DFT kłopot z zastosowaniem

0

Witam, staram się do napisanego kodu generującego sygnał sinusoidalny dołączyć dyskretną transformatę Fouriera tego sygnału oraz wykreślić ją w ramce poniżej sinusa. Niestety nie posiadam wystarczającej wiedzy, aby tego dokonać. Prosiłbym o wszelkie sugestie. Implementacje DFT pobrałem z tej strony http://www.nayuki.io/page/how[...]he-discrete-fourier-transform. Wydaje się najmniej skomplikowana w mojej ocenie z dostępnych w sieci. Kod nie generuje żadnych błędów. Niestety nie wiem jak zabrać się do "przepuszczenia" tablicy sinusa przez kod DFT. Jak również nie wiem czy sama jego lokalizacja jest właściwa. Kod stworzony w VS 2015.

 #pragma once
#define _USE_MATH_DEFINES
#include <cmath>
#include <iostream>
#include <vector>
namespace Project1 {

#include <math.h>
  using namespace System;
  using namespace System::ComponentModel;
  using namespace System::Collections;
  using namespace System::Windows::Forms;
  using namespace System::Data;
  using namespace System::Drawing;

  public ref class Form1 : public System::Windows::Forms::Form
  {
  public:
    Form1(void)
    {
      InitializeComponent();

    }

  protected:
    /// <summary>
    /// Clean up any resources being used.
    /// </summary>
    ~Form1()
    {
      if (components)
      {
        delete components;
      }
    }
  private: System::Windows::Forms::Label^ label13;
  protected:
  private: System::Windows::Forms::Button^ button1;
  private: System::Windows::Forms::TextBox^ czestotliwosc;
  private: System::Windows::Forms::Label^ label5;
  private: System::Windows::Forms::TextBox^ textBox1;
  private: System::Windows::Forms::Label^ label2;
  private: System::Windows::Forms::Label^ label1;

  private: System::Windows::Forms::Label^ label18;
  private: System::Windows::Forms::TextBox^ okres_amp;

  private: System::Windows::Forms::Label^ label15;
  private: System::Windows::Forms::Label^ label16;
  private: System::Windows::Forms::Label^ label14;
  private: System::Windows::Forms::Label^ label3;
  protected:
  private:
    /// <summary>

    /// </summary>
    System::ComponentModel::Container ^components;

#pragma region Windows Form Designer generated code

    void InitializeComponent(void)
    {
      this->label13 = (gcnew System::Windows::Forms::Label());
      this->button1 = (gcnew System::Windows::Forms::Button());
      this->czestotliwosc = (gcnew System::Windows::Forms::TextBox());
      this->label5 = (gcnew System::Windows::Forms::Label());
      this->textBox1 = (gcnew System::Windows::Forms::TextBox());
      this->label2 = (gcnew System::Windows::Forms::Label());
      this->label1 = (gcnew System::Windows::Forms::Label());
      this->label18 = (gcnew System::Windows::Forms::Label());
      this->okres_amp = (gcnew System::Windows::Forms::TextBox());
      this->label15 = (gcnew System::Windows::Forms::Label());
      this->label16 = (gcnew System::Windows::Forms::Label());
      this->label14 = (gcnew System::Windows::Forms::Label());
      this->label3 = (gcnew System::Windows::Forms::Label());
      this->SuspendLayout();
      // 
      // label13
      // 
      this->label13->Location = System::Drawing::Point(0, 0);
      this->label13->Margin = System::Windows::Forms::Padding(2, 0, 2, 0);
      this->label13->Name = L"label13";
      this->label13->Size = System::Drawing::Size(67, 15);
      this->label13->TabIndex = 54;
      // 
      // button1
      // 
      this->button1->Location = System::Drawing::Point(312, 258);
      this->button1->Name = L"button1";
      this->button1->Size = System::Drawing::Size(85, 40);
      this->button1->TabIndex = 40;
      this->button1->Text = L"SYMULACJA";
      this->button1->UseVisualStyleBackColor = true;
      this->button1->Click += gcnew System::EventHandler(this, &Form1::button1_Click);
      // 
      // czestotliwosc
      // 
      this->czestotliwosc->Location = System::Drawing::Point(14, 151);
      this->czestotliwosc->Name = L"czestotliwosc";
      this->czestotliwosc->Size = System::Drawing::Size(100, 20);
      this->czestotliwosc->TabIndex = 31;
      this->czestotliwosc->Text = L"50";
      // 
      // label5
      // 
      this->label5->AutoSize = true;
      this->label5->Location = System::Drawing::Point(11, 134);
      this->label5->Name = L"label5";
      this->label5->Size = System::Drawing::Size(37, 13);
      this->label5->TabIndex = 30;
      this->label5->Text = L"fs [Hz]";
      // 
      // textBox1
      // 
      this->textBox1->Location = System::Drawing::Point(14, 59);
      this->textBox1->Name = L"textBox1";
      this->textBox1->Size = System::Drawing::Size(100, 20);
      this->textBox1->TabIndex = 25;
      this->textBox1->Text = L"1";
      this->textBox1->TextChanged += gcnew System::EventHandler(this, &Form1::textBox1_TextChanged);
      // 
      // label2
      // 
      this->label2->AutoSize = true;
      this->label2->Location = System::Drawing::Point(11, 42);
      this->label2->Name = L"label2";
      this->label2->Size = System::Drawing::Size(53, 13);
      this->label2->TabIndex = 24;
      this->label2->Text = L"Amplituda";
      // 
      // label1
      // 
      this->label1->AutoSize = true;
      this->label1->Font = (gcnew System::Drawing::Font(L"Microsoft Sans Serif", 12, System::Drawing::FontStyle::Bold, System::Drawing::GraphicsUnit::Point,
        static_cast<System::Byte>(238)));
      this->label1->Location = System::Drawing::Point(11, 11);
      this->label1->Name = L"label1";
      this->label1->Size = System::Drawing::Size(95, 20);
      this->label1->TabIndex = 23;
      this->label1->Text = L"Symulacja:";
      this->label1->TextAlign = System::Drawing::ContentAlignment::MiddleLeft;
      // 
      // label18
      // 
      this->label18->AutoSize = true;
      this->label18->Location = System::Drawing::Point(11, 88);
      this->label18->Name = L"label18";
      this->label18->Size = System::Drawing::Size(118, 13);
      this->label18->TabIndex = 26;
      this->label18->Text = L"ilość okresów amplitudy";
      // 
      // okres_amp
      // 
      this->okres_amp->Location = System::Drawing::Point(14, 105);
      this->okres_amp->Name = L"okres_amp";
      this->okres_amp->Size = System::Drawing::Size(100, 20);
      this->okres_amp->TabIndex = 49;
      this->okres_amp->Text = L"2";
      // 
      // label15
      // 
      this->label15->AutoSize = true;
      this->label15->Location = System::Drawing::Point(568, 88);
      this->label15->Name = L"label15";
      this->label15->Size = System::Drawing::Size(0, 13);
      this->label15->TabIndex = 51;
      // 
      // label16
      // 
      this->label16->AutoSize = true;
      this->label16->Location = System::Drawing::Point(552, 88);
      this->label16->Name = L"label16";
      this->label16->Size = System::Drawing::Size(0, 13);
      this->label16->TabIndex = 52;
      // 
      // label14
      // 
      this->label14->AutoSize = true;
      this->label14->Location = System::Drawing::Point(592, 88);
      this->label14->Name = L"label14";
      this->label14->Size = System::Drawing::Size(0, 13);
      this->label14->TabIndex = 53;
      // 
      // label3
      // 
      this->label3->AutoSize = true;
      this->label3->Location = System::Drawing::Point(517, 75);
      this->label3->Name = L"label3";
      this->label3->Size = System::Drawing::Size(35, 13);
      this->label3->TabIndex = 55;
      this->label3->Text = L"label3";
      this->label3->Click += gcnew System::EventHandler(this, &Form1::label3_Click);
      // 
      // Form1
      // 
      this->AutoScaleDimensions = System::Drawing::SizeF(6, 13);
      this->AutoScaleMode = System::Windows::Forms::AutoScaleMode::Font;
      this->ClientSize = System::Drawing::Size(755, 301);
      this->Controls->Add(this->label3);
      this->Controls->Add(this->label14);
      this->Controls->Add(this->label16);
      this->Controls->Add(this->label15);
      this->Controls->Add(this->okres_amp);
      this->Controls->Add(this->label18);
      this->Controls->Add(this->label13);
      this->Controls->Add(this->button1);
      this->Controls->Add(this->czestotliwosc);
      this->Controls->Add(this->label5);
      this->Controls->Add(this->textBox1);
      this->Controls->Add(this->label2);
      this->Controls->Add(this->label1);
      this->FormBorderStyle = System::Windows::Forms::FormBorderStyle::Fixed3D;
      this->Name = L"Form1";
      this->Text = L"Symulacja szybkiej transfortmay fouriera";
      this->Load += gcnew System::EventHandler(this, &Form1::Form1_Load);
      this->ResumeLayout(false);
      this->PerformLayout();

    }
#pragma endregion
  private: System::Void button1_Click(System::Object^ sender, System::EventArgs^ e) {

    double n1, ns, fs, sn, f, pred_z, nap_U, x, U;
    double t, tt = 0, y_sin, roz_t;
    double pi = 3.14159265359;
    int i = 0, x0;
    double y0;
    double T = 0;  
    int pb; 

    f = Convert::ToDouble(czestotliwosc->Text);

    T = (1 / f) * 1000;
    f = (int)(f * 10) / 10.0; 

    T = (int)(T * 10) / 10.0; 

    label16->Text = ("T=");
    label14->Text = ("ms");
    label15->Text = Convert::ToString(T);

    Graphics^ g1 = this->CreateGraphics();
    g1->Clear(Color::White);         // Czyszczenie obrazu
    Pen^ pioro1 = gcnew Pen(System::Drawing::Color::Black);
    Pen^ pioro2 = gcnew Pen(System::Drawing::Color::Black);
    Pen^ pioro3 = gcnew Pen(System::Drawing::Color::Red);
    pioro1->Width = 2;
    pioro2->Width = 1;
    pioro3->Width = 2;

    g1->DrawLine(pioro1, 405, 0, 750, 0);  
    g1->DrawLine(pioro1, 750, 0, 750, 160);
    g1->DrawLine(pioro1, 750, 160, 405, 160);
    g1->DrawLine(pioro1, 405, 160, 405, 0);

    g1->DrawLine(pioro2, 405, 80, 750, 80); 

    g1->DrawLine(pioro2, 405, 235, 750, 235);  

    g1->DrawLine(pioro1, 405, 165, 750, 165);  
    g1->DrawLine(pioro1, 750, 165, 750, 305);
    g1->DrawLine(pioro1, 750, 305, 405, 305);
    g1->DrawLine(pioro1, 405, 305, 405, 165);

    int okres;
    double a;
    array<int>^ sinus_tab = gcnew array<int>(345);

    okres = Convert::ToInt32(okres_amp->Text);

    t = okres / f;     

    roz_t = t / 344;   
    a = Convert::ToDouble(textBox1->Text);
    double wart_tab[345];

    while (tt < t)     
    {
      if (tt == 0)        
      {
        y_sin = a*sin(2 * pi*f*tt) * 70;
      }
      else
      {
        y_sin = a*sin(2 * pi*f*tt) * 70;

        g1->DrawLine(pioro3, x0 + 405, 80 - Convert::ToInt32(y0), i + 405, 80 - Convert::ToInt32(y_sin));

      }

      y0 = y_sin;
      x0 = i;
      wart_tab[i] = y0;
      label3 ->Text = Convert::ToString(wart_tab[344]);
      sinus_tab[i] = 80 - Convert::ToInt32(y0); 
      //computeDft(sinus_tab)
      tt = tt + roz_t;
      i = i + 1;

    }
    // obliczenie DFT oraz jego wykreślenie

    // g1->DrawLine(pioro3, 405 + i - 1, fal0, 405 + i, fal); 

  }

       void computeDft(const std::vector<double> &inreal, const std::vector<double> &inimag,
         std::vector<double> &outreal, std::vector<double> &outimag) {

         unsigned int n = inreal.size();
         for (unsigned int k = 0; k < n; k++) { 
           double sumreal = 0;
           double sumimag = 0;
           for (unsigned int t = 0; t < n; t++) { 
             double angle = 2 * M_PI * t * k / n;
             sumreal += inreal[t] * cos(angle) + inimag[t] * sin(angle);
             sumimag += -inreal[t] * sin(angle) + inimag[t] * cos(angle);
           }
           outreal[k] = sumreal;
           outimag[k] = sumimag;

         }
       }

  private: System::Void textBox1_TextChanged(System::Object^ sender, System::EventArgs^ e) {
  }
  private: System::Void Form1_Load(System::Object^ sender, System::EventArgs^ e) {
  }

  private: System::Void label3_Click(System::Object^ sender, System::EventArgs^ e) {
  }
};
}
0

po pierwsze to funkcja computeDft przyjmuje std::vector<double>, a ty tworzysz i wypełniasz cli::array<int>.

zupełnie inny kontener z innym typem zawartości.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0