DirectX overlay - Poruszanie się z oknem

Odpowiedz Nowy wątek
2015-01-28 21:10
Krwawy Kaczor
0

Witam.Przy pomocy kursu z neta napisałem ten kod. Problem w tym że chciałbym coś zrobić żeby to moje rysowanie dopasowywało się do okna, tzn. że gdy je przesunę po pulpicie to ten overlay przesunie się w te same miejsce, lub lepiej żeby to połączyć ze sobą.
http://scr.hu/3dxp/qx5yv
http://scr.hu/3dxp/altzc

Oto mój kod:

#include "hMain.h"

int s_width =800;
int s_height =600;
#define CENTERX (GetSystemMetrics(SM_CXSCREEN)/2)-(s_width/2)
#define CENTERY (GetSystemMetrics(SM_CYSCREEN)/2)-(s_height/2)
LPDIRECT3D9 d3d;
LPDIRECT3DDEVICE9 d3ddev; 
HWND hWnd;
const MARGINS margin = {0,0,s_width,s_height};
LPD3DXFONT pFont;

LRESULT CALLBACK WindowProc(HWND hWnd, UINT message, WPARAM wParam, LPARAM lParam);
void initD3D(HWND hWnd)
{
  d3d = Direct3DCreate9(D3D_SDK_VERSION); 

  D3DPRESENT_PARAMETERS d3dpp;

  ZeroMemory(&d3dpp, sizeof(d3dpp));
  d3dpp.Windowed = TRUE;
  d3dpp.SwapEffect = D3DSWAPEFFECT_DISCARD;
  d3dpp.hDeviceWindow = hWnd;
  d3dpp.BackBufferFormat = D3DFMT_A8R8G8B8; 
  d3dpp.BackBufferWidth = s_width;
  d3dpp.BackBufferHeight =s_height;

  d3dpp.EnableAutoDepthStencil = TRUE;
  d3dpp.AutoDepthStencilFormat = D3DFMT_D16;

  d3d->CreateDevice(D3DADAPTER_DEFAULT,
           D3DDEVTYPE_HAL,
           hWnd,
           D3DCREATE_SOFTWARE_VERTEXPROCESSING,
           &d3dpp,
           &d3ddev);

D3DXCreateFont(d3ddev, 50, 0, FW_BOLD, 1, 0, DEFAULT_CHARSET, OUT_DEFAULT_PRECIS, DEFAULT_QUALITY, DEFAULT_PITCH | FF_DONTCARE, "Arial", &pFont);

}

void DrawString(int x, int y, DWORD color, LPD3DXFONT g_pFont, const char *fmt)
{
  RECT FontPos = { x, y, x + 120, y + 16 };
  char buf[1024] = {'\0'};
  va_list va_alist;

  va_start(va_alist, fmt);
  vsprintf_s(buf, fmt, va_alist);
  va_end(va_alist);
  g_pFont->DrawText(NULL, buf, -1, &FontPos, DT_NOCLIP, color);
}

void render()
{
  d3ddev->Clear(0, NULL, D3DCLEAR_TARGET, D3DCOLOR_ARGB(0,0, 0, 0), 1.0f, 0);

  d3ddev->BeginScene();

  DrawString(10,50,D3DCOLOR_ARGB(255,255,0,0),pFont,"halooo");

    d3ddev->EndScene();

  d3ddev->Present(NULL, NULL, NULL, NULL);
}

char* ReadINI(char* szSection, char* szKey, const char* szDefaultValue)
{
 char* szResult = new char[255];
 memset(szResult, 0x00, 255);
 GetPrivateProfileString(szSection, szKey, 
    szDefaultValue, szResult, 255, ".\\conf.ini"); 
 return szResult;
}

int WINAPI WinMain(HINSTANCE hInstance,
          HINSTANCE hPrevInstance,
          LPSTR lpCmdLine,
          int nCmdShow)
{
char * value=ReadINI("CONFIGURATION","WIN_NAME","none");

  RECT rc;

HWND newhwnd=FindWindow(NULL,value);
if(newhwnd!=NULL){
 GetWindowRect(newhwnd,&rc);
s_width= rc.right - rc.left;
s_height = rc.bottom - rc.top;
}else{
ExitProcess(0);
}
  WNDCLASSEX wc;

  ZeroMemory(&wc, sizeof(WNDCLASSEX));

  wc.cbSize = sizeof(WNDCLASSEX);
  wc.style = CS_HREDRAW | CS_VREDRAW;
  wc.lpfnWndProc = WindowProc;
  wc.hInstance = hInstance;
  wc.hCursor = LoadCursor(NULL, IDC_ARROW);
  wc.hbrBackground = (HBRUSH)RGB(0,0,0);
  wc.lpszClassName = "WindowClass";

  RegisterClassEx(&wc);

  hWnd = CreateWindowEx(0,
             "WindowClass",
             "",
             WS_EX_TOPMOST | WS_POPUP ,
             rc.left, rc.top,
             s_width, s_height,
             NULL,
             NULL,
             hInstance,
             NULL);

SetWindowLong(hWnd, GWL_EXSTYLE,(int)GetWindowLong(hWnd, GWL_EXSTYLE) | WS_EX_LAYERED |WS_EX_TRANSPARENT);
SetLayeredWindowAttributes(hWnd, RGB(0,0,0), 0, ULW_COLORKEY);
SetLayeredWindowAttributes(hWnd, 0, 255, LWA_ALPHA);

  ShowWindow(hWnd, nCmdShow);

    initD3D(hWnd);
  MSG msg;
::SetWindowPos(FindWindow(NULL,value) ,HWND_NOTOPMOST,0,0,0,0,SWP_NOMOVE|SWP_NOSIZE);
  while(TRUE)
  {
::SetWindowPos(hWnd ,HWND_TOPMOST,0,0,0,0,SWP_NOMOVE|SWP_NOSIZE);

if(!FindWindow(NULL,value))
ExitProcess(0);
  render();
    while(PeekMessage(&msg, NULL, 0, 0, PM_REMOVE))
    {
      TranslateMessage(&msg);
      DispatchMessage(&msg);
    }

    if(msg.message == WM_QUIT)
      exit(0);

  }

  return msg.wParam;
}

LRESULT CALLBACK WindowProc(HWND hWnd, UINT message, WPARAM wParam, LPARAM lParam)
{
  switch(message)
  {
  case WM_PAINT:
    {
    DwmExtendFrameIntoClientArea(hWnd, &margin); 
    }break;

    case WM_DESTROY:
      {
        PostQuitMessage(0);
        return 0;
      } break;
  }

  return DefWindowProc (hWnd, message, wParam, lParam);
} 
grammar nazi: to samo miejsce, te same miejsca. - Azarien 2015-01-28 21:35

Pozostało 580 znaków

2015-01-30 22:09
0

Okno w którym wyświetlasz napis jest stworzone jako WS_POPUP, więc aby nim poruszać musisz samemu to wykombinować ( np. poprzez kliknięcie na napis, przytrzymanie i przesunięcie myszki ).
Jeśli to ma być "doczepione" do jakiegoś innego okna to zróbhooka na odpowiedni komunikat i przesuwaj wg nowych współrzędnych tego okna.


Wole wizerunek z nożem w zębach, przejść po trupie
Niż zgrywać ćwierćinteligenta z piórkiem w d.

Pozostało 580 znaków

Odpowiedz
Liczba odpowiedzi na stronę

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0