OpenCV i OpenGL

0

Witajcie!
Ostatnio zacząłem pewien projekt związany z prostym przechwytywaniem ruchu z wykorzystaniem bibliotek OpenCV i OpenGL. Program ma wyglądać mniej więcej tak, że będą wyświetlone 2 okna: okno stworzone za pomocą funkcji imShow() z obrazem z kamery oraz drugie stworzone za pomocą glutCreateWindow() z narysowaną kulą, która będzie przemieszczana za pomocą ruchu. Problem mam taki, że wyświetla sięjedno, albo drugie. Jak wywołuję jako pierwszą funkcję z oknem stworzonym w OpenCV to widać obraz z kamery, a jak najpierw wywołam funkcję z OpenGl to widzę to co jest tam narysowane i nie uruchamia się kamera. Jest to mój pierwszy projekt tego typu, dlatego nie mam w tym temacie doświadczenia. Kod wygląda tak:

int Test( int argc, char ** argv )
{
  VideoCapture cap( 0 ); // Uruchomienie kamery 0 (domyślna)

  TermCriteria termcrit( TermCriteria::COUNT | TermCriteria::EPS, 20, 0.03 );
  Size subPixWinSize( 10, 10 ), winSize( 31, 31 );

  const int MAX_COUNT = 500;
  bool needToInit = false;
  bool nightMode = false;

  if( argc == 1 ||( argc == 2 && strlen( argv[ 1 ] ) == 1 && isdigit( argv[ 1 ][ 0 ] ) ) )
     cap.open( argc == 2 ? argv[ 1 ][ 0 ] - '0'
    : 0 );
  else if( argc == 2 )
     cap.open( argv[ 1 ] );

  if( !cap.isOpened() ) // Sprawdzenie poprawności otwarcia
     return - 1;

  namedWindow( "LK Demo", 1 );

  setMouseCallback( "LK Demo", onMouse, 0 );

  Mat gray, prevGray, image;
  vector < Point2f > points[ 2 ];

  for(;; )
  {
    Mat frame;
    cap >> frame; // get a new frame from camera
    //cvtColor(frame, image,COLOR_BGR2HSV);
    //cvtColor(frame1, edges1, COLOR_RGB2GRAY);
    //GaussianBlur(edges, edges, Size(7,7), 1.5, 1.5);
    //Canny(edges, edges, 100, 30, 3); //Wykrywanie krawędzi
    //imshow("Kamera 1", image);
    //if(waitKey(30) >= 0) break;

    frame.copyTo( image );
    cvtColor( image, gray, COLOR_BGR2GRAY );

    if( nightMode )
       image = Scalar::all( 0 );

    if( needToInit )
    {
      // automatic initialization
      goodFeaturesToTrack( gray, points[ 1 ], MAX_COUNT, 0.01, 10, Mat(), 3, 0, 0.04 );
      cornerSubPix( gray, points[ 1 ], subPixWinSize, Size( - 1, - 1 ), termcrit );
      addRemovePt = false;
    }
    else if( !points[ 0 ].empty() )
    {
      vector < uchar > status;
      vector < float > err;
      if( prevGray.empty() )
         gray.copyTo( prevGray );

      calcOpticalFlowPyrLK( prevGray, gray, points[ 0 ], points[ 1 ], status, err, winSize,
      3, termcrit, 0, 0.001 );
      size_t i, k;
      for( i = k = 0; i < points[ 1 ].size(); i++ )
      {
        if( addRemovePt )
        {
          if( norm( point - points[ 1 ][ i ] ) <= 5 )
          {
            addRemovePt = false;
            continue;
          }
        }

        if( !status[ i ] )
           continue;

        points[ 1 ][ k++ ] = points[ 1 ][ i ];
        circle( image, points[ 1 ][ i ], 3, Scalar( 0, 255, 0 ), - 1, 8 );
      }
      points[ 1 ].resize( k );
    }

    if( addRemovePt && points[ 1 ].size() <( size_t ) MAX_COUNT )
    {
      vector < Point2f > tmp;
      tmp.push_back( point );
      cornerSubPix( gray, tmp, winSize, Size( - 1, - 1 ), termcrit );
      points[ 1 ].push_back( tmp[ 0 ] );
      addRemovePt = false;
    }

    needToInit = false;
    imshow( "LK Demo", image );

    char c =( char ) waitKey( 10 );
    if( c == 27 )
       break;

    switch( c )
    {
    case 'r':
      needToInit = true;
      break;
    case 'c':
      points[ 0 ].clear();
      points[ 1 ].clear();
      break;
    case 'n':
      nightMode = !nightMode;
      break;
    }

    std::swap( points[ 1 ], points[ 0 ] );
    cv::swap( prevGray, gray );
  }
  return 0;
}

//OpenGL
void display()
{
  glClear( GL_COLOR_BUFFER_BIT );

  glBegin( GL_POLYGON );
  glColor3f( 1, 0, 0 ); glVertex3f( - 0.6, - 0.75, 0.5 );
  glColor3f( 0, 1, 0 ); glVertex3f( 0.6, - 0.75, 0 );
  glColor3f( 0, 0, 1 ); glVertex3f( 0, 0.75, 0 );
  glEnd();

  glFlush();
}

void Test2( int argc, char ** argv )
{
  glutInit( & argc, argv );
  glutInitDisplayMode( GLUT_SINGLE | GLUT_RGB );

  glutInitWindowPosition( 80, 80 );
  glutInitWindowSize( 400, 300 );
  glutCreateWindow( "OGL" );

  glutDisplayFunc( display );

  glutMainLoop();
}

int main( int argc, char ** argv )
{
  Test2( argc, argv );
  Test( argc, argv );

  return 0;
}

Aktualnie jako pierwsza jest wywoływana fukcja Test2() i dlatego widać narysowany przykładowy trójkąt w OpenGL, a okno z widokiem z kamery już się nie uruchamia. Mógłby mi ktoś wytłumaczyć co się dzieje i co robię źle? ;) Zpewne chodzi o tą nieskończoną pętlę, ale nie wiem jak rozwiązać ten problem....

0
glutMainLoop();

Ta funkcja trwa aż do zamknięcia okna.
Gdyby tak nie było, funkcja main by się od razu skończyła, i program by zakończył pracę.

Również to jest z zasady problematyczne:

for(;; )
{
. 
.
.
char c =( char ) waitKey( 10 );
. 
.
.
}

Program ma według ciebie w nieskończonej pętli czekać na klawisz. A kiedy miałby się zajmować choćby rysowaniem grafiki? :-)

Program okienkowy nie różni się pod tym względem od konsolowego: wszystko w ramach jednego wątka wykonuje się po kolei. Jeśli umieścisz w nim nieskończoną pętlę, to wpadnie w nieskończoną pętlę i program się zawiesi.

W treści posta zupełnie pomijasz fakt, że używasz biblioteki GLUT (FreeGLUT?). To biblioteka pomocnicza dla OpenGL, ale nie jest częścią OpenGL.
Nie wiem czy FreeGLUT w ogóle obsługuje wielookienkowość. Jeżeli nie, zostaje ci tworzenie okna np. przez WinAPI i właściwą obsługę komunikatów. Na pewno da się to zrobić.

0

Masz rację zapomniałem napisać o bibliotece GLUT.
Program z założenia ma wyglądać tak, że dane z okna OpenCV (śledzenie punktu) mają być przenoszone i wyświetlane w oknie OpenGL. Słownie wydawało się to proste, ale z tego wynika, że jużtakie nie jest ...

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0