potrzebuje pomocy w przerobieniu algorytm DFS tak by wyszukiwał ścieżkę w grafie zapisanym jako macierz sąsiedztwa, jak narazie wyszukuje jedynie drogę między 2 wierzchołkami, prosze o wskazówki co muszę poprawić

#include <iostream>
#include <fstream>
#include <stack>
#include <list>
using namespace std;

int liczenie();
int V = liczenie();
int ** mac_sas = new int *[ V ];
void tworzy_MS( int ** mac_sas, int V );
int liczba_kraw = 0;
void odczyt_MS( int ** mac_sas );
void zawartosc_macierzy_sasiedztwa( int ** mac_sas, int V );
void DFS( int ** mac_sas, int wierzcholek );
bool * odwiedzony;
void DFS_szukaj( int ** mac_sas, int wierzcholek, int szukany );
bool * odwiedzony_szuk;

int main()
{

  // -----------------------------------macierz sasiedztwa------

  odwiedzony = new bool[ V ];
  odwiedzony_szuk = new bool[ V ];
  tworzy_MS( mac_sas, V );
  odczyt_MS( mac_sas );
  // zawartosc_macierzy_sasiedztwa(mac_sas, V);
  DFS( mac_sas, 1 );
  // DFS(mac_sas,0);

  int A, B;
  cin >> A;
  cin >> B;
  A = A - 1;
  B = B - 1;
  DFS_szukaj( mac_sas, A, B );

  //------------------------------------------------------------------------------------------

  return 0;
}

int liczenie()
{
  int V = 0;
  ifstream liczenie;
  liczenie.open( "graph.txt" );
  char znak;
  while( liczenie >> znak )
  {
    if( znak == ':' )
    {
      ++V;
      cout << "dziala" << endl;
    }

  }
  //cout<<V<<endl;
  liczenie.close();
  return V;
}

void DFS( int ** mac_sas, int wierzcholek )
{
  odwiedzony[ wierzcholek ] = true;
  // cout<<wierzcholek<<endl;
  for( int i = 0; i < V; i++ )
  {
    if( mac_sas[ wierzcholek ][ i ] == 1 && !odwiedzony[ i ] )
       DFS( mac_sas, i );

  }
}
void DFS_szukaj( int ** mac_sas, int wierzcholek, int szukany )
{
  odwiedzony_szuk[ wierzcholek ] = true;
  for( int i = 0; i < V; i++ )
  {
    if( mac_sas[ wierzcholek ][ szukany ] == 1 )
       cout << "jest sciezka" << endl;
    else cout << "nie ma" << endl;

  }
}
void tworzy_MS( int ** mac_sas, int V )
{
  for( int i = 0; i < V; i++ )
  {
    mac_sas[ i ] = new int[ V ];
  }
  for( int i = 0; i < V; i++ )
  {
    odwiedzony[ V ] = false;
    odwiedzony_szuk[ V ] = false;
    for( int j = 0; j < V; j++ )
    {
      mac_sas[ i ][ j ] = 0;
    }
  }
}
void odczyt_MS( int ** mac_sas )
{
  fstream plik;
  plik.open( "graph.txt" );
  int Ve, E;
  char dwukropek;
  if( plik.is_open() )
  {
    while( plik.good() )
    {
      plik >> Ve;
      plik >> dwukropek;
      while(( plik.get() != '\n' ) && !plik.eof() )
      {
        plik >> E;
        mac_sas[ Ve - 1 ][ E - 1 ] = 1;
        liczba_kraw++;

      }
    }
  }
  else if( plik.eof() ) std::cout << "Koniec pliku";
  else if( plik.fail() ) std::cout << "Blad wczytania pliku";

  plik.close();
}
void zawartosc_macierzy_sasiedztwa( int ** mac_sas, int V )
{
  cout << "MACIERZ SASIEDZTWA" << endl;
  for( int i = 0; i < V; i++ )
  {
    for( int j = 0; j < V; j++ )
    {
      std::cout << mac_sas[ i ][ j ];
    }
    std::cout << std::endl;
  }
}