Błąd kompilacji testu Box2D + SFML.

0

Wyskakują tego typu błędy:

D:\Box2d+SFMLtest\Box2D.cpp||In function 'int main()':|
D:\Box2d+SFMLtest\Box2D.cpp|47|error: 'class sf::RectangleShape' has no member named 'SetOrigin'|
D:\Box2d+SFMLtest\Box2D.cpp|48|error: 'class sf::RectangleShape' has no member named 'SetFillColor'|
D:\Box2d+SFMLtest\Box2D.cpp|58|error: 'class sf::Font' has no member named 'LoadFromFile'|

oto kod pliku main :

 #include <iostream>
#include <Box2D/Box2D.h>
#include <SFML/Graphics.hpp>
#include <sstream>
#include <ctime>
#include "box.h"
#include <stdio.h>
#include <Windows.h>

const int PPM = 30;

using namespace std;

struct body
{
  b2BodyDef DEF;
  b2PolygonShape SHAPE;
  b2FixtureDef FIX;
  b2Body * BOD;
  sf::RectangleShape RECT;
};

//modifies to float by BHN
string floatToStr(float number);
float framesPS(sf::Clock &);

int main() {
  sf::RenderWindow app(sf::VideoMode(800,600,32),"Application");

  b2Vec2 gravity(0.0f, 9.8f);
  b2World world(gravity);

  body ground;
  ground.DEF.position.Set(400.0f/PPM,600.0f/PPM);
  ground.RECT = sf::RectangleShape(sf::Vector2f(8000,25));//100-50? is size?
  ground.RECT.SetOrigin(4000,25);
  ground.RECT.SetFillColor(sf::Color(200,75,20,255));
  ground.SHAPE.SetAsBox(4000.0f/PPM,25.0f/PPM);
  ground.BOD = world.CreateBody(&ground.DEF);
  ground.FIX.shape = &ground.SHAPE;
  ground.FIX.density = .7f;
  ground.FIX.friction = .9f;
  ground.BOD->CreateFixture(&ground.SHAPE,1.0f);

  //text stuff to appear on the page
  sf::Font myFont;
  if (!myFont.LoadFromFile("../res/athena_u.TTF"))
    return EXIT_FAILURE;
  sf::Text Text("FPS", myFont);
  Text.SetCharacterSize(20);
  Text.SetColor(sf::Color(0, 255, 255, 255));
  Text.SetPosition(25,25);
  //added these guys BHN
  sf::Text clearInstructions("Press [Space] to reset");
  sf::Text jumpInstructions("Press [A] to make blocks jump");
  clearInstructions.SetCharacterSize(18);
  jumpInstructions.SetCharacterSize(18);
  clearInstructions.SetColor(sf::Color(200, 55, 100, 255));
  jumpInstructions.SetColor(sf::Color(200, 55, 100, 255));
  clearInstructions.SetPosition(25, 50);
  jumpInstructions.SetPosition(25, 70);

  float timeStep = 1 / 180.0f;
  sf::Event Event = sf::Event();
  sf::Clock Clock;

  sf::Clock fpsClock;
  int frameNumber = 0;
  int lastFPSFrame = 0;
  string lastFPSDisplay;

  //int mouseXs = 0;
  //int mouseYs = 0;
  //int mouseXspeed = 0;
  //int mouseYspeed = 0;
  const int boxes = 400; //adding x boxes where?
  CBox good[boxes];
  int i = 0;
  for(i; i < boxes; i++) {
    good[i].SetWorld(world);
  }
  //these next two are all me. redefining ground properties for walls BHN
  body leftWall;
  leftWall.DEF.position.Set(0.0f/PPM,-300/PPM);
  leftWall.RECT = sf::RectangleShape(sf::Vector2f(25,8000));//100-50? is size?
  leftWall.RECT.SetOrigin(0,4000);
  leftWall.RECT.SetFillColor(sf::Color(200,75,200,255));
  leftWall.SHAPE.SetAsBox(25.0f/PPM,4000.0f/PPM);
  leftWall.BOD = world.CreateBody(&leftWall.DEF);
  leftWall.FIX.shape = &leftWall.SHAPE;
  leftWall.FIX.density = .7f;
  leftWall.FIX.friction = .9f;
  leftWall.BOD->CreateFixture(&leftWall.SHAPE,1.0f);

  body rightWall;
  rightWall.DEF.position.Set(800.0f/PPM,-300/PPM);
  rightWall.RECT = sf::RectangleShape(sf::Vector2f(25,8000));//100-50? is size?
  rightWall.RECT.SetOrigin(25,4000);
  rightWall.RECT.SetFillColor(sf::Color(100,205,20,255));
  rightWall.SHAPE.SetAsBox(25.0f/PPM,4000.0f/PPM);
  rightWall.BOD = world.CreateBody(&rightWall.DEF);
  rightWall.FIX.shape = &rightWall.SHAPE;
  rightWall.FIX.density = .7f;
  rightWall.FIX.friction = .9f;
  rightWall.BOD->CreateFixture(&rightWall.SHAPE,1.0f);

  while(app.IsOpen())
  {
    world.Step(timeStep,8,3);
    //mouseXs = app.GetInput().GetMouseX();
    //mouseYs = app.GetInput().GetMouseY();
    char buff[32];
    sprintf_s(buff, "%f", framesPS(Clock));
    Text.SetString("FPS: " + sf::String(buff));

    frameNumber++;
    if (fpsClock.GetElapsedTime().AsMilliseconds() > 1000) {
      char buf[64];
      sprintf_s(buf, "FPS: %d\n", frameNumber - lastFPSFrame);
      lastFPSDisplay = string(buf);
      lastFPSFrame = frameNumber;
      fpsClock.Restart();
      fflush(stdout);
    }

    sf::Event events;
    while (app.PollEvent(events)) {
      switch (events.Type) {
        case sf::Event::Closed:
          app.Close();
        break;
        case sf::Event::KeyPressed:
          if (sf::Keyboard::IsKeyPressed(sf::Keyboard::Space)) {
            app.Clear();
            app.Display();
            good->setN(0);
            for(int i = 0; i < boxes; i++) {
              good[i].ResetPosition(world);
            }
          }/* draw other squares
           else if (sf::Keyboard::IsKeyPressed(sf::Keyboard::G)) {
            app.Clear();
            app.Display();
            good->setN(0);
            for(int i = 0; i < boxes; i++) {
              good[i] = CBox(world);
            }
          } */else if (sf::Keyboard::IsKeyPressed(sf::Keyboard::Escape))
            app.Close();
          else if (sf::Keyboard::IsKeyPressed(sf::Keyboard::A)) {
            for(int i = 0; i < boxes; i++) {
              good[i].jump(90);
            }
          }

        break;
      }
    }

    for(int i = 0; i < boxes; i++) {
      good[i].update();
    }

    ground.RECT.SetPosition(ground.BOD->GetPosition().x*PPM,ground.BOD->GetPosition().y*PPM);
    //offset by 25? why?
    leftWall.RECT.SetPosition(leftWall.BOD->GetPosition().x*PPM, leftWall.BOD->GetPosition().y*PPM);
    rightWall.RECT.SetPosition(rightWall.BOD->GetPosition().x*PPM, rightWall.BOD->GetPosition().y*PPM);
    //mouseXspeed = app.GetInput().GetMouseX() - mouseXs;
    //mouseYspeed = app.GetInput().GetMouseY() - mouseYs;

    app.Clear();
    app.Draw(ground.RECT);
    app.Draw(leftWall.RECT);
    app.Draw(rightWall.RECT);
    app.Draw(Text);
    app.Draw(clearInstructions);
    app.Draw(jumpInstructions);
    for(int i = 0; i < boxes; i++)
      app.Draw(good[i].GetShape());

    /*glMatrixMode(GL_PROJECTION);
     glLoadIdentity();
     glOrtho(-50, 50, -50, 50, -1, 1);
     glMatrixMode(GL_MODELVIEW);
     glLoadIdentity();
     world.DrawDebugData();*/

    app.Display();
  }

  return 0;
}

float framesPS(sf::Clock & clock)
{
  bool sec = false;
  int count = 0;
  count++;
  if(clock.GetElapsedTime().AsMilliseconds() >= 1000)
  {
    sec = true;
    clock.Restart();
    count = 0;
  }
  float t = (float)clock.GetElapsedTime().AsMilliseconds();
  float ret = 0;
  if ( t == 0 ) return 0;
  else {ret = count / (float)clock.GetElapsedTime().AsMilliseconds(); }
  if ( sec){
    char buf[64];
    sprintf_s(buf, "%f\n", ret);
    fflush(stdout);}
  return ret;
}
0

Bez kodu klasy możemy mieć problem z odpowiedzią a pobieranie tej biblioteki specjalnie dla Ciebie też mi nie odpowiada.

Tu masz specyfikację, jak widać po prostu źle wpisałeś nazwy metod.
http://www.sfml-dev.org/docum[...]classsf_1_1RectangleShape.php

0

Której wersji SFML używasz ?

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0