Przetwarzanie obrazów, bład przy kompilacji.

Odpowiedz Nowy wątek
2015-01-08 19:11

Rejestracja: 5 lat temu

Ostatnio: 5 lat temu

0

Witam, mam takie komunikaty przy kompilacji:

modul.c: In function ‘czytaj’:
modul.c:55:18: warning: assignment from incompatible pointer type [enabled by default]
obraz->tablica = (int()[obraz->wymx])malloc(obraz->wymxobraz->wymysizeof(int));
^
modul.c: In function ‘przetwarzaj_opcje’:
modul.c:88:4: warning: passing argument 2 of ‘czytaj’ from incompatible pointer type [enabled by default]
czytaj(obraz, wybor->plik_we);}
^
modul.c:15:5: note: expected ‘struct w_opcje
’ but argument is of type ‘struct FILE
int czytaj(s_obraz
obraz, w_opcje wybor){
^
modul.c:100:4: warning: passing argument 2 of ‘zapis’ from incompatible pointer type [enabled by default]
zapis(obraz, wybor->plik_we);
^
In file included from modul.c:5:0:
modul.h:23:5: note: expected ‘struct w_opcje
’ but argument is of type ‘struct FILE
int zapis(s_obraz
obraz, w_opcje *wybor);
^

Oto plik modul.c


#include<stdio.h>
#include<math.h>
#include<stdlib.h>
#include<string.h>
#include "modul.h"

#define W_OK 0          /* wartosc oznaczajaca brak bledow */
#define B_NIEPOPRAWNAOPCJA -1  /* kody bledow rozpoznawania opcji */
#define B_BRAKNAZWY  -2
#define B_BRAKWARTOSCI -3
#define B_BRAKPLIKU  -4
#define DL_LINII 1024

/*Funkcja czytaj*/
int czytaj(s_obraz *obraz, w_opcje *wybor){
 char buf[DL_LINII];   /* bufor pomocniczy do czytania naglowka i komentarzy */
 int znak;        /* zmienna pomocnicza do czytania komentarzy */
 int koniec=0;      /* czy napotkano koniec danych w pliku */
 int i,j;

 /*Sprawdzenie czy podano prawidłowy uchwyt pliku */
 if (wybor->plik_we==NULL) {
  fprintf(stderr,"Blad: Nie podano uchwytu do pliku\n");
  return(0);
 }

 /* Sprawdzenie "numeru magicznego" - powinien być P2 */
 if (fgets(buf,DL_LINII,wybor->plik_we)==NULL)  /* Wczytanie pierwszej linii pliku do bufora */
  koniec=1;               /* Nie udalo sie? Koniec danych! */

 if ( (buf[0]!='P') || (buf[1]!='2') || koniec) { /* Czy jest magiczne "P2"? */
  fprintf(stderr,"Blad: To nie jest plik PGM\n");
  return(0);
 }

 /* Pominiecie komentarzy */
 do {
  if ((znak=fgetc(wybor->plik_we))=='#') {     /* Czy linia rozpoczyna sie od znaku '#'? */
   if (fgets(buf,DL_LINII,wybor->plik_we)==NULL) /* Przeczytaj ja do bufora        */
  koniec=1;          /* Zapamietaj ewentualny koniec danych */
  } else {
   ungetc(znak,wybor->plik_we);          /* Gdy przeczytany znak z poczatku linii */
  }                     /* nie jest '#' zwroc go         */
 } while (znak=='#' && !koniec);  /* Powtarzaj dopoki sa linie komentarza */
                  /* i nie nastapil koniec danych     */

 /* Pobranie wymiarow obrazu i liczby odcieni szarosci */
 if (fscanf(wybor->plik_we,"%d %d %d",&(obraz->wymx),&(obraz->wymy),&(obraz->szarosci))!=3) {
  fprintf(stderr,"Blad: Brak wymiarow obrazu lub liczby stopni szarosci\n");
  return(0);
 }
 /* Pobranie obrazu i zapisanie w tablicy dynamicznej*/
 obraz->wymx = 5; obraz->wymy = 7;
 int (*tablica)[obraz->wymx];
 obraz->tablica = (int(*)[obraz->wymx])malloc(obraz->wymx*obraz->wymy*sizeof(int));

 for (i=0;i<obraz->wymy;i++) {
  for (j=0;j<obraz->wymx;j++) {
   if (fscanf(wybor->plik_we,"%d",&(obraz->tablica[i][j]))!=1) {
  fprintf(stderr,"Blad: Niewlasciwe wymiary obrazu\n");
  return(0);
   }
  }
 }
  return ((obraz->wymx)*(obraz->wymy));  /* Czytanie zakonczone sukcesem  */
}            /* Zwroc liczbe wczytanych pikseli */

int przetwarzaj_opcje(int argc, char **argv, w_opcje *wybor, s_obraz *obraz) {
 int i, prog;
 char *nazwa_pliku_we, *nazwa_pliku_wy;

 wyzeruj_opcje(wybor);
 wybor->plik_wy=stdout;    /* na wypadek gdy nie podano opcji "-o" */

 for (i=1; i<argc; i++) {
  if (argv[i][0] != '-') /* blad: to nie jest opcja - brak znaku "-" */
   return B_NIEPOPRAWNAOPCJA; 
  switch (argv[i][1]) {
  case 'i': {         /* opcja z nazwa pliku wejsciowego */
   if (++i<argc) {  /* wczytujemy kolejny argument jako nazwe pliku */
  obraz->nazwa_we=argv[i];
  if (strcmp(obraz->nazwa_we,"-")==0) /* gdy nazwa jest "-"    */
   wybor->plik_we=stdin;      /* ustwiamy wejscie na stdin */
  else {               /* otwieramy wskazany plik  */
   wybor->plik_we=fopen(obraz->nazwa_we,"r");
   czytaj(obraz, wybor->plik_we);}
   } else 
  return B_BRAKNAZWY;          /* blad: brak nazwy pliku */
   break;
  }
  case 'o': {         /* opcja z nazwa pliku wyjsciowego */
   if (++i<argc) {  /* wczytujemy kolejny argument jako nazwe pliku */
  obraz->nazwa_wy=argv[i];
  if (strcmp(obraz->nazwa_wy,"-")==0)/* gdy nazwa jest "-"     */
   wybor->plik_wy=stdout;     /* ustwiamy wyjscie na stdout */
  else{               /* otwieramy wskazany plik  */
   wybor->plik_wy=fopen(obraz->nazwa_wy,"w");
   zapis(obraz, wybor->plik_we);
  }} else 
   return B_BRAKNAZWY;          /* blad: brak nazwy pliku */
   break;
  }
  case 'p': {
   if (++i<argc) { /* wczytujemy kolejny argument jako wartosc progu */
  if (sscanf(argv[i],"%d",&prog)==1) {
   wybor->progowanie=1;
   wybor->w_progu=prog;
  } else
   return B_BRAKWARTOSCI;   /* blad: niepoprawna wartosc progu */
   } else 
  return B_BRAKWARTOSCI;       /* blad: brak wartosci progu */
   break;
  }
  case 'n': {         /* mamy wykonac negatyw */
   wybor->negatyw=1;
   break;
  }
  case 'k': {         /* mamy wykonac konturowanie */
   wybor->konturowanie=1;
   break;
  }
  case 'd': {         /* mamy wyswietlic obraz */
   wybor->wyswietl=1;
   break;
  }
  default:          /* nierozpoznana opcja */
   return B_NIEPOPRAWNAOPCJA;
  } /*koniec switch */
 } /* koniec for */

 if (wybor->plik_we!=NULL)   /* ok: wej. strumien danych zainicjowany */
  return W_OK;
 else 
  return B_BRAKPLIKU;     /* blad: nie otwarto pliku wejsciowego */
}

/* Funkcja wyswietlania obrazu za pomoca 'display' */
void wyswietl(char *n_pliku) {
 char polecenie[DL_LINII];   /* bufor pomocniczy do zestawienia polecenia */

 strcpy(polecenie,"display "); /* konstrukcja polecenia postaci */
 strcat(polecenie,n_pliku);   /* display "nazwa_pliku" &    */
 strcat(polecenie," &");
 printf("%s\n",polecenie);   /* wydruk kontrolny polecenia */
 system(polecenie);       /* wykonanie polecenia    */
}

/*Wyzeruj opcje*/
void wyzeruj_opcje(w_opcje *wybor) {
 wybor->plik_we=NULL;
 wybor->plik_wy=NULL;
 wybor->negatyw=0;
 wybor->konturowanie=0;
 wybor->progowanie=0;
 wybor->wyswietl=0;
}

/* Funkcja zapisu obrazu do pliku */

int zapis(s_obraz *obraz, w_opcje *opcje) { 
 unsigned int i,j;
 if(opcje->plik_wy == NULL) { fprintf(stderr,"Blad: Nie podano uchwytu pliku\n"); return 0; }
 fprintf(opcje->plik_wy,"P2\n"); fprintf(opcje->plik_wy,"%d %d\n",obraz->wymx,obraz->wymy); fprintf(opcje->plik_wy,"%d\n",obraz->szarosci);
 for(j = 0;j < obraz->wymy; j++) { 
  for(i = 0;i < obraz->wymx; i++) { 
   fprintf(opcje->plik_wy,"%3d ",obraz->tablica[j][i]); }
  i = 0; }
 return 1;}

/* Funkcja negatywu */

void negatyw(s_obraz *obraz){
 int i, j;
 for (j=0; j<obraz->wymx; j++){
  for (i=0; i<obraz->wymy; i++){
   obraz->tablica[i][j]=obraz->odcieni-obraz->tablica[i][j];
  }
 }
 }

/* Funkcja progowania */

void progowanie(s_obraz *obraz, int prog){
 int i, j;
 for (j=0; j<obraz->wymx; j++){
  for (i=0; i<obraz->wymy; i++){
   if (obraz->tablica[i][j]<=prog)
  obraz->tablica[i][j]=0;
   else if (obraz->tablica[i][j]>prog)
  obraz->tablica[i][j]=obraz->odcieni;
  }
 }
}

/* Funkcja konturowania */

void konturowanie(s_obraz *obraz){
 int i, j;
 for (j=0; j<obraz->wymx; j++){
  for (i=0; i<obraz->wymy; i++){
   obraz->tablica[i][j]=abs(obraz->tablica[i][1,j]-obraz->tablica[i][j])+abs(obraz->tablica[i][j+1]-obraz->tablica[i][j]);
  }
 }
}

/* Funkcja rozmywania poziomego */

void rozmywanie(s_obraz *obraz){
 int i, j;
 for (j=0; j<obraz->wymx; j++){
  for (i=1; i<obraz->wymy; i++){
   obraz->tablica[i][j]=(((obraz->tablica[i-1][j])+(obraz->tablica[i][j])+(obraz->tablica[i+1][j]))/3);
  }
 }
}

Modul.h:

#ifndef MODUL_H
#define MODUL_H

/* strukura do zapamietywania opcji podanych w wywolaniu programu */
typedef struct {
 FILE *plik_we, *plik_wy;    /* uchwyty do pliku wej. i wyj. */
 int negatyw,progowanie,konturowanie,wyswietl;   /* opcje */
 int w_progu;
} w_opcje;

typedef struct {
 char *nazwa_we, *nazwa_wy;
 int szarosci;
 int odcieni;
 int wymx;
 int wymy;
 int **tablica;
} s_obraz;

int przetwarzaj_opcje(int argc, char **argv, w_opcje *wybor, s_obraz *obraz);
int czytaj(s_obraz *obraz, w_opcje *opcje);
void wyswietl(char *n_pliku);
int zapis(s_obraz *obraz, w_opcje *wybor);
void negatyw(s_obraz *obraz);
void progowanie(s_obraz *obraz, int prog);
void konturowanie(s_obraz *obraz);
void rozmywanie(s_obraz *obraz);
void wyzeruj_opcje(w_opcje *wybor);
#endif

Ktoś może pomóc?

Pozostało 580 znaków

2015-01-08 19:13

Rejestracja: 15 lat temu

Ostatnio: 40 sekund temu

0

I którego słowa nie rozumiesz w tych komunikatach?


Wykonuję programy na zamówienie, pisać na Priv.
Asm/C/C++/Pascal/Delphi/Java/C#/PHP/JS oraz inne języki.

Pozostało 580 znaków

2015-01-08 19:17

Rejestracja: 5 lat temu

Ostatnio: 5 lat temu

0

Tego nie rozumiem: expected ‘struct w_opcje ’ but argument is of type ‘struct FILE

Pozostało 580 znaków

2015-01-08 19:19

Rejestracja: 15 lat temu

Ostatnio: 40 sekund temu

2

A teraz: https://translate.google.pl/#[...]0%E2%80%98struct%20w_opcje%20%E2%80%99%20but%20argument%20is%20of%20type%20%E2%80%98struct%20FILE%20%E2%80%99


Wykonuję programy na zamówienie, pisać na Priv.
Asm/C/C++/Pascal/Delphi/Java/C#/PHP/JS oraz inne języki.

Pozostało 580 znaków

2015-01-08 23:06

Rejestracja: 5 lat temu

Ostatnio: 5 lat temu

0

Naruszenie ochrony pamięci... Program się kompiluje ale po wczytaniu pliku wyskakuje błąd. Co jest nie tak?
modul.h


/*STRUKTURA PRZECHOWUJACA TABLICE Z OBRAZEM*/
typedef struct{
  int wymx, wymy;
  int odcieni;
  int *tablica;
}s_obraz;

/*STRUKTURA PRZECHOWUJACA WARTOSCI OPCJI*/
typedef struct {
 FILE *plik_we, *plik_wy;                /* uchwyty do pliku wej. i wyj. */
 int negatyw,progowanie,konturowanie,wyswietl;     /* opcje */
 int w_progu;                      /* wartosc progu dla opcji progowanie */ 
} w_opcje;

int czytaj(w_opcje *opcje, s_obraz *obraz);
int wyswietl(char *n_pliku);
int zapis(w_opcje *opcje, s_obraz *obraz);
int negatyw(s_obraz *obraz);
int progowanie(s_obraz *obraz, int prog);
int konturowanie(s_obraz *obraz);
int rozmywanie(s_obraz *obraz);

modul.c:

#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
#include<string.h>
#include "modul.h"     
#define DL_LINII 1024 

/*Funkcja czytaj*/
int czytaj(w_opcje *opcje, s_obraz *obraz) {
 char buf[DL_LINII];   /* bufor pomocniczy do czytania naglowka i komentarzy */
 int znak;        /* zmienna pomocnicza do czytania komentarzy */
 int koniec=0;      /* czy napotkano koniec danych w pliku */
 int i,j;

 /*Sprawdzenie czy podano prawidłowy uchwyt pliku */
 if (opcje->plik_we==NULL) {
  fprintf(stderr,"Blad: Nie podano uchwytu do pliku\n");
  return(0);
 }

 /* Sprawdzenie "numeru magicznego" - powinien być P2 */
 if (fgets(buf,DL_LINII,opcje->plik_we)==NULL)  /* Wczytanie pierwszej linii pliku do bufora */
  koniec=1;               /* Nie udalo sie? Koniec danych! */

 if ( (buf[0]!='P') || (buf[1]!='2') || koniec) { /* Czy jest magiczne "P2"? */
  fprintf(stderr,"Blad: To nie jest plik PGM\n");
  return(0);
 }

 /* Pominiecie komentarzy */
 do {
  if ((znak=fgetc(opcje->plik_we))=='#') {     /* Czy linia rozpoczyna sie od znaku '#'? */
   if (fgets(buf,DL_LINII,opcje->plik_we)==NULL) /* Przeczytaj ja do bufora        */
  koniec=1;          /* Zapamietaj ewentualny koniec danych */
  } else {
   ungetc(znak,opcje->plik_we);          /* Gdy przeczytany znak z poczatku linii */
  }                     /* nie jest '#' zwroc go         */
 } while (znak=='#' && !koniec);  /* Powtarzaj dopoki sa linie komentarza */
                  /* i nie nastapil koniec danych     */

 /* Pobranie wymiarow obrazu i liczby odcieni szarosci */
 if (fscanf(opcje->plik_we,"%d %d %d",&(obraz->wymx),&(obraz->wymy),&(obraz->odcieni))!=3) {
  fprintf(stderr,"Blad: Brak wymiarow obrazu lub liczby stopni szarosci\n");
  return(0);
 }
 /* Pobranie obrazu i zapisanie w tablicy dynamicznej*/
 obraz->tablica = (int *)malloc((obraz->wymy)*(obraz->wymx)*sizeof(int));
 int (*tablica)[obraz->wymx];
 tablica = (int(*)[obraz->wymx]) obraz->tablica;
 for (i=0;i<obraz->wymy;i++) {
  for (j=0;j<obraz->wymx;j++) {
   if (fscanf(opcje->plik_we,"%d",&(tablica[i][j]))!=1) {
  fprintf(stderr,"Blad: Niewlasciwe wymiary obrazu\n");
  return(0);
   }
  }
 }
 return ((obraz->wymx)*(obraz->wymy));  /* Czytanie zakonczone sukcesem  */
}            /* Zwroc liczbe wczytanych pikseli */

/* Funkcja wyswietlania obrazu za pomoca 'display' */
int wyswietl(char *n_pliku) {
 char polecenie[DL_LINII];   /* bufor pomocniczy do zestawienia polecenia */

 strcpy(polecenie,"display "); /* konstrukcja polecenia postaci */
 strcat(polecenie,n_pliku);   /* display "nazwa_pliku" &    */
 strcat(polecenie," &");
 printf("%s\n",polecenie);   /* wydruk kontrolny polecenia */
 system(polecenie);       /* wykonanie polecenia    */
}

/* Funkcja zapisu obrazu do pliku */

int zapis(w_opcje *opcje, s_obraz *obraz) { 
 unsigned int i,j;
 int(*tablica)[obraz->wymx]; tablica = (int(*)[obraz->wymx])obraz->tablica;
 if(opcje->plik_wy == NULL) { fprintf(stderr,"Blad: Nie podano uchwytu pliku\n"); return 0; }
 fprintf(opcje->plik_wy,"P2\n"); fprintf(opcje->plik_wy,"%d %d\n",obraz->wymx,obraz->wymy); fprintf(opcje->plik_wy,"%d\n",obraz->odcieni);
 for(j = 0;j < obraz->wymy; j++) { 
  for(i = 0;i < obraz->wymx; i++) { 
   fprintf(opcje->plik_wy,"%3d ", tablica[i][j]); }
  i = 0; }
 return 1;}

/* Funkcja negatywu */

int negatyw(s_obraz *obraz){
 int i, j;
 int(*tablica)[obraz->wymx]; tablica = (int(*)[obraz->wymx])obraz->tablica;
 for (j=0; j<obraz->wymy; j++){
  for (i=0; i<obraz->wymx; i++){
   tablica[i][j]=obraz->odcieni-tablica[i][j];
  }
 }
 }

/* Funkcja progowania */

int progowanie(s_obraz *obraz, int prog){
 int i, j;
 int(*tablica)[obraz->wymx]; tablica = (int(*)[obraz->wymx])obraz->tablica;
 for (j=0; j<obraz->wymy; j++){
  for (i=0; i<obraz->wymx; i++){
   if (tablica[i][j]<=prog)
  tablica[i][j]=0;
   else if (tablica[i][j]>prog)
  tablica[i][j]=obraz->odcieni;
  }
 }
}

/* Funkcja konturowania */

int konturowanie(s_obraz *obraz){
 int i, j;
 int(*tablica)[obraz->wymx]; tablica = (int(*)[obraz->wymx])obraz->tablica;
 for (j=0; j<obraz->wymy; j++){
  for (i=0; i<obraz->wymx; i++){
   tablica[i][j]=abs(tablica[i][1,j]-tablica[i][j])+abs(tablica[i][j+1]-tablica[i][j]);
  }
 }
}

/* Funkcja rozmywania poziomego */

int rozmywanie(s_obraz *obraz){
 int i, j;
 int(*tablica)[obraz->wymx]; tablica = (int(*)[obraz->wymx])obraz->tablica;
 for (j=0; j<obraz->wymy; j++){
  for (i=1; i<obraz->wymx; i++){
   tablica[i][j]=(((tablica[i-1][j])+(tablica[i][j])+(tablica[i+1][j]))/3);
  }
 }
}

main.c:


#include<stdio.h>
#include<string.h>
#include<stdlib.h>
#include"modul.h"

/* Funkcja glowna programu z menu switch */

int main() {
 s_obraz *obraz;
 w_opcje *opcje;
 int wybor = 0;
 int prog = 0;
 char nazwa[100], nazwa_ost[100];
 /* Wczytanie zawartosci wskazanego pliku do pamieci */
 printf("Podaj nazwe pliku aby uruchomic menu:\n");
 scanf("%s",nazwa);
 opcje->plik_we=fopen(nazwa,"r");
 czytaj(opcje, obraz);
 if (opcje->plik_we != NULL)
 printf("[1] Wyswietl\n[2] Negatyw\n[3] Konturowanie\n[4] Progowanie\n[5] Rozmywanie poziome\n[6] Zapisz\n[7] Koniec\n"); /*wyswietlanie menu*/
 while(wybor!=7){
 scanf("%d", &wybor);
 switch (wybor){
  case 1:   /*wyswietlanie za pomoca display*/
   fclose(opcje->plik_we);
   wyswietl(nazwa);
   break;
  case 2:  /*negatyw*/
   negatyw(obraz);
   break;
  case 3:  /*konturowanie*/
   konturowanie(obraz);
   break;
  case 4:  /*progowanie*/
   printf("Podaj wartosc progu(0-255):\n");
   scanf("%d", &prog);
   progowanie(obraz, prog);
   break;
  case 5:  /*rozmywanie*/
   rozmywanie(obraz);
   break;
  case 6:  /*zapis do pliku*/
   printf("Podaj nazwe pliku z rozszerzeniem .pgm\n");
   scanf("%s", nazwa_ost);
   opcje->plik_wy=fopen(nazwa_ost, "w");
   zapis(opcje, obraz);
   break;
 }
 }
 return 1;
}

Pozostało 580 znaków

2015-01-09 00:59

Rejestracja: 15 lat temu

Ostatnio: 40 sekund temu

0

Czyli gdzieś odwołujesz się do tablicy poza zakresem.
Odpalasz debuger i sprawdzasz gdzie.


Wykonuję programy na zamówienie, pisać na Priv.
Asm/C/C++/Pascal/Delphi/Java/C#/PHP/JS oraz inne języki.

Pozostało 580 znaków

Odpowiedz

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0