Czytanie konfiguracji sprzętowej komputera + info o oprogramowaniu

0

Cześć,
napisałem jakiś czas temu aplikację webową do trzymania informacji o sprzęcie w firmie (konfiguracja sprzętowa, oprogramowanie). Komputerów jest jednak co raz więcej - na początku ręczne wpisywanie tych informacji miało prawo bytu, ale przy większej ilości - nie :)
Chciałbym więc ten proces trochę zautomatyzować - potrzebowałbym napisać aplikację, która będzie czytać konfigurację sprzętową komputera, oraz zainstalowane oprogramowanie, a następnie zapisywać to do txt.
Wiem, że takie rzeczy potrafi AIDA, czy Everest, jednak ja potrzebuje czegoś naprawdę lekkiego, coś w rodzaju skryptu, który będę mógł odpalać z dysku sieciowego, okresowo co jakiś czas. Później już czytanie danych z txt, csv lub czegoś innego przez aplikację i zapis do bazy to tylko formalność.
Potrzebuję wskazania kierunku, w jakim powinienem pójść i od czego zacząć :) może w czymś innym, nie w C++?

PS. wiem że są kombajny typu Spiceworks to zarządzania infrastrukturą IT w sieciach firmowych, ale na ten moment nie chcemy korzystać z tego typu rozwiązań.
Będę wdzięczny za rady.
pozdrawiam

3

zrob skrpyt w pythonie. Najpierw odczytuj dane pozniej wysylaj RESTem do swojej strony, niech ona odbiera i przetwarza. Nie ma sensu zadne txt / csv (mozesz to zrobic jezeli masz dostep do tej strony)

https://docs.python.org/3/library/platform.html
http://stackoverflow.com/ques[...]thon-how-to-send-post-request

0

pozostaje ci WMI.
Masz tu trochę kodu (Delphi ale nie powinieneś mieć problemów z przeklikaniem tego na C) Właśnie piszę takie coś z tym, że oparte o centralny serwer i z webowym interfejsem, żeby mieć dane typu "czy jakiś program aktualnie działa" albo "od kiedy komp pracuje" + zdalne odpalanie programów czy wymuszanie restartu


unit Unit9;

interface

uses
 Winapi.Windows, Winapi.Messages, System.SysUtils, System.Variants, System.Classes, Vcl.Graphics,TlHelp32,
 Vcl.Controls, Vcl.Forms, Vcl.Dialogs, ActiveX, ComObj, Vcl.StdCtrls, IdBaseComponent, IdComponent, IdRawBase, IdRawClient, IdIcmpClient,
 AdvSysKeyboardHook;

type
 TForm9 = class(TForm)
  Button1: TButton;
  Memo1: TMemo;
  IdIcmpClient1: TIdIcmpClient;
  Button2: TButton;
  Button3: TButton;
  Button4: TButton;
  procedure Button1Click(Sender: TObject);
  procedure GetWin32_NetworkConnectionInfo;
  procedure GetCIM_ProcessInfo;
  procedure GetWin32_ProcessInfo;
  procedure GetWin32_UserAccountInfo;
  procedure Button2Click(Sender: TObject);
  procedure IdIcmpClient1Reply(ASender: TComponent; const AReplyStatus: TReplyStatus);
  procedure Button3Click(Sender: TObject);
  procedure Button4Click(Sender: TObject);
 private
  { Private declarations }
 public
  { Public declarations }
 end;

var
 Form9: TForm9;

implementation

{$R *.dfm}

FUNCTION ProcessExists(nazwa :String):Boolean;
var
 uchwyt :THandle;
 proces :TProcessEntry32;
Begin
 Result:= False;
 uchwyt:= CreateToolHelp32SnapShot(TH32CS_SNAPALL,0);
 proces.dwSize:= SizeOf(Proces);
 if Integer(Process32First(uchwyt, proces)) <> 0 then
 repeat
  if nazwa = ExtractFileName(proces.szExeFile) then Result:= True;
 until Integer(Process32Next(uchwyt, proces)) = 0;
 CloseHandle(uchwyt);
End;

procedure TForm9.GetWin32_UserAccountInfo;
const
 WbemUser = '';
 WbemPassword = '';
 WbemComputer = 'localhost';
 wbemFlagForwardOnly = $00000020;
var
 FSWbemLocator: OLEVariant;
 FWMIService: OLEVariant;
 FWbemObjectSet: OLEVariant;
 FWbemObject: OLEVariant;
 oEnum: IEnumvariant;
 iValue: LongWord;
begin;
 FSWbemLocator := CreateOleObject('WbemScripting.SWbemLocator');
 FWMIService := FSWbemLocator.ConnectServer(WbemComputer, 'root\CIMV2', WbemUser, WbemPassword);
 FWbemObjectSet := FWMIService.ExecQuery('SELECT * FROM Win32_UserAccount', 'WQL', wbemFlagForwardOnly);
 oEnum := IUnknown(FWbemObjectSet._NewEnum) as IEnumvariant;
 while oEnum.Next(1, FWbemObject, iValue) = 0 do
 begin
   Memo1.Lines.add('===== Get user account info =====');
  Memo1.Lines.add(Format('AccountType      %d', [Integer(FWbemObject.AccountType)])); // Uint32
  Memo1.Lines.add(Format('Caption        %s', [String(FWbemObject.Caption)])); // String
  Memo1.Lines.add(Format('Description      %s', [String(FWbemObject.Description)])); // String
  Memo1.Lines.add(Format('Disabled       %s', [String(FWbemObject.Disabled)])); // Boolean
  Memo1.Lines.add(Format('Domain        %s', [String(FWbemObject.Domain)])); // String
  Memo1.Lines.add(Format('FullName       %s', [String(FWbemObject.FullName)])); // String
  Memo1.Lines.add(Format('LocalAccount     %s', [String(FWbemObject.LocalAccount)])); // Boolean
  Memo1.Lines.add(Format('Lockout        %s', [String(FWbemObject.Lockout)])); // Boolean
  Memo1.Lines.add(Format('Name         %s', [String(FWbemObject.Name)])); // String
  Memo1.Lines.add(Format('PasswordChangeable  %s', [String(FWbemObject.PasswordChangeable)])); // Boolean
  Memo1.Lines.add(Format('PasswordExpires    %s', [String(FWbemObject.PasswordExpires)])); // Boolean
  Memo1.Lines.add(Format('PasswordRequired   %s', [String(FWbemObject.PasswordRequired)])); // Boolean
  Memo1.Lines.add(Format('SIDType        %d', [Integer(FWbemObject.SIDType)])); // Uint8
  Memo1.Lines.add(Format('Status        %s', [String(FWbemObject.Status)])); // String

  FWbemObject := Unassigned;
 end;
end;

procedure TForm9.IdIcmpClient1Reply(ASender: TComponent; const AReplyStatus: TReplyStatus);
var
 Time: string;
 k, w: Integer;
begin
 if (AReplyStatus.MsRoundTripTime = 0) then Time := '<1'
 else Time := '=';

 if AReplyStatus.BytesReceived = 0 then
 begin
  Memo1.Lines.add('host nie istnieje');
  k := w + 1;
 end;

 if (AReplyStatus.MsRoundTripTime > 1000) then

 begin
  Memo1.Lines.add(IdIcmpClient1.Host + ' - adres nie odpowiada ');
 end;

 if (AReplyStatus.MsRoundTripTime < 1000) and (AReplyStatus.BytesReceived <> 0) then
 begin

  Memo1.Lines.add(Format('Odpowiedź z hosta: ' + IdIcmpClient1.Host + ' ,IP: %s : bajtów=%d Czas%s%dms TTL=%d ', [AReplyStatus.FromIpAddress, AReplyStatus.BytesReceived, Time,
   AReplyStatus.MsRoundTripTime, AReplyStatus.TimeToLive]));
  Memo1.Lines.add(AReplyStatus.FromIpAddress);

 end;
end;

procedure TForm9.GetWin32_ProcessInfo;
const
 WbemUser = '';
 WbemPassword = '';
 WbemComputer = 'localhost';
 wbemFlagForwardOnly = $00000020;
var
 FSWbemLocator: OLEVariant;
 FWMIService: OLEVariant;
 FWbemObjectSet: OLEVariant;
 FWbemObject: OLEVariant;
 oEnum: IEnumvariant;
 iValue: LongWord;
begin;
 FSWbemLocator := CreateOleObject('WbemScripting.SWbemLocator');
 FWMIService := FSWbemLocator.ConnectServer(WbemComputer, 'root\CIMV2', WbemUser, WbemPassword);
 FWbemObjectSet := FWMIService.ExecQuery('SELECT * FROM Win32_Process', 'WQL', wbemFlagForwardOnly);
 oEnum := IUnknown(FWbemObjectSet._NewEnum) as IEnumvariant;
 while oEnum.Next(1, FWbemObject, iValue) = 0 do
 begin
   Memo1.Lines.add('===== Get Win32 process info =====');
  Memo1.Lines.add(Format('Caption            %s', [String(FWbemObject.Caption)])); // String
  Memo1.Lines.add(Format('CSCreationClassName      %s', [String(FWbemObject.CSCreationClassName)])); // String
  Memo1.Lines.add(Format('CSName            %s', [String(FWbemObject.CSName)])); // String
  Memo1.Lines.add(Format('Description          %s', [String(FWbemObject.Description)])); // String
  Memo1.Lines.add(Format('Handle            %s', [String(FWbemObject.Handle)])); // String
  Memo1.Lines.add(Format('HandleCount          %d', [Integer(FWbemObject.HandleCount)])); // Uint32
  Memo1.Lines.add(Format('Name             %s', [String(FWbemObject.Name)])); // String
  Memo1.Lines.add(Format('OSCreationClassName      %s', [String(FWbemObject.OSCreationClassName)])); // String
  Memo1.Lines.add(Format('OSName            %s', [String(FWbemObject.OSName)])); // String
  Memo1.Lines.add(Format('OtherOperationCount      %d', [Integer(FWbemObject.OtherOperationCount)])); // Uint64
  Memo1.Lines.add(Format('OtherTransferCount      %d', [Integer(FWbemObject.OtherTransferCount)])); // Uint64
  Memo1.Lines.add(Format('PageFaults          %d', [Integer(FWbemObject.PageFaults)])); // Uint32
  Memo1.Lines.add(Format('PageFileUsage         %d', [Integer(FWbemObject.PageFileUsage)])); // Uint32
  Memo1.Lines.add(Format('ParentProcessId        %d', [Integer(FWbemObject.ParentProcessId)])); // Uint32
  Memo1.Lines.add(Format('PeakPageFileUsage       %d', [Integer(FWbemObject.PeakPageFileUsage)])); // Uint32
  Memo1.Lines.add(Format('PeakVirtualSize        %d', [Integer(FWbemObject.PeakVirtualSize)])); // Uint64
  Memo1.Lines.add(Format('PeakWorkingSetSize      %d', [Integer(FWbemObject.PeakWorkingSetSize)])); // Uint32
  Memo1.Lines.add(Format('Priority           %d', [Integer(FWbemObject.Priority)])); // Uint32
  Memo1.Lines.add(Format('PrivatePageCount       %d', [Integer(FWbemObject.PrivatePageCount)])); // Uint64
  Memo1.Lines.add(Format('ProcessId           %d', [Integer(FWbemObject.ProcessId)])); // Uint32
  Memo1.Lines.add(Format('QuotaNonPagedPoolUsage    %d', [Integer(FWbemObject.QuotaNonPagedPoolUsage)])); // Uint32
  Memo1.Lines.add(Format('QuotaPagedPoolUsage      %d', [Integer(FWbemObject.QuotaPagedPoolUsage)])); // Uint32
  Memo1.Lines.add(Format('QuotaPeakNonPagedPoolUsage  %d', [Integer(FWbemObject.QuotaPeakNonPagedPoolUsage)])); // Uint32
  Memo1.Lines.add(Format('QuotaPeakPagedPoolUsage    %d', [Integer(FWbemObject.QuotaPeakPagedPoolUsage)])); // Uint32
  Memo1.Lines.add(Format('ReadOperationCount      %d', [Integer(FWbemObject.ReadOperationCount)])); // Uint64
  Memo1.Lines.add(Format('SessionId           %d', [Integer(FWbemObject.SessionId)])); // Uint32
  Memo1.Lines.add(Format('ThreadCount          %d', [Integer(FWbemObject.ThreadCount)])); // Uint32
  Memo1.Lines.add(Format('VirtualSize          %d', [Integer(FWbemObject.VirtualSize)])); // Uint64
  Memo1.Lines.add(Format('WindowsVersion        %s', [String(FWbemObject.WindowsVersion)])); // String
  Memo1.Lines.add(Format('WorkingSetSize        %d', [Integer(FWbemObject.WorkingSetSize)])); // Uint64
  Memo1.Lines.add(Format('WriteOperationCount      %d', [Integer(FWbemObject.WriteOperationCount)])); // Uint64

  FWbemObject := Unassigned;
 end;
end;

procedure TForm9.Button2Click(Sender: TObject);
begin
 try
  IdIcmpClient1.Host := '192.168.2.217';
 // IdIcmpClient1.Send('1234567'); // 7
 //  IdIcmpClient1.Send('12345678911111'); // 14
  IdIcmpClient1.Ping('1234567890');
 // IdIcmpClient1.Ping;
 except
  on e: exception do Memo1.Lines.add(e.Message);
 end;
end;

procedure TForm9.Button3Click(Sender: TObject);
begin
 if ProcessExists('notepad.exe') then
memo1.Lines.add('notepad.exe - Jest!')
else
memo1.Lines.add('notepad.exe - Nie ma!');
end;

procedure TForm9.Button4Click(Sender: TObject);
//posyła do notatnika (a właściwie dopisuje ciąg znaków "hello" + wciska enter   + spację
var
 wnd: HWND;
 i: Integer;
 s: string;
begin
 wnd := FindWindow('notepad', nil);
 if wnd <> 0 then
 begin
  wnd := FindWindowEx(wnd, 0, 'Edit', nil);
  s := 'Hello';
  for i := 1 to Length(s) do
  SendMessage(wnd, WM_CHAR, Word(s[i]), 0);
  PostMessage(wnd, WM_KEYDOWN, VK_RETURN, 0);
  PostMessage(wnd, WM_KEYDOWN, VK_SPACE, 0);  //spacja
 end;

end;

procedure TForm9.GetCIM_ProcessInfo;
const
 WbemUser = '';
 WbemPassword = '';
 WbemComputer = 'localhost';
 wbemFlagForwardOnly = $00000020;
var
 FSWbemLocator: OLEVariant;
 FWMIService: OLEVariant;
 FWbemObjectSet: OLEVariant;
 FWbemObject: OLEVariant;
 oEnum: IEnumvariant;
 iValue: LongWord;
begin;
 FSWbemLocator := CreateOleObject('WbemScripting.SWbemLocator');
 FWMIService := FSWbemLocator.ConnectServer(WbemComputer, 'root\CIMV2', WbemUser, WbemPassword);
 FWbemObjectSet := FWMIService.ExecQuery('SELECT * FROM CIM_Process', 'WQL', wbemFlagForwardOnly);
 oEnum := IUnknown(FWbemObjectSet._NewEnum) as IEnumvariant;
 while oEnum.Next(1, FWbemObject, iValue) = 0 do
 begin
   Memo1.Lines.add('===== Get CIM process info =====');
  Memo1.Lines.add(Format('Caption        %s', [String(FWbemObject.Caption)])); // String
  Memo1.Lines.add(Format('CSCreationClassName  %s', [String(FWbemObject.CSCreationClassName)])); // String
  Memo1.Lines.add(Format('CSName         %s', [String(FWbemObject.CSName)])); // String
  Memo1.Lines.add(Format('Description      %s', [String(FWbemObject.Description)])); // String
  Memo1.Lines.add(Format('Handle         %s', [String(FWbemObject.Handle)])); // String
  Memo1.Lines.add(Format('Name          %s', [String(FWbemObject.Name)])); // String
  Memo1.Lines.add(Format('OSCreationClassName  %s', [String(FWbemObject.OSCreationClassName)])); // String
  Memo1.Lines.add(Format('OSName         %s', [String(FWbemObject.OSName)])); // String
  Memo1.Lines.add(Format('Priority        %d', [Integer(FWbemObject.Priority)])); // Uint32
  Memo1.Lines.add(Format('WorkingSetSize     %d', [Integer(FWbemObject.WorkingSetSize)])); // Uint64

  FWbemObject := Unassigned;
 end;
end;

procedure TForm9.GetWin32_NetworkConnectionInfo;
const
 WbemUser = '';
 WbemPassword = '';
 WbemComputer = 'localhost';
 wbemFlagForwardOnly = $00000020;
var
 FSWbemLocator: OLEVariant;
 FWMIService: OLEVariant;
 FWbemObjectSet: OLEVariant;
 FWbemObject: OLEVariant;
 oEnum: IEnumvariant;
 iValue: LongWord;
begin;
 FSWbemLocator := CreateOleObject('WbemScripting.SWbemLocator');
 FWMIService := FSWbemLocator.ConnectServer(WbemComputer, 'root\CIMV2', WbemUser, WbemPassword);
 FWbemObjectSet := FWMIService.ExecQuery('SELECT * FROM Win32_NetworkConnection', 'WQL', wbemFlagForwardOnly);
 oEnum := IUnknown(FWbemObjectSet._NewEnum) as IEnumvariant;

 while oEnum.Next(1, FWbemObject, iValue) = 0 do
 begin
    Memo1.Lines.add('===== Get Network drives =====');
  Memo1.Lines.add(Format('AccessMask     %d', [Integer(FWbemObject.AccessMask)])); // Uint32
  Memo1.Lines.add(Format('Caption      %s', [String(FWbemObject.Caption)])); // String
  Memo1.Lines.add(Format('Comment      %s', [String(FWbemObject.Comment)])); // String
  Memo1.Lines.add(Format('ConnectionState  %s', [String(FWbemObject.ConnectionState)])); // String
  Memo1.Lines.add(Format('ConnectionType   %s', [String(FWbemObject.ConnectionType)])); // String
  Memo1.Lines.add(Format('Description    %s', [String(FWbemObject.Description)])); // String
  Memo1.Lines.add(Format('DisplayType    %s', [String(FWbemObject.DisplayType)])); // String
  Memo1.Lines.add(Format('LocalName     %s', [String(FWbemObject.LocalName)])); // String
  Memo1.Lines.add(Format('Name        %s', [String(FWbemObject.Name)])); // String
  Memo1.Lines.add(Format('Persistent     %s', [String(FWbemObject.Persistent)])); // Boolean
  Memo1.Lines.add(Format('ProviderName    %s', [String(FWbemObject.ProviderName)])); // String
  Memo1.Lines.add(Format('RemoteName     %s', [String(FWbemObject.RemoteName)])); // String
  Memo1.Lines.add(Format('RemotePath     %s', [String(FWbemObject.RemotePath)])); // String
  Memo1.Lines.add(Format('ResourceType    %s', [String(FWbemObject.ResourceType)])); // String
  Memo1.Lines.add(Format('Status       %s', [String(FWbemObject.Status)])); // String
  Memo1.Lines.add(Format('UserName      %s', [String(FWbemObject.UserName)])); // String

  // Writeln('');
  FWbemObject := Unassigned;
 end;
end;

procedure TForm9.Button1Click(Sender: TObject);
begin
 // 888
 try
 GetWin32_NetworkConnectionInfo;
 GetCIM_ProcessInfo;
 GetWin32_ProcessInfo;
 GetWin32_UserAccountInfo;
 except
 on e:exception do
 memo1.Lines.Add('jakiś błąd');
 end;

end;

end.
0

Panowie, wielkie dzięki za odpowiedzi.
Poszedłem jeszcze inną drogą, skrypty VBS (korzystające z info z WMI) i dodawanie za ich pomocą informacji bezpośrednio do bazy danych MySql.
Aplikacja webowa będzie służyć głównie do wyświetlania informacji o sprzęcie + oczywiście edycja, wstawianie dodatkowych danych.

Skrypty będą odpalane okresowo, w celu sprawdzenia czy zaszły jakieś zmiany itd.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0