Chciałem wyrenderować trójkąt przy pomocy biblioteki OpenGL jednak tylko "czyści" mi okno, a nic nie renderuje ;/ Mimo iż wszystko zrobiłem jak w książce, oto kod:

To funkcja do zainicjowania biblioteki:

PIXELFORMATDESCRIPTOR pfd;  // pixel format descriptor structure

  pfd =        // pfd Tells Windows How We Want Things To Be
  {
    sizeof(PIXELFORMATDESCRIPTOR),       // Size Of This Pixel Format Descriptor
    1,                     // Version Number
    PFD_DRAW_TO_WINDOW |            // Format Must Support Window
    PFD_SUPPORT_OPENGL |            // Format Must Support OpenGL
    PFD_DOUBLEBUFFER,              // Must Support Double Buffering
    PFD_TYPE_RGBA,               // Request An RGBA Format
    32,                     // Select Our Color Depth
    0, 0, 0, 0, 0, 0,              // Color Bits Ignored
    0,                     // No Alpha Buffer
    0,                     // Shift Bit Ignored
    0,                     // No Accumulation Buffer
    0, 0, 0, 0,                 // Accumulation Bits Ignored
    16,                     // 16Bit Z-Buffer (Depth Buffer) 
    0,                     // No Stencil Buffer
    0,                     // No Auxiliary Buffer
    PFD_MAIN_PLANE,               // Main Drawing Layer
    0,                     // Reserved
    0, 0, 0                   // Layer Masks Ignored
  };

  hUchwytKontekstu = GetDC(hUchwytOkna);
  GLuint PixelFormat = ChoosePixelFormat(hUchwytKontekstu, &pfd);
  SetPixelFormat(hUchwytKontekstu, PixelFormat, &pfd);
  hUchwytRendera = wglCreateContext(hUchwytKontekstu);
  wglMakeCurrent(hUchwytKontekstu, hUchwytRendera);

  if (glewInit())
    MessageBox(0, L"Brak mozliwosci zainicjowania glew!", L"Error", MB_ICONERROR);

  glGenVertexArrays(1, &VAO);
  glBindVertexArray(VAO);

  glViewport(0, 0, 400, 400);
  glClearColor(1, 0, 0, 1);
  glEnable(GL_TEXTURE_2D);
  ShaderProgram = ZaladujShader("vertex.vers", "fragment.fras");
  Uniform_macierz_transf = glGetUniformLocation(ShaderProgram, "mvp");
  Attribute_polozenie_wierz = glGetAttribLocation(ShaderProgram, "textureposition");
  static const GLfloat g_vertex_buffer_data[] = {
    -50.0, 50.0, 0.0f,
    -50.0, 0.0f, 0.0f,
    50.0f, 0.0f, 0.0f,

    50.0, 50.0, 0.0f,
    -50.0, 50.0f, 0.0f,
    50.0f, 0.0f, 0.0f,

    -50.0, 50.0, 0.0f,
    -50.0, 0.0f, 0.0f,
    50.0f, 0.0f, 0.0f,
  };

  glGenBuffers(1, &nBuffor1);
  glBindBuffer(GL_ARRAY_BUFFER, nBuffor1);
  glBufferData(GL_ARRAY_BUFFER, sizeof(g_vertex_buffer_data), g_vertex_buffer_data, GL_STATIC_DRAW);

  macierzmvp = glm::mat4(1.0f);
  macierzmvp = glm::ortho(-200.0, 200.0, -200.0, 200.0);
  wglMakeCurrent(NULL, NULL); 

A tutaj do wyrenderowania trójkąta:

 wglMakeCurrent(hUchwytKontekstu, hUchwytRendera);
  glUseProgram(ShaderProgram);
  glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT);

  glUniformMatrix4fv(Uniform_macierz_transf, 0, FALSE, &macierzmvp[0][0]);
  // 1rst attribute buffer : vertices
  glEnableVertexAttribArray(Attribute_polozenie_wierz);
  glBindBuffer(GL_ARRAY_BUFFER, nBuffor1);
  glVertexAttribPointer(
    0,         // attribute 0. No particular reason for 0, but must match the layout in the shader.
    3,         // size
    GL_FLOAT,      // type
    GL_FALSE,      // normalized?
    0,         // stride
    (void*)0      // array buffer offset
    );

  // Draw the triangle !
  glDrawArrays(GL_TRIANGLES, 0, 3); // 3 indices starting at 0 -> 1 triangle

  glDisableVertexAttribArray(Attribute_polozenie_wierz);

  SwapBuffers(hUchwytKontekstu);
  wglMakeCurrent(NULL, NULL);

Podstawowy shader wierzchołków:

 #version 120

attribute vec3 vertexposition;
uniform mat4 mvp;

mat4 mac;

void main()
{
  gl_Position = mvp * vec4(vertexposition.xy, 0, 1);
}

I fragmentów:

 #version 120

void main()
{
  gl_FragColor = vec4(1, 1, 1, 1);
}

Sprawdziłem chyba wszystkie możliwości i nadal nic tylko czyści mi na czerwono okno i nie widzę żadnego trójkąta :(