypisanie ostatniego kroku sciezki
      log("dlugosc = " << graf.d);
    }
    else { log("NO HAMILTONIAN CYCLE"); plik << "NO HAMILTONIAN CYCLE"; }
    plik.close();
  }
  else
    std::cerr << "file error" << std::endl;

}

////////////////////////// WCZYTYWANIE MIAST ///////////////////////////////

Graf read_from_file()
{

  std::ifstream plik("miasta.txt");
  if (plik.good())
  {
    log("Czytam z pliku...");
    int n, number;
    std::vector<City> miasta;
    std::vector<double> wspolrzedne;
    int krok = 0;
    while (plik >> number) {
      if (krok == 0) {
        n = number;  // w pierwszym kroku czytamy z pierwszej linii pilku ile miast ma byc
        miasta.reserve(n); // rezerwujemy w wektorze miejsce na miasta
      }
      else {
        wspolrzedne.push_back(number); // w pozostalych krokach dodajemy wspolrzedne do wektora wspolrzednych
      }
      krok++;
    }
    for (auto i = 0; i < wspolrzedne.size(); i += 2)
    {
      miasta.emplace_back(City(wspolrzedne[i], wspolrzedne[i + 1]));
    }

    Graf graf(n); //tu tworze tak naprawde ten graf

    for (int i = 0; i < miasta.size(); i++) {

      for (int j = 0; j < miasta.size(); j++) {

        if (i != j) {
          graf.edge(i, j, miasta[i].distance(miasta[j]));//wypelniam wektory grafu odpowiednimi krawedziai
          graf.A[i][j] = true;
          graf.W[i][j] = miasta[i].distance(miasta[j]);
        }

      }
    }

    plik.close();
    return graf; //zwracamy gotowy graf problemu

  }
  else {
    std::cerr << "file error" << std::endl;
    Graf graf(0);
    return graf;
  }
}

int main()
{

  //tworze nowa instalcje klasy, tworze nowy graf
  Graf komiwojazer(read_from_file());

  log("Wynikowe polaczenia Grafu: ");
  komiwojazer.show(true); // wyswietla wszystkie krawedzie i wierzcholki

  write_to_file(komiwojazer); // zapisuje wynik

  std::cin.get();
  return 0;
}