Blokada wielokrotnego kliknięcia

0

Witam
Napisałem gre na dwie osoby. Gracze poruszają sie WSAD lub strzałkami. Problem jest w tym, że chciałbym, żeby postac wykonała ruch wyłącznie po pojedynczym kliknięciu, a nie reagowała na przytrzymanie klawisza. Dodam, że program jest napisany proceduralnie wCodeBlocks

#include <iostream>
#include <windows.h>
#include <conio.h>
#include <time.h>
#include <cstdio>
#include <string>#define ZEGAR 2719


using namespace std;


typedef COORD PunktNaMapie;

void ZmienPozycjeKursora( PunktNaMapie Wspolrzedne );
void StworzMape();
int Menu( int & Petla );
void Sterowanie( PunktNaMapie & Waz, double & Czas, int & IloscRuchow, PunktNaMapie IleRuchow, PunktNaMapie & Waz2 );
void Sterowanie2( PunktNaMapie & Waz2, double & Czas, int & IloscRuchow2, PunktNaMapie IleRuchow2, PunktNaMapie & Waz );
void RysujOwoc( PunktNaMapie & Owoc, PunktNaMapie & Waz,PunktNaMapie & Waz2, int IdentyfikatorOwocaX[], int IdentyfikatorOwocaY[], int & NumerOwoca );
bool CzyZebrano( PunktNaMapie & Waz, int IdentyfikatorOwocaX[], int IdentyfikatorOwocaY[] );
bool CzyZebrano2( PunktNaMapie & Waz2, int IdentyfikatorOwocaX[], int IdentyfikatorOwocaY[] );
void UsuniecieInformacjiOwoca( PunktNaMapie & Waz, int IdentyfikatorOwocaX[], int IdentyfikatorOwocaY[] );
void UsuniecieInformacjiOwoca2( PunktNaMapie & Waz2, int IdentyfikatorOwocaX[], int IdentyfikatorOwocaY[] );
void changecol(int numofcol);


/*! FUNKCJA GLOWNA !*/
int main( void )
{

  PunktNaMapie Waz; /* PunktNaMapie, przechowuje polozenie weza. */
  PunktNaMapie Waz2;/* PunktNaMapie, przechowuje polozenie weza2 */
  PunktNaMapie Owoc; /* PunktNaMapie, przechowuje polozenie owoca. */
  PunktNaMapie IleRuchow; /* PunktNaMapie, przechowuje polozenie wyniku ruchow. */
  PunktNaMapie IleRuchow2;
  PunktNaMapie Zegarek; /* Egzemplarz struktury PunktNaMapie, przechowuje polozenie stopera. */
  PunktNaMapie TablicaWyniku; /* Egzemplarz struktury PunktNaMapie, przechowuje polozenie tablicy z wynikiem. */
  PunktNaMapie TablicaWyniku2;
  PunktNaMapie Tablica;

  MSG Komunikat; /*wiadomosc. Zmienna przechowujaca zdarzenia programu - do stopera */

  IleRuchow.X = 1; /* Nadanie wartosci X egzemplarzowi struktury. */
  IleRuchow.Y = 10; /* Nadanie wartosci Y egzemplarzowi struktury. */
  IleRuchow2.X = 30;
  IleRuchow2.Y = 10;
  Waz.X = 4; /* Nadanie wartosci X egzemplarzowi struktury. */
  Waz.Y = 4; /* Nadanie wartosci Y egzemplarzowi struktury. */
  Waz2.X= 24;
  Waz2.Y= 4;
  Zegarek.X = 18; /* Nadanie wartosci X egzemplarzowi struktury. */
  Zegarek.Y = 11; /* Nadanie wartosci Y egzemplarzowi struktury. */
  TablicaWyniku.X = 16; /* Nadanie wartosci X egzemplarzowi struktury. */
  TablicaWyniku.Y = 8; /* Nadanie wartosci Y egzemplarzowi struktury. */
  TablicaWyniku2.X = 41; /* Nadanie wartosci X egzemplarzowi struktury. */
  TablicaWyniku2.Y = 8; /* Nadanie wartosci Y egzemplarzowi struktury. */
  Tablica.X = 9;
  Tablica.Y = 12;
  int IloscRuchow; /* Zmienna przechowujaca ilosc ruchow. */
  int IloscRuchow2;
  int Wynik; /* Zmienna przechowujaca wynik */
  int Wynik2;
  int GenerujOwoc; /* Zmienna, ktora przechowuje wynik losowania,
    czy utworzyc owoc, czy nie. */
  int Zakoncz = 1; /* Zmienna pozwalajaca wyjsc z petli programu i go zakonczyc. */
  double Czas; /* Zmienna przechowujaca czas. */
  const WORD Zegar = ZEGAR; /* Utworzenie stopera o nazwie zegar, z numerem
    identyfikacyjnym makra ZEGAR, czyli 2719. Makra definiujemy sami i nadajemy
    im wartosci. */
  int IdentyfikatorOwocaX[ 47 ]; /* Tablica przechowujaca punkty X pola, na ktorych dostaniemy punkty
    za zebranie owocka. */
  int IdentyfikatorOwocaY[ 47 ]; /* Tablica przechowujaca punkty Y pola, na ktorych dostaniemy punkty
    za zebranie owocka. */
  int NumerOwoca; /* Zmienna do numerowania tablic owocow. */
  bool Punkt; /* Zmienna przechowujaca wartosci, czy przyznac punkt czy nie. */
  bool Punkt2;
  /* KONIEC */


  srand( time( NULL ) ); /* pseudolosowosc liczb. */

  /*! PETLA GLOWNA !*/
  for(;; ) /* Petla nieskonczona, ktora opuscimy tylko wychodzac z programu. */
  {
    system( "cls" ); /* Czyszczenie ekranu. Wywoluje je tutaj, ze wzgledu na mozliwosc,
      zagrania jeszcze raz. Wtedy wymarze stary obraz i wyswietli nowy. */
    Menu( Zakoncz ); /* Wywolanie funkcji Menu. [Definicja ciala znajduje sie pod funkcja main]. */

    if( Zakoncz == 0 ) /* Jesli z menu wybierzemy opcje 'wyjdz', to wylaczymy program. */
    {
      return 0;
    }

    /*! Nadanie wartosci nowej gry zmiennym !*/
    IloscRuchow = 0;
    NumerOwoca = 0;
    Wynik = 0;
    IloscRuchow2 = 0;
    Wynik2 = 0;
    Czas = 60;
    /* Koniec */

    SetTimer( NULL, Zegar, 10, NULL ); /* Wlaczenie stopera, ktory nada komunikat [wiadomosc]
      co 10 milisekund. */


     cout <<"Wynik I gracza: ";

     cout <<"\tWynik II gracza: ";

    ZmienPozycjeKursora(Tablica);
     cout << '\n' << '\n' << "Wcisnij Escape, aby zakonczyc.";


    ZmienPozycjeKursora( Waz ); /* Wywolanie funkcji zmiany pozycji, i przejscie do pozycji startowej weza. */
    cout << "O";
    ZmienPozycjeKursora( Waz2 ); /* Wywolanie funkcji zmiany pozycji, i przejscie do pozycji startowej weza. */
    cout << "@";


/*DLA I GRACZA*/
    while( Czas > 0 ) /* Petla rozgrywki, ktora zakonczy sie, gdy czas bedzie mniejszy od zera. */
    {
      if( GetMessage( & Komunikat, NULL, 0, 0 ) == 1 ) /* Jesli aplikacja dostanie jakis komunikat,
          a w naszym przypadku od stopera. */
      {

        if( Komunikat.message == WM_TIMER ) /* Sprecyzowanie, od stopera. */
        {
          Czas -= 0.01; /* Odjecie jednej setnej sekundy od pozostalego czasu. */
          GenerujOwoc =( rand() % 99 ) + 1; /* Wylosowanie liczby dla generatora owocu. */
          ZmienPozycjeKursora( Zegarek ); /* Przejscie na pozycje miernika czasu. */
          cout <<"\nPozostalo: "<< Czas<<endl; /* Nadpisanie jego zawartosci, pozostalym czasem. */
        }

        if( GenerujOwoc % 99 == 0 ) /* Zabezpieczenie, aby owoce nie tworzyly sie co jedna
                  setna sekundy - owoc utworzy sie, gdy program wylosuje liczbe 99. */
        {
          RysujOwoc( Owoc, Waz, Waz2, IdentyfikatorOwocaX, IdentyfikatorOwocaY, NumerOwoca ); /* Wywolanie
                      funkcji rysuj owoc. Jej cialo znajduje sie ponizej. */
        }

        if( kbhit() ) /* Jesli wcisniemy jakis przycisk na klawiaturze, to wywolaj funkcje sterowanie dla I gracza. */
           if( oneClick() )
           {

           character.Sterowanie( Waz, Czas, IloscRuchow, IleRuchow, Waz2 ); /* Wywolanie funkcji - jej cialo ponizej. */
           }

         Punkt = CzyZebrano( Waz, IdentyfikatorOwocaX, IdentyfikatorOwocaY ); /* Sprawdzenie, czy nasz waz
                  zjadl owoc. Jej cialo jest nizej. */
        if( Punkt == true ) /* Jesli zjadl to: */
        {
          ZmienPozycjeKursora( TablicaWyniku ); /* Przejscie kursora na miejsce wyniku. */
          Wynik++;
          UsuniecieInformacjiOwoca( Waz, IdentyfikatorOwocaX, IdentyfikatorOwocaY ); /* Usuwamy informacje, ze pole na ktore wjechalismy, posiada owoc. */
          cout<<Wynik<<endl;

        }

        /*DLA IIGRACZA*/        if( kbhit() ) /* Jesli wcisniemy jakis przycisk na klawiaturze, to wywolaj funkcje sterowanie dla II gracza. */
           Sterowanie2( Waz2, Czas, IloscRuchow2, IleRuchow2, Waz ); /* Wywolanie funkcji - jej cialo ponizej. */


        Punkt2 = CzyZebrano2( Waz2, IdentyfikatorOwocaX, IdentyfikatorOwocaY ); /* Sprawdzenie, czy nasz waz
                  zjadl owoc. Jej cialo jest nizej. */
        if( Punkt2 == true ) /* Jesli zjadl to: */
        {
          ZmienPozycjeKursora( TablicaWyniku2 ); /* Przejscie kursora na miejsce wyniku. */
          Wynik2++;
          cout<<Wynik2<<endl;
          UsuniecieInformacjiOwoca2( Waz2, IdentyfikatorOwocaX, IdentyfikatorOwocaY ); /* Usuwamy informacje, ze pole na ktore wjechalismy, posiada owoc. */
        }


      }

    }    system( "cls" ); /* Gdy czas sie skonczy czyscimy ekran. */

    /* Wysietlamy statystyki gry. */

    cout << "\n\t\t  *KONIEC* "<<endl;
    if(Wynik>Wynik2)
    {
      cout<<"\t\tGRACZ I WYGRYWA!"<<endl;
    }
    if(Wynik2>Wynik)
    {
      cout<<"\t\tGRACZ II WYGRYWA!"<<endl;
    }
    else if(Wynik==Wynik2)
    {
      cout<<"\t\t   REMIS"<<endl;
    }


    cout<<"\n\n\n\t\t\tSTATYSTYKI"<<endl;

    cout<<"     _______________________________________"<<endl;
    cout<<" Wynik I Gracza: "<<Wynik<<"    "<<"Wynik II Gracza: "<<Wynik2<<endl;
    cout<<" Ruchy I Gracza: "<<IloscRuchow<<"    "<<"Ruchy II Gracza: "<<IloscRuchow2<<endl;


    getch();
    cout << "\n\n";


    system( "pause" );


  }
}


/*! CIALA INNYCH FUNKCJI !*/
void changecol(int numofcol )
{
    HANDLE kolor;
  kolor = GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE);
  SetConsoleTextAttribute(kolor, numofcol );
}

void ZmienPozycjeKursora( PunktNaMapie Wspolrzedne )
{
  SetConsoleCursorPosition( GetStdHandle( STD_OUTPUT_HANDLE ), Wspolrzedne ); /* Ustaw pozycje kursora funkcja
    SetConsoleCursorPosition, w miejsce 'Wspolrzedne', ktore deklarujemy do funkcji jako punkt na mapie. */;
}

void StworzMape()
{

  changecol(3);

  cout << "##############################  " << '\n';
  cout << "#              #  " << '\n';
  cout << "#              #  " << '\n';
  cout << "#              #  " << '\n';
  cout << "#              #  " << '\n';
  cout << "#              #  " << '\n';
  cout << "#              #  " << '\n';
  cout << "##############################  " << '\n';
}
int Menu( int & Zakoncz )
{
  int Petla = 1;
  char Wybor;


  printf( "\t Zbieranie gwiazdkow 2 Players Version\n" );  printf( "\t\t MENU \n\n" );

  printf( "[1] \t" );

  printf( " Rozpocznij gre\n" );

  printf( "[2] \t" );

  printf( " Wyjdz\n" );


  while( Petla != 2 ) /* Petla wyboru opcji */
  {
    Wybor = getch();

    if( Wybor == '1' ) /* Jesli wcisnie jeden na klawiaturze, to wlacz nowa gre. */
    {
      system( "cls" );

      StworzMape();

      Petla = 2;
    }

    if( Wybor == '2' ) /* Jesli wcisnie dwa na klawiaturze, to zamknij program. */
    {
      Petla = 2;
      Zakoncz = 0;
    }

  }

}
void Sterowanie( PunktNaMapie & Waz, double & Czas, int & IloscRuchow, PunktNaMapie IleRuchow, PunktNaMapie & Waz2)
{
  int Kierunek;
  Kierunek = getch();

  changecol(14);

  switch( Kierunek )
  {
  case 119: /* W */


    ZmienPozycjeKursora( Waz );
    cout << " "; /* Zamazanie starej pozycji. */
    if(Waz.Y==Waz2.Y+1 && Waz.X==Waz2.X)
      {
        Waz.Y +=1;
      }

    if( Waz.Y != 1 ) /* Zabezpieczenie, ze waz nie wyjdzie poza mape. */
    {
      Waz.Y -= 1; /* Jeden wiersz w gore. */
      IloscRuchow++; /* Zwiekszenie ilosci ruchow. */
      ZmienPozycjeKursora( IleRuchow ); /* Zmiana pozycji na tabele wyswietlania ilosci ruchow. */
      cout <<"Ilosc ruchow I gracza: "<< IloscRuchow;

    }

    ZmienPozycjeKursora( Waz ); /* Przejscie do nowej pozycji weza. */
    cout << "O";


    break;

  case 115: /* S */
    ZmienPozycjeKursora( Waz );
    cout << " ";
    if(Waz.Y==Waz2.Y-1 && Waz.X==Waz2.X)
      {
        Waz.Y -=1;
      }

    if( Waz.Y != 6 )
    {
      Waz.Y += 1; /* Jeden wiersz w dol. */
      IloscRuchow++;
      ZmienPozycjeKursora( IleRuchow );
      cout <<"Ilosc ruchow I gracza: "<< IloscRuchow;
    }

    ZmienPozycjeKursora( Waz );
    cout << "O";

    break;

  case 97: /* A */
    ZmienPozycjeKursora( Waz );
    cout << " ";
    if(Waz.Y==Waz2.Y && Waz.X==Waz2.X+1)
      {
        Waz.X +=1;
      }

    if( Waz.X != 1 )
    {
      Waz.X -= 1; /* Jedna kolumna w lewo. */
      IloscRuchow++;
      ZmienPozycjeKursora( IleRuchow );
      cout <<"Ilosc ruchow I gracza: "<< IloscRuchow;
    }

    ZmienPozycjeKursora( Waz );
    cout << "O";

    break;

  case 100: /* D */
    ZmienPozycjeKursora( Waz );
    cout << " ";
    if(Waz.Y==Waz2.Y && Waz.X==Waz2.X-1)
      {
        Waz.X -=1;
      }

    if( Waz.X != 28 )
    {
      Waz.X += 1; /* Jedna kolumna w prawo. */
      IloscRuchow++;
      ZmienPozycjeKursora( IleRuchow );
      cout <<"Ilosc ruchow I gracza: "<< IloscRuchow;
    }

    ZmienPozycjeKursora( Waz );
    cout << "O";

    break;

  case VK_ESCAPE: /* Jesli wcisnie ESCAPE to petla sie zakonczy i wyjdzie do menu. */
    Czas = 0;
    break;

  }

}

/*STREOWANIE II GRACZA*/


void Sterowanie2( PunktNaMapie & Waz2, double & Czas, int & IloscRuchow2, PunktNaMapie IleRuchow2, PunktNaMapie & Waz )
{
  int Kierunek;
  Kierunek = getch();        switch( Kierunek )
  {
  case 72: /* Strzalka w gore */
    ZmienPozycjeKursora( Waz2 );
    cout << " "; /* Zamazanie starej pozycji weza2. */

    if( Waz2.Y != 1 ) /* Zabezpieczenie, ze waz2 nie wyjdzie poza mape. */
    {
      if(Waz2.Y==Waz.Y+1 && Waz2.X==Waz.X)
      {
        Waz2.Y +=1;
      }
      Waz2.Y -= 1; /* Jeden wiersz w gore. */
      IloscRuchow2++; /* Zwiekszenie ilosci ruchow2. */
      ZmienPozycjeKursora( IleRuchow2 ); /* Zmiana pozycji na tabele wyswietlania ilosci ruchow2. */
      cout <<"Ilosc ruchow II gracza: "<< IloscRuchow2;

    }

    ZmienPozycjeKursora( Waz2 ); /* Przejscie do nowej pozycji weza2. */
    cout << "@";

    break;

  case 80: /* Strzalaka w dol */
    ZmienPozycjeKursora( Waz2 );
    cout << " ";
     if(Waz2.Y==Waz.Y-1 && Waz2.X==Waz.X)
      {
        Waz2.Y -=1;
      }

    if( Waz2.Y != 6 )
    {
      Waz2.Y += 1; /* Jeden wiersz w dol. */
      IloscRuchow2++;
      ZmienPozycjeKursora( IleRuchow2 );
      cout <<"Ilosc ruchow II gracza: "<< IloscRuchow2;
    }

    ZmienPozycjeKursora( Waz2 );
    cout << "@";

    break;

  case 75: /* Strzalka w lewo */
    ZmienPozycjeKursora( Waz2 );
    cout << " ";
     if(Waz2.Y==Waz.Y && Waz2.X==Waz.X+1)
      {
        Waz2.X +=1;
      }

    if( Waz2.X != 1 )
    {
      Waz2.X -= 1; /* Jedna kolumna w lewo. */
      IloscRuchow2++;
      ZmienPozycjeKursora( IleRuchow2 );
      cout <<"Ilosc ruchow II gracza: "<< IloscRuchow2;
    }

    ZmienPozycjeKursora( Waz2 );
    cout << "@";

    break;

  case 77: /* Strzalaka w prawo */
    ZmienPozycjeKursora( Waz2 );
    cout << " ";
     if(Waz2.Y==Waz.Y && Waz2.X==Waz.X-1)
      {
        Waz2.X -=1;
      }

    if( Waz2.X != 28 )
    {
      Waz2.X += 1; /* Jedna kolumna w prawo. */
      IloscRuchow2++;
      ZmienPozycjeKursora( IleRuchow2 );
      cout <<"Ilosc ruchow II gracza: "<< IloscRuchow2;
    }

    ZmienPozycjeKursora( Waz2 );
    cout << "@";

    break;

  case VK_ESCAPE: /* Jesli wcisnie ESCAPE to petla sie zakonczy i wyjdzie do menu. */
    Czas = 0;
    break;

  }

}
void RysujOwoc( PunktNaMapie & Owoc, PunktNaMapie & Waz,PunktNaMapie & Waz2, int IdentyfikatorOwocaX[], int IdentyfikatorOwocaY[], int & NumerOwoca )
{
  Owoc.X =( rand() % 27 ) + 1; /* Losujemy pozycje X owoca. */
  Owoc.Y =( rand() % 6 ) + 1; /* Losujemy pozycje Y owoca. */

  if( Owoc.X != Waz.X || Owoc.X != Waz2.X ) /* Jesli wylosowany punkt nie jest punktem weza. */
  {
    ZmienPozycjeKursora( Owoc );
    cout << "*";
    IdentyfikatorOwocaX[ NumerOwoca ] = Owoc.X; /* Zapis informacji, ze po najechaniu na to pole, ma przyznac punkt. X */
    IdentyfikatorOwocaY[ NumerOwoca ] = Owoc.Y; /* Zapis informacji, ze po najechaniu na to pole, ma przyznac punkt. Y */
    NumerOwoca++;
  }
  else
  {
    if( Owoc.X != 1 ) /* Jesli owoc znajduje sie w miejscu weza i nie jest przy lewej scianie to : */
    {
      Owoc.X -= 1; /* Owoc pojawi sie w lewo od weza. */
      ZmienPozycjeKursora( Owoc );
      cout << "*";
      IdentyfikatorOwocaX[ NumerOwoca ] = Owoc.X;
      IdentyfikatorOwocaY[ NumerOwoca ] = Owoc.Y;
      NumerOwoca++;
    }


    if( Owoc.X != 9 ) /* Analogicznie tylko w prawo. */
    {
      Owoc.X += 1;
      ZmienPozycjeKursora( Owoc );
      cout << "*";
      IdentyfikatorOwocaX[ NumerOwoca ] = Owoc.X;
      IdentyfikatorOwocaY[ NumerOwoca ] = Owoc.Y;
      NumerOwoca++;
    }
  }

  if( NumerOwoca == 47 ) /* Jesli zapelnimy tablice, to zerujemy licznik tablicy*/
  {
    NumerOwoca = 0;
  }
}

bool CzyZebrano( PunktNaMapie & Waz, int IdentyfikatorOwocaX[], int IdentyfikatorOwocaY[] )
{
  /* Jesli wjechales na pole na ktorym jest owoc to zwroci prawde. */
  if(( Waz.X == IdentyfikatorOwocaX[ 0 ] && Waz.Y == IdentyfikatorOwocaY[ 0 ] ) ||( Waz.X == IdentyfikatorOwocaX[ 24 ] && Waz.Y == IdentyfikatorOwocaY[ 24 ] ) ||
  ( Waz.X == IdentyfikatorOwocaX[ 1 ] && Waz.Y == IdentyfikatorOwocaY[ 1 ] ) ||( Waz.X == IdentyfikatorOwocaX[ 25 ] && Waz.Y == IdentyfikatorOwocaY[ 25 ] ) ||
  ( Waz.X == IdentyfikatorOwocaX[ 2 ] && Waz.Y == IdentyfikatorOwocaY[ 2 ] ) ||( Waz.X == IdentyfikatorOwocaX[ 26 ] && Waz.Y == IdentyfikatorOwocaY[ 26 ] ) ||
  ( Waz.X == IdentyfikatorOwocaX[ 3 ] && Waz.Y == IdentyfikatorOwocaY[ 3 ] ) ||( Waz.X == IdentyfikatorOwocaX[ 27 ] && Waz.Y == IdentyfikatorOwocaY[ 27 ] ) ||
  ( Waz.X == IdentyfikatorOwocaX[ 4 ] && Waz.Y == IdentyfikatorOwocaY[ 4 ] ) ||( Waz.X == IdentyfikatorOwocaX[ 28 ] && Waz.Y == IdentyfikatorOwocaY[ 28 ] ) ||
  ( Waz.X == IdentyfikatorOwocaX[ 5 ] && Waz.Y == IdentyfikatorOwocaY[ 5 ] ) ||( Waz.X == IdentyfikatorOwocaX[ 29 ] && Waz.Y == IdentyfikatorOwocaY[ 29 ] ) ||
  ( Waz.X == IdentyfikatorOwocaX[ 6 ] && Waz.Y == IdentyfikatorOwocaY[ 6 ] ) ||( Waz.X == IdentyfikatorOwocaX[ 30 ] && Waz.Y == IdentyfikatorOwocaY[ 30 ] ) ||
  ( Waz.X == IdentyfikatorOwocaX[ 7 ] && Waz.Y == IdentyfikatorOwocaY[ 7 ] ) ||( Waz.X == IdentyfikatorOwocaX[ 31 ] && Waz.Y == IdentyfikatorOwocaY[ 31 ] ) ||
  ( Waz.X == IdentyfikatorOwocaX[ 8 ] && Waz.Y == IdentyfikatorOwocaY[ 8 ] ) ||( Waz.X == IdentyfikatorOwocaX[ 32 ] && Waz.Y == IdentyfikatorOwocaY[ 32 ] ) ||
  ( Waz.X == IdentyfikatorOwocaX[ 9 ] && Waz.Y == IdentyfikatorOwocaY[ 9 ] ) ||( Waz.X == IdentyfikatorOwocaX[ 33 ] && Waz.Y == IdentyfikatorOwocaY[ 33 ] ) ||
  ( Waz.X == IdentyfikatorOwocaX[ 10 ] && Waz.Y == IdentyfikatorOwocaY[ 10 ] ) ||( Waz.X == IdentyfikatorOwocaX[ 34 ] && Waz.Y == IdentyfikatorOwocaY[ 34 ] ) ||
  ( Waz.X == IdentyfikatorOwocaX[ 11 ] && Waz.Y == IdentyfikatorOwocaY[ 11 ] ) ||( Waz.X == IdentyfikatorOwocaX[ 35 ] && Waz.Y == IdentyfikatorOwocaY[ 35 ] ) ||
  ( Waz.X == IdentyfikatorOwocaX[ 12 ] && Waz.Y == IdentyfikatorOwocaY[ 12 ] ) ||( Waz.X == IdentyfikatorOwocaX[ 36 ] && Waz.Y == IdentyfikatorOwocaY[ 36 ] ) ||
  ( Waz.X == IdentyfikatorOwocaX[ 13 ] && Waz.Y == IdentyfikatorOwocaY[ 13 ] ) ||( Waz.X == IdentyfikatorOwocaX[ 37 ] && Waz.Y == IdentyfikatorOwocaY[ 37 ] ) ||
  ( Waz.X == IdentyfikatorOwocaX[ 14 ] && Waz.Y == IdentyfikatorOwocaY[ 14 ] ) ||( Waz.X == IdentyfikatorOwocaX[ 38 ] && Waz.Y == IdentyfikatorOwocaY[ 38 ] ) ||
  ( Waz.X == IdentyfikatorOwocaX[ 15 ] && Waz.Y == IdentyfikatorOwocaY[ 15 ] ) ||( Waz.X == IdentyfikatorOwocaX[ 39 ] && Waz.Y == IdentyfikatorOwocaY[ 39 ] ) ||
  ( Waz.X == IdentyfikatorOwocaX[ 16 ] && Waz.Y == IdentyfikatorOwocaY[ 16 ] ) ||( Waz.X == IdentyfikatorOwocaX[ 40 ] && Waz.Y == IdentyfikatorOwocaY[ 40 ] ) ||
  ( Waz.X == IdentyfikatorOwocaX[ 17 ] && Waz.Y == IdentyfikatorOwocaY[ 17 ] ) ||( Waz.X == IdentyfikatorOwocaX[ 41 ] && Waz.Y == IdentyfikatorOwocaY[ 41 ] ) ||
  ( Waz.X == IdentyfikatorOwocaX[ 18 ] && Waz.Y == IdentyfikatorOwocaY[ 18 ] ) ||( Waz.X == IdentyfikatorOwocaX[ 42 ] && Waz.Y == IdentyfikatorOwocaY[ 42 ] ) ||
  ( Waz.X == IdentyfikatorOwocaX[ 19 ] && Waz.Y == IdentyfikatorOwocaY[ 19 ] ) ||( Waz.X == IdentyfikatorOwocaX[ 43 ] && Waz.Y == IdentyfikatorOwocaY[ 43 ] ) ||
  ( Waz.X == IdentyfikatorOwocaX[ 20 ] && Waz.Y == IdentyfikatorOwocaY[ 20 ] ) ||( Waz.X == IdentyfikatorOwocaX[ 44 ] && Waz.Y == IdentyfikatorOwocaY[ 44 ] ) ||
  ( Waz.X == IdentyfikatorOwocaX[ 21 ] && Waz.Y == IdentyfikatorOwocaY[ 21 ] ) ||( Waz.X == IdentyfikatorOwocaX[ 45 ] && Waz.Y == IdentyfikatorOwocaY[ 45 ] ) ||
  ( Waz.X == IdentyfikatorOwocaX[ 22 ] && Waz.Y == IdentyfikatorOwocaY[ 22 ] ) ||( Waz.X == IdentyfikatorOwocaX[ 46 ] && Waz.Y == IdentyfikatorOwocaY[ 46 ] ) ||
  ( Waz.X == IdentyfikatorOwocaX[ 23 ] && Waz.Y == IdentyfikatorOwocaY[ 23 ] ) ||( Waz.X == IdentyfikatorOwocaX[ 47 ] && Waz.Y == IdentyfikatorOwocaY[ 47 ] ) )
  {
    return true;
  }
  else
  {
    return false;
  }
}

/*DLA II GRACZA*/bool CzyZebrano2( PunktNaMapie & Waz2, int IdentyfikatorOwocaX[], int IdentyfikatorOwocaY[] )
{
  /* Jesli wjechales na pole na ktorym jest owoc to zwroci prawde. */
  if(( Waz2.X == IdentyfikatorOwocaX[ 0 ] && Waz2.Y == IdentyfikatorOwocaY[ 0 ] ) ||( Waz2.X == IdentyfikatorOwocaX[ 24 ] && Waz2.Y == IdentyfikatorOwocaY[ 24 ] ) ||
  ( Waz2.X == IdentyfikatorOwocaX[ 1 ] && Waz2.Y == IdentyfikatorOwocaY[ 1 ] ) ||( Waz2.X == IdentyfikatorOwocaX[ 25 ] && Waz2.Y == IdentyfikatorOwocaY[ 25 ] ) ||
  ( Waz2.X == IdentyfikatorOwocaX[ 2 ] && Waz2.Y == IdentyfikatorOwocaY[ 2 ] ) ||( Waz2.X == IdentyfikatorOwocaX[ 26 ] && Waz2.Y == IdentyfikatorOwocaY[ 26 ] ) ||
  ( Waz2.X == IdentyfikatorOwocaX[ 3 ] && Waz2.Y == IdentyfikatorOwocaY[ 3 ] ) ||( Waz2.X == IdentyfikatorOwocaX[ 27 ] && Waz2.Y == IdentyfikatorOwocaY[ 27 ] ) ||
  ( Waz2.X == IdentyfikatorOwocaX[ 4 ] && Waz2.Y == IdentyfikatorOwocaY[ 4 ] ) ||( Waz2.X == IdentyfikatorOwocaX[ 28 ] && Waz2.Y == IdentyfikatorOwocaY[ 28 ] ) ||
  ( Waz2.X == IdentyfikatorOwocaX[ 5 ] && Waz2.Y == IdentyfikatorOwocaY[ 5 ] ) ||( Waz2.X == IdentyfikatorOwocaX[ 29 ] && Waz2.Y == IdentyfikatorOwocaY[ 29 ] ) ||
  ( Waz2.X == IdentyfikatorOwocaX[ 6 ] && Waz2.Y == IdentyfikatorOwocaY[ 6 ] ) ||( Waz2.X == IdentyfikatorOwocaX[ 30 ] && Waz2.Y == IdentyfikatorOwocaY[ 30 ] ) ||
  ( Waz2.X == IdentyfikatorOwocaX[ 7 ] && Waz2.Y == IdentyfikatorOwocaY[ 7 ] ) ||( Waz2.X == IdentyfikatorOwocaX[ 31 ] && Waz2.Y == IdentyfikatorOwocaY[ 31 ] ) ||
  ( Waz2.X == IdentyfikatorOwocaX[ 8 ] && Waz2.Y == IdentyfikatorOwocaY[ 8 ] ) ||( Waz2.X == IdentyfikatorOwocaX[ 32 ] && Waz2.Y == IdentyfikatorOwocaY[ 32 ] ) ||
  ( Waz2.X == IdentyfikatorOwocaX[ 9 ] && Waz2.Y == IdentyfikatorOwocaY[ 9 ] ) ||( Waz2.X == IdentyfikatorOwocaX[ 33 ] && Waz2.Y == IdentyfikatorOwocaY[ 33 ] ) ||
  ( Waz2.X == IdentyfikatorOwocaX[ 10 ] && Waz2.Y == IdentyfikatorOwocaY[ 10 ] ) ||( Waz2.X == IdentyfikatorOwocaX[ 34 ] && Waz2.Y == IdentyfikatorOwocaY[ 34 ] ) ||
  ( Waz2.X == IdentyfikatorOwocaX[ 11 ] && Waz2.Y == IdentyfikatorOwocaY[ 11 ] ) ||( Waz2.X == IdentyfikatorOwocaX[ 35 ] && Waz2.Y == IdentyfikatorOwocaY[ 35 ] ) ||
  ( Waz2.X == IdentyfikatorOwocaX[ 12 ] && Waz2.Y == IdentyfikatorOwocaY[ 12 ] ) ||( Waz2.X == IdentyfikatorOwocaX[ 36 ] && Waz2.Y == IdentyfikatorOwocaY[ 36 ] ) ||
  ( Waz2.X == IdentyfikatorOwocaX[ 13 ] && Waz2.Y == IdentyfikatorOwocaY[ 13 ] ) ||( Waz2.X == IdentyfikatorOwocaX[ 37 ] && Waz2.Y == IdentyfikatorOwocaY[ 37 ] ) ||
  ( Waz2.X == IdentyfikatorOwocaX[ 14 ] && Waz2.Y == IdentyfikatorOwocaY[ 14 ] ) ||( Waz2.X == IdentyfikatorOwocaX[ 38 ] && Waz2.Y == IdentyfikatorOwocaY[ 38 ] ) ||
  ( Waz2.X == IdentyfikatorOwocaX[ 15 ] && Waz2.Y == IdentyfikatorOwocaY[ 15 ] ) ||( Waz2.X == IdentyfikatorOwocaX[ 39 ] && Waz2.Y == IdentyfikatorOwocaY[ 39 ] ) ||
  ( Waz2.X == IdentyfikatorOwocaX[ 16 ] && Waz2.Y == IdentyfikatorOwocaY[ 16 ] ) ||( Waz2.X == IdentyfikatorOwocaX[ 40 ] && Waz2.Y == IdentyfikatorOwocaY[ 40 ] ) ||
  ( Waz2.X == IdentyfikatorOwocaX[ 17 ] && Waz2.Y == IdentyfikatorOwocaY[ 17 ] ) ||( Waz2.X == IdentyfikatorOwocaX[ 41 ] && Waz2.Y == IdentyfikatorOwocaY[ 41 ] ) ||
  ( Waz2.X == IdentyfikatorOwocaX[ 18 ] && Waz2.Y == IdentyfikatorOwocaY[ 18 ] ) ||( Waz2.X == IdentyfikatorOwocaX[ 42 ] && Waz2.Y == IdentyfikatorOwocaY[ 42 ] ) ||
  ( Waz2.X == IdentyfikatorOwocaX[ 19 ] && Waz2.Y == IdentyfikatorOwocaY[ 19 ] ) ||( Waz2.X == IdentyfikatorOwocaX[ 43 ] && Waz2.Y == IdentyfikatorOwocaY[ 43 ] ) ||
  ( Waz2.X == IdentyfikatorOwocaX[ 20 ] && Waz2.Y == IdentyfikatorOwocaY[ 20 ] ) ||( Waz2.X == IdentyfikatorOwocaX[ 44 ] && Waz2.Y == IdentyfikatorOwocaY[ 44 ] ) ||
  ( Waz2.X == IdentyfikatorOwocaX[ 21 ] && Waz2.Y == IdentyfikatorOwocaY[ 21 ] ) ||( Waz2.X == IdentyfikatorOwocaX[ 45 ] && Waz2.Y == IdentyfikatorOwocaY[ 45 ] ) ||
  ( Waz2.X == IdentyfikatorOwocaX[ 22 ] && Waz2.Y == IdentyfikatorOwocaY[ 22 ] ) ||( Waz2.X == IdentyfikatorOwocaX[ 46 ] && Waz2.Y == IdentyfikatorOwocaY[ 46 ] ) ||
  ( Waz2.X == IdentyfikatorOwocaX[ 23 ] && Waz2.Y == IdentyfikatorOwocaY[ 23 ] ) ||( Waz2.X == IdentyfikatorOwocaX[ 47 ] && Waz2.Y == IdentyfikatorOwocaY[ 47 ] ) )
  {
    return true;
  }
  else
  {
    return false;
  }
}


void UsuniecieInformacjiOwoca( PunktNaMapie & Waz, int IdentyfikatorOwocaX[], int IdentyfikatorOwocaY[] )
{
  /* Cala funkcja polega na sprawdzeniu, czy wjechales na pole z owocem. Wiem troche toporne. Funkcja jest tylko dla I gracza, dla II jeszcze nie ma*/
  if( Waz.X == IdentyfikatorOwocaX[ 0 ] && Waz.Y == IdentyfikatorOwocaY[ 0 ] )
  {
    IdentyfikatorOwocaX[ 0 ] = 0;
    IdentyfikatorOwocaY[ 0 ] = 0;
  }

  if( Waz.X == IdentyfikatorOwocaX[ 1 ] && Waz.Y == IdentyfikatorOwocaY[ 1 ] )
  {
    IdentyfikatorOwocaX[ 1 ] = 0;
    IdentyfikatorOwocaY[ 1 ] = 0;
  }

  if( Waz.X == IdentyfikatorOwocaX[ 2 ] && Waz.Y == IdentyfikatorOwocaY[ 2 ] )
  {
    IdentyfikatorOwocaX[ 2 ] = 0;
    IdentyfikatorOwocaY[ 2 ] = 0;
  }

  if( Waz.X == IdentyfikatorOwocaX[ 3 ] && Waz.Y == IdentyfikatorOwocaY[ 3 ] )
  {
    IdentyfikatorOwocaX[ 3 ] = 0;
    IdentyfikatorOwocaY[ 3 ] = 0;
  }

  if( Waz.X == IdentyfikatorOwocaX[ 4 ] && Waz.Y == IdentyfikatorOwocaY[ 4 ] )
  {
    IdentyfikatorOwocaX[ 4 ] = 0;
    IdentyfikatorOwocaY[ 4 ] = 0;
  }

  if( Waz.X == IdentyfikatorOwocaX[ 5 ] && Waz.Y == IdentyfikatorOwocaY[ 5 ] )
  {
    IdentyfikatorOwocaX[ 5 ] = 0;
    IdentyfikatorOwocaY[ 5 ] = 0;
  }

  if( Waz.X == IdentyfikatorOwocaX[ 6 ] && Waz.Y == IdentyfikatorOwocaY[ 6 ] )
  {
    IdentyfikatorOwocaX[ 6 ] = 0;
    IdentyfikatorOwocaY[ 6 ] = 0;
  }

  if( Waz.X == IdentyfikatorOwocaX[ 7 ] && Waz.Y == IdentyfikatorOwocaY[ 7 ] )
  {
    IdentyfikatorOwocaX[ 7 ] = 0;
    IdentyfikatorOwocaY[ 7 ] = 0;
  }

  if( Waz.X == IdentyfikatorOwocaX[ 8 ] && Waz.Y == IdentyfikatorOwocaY[ 8 ] )
  {
    IdentyfikatorOwocaX[ 8 ] = 0;
    IdentyfikatorOwocaY[ 8 ] = 0;
  }

  if( Waz.X == IdentyfikatorOwocaX[ 9 ] && Waz.Y == IdentyfikatorOwocaY[ 9 ] )
  {
    IdentyfikatorOwocaX[ 9 ] = 0;
    IdentyfikatorOwocaY[ 9 ] = 0;
  }

  if( Waz.X == IdentyfikatorOwocaX[ 10 ] && Waz.Y == IdentyfikatorOwocaY[ 10 ] )
  {
    IdentyfikatorOwocaX[ 10 ] = 0;
    IdentyfikatorOwocaY[ 10 ] = 0;
  }

  if( Waz.X == IdentyfikatorOwocaX[ 11 ] && Waz.Y == IdentyfikatorOwocaY[ 11 ] )
  {
    IdentyfikatorOwocaX[ 11 ] = 0;
    IdentyfikatorOwocaY[ 11 ] = 0;
  }

  if( Waz.X == IdentyfikatorOwocaX[ 12 ] && Waz.Y == IdentyfikatorOwocaY[ 12 ] )
  {
    IdentyfikatorOwocaX[ 12 ] = 0;
    IdentyfikatorOwocaY[ 12 ] = 0;
  }

  if( Waz.X == IdentyfikatorOwocaX[ 13 ] && Waz.Y == IdentyfikatorOwocaY[ 13 ] )
  {
    IdentyfikatorOwocaX[ 13 ] = 0;
    IdentyfikatorOwocaY[ 13 ] = 0;
  }

  if( Waz.X == IdentyfikatorOwocaX[ 14 ] && Waz.Y == IdentyfikatorOwocaY[ 14 ] )
  {
    IdentyfikatorOwocaX[ 14 ] = 0;
    IdentyfikatorOwocaY[ 14 ] = 0;
  }

  if( Waz.X == IdentyfikatorOwocaX[ 15 ] && Waz.Y == IdentyfikatorOwocaY[ 15 ] )
  {
    IdentyfikatorOwocaX[ 15 ] = 0;
    IdentyfikatorOwocaY[ 15 ] = 0;
  }

  if( Waz.X == IdentyfikatorOwocaX[ 16 ] && Waz.Y == IdentyfikatorOwocaY[ 16 ] )
  {
    IdentyfikatorOwocaX[ 16 ] = 0;
    IdentyfikatorOwocaY[ 16 ] = 0;
  }

  if( Waz.X == IdentyfikatorOwocaX[ 17 ] && Waz.Y == IdentyfikatorOwocaY[ 17 ] )
  {
    IdentyfikatorOwocaX[ 17 ] = 0;
    IdentyfikatorOwocaY[ 17 ] = 0;
  }

  if( Waz.X == IdentyfikatorOwocaX[ 18 ] && Waz.Y == IdentyfikatorOwocaY[ 18 ] )
  {
    IdentyfikatorOwocaX[ 18 ] = 0;
    IdentyfikatorOwocaY[ 18 ] = 0;
  }

  if( Waz.X == IdentyfikatorOwocaX[ 19 ] && Waz.Y == IdentyfikatorOwocaY[ 19 ] )
  {
    IdentyfikatorOwocaX[ 19 ] = 0;
    IdentyfikatorOwocaY[ 19 ] = 0;
  }

  if( Waz.X == IdentyfikatorOwocaX[ 20 ] && Waz.Y == IdentyfikatorOwocaY[ 20 ] )
  {
    IdentyfikatorOwocaX[ 20 ] = 0;
    IdentyfikatorOwocaY[ 20 ] = 0;
  }

  if( Waz.X == IdentyfikatorOwocaX[ 21 ] && Waz.Y == IdentyfikatorOwocaY[ 21 ] )
  {
    IdentyfikatorOwocaX[ 21 ] = 0;
    IdentyfikatorOwocaY[ 21 ] = 0;
  }

  if( Waz.X == IdentyfikatorOwocaX[ 22 ] && Waz.Y == IdentyfikatorOwocaY[ 22 ] )
  {
    IdentyfikatorOwocaX[ 22 ] = 0;
    IdentyfikatorOwocaY[ 22 ] = 0;
  }

  if( Waz.X == IdentyfikatorOwocaX[ 23 ] && Waz.Y == IdentyfikatorOwocaY[ 23 ] )
  {
    IdentyfikatorOwocaX[ 23 ] = 0;
    IdentyfikatorOwocaY[ 23 ] = 0;
  }

  if( Waz.X == IdentyfikatorOwocaX[ 24 ] && Waz.Y == IdentyfikatorOwocaY[ 24 ] )
  {
    IdentyfikatorOwocaX[ 24 ] = 0;
    IdentyfikatorOwocaY[ 24 ] = 0;
  }

  if( Waz.X == IdentyfikatorOwocaX[ 25 ] && Waz.Y == IdentyfikatorOwocaY[ 25 ] )
  {
    IdentyfikatorOwocaX[ 25 ] = 0;
    IdentyfikatorOwocaY[ 25 ] = 0;
  }

  if( Waz.X == IdentyfikatorOwocaX[ 26 ] && Waz.Y == IdentyfikatorOwocaY[ 26 ] )
  {
    IdentyfikatorOwocaX[ 26 ] = 0;
    IdentyfikatorOwocaY[ 26 ] = 0;
  }

  if( Waz.X == IdentyfikatorOwocaX[ 27 ] && Waz.Y == IdentyfikatorOwocaY[ 27 ] )
  {
    IdentyfikatorOwocaX[ 27 ] = 0;
    IdentyfikatorOwocaY[ 27 ] = 0;
  }

  if( Waz.X == IdentyfikatorOwocaX[ 28 ] && Waz.Y == IdentyfikatorOwocaY[ 28 ] )
  {
    IdentyfikatorOwocaX[ 28 ] = 0;
    IdentyfikatorOwocaY[ 28 ] = 0;
  }

  if( Waz.X == IdentyfikatorOwocaX[ 29 ] && Waz.Y == IdentyfikatorOwocaY[ 29 ] )
  {
    IdentyfikatorOwocaX[ 29 ] = 0;
    IdentyfikatorOwocaY[ 29 ] = 0;
  }

  if( Waz.X == IdentyfikatorOwocaX[ 30 ] && Waz.Y == IdentyfikatorOwocaY[ 30 ] )
  {
    IdentyfikatorOwocaX[ 30 ] = 0;
    IdentyfikatorOwocaY[ 30 ] = 0;
  }

  if( Waz.X == IdentyfikatorOwocaX[ 31 ] && Waz.Y == IdentyfikatorOwocaY[ 31 ] )
  {
    IdentyfikatorOwocaX[ 31 ] = 0;
    IdentyfikatorOwocaY[ 31 ] = 0;
  }

  if( Waz.X == IdentyfikatorOwocaX[ 32 ] && Waz.Y == IdentyfikatorOwocaY[ 32 ] )
  {
    IdentyfikatorOwocaX[ 32 ] = 0;
    IdentyfikatorOwocaY[ 32 ] = 0;
  }

  if( Waz.X == IdentyfikatorOwocaX[ 33 ] && Waz.Y == IdentyfikatorOwocaY[ 33 ] )
  {
    IdentyfikatorOwocaX[ 33 ] = 0;
    IdentyfikatorOwocaY[ 33 ] = 0;
  }

  if( Waz.X == IdentyfikatorOwocaX[ 34 ] && Waz.Y == IdentyfikatorOwocaY[ 34 ] )
  {
    IdentyfikatorOwocaX[ 34 ] = 0;
    IdentyfikatorOwocaY[ 34 ] = 0;
  }

  if( Waz.X == IdentyfikatorOwocaX[ 35 ] && Waz.Y == IdentyfikatorOwocaY[ 35 ] )
  {
    IdentyfikatorOwocaX[ 35 ] = 0;
    IdentyfikatorOwocaY[ 35 ] = 0;
  }

  if( Waz.X == IdentyfikatorOwocaX[ 36 ] && Waz.Y == IdentyfikatorOwocaY[ 36 ] )
  {
    IdentyfikatorOwocaX[ 36 ] = 0;
    IdentyfikatorOwocaY[ 36 ] = 0;
  }

  if( Waz.X == IdentyfikatorOwocaX[ 37 ] && Waz.Y == IdentyfikatorOwocaY[ 37 ] )
  {
    IdentyfikatorOwocaX[ 37 ] = 0;
    IdentyfikatorOwocaY[ 37 ] = 0;
  }

  if( Waz.X == IdentyfikatorOwocaX[ 38 ] && Waz.Y == IdentyfikatorOwocaY[ 38 ] )
  {
    IdentyfikatorOwocaX[ 38 ] = 0;
    IdentyfikatorOwocaY[ 38 ] = 0;
  }

  if( Waz.X == IdentyfikatorOwocaX[ 39 ] && Waz.Y == IdentyfikatorOwocaY[ 39 ] )
  {
    IdentyfikatorOwocaX[ 39 ] = 0;
    IdentyfikatorOwocaY[ 39 ] = 0;
  }

  if( Waz.X == IdentyfikatorOwocaX[ 40 ] && Waz.Y == IdentyfikatorOwocaY[ 40 ] )
  {
    IdentyfikatorOwocaX[ 40 ] = 0;
    IdentyfikatorOwocaY[ 40 ] = 0;
  }

  if( Waz.X == IdentyfikatorOwocaX[ 41 ] && Waz.Y == IdentyfikatorOwocaY[ 41 ] )
  {
    IdentyfikatorOwocaX[ 41 ] = 0;
    IdentyfikatorOwocaY[ 41 ] = 0;
  }

  if( Waz.X == IdentyfikatorOwocaX[ 42 ] && Waz.Y == IdentyfikatorOwocaY[ 42 ] )
  {
    IdentyfikatorOwocaX[ 42 ] = 0;
    IdentyfikatorOwocaY[ 42 ] = 0;
  }

  if( Waz.X == IdentyfikatorOwocaX[ 43 ] && Waz.Y == IdentyfikatorOwocaY[ 43 ] )
  {
    IdentyfikatorOwocaX[ 43 ] = 0;
    IdentyfikatorOwocaY[ 43 ] = 0;
  }

  if( Waz.X == IdentyfikatorOwocaX[ 44 ] && Waz.Y == IdentyfikatorOwocaY[ 44 ] )
  {
    IdentyfikatorOwocaX[ 44 ] = 0;
    IdentyfikatorOwocaY[ 44 ] = 0;
  }

  if( Waz.X == IdentyfikatorOwocaX[ 45 ] && Waz.Y == IdentyfikatorOwocaY[ 45 ] )
  {
    IdentyfikatorOwocaX[ 45 ] = 0;
    IdentyfikatorOwocaY[ 45 ] = 0;
  }

  if( Waz.X == IdentyfikatorOwocaX[ 46 ] && Waz.Y == IdentyfikatorOwocaY[ 46 ] )
  {
    IdentyfikatorOwocaX[ 46 ] = 0;
    IdentyfikatorOwocaY[ 46 ] = 0;
  }

  if( Waz.X == IdentyfikatorOwocaX[ 47 ] && Waz.Y == IdentyfikatorOwocaY[ 47 ] )
  {
    IdentyfikatorOwocaX[ 47 ] = 0;
    IdentyfikatorOwocaY[ 47 ] = 0;
  }
}


  void UsuniecieInformacjiOwoca2( PunktNaMapie & Waz2, int IdentyfikatorOwocaX[], int IdentyfikatorOwocaY[] )

{


  if( Waz2.X == IdentyfikatorOwocaX[ 0 ] && Waz2.Y == IdentyfikatorOwocaY[ 0 ] )
  {
    IdentyfikatorOwocaX[ 0 ] = 0;
    IdentyfikatorOwocaY[ 0 ] = 0;
  }

  if( Waz2.X == IdentyfikatorOwocaX[ 1 ] && Waz2.Y == IdentyfikatorOwocaY[ 1 ] )
  {
    IdentyfikatorOwocaX[ 1 ] = 0;
    IdentyfikatorOwocaY[ 1 ] = 0;
  }

  if( Waz2.X == IdentyfikatorOwocaX[ 2 ] && Waz2.Y == IdentyfikatorOwocaY[ 2 ] )
  {
    IdentyfikatorOwocaX[ 2 ] = 0;
    IdentyfikatorOwocaY[ 2 ] = 0;
  }

  if( Waz2.X == IdentyfikatorOwocaX[ 3 ] && Waz2.Y == IdentyfikatorOwocaY[ 3 ] )
  {
    IdentyfikatorOwocaX[ 3 ] = 0;
    IdentyfikatorOwocaY[ 3 ] = 0;
  }

  if( Waz2.X == IdentyfikatorOwocaX[ 4 ] && Waz2.Y == IdentyfikatorOwocaY[ 4 ] )
  {
    IdentyfikatorOwocaX[ 4 ] = 0;
    IdentyfikatorOwocaY[ 4 ] = 0;
  }

  if( Waz2.X == IdentyfikatorOwocaX[ 5 ] && Waz2.Y == IdentyfikatorOwocaY[ 5 ] )
  {
    IdentyfikatorOwocaX[ 5 ] = 0;
    IdentyfikatorOwocaY[ 5 ] = 0;
  }

  if( Waz2.X == IdentyfikatorOwocaX[ 6 ] && Waz2.Y == IdentyfikatorOwocaY[ 6 ] )
  {
    IdentyfikatorOwocaX[ 6 ] = 0;
    IdentyfikatorOwocaY[ 6 ] = 0;
  }

  if( Waz2.X == IdentyfikatorOwocaX[ 7 ] && Waz2.Y == IdentyfikatorOwocaY[ 7 ] )
  {
    IdentyfikatorOwocaX[ 7 ] = 0;
    IdentyfikatorOwocaY[ 7 ] = 0;
  }

  if( Waz2.X == IdentyfikatorOwocaX[ 8 ] && Waz2.Y == IdentyfikatorOwocaY[ 8 ] )
  {
    IdentyfikatorOwocaX[ 8 ] = 0;
    IdentyfikatorOwocaY[ 8 ] = 0;
  }

  if( Waz2.X == IdentyfikatorOwocaX[ 9 ] && Waz2.Y == IdentyfikatorOwocaY[ 9 ] )
  {
    IdentyfikatorOwocaX[ 9 ] = 0;
    IdentyfikatorOwocaY[ 9 ] = 0;
  }

  if( Waz2.X == IdentyfikatorOwocaX[ 10 ] && Waz2.Y == IdentyfikatorOwocaY[ 10 ] )
  {
    IdentyfikatorOwocaX[ 10 ] = 0;
    IdentyfikatorOwocaY[ 10 ] = 0;
  }

  if( Waz2.X == IdentyfikatorOwocaX[ 11 ] && Waz2.Y == IdentyfikatorOwocaY[ 11 ] )
  {
    IdentyfikatorOwocaX[ 11 ] = 0;
    IdentyfikatorOwocaY[ 11 ] = 0;
  }

  if( Waz2.X == IdentyfikatorOwocaX[ 12 ] && Waz2.Y == IdentyfikatorOwocaY[ 12 ] )
  {
    IdentyfikatorOwocaX[ 12 ] = 0;
    IdentyfikatorOwocaY[ 12 ] = 0;
  }

  if( Waz2.X == IdentyfikatorOwocaX[ 13 ] && Waz2.Y == IdentyfikatorOwocaY[ 13 ] )
  {
    IdentyfikatorOwocaX[ 13 ] = 0;
    IdentyfikatorOwocaY[ 13 ] = 0;
  }

  if( Waz2.X == IdentyfikatorOwocaX[ 14 ] && Waz2.Y == IdentyfikatorOwocaY[ 14 ] )
  {
    IdentyfikatorOwocaX[ 14 ] = 0;
    IdentyfikatorOwocaY[ 14 ] = 0;
  }

  if( Waz2.X == IdentyfikatorOwocaX[ 15 ] && Waz2.Y == IdentyfikatorOwocaY[ 15 ] )
  {
    IdentyfikatorOwocaX[ 15 ] = 0;
    IdentyfikatorOwocaY[ 15 ] = 0;
  }

  if( Waz2.X == IdentyfikatorOwocaX[ 16 ] && Waz2.Y == IdentyfikatorOwocaY[ 16 ] )
  {
    IdentyfikatorOwocaX[ 16 ] = 0;
    IdentyfikatorOwocaY[ 16 ] = 0;
  }

  if( Waz2.X == IdentyfikatorOwocaX[ 17 ] && Waz2.Y == IdentyfikatorOwocaY[ 17 ] )
  {
    IdentyfikatorOwocaX[ 17 ] = 0;
    IdentyfikatorOwocaY[ 17 ] = 0;
  }

  if( Waz2.X == IdentyfikatorOwocaX[ 18 ] && Waz2.Y == IdentyfikatorOwocaY[ 18 ] )
  {
    IdentyfikatorOwocaX[ 18 ] = 0;
    IdentyfikatorOwocaY[ 18 ] = 0;
  }

  if( Waz2.X == IdentyfikatorOwocaX[ 19 ] && Waz2.Y == IdentyfikatorOwocaY[ 19 ] )
  {
    IdentyfikatorOwocaX[ 19 ] = 0;
    IdentyfikatorOwocaY[ 19 ] = 0;
  }

  if( Waz2.X == IdentyfikatorOwocaX[ 20 ] && Waz2.Y == IdentyfikatorOwocaY[ 20 ] )
  {
    IdentyfikatorOwocaX[ 20 ] = 0;
    IdentyfikatorOwocaY[ 20 ] = 0;
  }

  if( Waz2.X == IdentyfikatorOwocaX[ 21 ] && Waz2.Y == IdentyfikatorOwocaY[ 21 ] )
  {
    IdentyfikatorOwocaX[ 21 ] = 0;
    IdentyfikatorOwocaY[ 21 ] = 0;
  }

  if( Waz2.X == IdentyfikatorOwocaX[ 22 ] && Waz2.Y == IdentyfikatorOwocaY[ 22 ] )
  {
    IdentyfikatorOwocaX[ 22 ] = 0;
    IdentyfikatorOwocaY[ 22 ] = 0;
  }

  if( Waz2.X == IdentyfikatorOwocaX[ 23 ] && Waz2.Y == IdentyfikatorOwocaY[ 23 ] )
  {
    IdentyfikatorOwocaX[ 23 ] = 0;
    IdentyfikatorOwocaY[ 23 ] = 0;
  }

  if( Waz2.X == IdentyfikatorOwocaX[ 24 ] && Waz2.Y == IdentyfikatorOwocaY[ 24 ] )
  {
    IdentyfikatorOwocaX[ 24 ] = 0;
    IdentyfikatorOwocaY[ 24 ] = 0;
  }

  if( Waz2.X == IdentyfikatorOwocaX[ 25 ] && Waz2.Y == IdentyfikatorOwocaY[ 25 ] )
  {
    IdentyfikatorOwocaX[ 25 ] = 0;
    IdentyfikatorOwocaY[ 25 ] = 0;
  }

  if( Waz2.X == IdentyfikatorOwocaX[ 26 ] && Waz2.Y == IdentyfikatorOwocaY[ 26 ] )
  {
    IdentyfikatorOwocaX[ 26 ] = 0;
    IdentyfikatorOwocaY[ 26 ] = 0;
  }

  if( Waz2.X == IdentyfikatorOwocaX[ 27 ] && Waz2.Y == IdentyfikatorOwocaY[ 27 ] )
  {
    IdentyfikatorOwocaX[ 27 ] = 0;
    IdentyfikatorOwocaY[ 27 ] = 0;
  }

  if( Waz2.X == IdentyfikatorOwocaX[ 28 ] && Waz2.Y == IdentyfikatorOwocaY[ 28 ] )
  {
    IdentyfikatorOwocaX[ 28 ] = 0;
    IdentyfikatorOwocaY[ 28 ] = 0;
  }

  if( Waz2.X == IdentyfikatorOwocaX[ 29 ] && Waz2.Y == IdentyfikatorOwocaY[ 29 ] )
  {
    IdentyfikatorOwocaX[ 29 ] = 0;
    IdentyfikatorOwocaY[ 29 ] = 0;
  }

  if( Waz2.X == IdentyfikatorOwocaX[ 30 ] && Waz2.Y == IdentyfikatorOwocaY[ 30 ] )
  {
    IdentyfikatorOwocaX[ 30 ] = 0;
    IdentyfikatorOwocaY[ 30 ] = 0;
  }

  if( Waz2.X == IdentyfikatorOwocaX[ 31 ] && Waz2.Y == IdentyfikatorOwocaY[ 31 ] )
  {
    IdentyfikatorOwocaX[ 31 ] = 0;
    IdentyfikatorOwocaY[ 31 ] = 0;
  }

  if( Waz2.X == IdentyfikatorOwocaX[ 32 ] && Waz2.Y == IdentyfikatorOwocaY[ 32 ] )
  {
    IdentyfikatorOwocaX[ 32 ] = 0;
    IdentyfikatorOwocaY[ 32 ] = 0;
  }

  if( Waz2.X == IdentyfikatorOwocaX[ 33 ] && Waz2.Y == IdentyfikatorOwocaY[ 33 ] )
  {
    IdentyfikatorOwocaX[ 33 ] = 0;
    IdentyfikatorOwocaY[ 33 ] = 0;
  }

  if( Waz2.X == IdentyfikatorOwocaX[ 34 ] && Waz2.Y == IdentyfikatorOwocaY[ 34 ] )
  {
    IdentyfikatorOwocaX[ 34 ] = 0;
    IdentyfikatorOwocaY[ 34 ] = 0;
  }

  if( Waz2.X == IdentyfikatorOwocaX[ 35 ] && Waz2.Y == IdentyfikatorOwocaY[ 35 ] )
  {
    IdentyfikatorOwocaX[ 35 ] = 0;
    IdentyfikatorOwocaY[ 35 ] = 0;
  }

  if( Waz2.X == IdentyfikatorOwocaX[ 36 ] && Waz2.Y == IdentyfikatorOwocaY[ 36 ] )
  {
    IdentyfikatorOwocaX[ 36 ] = 0;
    IdentyfikatorOwocaY[ 36 ] = 0;
  }

  if( Waz2.X == IdentyfikatorOwocaX[ 37 ] && Waz2.Y == IdentyfikatorOwocaY[ 37 ] )
  {
    IdentyfikatorOwocaX[ 37 ] = 0;
    IdentyfikatorOwocaY[ 37 ] = 0;
  }

  if( Waz2.X == IdentyfikatorOwocaX[ 38 ] && Waz2.Y == IdentyfikatorOwocaY[ 38 ] )
  {
    IdentyfikatorOwocaX[ 38 ] = 0;
    IdentyfikatorOwocaY[ 38 ] = 0;
  }

  if( Waz2.X == IdentyfikatorOwocaX[ 39 ] && Waz2.Y == IdentyfikatorOwocaY[ 39 ] )
  {
    IdentyfikatorOwocaX[ 39 ] = 0;
    IdentyfikatorOwocaY[ 39 ] = 0;
  }

  if( Waz2.X == IdentyfikatorOwocaX[ 40 ] && Waz2.Y == IdentyfikatorOwocaY[ 40 ] )
  {
    IdentyfikatorOwocaX[ 40 ] = 0;
    IdentyfikatorOwocaY[ 40 ] = 0;
  }

  if( Waz2.X == IdentyfikatorOwocaX[ 41 ] && Waz2.Y == IdentyfikatorOwocaY[ 41 ] )
  {
    IdentyfikatorOwocaX[ 41 ] = 0;
    IdentyfikatorOwocaY[ 41 ] = 0;
  }

  if( Waz2.X == IdentyfikatorOwocaX[ 42 ] && Waz2.Y == IdentyfikatorOwocaY[ 42 ] )
  {
    IdentyfikatorOwocaX[ 42 ] = 0;
    IdentyfikatorOwocaY[ 42 ] = 0;
  }

  if( Waz2.X == IdentyfikatorOwocaX[ 43 ] && Waz2.Y == IdentyfikatorOwocaY[ 43 ] )
  {
    IdentyfikatorOwocaX[ 43 ] = 0;
    IdentyfikatorOwocaY[ 43 ] = 0;
  }

  if( Waz2.X == IdentyfikatorOwocaX[ 44 ] && Waz2.Y == IdentyfikatorOwocaY[ 44 ] )
  {
    IdentyfikatorOwocaX[ 44 ] = 0;
    IdentyfikatorOwocaY[ 44 ] = 0;
  }

  if( Waz2.X == IdentyfikatorOwocaX[ 45 ] && Waz2.Y == IdentyfikatorOwocaY[ 45 ] )
  {
    IdentyfikatorOwocaX[ 45 ] = 0;
    IdentyfikatorOwocaY[ 45 ] = 0;
  }

  if( Waz2.X == IdentyfikatorOwocaX[ 46 ] && Waz2.Y == IdentyfikatorOwocaY[ 46 ] )
  {
    IdentyfikatorOwocaX[ 46 ] = 0;
    IdentyfikatorOwocaY[ 46 ] = 0;
  }

  if( Waz2.X == IdentyfikatorOwocaX[ 47 ] && Waz2.Y == IdentyfikatorOwocaY[ 47 ] )
  {
    IdentyfikatorOwocaX[ 47 ] = 0;
    IdentyfikatorOwocaY[ 47 ] = 0;
  }


}

5

O pętlach słyszałeś? Przecież na ten kod nie da się patrzeć, o jego zrozumieniu nie wspominając.
Jeśli kiedykolwiek podczas programowania będziesz musiał wykorzystać copy&paste na własnym kodzie - coś robisz źle.

1

Tak potęga Copy-Paste wygrywa z niewiedzą!

0

Prawda :D Dwie ostatnie funkcje wyszły troche toporne, ale to bedzie do poprawienia

0

Abstrahując od nieczytelnego kodu i metody Kopiego-Pejsta, nie zauważyłeś może, że gdybyś sensownie nazywał zmienne to większość komentarzy by była kompletnie zbędna?

0

To od czego zacząc chłopaki, co proponujecie zrobic inaczej?

1

zapoznac sie z petlami oraz funkcjami (funkcje niech maja nie wiecej niz 15 linijek kodu) i przepisac to wszystko. Nazywac wszystko by mialo sens

lub

zadac jedno konkretne pytanie (skladajace sie z dwoch zdan) i dolaczyc do tego problemu maksymalnie 10 linijek kodu lub informacji na temat problemu jak chcemy to zrobic

nikomu sie nie chce przedzierac przez ten kod co napisales

0

A może pomógłby mi ktoś skrócić ostatni funkcję. Nie mam pomysłu

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1