Moim zadaniem jest wczytanie pliku jako argument wywołania, którego zawartość przenosimy do pliku o nazwie plik_mod_2 znak po znaku ignorując znak nowej linii. To pliku plik_mod_2 na początku umieszczamy informację o autorze w pierwszym wierszu. Wszystko to udało mi się zrobić, ale jest jeszcze jeden element zadania, w którym zliczmy wszystkie znaki w pliku źródłowym i pliku stworzonym i zapisujemy wyniki do ostatniego wiersza pliku stworzonego. Niestety to nie działa. Zlicza w pliku źródłowym, ale nie zlicza w pliku wynikowym. I nie wiem czemu to co napisałem nie działa. Poniżej umieszczam ów kod.

if (strcmp(argv[2],"2")==0)
  { 
  char bufor[512];
    FILE *plik1=fopen(argv[1],"r");
    char tekst[]="AUTOR\n";
    char *zmienna = basename(argv[1]);
    char zmienna1[]="Nowy";
    const char help[]="_mod_2";
    strcat(zmienna,help);
    FILE *plik=fopen(zmienna1,"wr");
    int z=rename(zmienna1,zmienna);
    char bufor2[512];
    char bufor3[512];
    fprintf(plik, "%s", tekst);
    char znak;
    int chars=0,chars1=0;

  znak = getc( plik1 );
  while (znak != EOF)
{  chars++;

  if(znak != '\n')
    putc(znak, plik);
  znak = getc(plik1);

}

  char znak2;
  znak2 = getc( plik);
  while (znak2 != EOF)
{  
  chars1++;
  znak = getc(plik);
}

sprintf(bufor2,"\nZnaki w pliku zrodlowym: %d ",chars);
      fputs(bufor2,plik);
sprintf(bufor3," Znaki w pliku wynikowym: %d ",chars1);
      fputs(bufor3,plik);    

printf("%d",chars);
printf("%d",chars1);

 fclose(plik1);
 fclose(plik);
}