Funkcje i wskazniki (Algorytmy Kivjoja,vincentego i gaussa)

Odpowiedz Nowy wątek
2014-12-28 15:30
0

Witam wszystkich, mam problem z poniższym programem.
Program ma za zadanie liczyć algorytm Kivjoja (funkcja main()), a następnie na podstawie uzyskanych danych ma przeprowadzić sprawdzenie: za pomocą switch do wyboru Vincent i Gauss. Mam problem z wgraniem danych do funkcji Vincentego i Gaussa, ponieważ cześć danych jest zapisywana w tablicach używam wskaźników const double. Jako, że dopiero zaczolem się uczyć funkcji + wskaźniki pewnie robię gdzieś durny błąd ale nie mam pojęcia gdzie.

//Kivjoj.cpp
#include<iostream>
#include<math.h>

void showmenu();
double vincenty(const double * Fipp, const double * Fipk, const double * lambdapk, const double * lambdapp);
double gauss (const double *Fippp, const double *Fipkk, const double *lambdapkk, const double *lambdappp, const double N);

int main()
{
  using namespace std;
  double Fip[100];
  double lambdap[100];
  double SAB;
  double Aab[100];
  double a = 6378137;
  double b = 6356752.3;
  double e = 0.0066943800229;

  cout << "Podaj dane w [rad]: " << endl;
  cout << "Fip = ";
  cin >> Fip[0];
  cout << "Lambdap = ";
  cin >> lambdap[0];
  cout << "Sab = ";
  cin >> SAB;
  cout << "Azymut Aab = ";
  cin >> Aab[0];
// Punkt I. Dzielimy całą długość linii geodezyjnej s na n elementów ds. 

  cout << "Pkt I. Dzielimy cala dlugosc linii geodezyjnej s na n elementow ds" << endl;
  int podzial;
  cout << "Podaj liczbe odcinkow: ";
  cin >> podzial;
  double ds;
  ds = SAB / podzial;
  cout << "Odcinek ds = " << ds;

  // Początek petli Kivjoj'a
  int i;
  int coute = 0;
  double x;

  double M;
  double Mmi;

  double N;
  double Nmi;

  double pAmi[100];
  double Ami[100];

  double FFi1;
  double Fim[100];

  double pierwiastek;
  double pierwiastekm;

  double Yi[100];
  double Li[100];
  double Ai[100];

  for(i = 0; i < podzial; ++i)
  {
  // Obliczam M i N;
    pierwiastek = sqrt(1 - ( e * sin(Fip[i]) * sin(Fip[i])));
    N = a/pierwiastek;
    M = (1-e)* N;
  //Obliczam pierwszy przyrost 
    FFi1 = (ds * (cos(Aab[i])) / M);
    cout << endl << i<<": "<<(FFi1)/2<<" = "<<FFi1<<" / 2;"<<endl;
    Fim[i] = Fip[i] + (FFi1/2.000);   // Tu mam problem
  // Obliczam Mmi i Nmi
    pierwiastekm = sqrt(1 - ( e * sin(Fim[i])*sin(Fim[i])));
    Nmi = (a) / (pierwiastekm);
    Mmi = (1-e)*Nmi;
  // Obliczam Ami
    pAmi[i] = ( ds * (sin( Aab[i])) * (tan( Fim[i]))) / (Nmi);
    Ami[i] = Aab[i] + (0.5 * pAmi[i]);
  //Obliczam dla elemntu ds
    // Obliczam Yi
    Yi[i] = ( ds * (cos( Ami[i])) ) / Mmi;
    // Obliczam Li
    Li[i] = ( ds * (sin( Ami[i]))) / ( Nmi * (cos(Fim[i])));
    // Obliczam Ai
    Ai[i] = ((ds * (sin( Ami[i]))) * (tan( Fim[i]))) /( Nmi);
  // Kończenie pęteli dane pkt 2.
    //Obliczam Fip[1]
    Fip[i+1] = Fip[i] + Yi[i];
    //Obliczam lambdap[1]
    lambdap[i+1] = lambdap[i] + Li[i];
    //Obliczam Aab[1]
    Aab[i+1] = Aab[i] + Ai[i];

    coute++;

  }
  cout << endl;
  cout << "Podaje wyniki: " << endl;
  cout << "Liczba powtorzen petli: " << coute++ << endl;
  cout.precision( 11 );
  cout << "Podaje wyniki pośrednie z ostatniego przejscia: " << "M = " << M << " N = " << N << " FFi1 = " << FFi1 << endl;
  cout << " Fim = " << Fim[i] << " Mmi = " << Mmi << " Nmi = " << Nmi << " pAmi = " << pAmi[i];
  cout << " Ami = " << Ami[i] << endl;
  cout << fixed;
  cout.precision(11);
  cout << "Podaje wyniki posrednie: " << "B = " << Yi[podzial-1] << " L = " << Li[podzial-1] << " A = " << Ai[podzial-1] << endl;
  cout << "Fip = " << Fip[podzial] << endl;
  cout << "Lambdap = " << lambdap[podzial] << endl;
  cout << "Aab = " << Aab[podzial] << endl;
  cout << endl;
  cout << endl;

  cin.clear();
  cout << "Wybierz metode sprawdzenia." << endl;
  showmenu();
  int choice;
  cin >> choice;
  while (choice != 3)
  {
    switch(choice)
    {
    case 1 : vincenty (Fip, Fip + podzial, lambdap + podzial, lambdap); // wskazniki - Fip + podział powinno równac sie Fip[podzial] a Fip = Fip[0] i tak samo z lambdap i lampda p + podzial
         break;
    case 2 : gauss (Fip, Fip + podzial, lambdap + podzial, lambdap,N); // wskazniki Fip + podział powinno równac sie Fip[podzial]
         break;
    default : cout << "Nie ma takiej opcji" << endl;
    }
    showmenu();
    cin >> choice;
  }

  cout << endl;
  system("pause");
  return 0;
}

void showmenu()
{
  using namespace std;
  cout << "1) Algorytm Vincenty" << endl << "2) Srednia szerokosc Gaussa" << endl << "3) koniec";
}

double vincenty(const double *Fippp, const double *Fipkk, const double *lambdapkk, const double *lambdappp)
{

  using namespace std;
  const double *lambdapk = lambdapkk, *lambdapp = lambdappp, *Fipp, *Fipk;
  Fipp = Fippp;
  Fipk = Fipkk;
  cout << "1) Algorytm Vincenty" << endl;
  //dane z cz. 1
  double e = 0.0066943800229;
  double b = 6356752.314140;
  double f = 0.003352810681183;
  double L = *lambdapk - (*lambdapp);
  //punkt 1
  double tan1 = (1-f) * tan(*Fipp), cos1 = 1 / sqrt((1 + tan1*tan1)), sin1 = tan1 * cos1;
  //punkt 2
  double tan2 = (1-f) * tan(*Fipk), cos2 = 1 / sqrt((1 + tan2*tan2)), sin2 = tan2 * cos2;
  //zmienne stworzone w trackie. 
  double Lambda = L, Lambdaprim, Limit = 50;
  double cosSAl, sin3, sinLambda, Sigma;
  double cos2M, cos3, cosLambda;
  do
  {
  double sinLambda = sin(Lambda), cosLambda = cos(Lambda);
  double sinS = (cos2*sinLambda) * (cos2*sinLambda) + (cos1*sin2-sin1*cos2*cosLambda) * (cos1*sin2-sin1*cos2*cosLambda);
  double sin3 = sqrt(sinS);
  double cos3 = sin1*sin2 + cos1*cos2*cosLambda;
  double Sigma = atan2(sin3, cos3);
  double sinAl = cos1 * cos2 * sinLambda / sin3;
  double cosSAl = 1 - sinAl*sinAl;
  double cos2M = cos3 - 2*sin1*sin2/cosSAl;
  double C = f/16*cosSAl*(4+f*(4-3*cosSAl));
  Lambdaprim = Lambda;
  Lambda = L + (1-C) * f * sinAl * (Sigma + C*sin3*(cos2M+C*cos3*(-1+2*cos2M*cos2M)));
  } while (abs(Lambda-Lambdaprim) > 0.000000000001 && --Limit > 0);

  double u = cosSAl * e;
  double A = 1 + u/16384*(4096+u*(-768+u*(320-175*u)));
  double B = u/1024 * (256+u*(-128+u*(74-47*u)));
  double ΔSigma = B*sin3*(cos2M+B/4*(cos3*(-1+2*cos2M*cos2M)- B/6*cos2M*(-3+4*sin3*sin3)*(-3+4*cos2M*cos2M)));

  double s = b*A*(Sigma-ΔSigma);

  double A1 = atan2(cos2*sinLambda, cos1*sin2-sin1*cos2*cosLambda);
  double A2 = atan2(cos1*sinLambda, -sin1*cos2+cos1*sin2*cosLambda);

  cout << fixed;
  cout.precision(11);
  cout << "Wyniki: " << endl << "S = " << s << endl << "A1 = " << A1 << "A2 = " << A2 << endl;

  return 0;
}

double gauss (const double *Fippp, const double *Fipkk, const double *lambdapkk, const double *lambdappp, const double N)
{
  using namespace std;
  cout << "2) Srednia szerokosc Gaussa" << endl;
  //stale
  double e = 0.0066943800229;
  double b = 6356752.314140;
  double f = 0.003352810681183;
  double u = log(e);
  //dane
  const double *lambdapk = lambdapkk, *lambdapp = lambdappp, *Fipp, *Fipk;
  Fipp = Fippp;
  Fipk = Fipkk;
  double L = *lambdapk - (*lambdapp);
  double F = *Fipp - *Fipk;
  double sFi = (*Fipp + *Fipk)/2;
  double cos1 = cos(sFi);
  double sin1 = sin(sFi);

  double ssinA, scosA, dA, raz, dwa, trzy, cztery, piec, szesc, siedem, osiem, V, n, t;
  double s, A, tgA;

  V = 1 + e*e*cos1*cos1;
  t = tan(sFi);
  n = e*e*cos1*cos1;

  raz = 1 / ((1-e)* N);
  dwa = 1 / N;
  trzy = u/24;
  cztery = (u/(24*V*V))*(1+n-9*n*t*t);
  piec = trzy*(2+3*t*t+2*n);
  szesc = (u*n/(8*V*V))*(t*t-1-n-4*n*t*t);
  siedem = (u*V)/12;
  osiem = (trzy/(V*V))*(3+8*n+5*n*n);

  ssinA = (L/dwa)*cos1*(1 - ((trzy/u)*L*L*sin1*sin1) + ((u/cztery)*L*L));
  scosA = (F/raz)*(1 - ((piec/u)*F*F*cos1*cos1) -((szesc/u)*F*F));
  dA = L*sin1*(1 + (siedem/u)*L*L*cos1*cos1 + (osiem/u)*F*F);

  double pdA = 0.5 * dA;
  s = sqrt((ssinA * ssinA) + (scosA+scosA));
  tgA = (ssinA/scosA);
  A = atan(tgA);

  cout << fixed;
  cout.precision(11);
  cout << "Wyniki : " << endl << "s = " << s << endl << "A12 = " << (A - pdA) * 180 / 3.14159265 << endl << "A21 = " << (A + pdA) * 180 / 3.14159265 << " +/- 180st" << endl;
  return 0.0;
}
edytowany 1x, ostatnio: Argonus, 2014-12-28 17:51

Pozostało 580 znaków

2014-12-28 21:34
0

Zmieniłem kod ale pozostały mi nadal pare pytań.

 1. Zrobiłem kopiuj wklej kod do innego pliku, nowego i po wprowadzeniu tych samych danych pokazał mi inne wyniki o.O
 2. Zmieniłem w funkcji gauss() niektóre dane, np. u względem poprzedniej ale funkcja pokazuje mi cały czas identyczne wyniki jak przednio, tj nie zarejestrowała zmiany u.
 3. Algorytm kivjoja z funkcji main() pokazuje mi trochę inny wynik jak MSoffice excel ale do przyjęcia wiec to nie takie ważne.
 4. To jak mam zrobić, żeby funkcja brała daną fip[podział] tj ostatnią daną obliczana przez pętle for.
//Kivjoj.cpp
#include<iostream>
#include<math.h>

void showmenu();
void vincenty(const double *Fipp, const double *Fipk, const double *lambdapk, const double *lambdapp);
void gauss (const double *Fippp, const double *Fipkk, const double *lambdapkk, const double *lambdappp, const double N);

int main()
{
  using namespace std;
  double Fip[100];
  double lambdap[100];
  double SAB;
  double Aab[100];
  double a = 6378137;
  double b = 6356752.3;
  double e = 0.0066943800229;

  cout << "Podaj dane w [rad]: " << endl;
  cout << "Fip = ";
  cin >> Fip[0];
  cout << "Lambdap = ";
  cin >> lambdap[0];
  cout << "Sab = ";
  cin >> SAB;
  cout << "Azymut Aab = ";
  cin >> Aab[0];
// Punkt I. Dzielimy całą długość linii geodezyjnej s na n elementów ds. 

  cout << "Pkt I. Dzielimy cala dlugosc linii geodezyjnej s na n elementow ds" << endl;
  int podzial;
  cout << "Podaj liczbe odcinkow: ";
  cin >> podzial;
  double ds;
  ds = SAB / podzial;
  cout << "Odcinek ds = " << ds;

  // Początek petli Kivjoj'a
  int i;
  int coute = 0;

  double M;
  double Mmi;

  double N;
  double Nmi;

  double pAmi[100];
  double Ami[100];

  double FFi1;
  double Fim[100];

  double pierwiastek;
  double pierwiastekm;

  double Yi[100];
  double Li[100];
  double Ai[100];

  for(i = 0; i < podzial; ++i)
  {
  // Obliczam M i N;
    pierwiastek = sqrt(1 - ( e * sin(Fip[i]) * sin(Fip[i])));
    N = a/pierwiastek;
    M = (1-e)* N;
  //Obliczam pierwszy przyrost 
    FFi1 = (ds * (cos(Aab[i])) / M);
    Fim[i] = Fip[i] + (FFi1/2.000);   
  // Obliczam Mmi i Nmi
    pierwiastekm = sqrt(1 - ( e * sin(Fim[i])*sin(Fim[i])));
    Nmi = (a) / (pierwiastekm);
    Mmi = (1-e)*Nmi;
  // Obliczam Ami
    pAmi[i] = ( ds * (sin( Aab[i])) * (tan( Fim[i]))) / (Nmi);
    Ami[i] = Aab[i] + (0.5 * pAmi[i]);
  //Obliczam dla elemntu ds
    // Obliczam Yi
    Yi[i] = ( ds * (cos( Ami[i])) ) / Mmi;
    // Obliczam Li
    Li[i] = ( ds * (sin( Ami[i]))) / ( Nmi * (cos(Fim[i])));
    // Obliczam Ai
    Ai[i] = ((ds * (sin( Ami[i]))) * (tan( Fim[i]))) /( Nmi);
  // Kończenie pęteli dane pkt 2.
    //Obliczam Fip[1]
    Fip[i+1] = Fip[i] + Yi[i];
    //Obliczam lambdap[1]
    lambdap[i+1] = lambdap[i] + Li[i];
    //Obliczam Aab[1]
    Aab[i+1] = Aab[i] + Ai[i];

    coute++;

  }
  cout << endl;
  cout << "Podaje wyniki: " << endl;
  cout << "Liczba powtorzen petli: " << coute++ << endl;
  cout.precision( 11 );
  /*cout << "Podaje wyniki pośrednie z ostatniego przejscia: " << "M = " << M << " N = " << N << " FFi1 = " << FFi1 << endl;
  cout << " Fim = " << Fim[i] << " Mmi = " << Mmi << " Nmi = " << Nmi << " pAmi = " << pAmi[i];
  cout << " Ami = " << Ami[i] << endl;*/
  cout << fixed;
  cout.precision(10);
  cout << "Podaje wyniki posrednie: " << "B = " << Yi[podzial-1] << " L = " << Li[podzial-1] << " A = " << Ai[podzial-1] << endl;
  cout << "Fip = " << Fip[podzial] << endl;
  cout << "Lambdap = " << lambdap[podzial] << endl;
  cout << "Aab = " << Aab[podzial] << endl;
  cout << endl;
  cout << endl;

  cin.clear();
  cout << "Wybierz metode sprawdzenia." << endl;
  showmenu();
  int choice;
  cin >> choice;
  while (choice != 3)
  {
    switch(choice)
    {
    case 1 : vincenty (Fip, Fip + podzial, lambdap + podzial, lambdap); // wskazniki.
         break;
    case 2 : gauss (Fip, Fip + podzial, lambdap + podzial, lambdap,N); // wskazniki
         break;
    default : cout << "Nie ma takiej opcji" << endl;
    }
    showmenu();
    cin >> choice;
  }

  cout << endl;
  system("pause");
  return 0;
}

void showmenu()
{
  using namespace std;
  cout << "1) Algorytm Vincenty" << endl << "2) Srednia szerokosc Gaussa" << endl << "3) koniec" << endl;
}

void vincenty(const double *Fippp, const double *Fipkk, const double *lambdapkk, const double *lambdappp)
{

  using namespace std;
  const double *lambdapk = lambdapkk, *lambdapp = lambdappp, *Fipp, *Fipk;
  Fipp = Fippp;
  Fipk = Fipkk;
  cout << "1) Algorytm Vincenty" << endl;
  //dane z cz. 1
  double e = 0.0066943800229;
  double b = 6356752.314140;
  double f = 0.003352810681183;
  double L = *lambdapk - (*lambdapp);
  //punkt 1
  double tan1 = (1-f) * tan(*Fipp), cos1 = 1 / sqrt((1 + tan1*tan1)), sin1 = tan1 * cos1;
  //punkt 2
  double tan2 = (1-f) * tan(*Fipk), cos2 = 1 / sqrt((1 + tan2*tan2)), sin2 = tan2 * cos2;
  //zmienne stworzone w trackie. 
  double Lambda = L, Lambdaprim, Limit = 50;
  double sinLambda = 0, cosLambda = 0;
  double sinS = 0, sin3 = 0, Sigma = 0, sinAl = 0;
  double cos3 = 0, cosSAl = 0, cos2M = 0, C =0;

  do
  {
  sinLambda = sin(Lambda), cosLambda = cos(Lambda);
  sinS = (cos2*sinLambda) * (cos2*sinLambda) + (cos1*sin2-sin1*cos2*cosLambda) * (cos1*sin2-sin1*cos2*cosLambda);
  sin3 = sqrt(sinS);
  cos3 = sin1*sin2 + cos1*cos2*cosLambda;
  Sigma = atan2(sin3, cos3);
  sinAl = cos1 * cos2 * sinLambda / sin3;
  cosSAl = 1 - sinAl*sinAl;
  cos2M = cos3 - 2*sin1*sin2/cosSAl;
  C = (f/16)*cosSAl*(4+f*(4-3*cosSAl));
  Lambdaprim = Lambda;
  Lambda = L + (1-C) * f * sinAl * (Sigma + C*sin3*(cos2M+C*cos3*(-1+2*cos2M*cos2M)));
  } while ((Lambda-Lambdaprim) > 0.000000000001 && --Limit > 0);

  double u = cosSAl * e;
  double A = 1 + u/16384*(4096+u*(-768+u*(320-175*u)));
  double B = u/1024 * (256+u*(-128+u*(74-47*u)));
  double dSigma = B*sin3*(cos2M+(B/4)*(cos3*(-1+2*cos2M*cos2M)- (B/6)*cos2M*(-3+4*cos2M*cos2M)));

  double s = b*A*(Sigma-dSigma);

  double A1 = atan2(cos2*sinLambda, cos1*sin2-sin1*cos2*cosLambda);
  double A2 = atan2(cos1*sinLambda, -sin1*cos2+cos1*sin2*cosLambda);
  double AA1, AA2;

  if(cos2*sinLambda > 0 && cos1*sin2-sin1*cos2*cosLambda > 0)
    AA1 = A1;
  else if(cos2*sinLambda > 0 && cos1*sin2-sin1*cos2*cosLambda < 0)
    AA1 = 3.14159265359 - A1;
  else if(cos2*sinLambda < 0 && cos1*sin2-sin1*cos2*cosLambda < 0)
    AA1 = A1 + 3.14159265359;
  else
    AA1 = 2 * 3.14159265359 - A1;

  if(cos2*sinLambda > 0 && -sin1*cos2+cos1*sin2*cosLambda > 0)
    AA2 = A2;
  else if(cos1*sinLambda > 0 && -sin1*cos2+cos1*sin2*cosLambda < 0)
    AA2 = 3.14159265359 - A2;
  else if(cos1*sinLambda < 0 && -sin1*cos2+cos1*sin2*cosLambda < 0)
    AA2 = A2 + 3.14159265359;
  else
    AA2 = 2 * 3.14159265359 - A2;

  cout << fixed;
  cout.precision(11);
  cout << "Wyniki: " << endl << "S = " << s << endl << "A1 = " << AA1 << endl << "A2 = " << AA2 << endl;

}

void gauss (const double *Fippp, const double *Fipkk, const double *lambdapkk, const double *lambdappp, const double N)
{
  using namespace std;
  cout << "2) Srednia szerokosc Gaussa" << endl;
  //stale
  double e = 0.0066943800229;
  double b = 6356752.314140;
  double f = 0.003352810681183;
  double u = 0.4342944819;
  //dane
  const double *lambdapk = lambdapkk, *lambdapp = lambdappp, *Fipp, *Fipk;
  Fipp = Fippp;
  Fipk = Fipkk;
  double L = *lambdapk - (*lambdapp);
  double F = *Fipk - *Fipp;
  double sFi = (*Fipp + *Fipk)/2;
  double cos1 = cos(sFi);
  double sin1 = sin(sFi);

  double ssinA, scosA, dA, raz, dwa, trzy, cztery, piec, szesc, siedem, osiem, V, n, t;
  double s, A, tgA;

  V = 1 + e*cos1*cos1;
  t = tan(sFi);
  n = e*cos1*cos1;

  raz = 1 / ((1-e)* N);
  dwa = 1 / N;
  trzy = u/24;
  cztery = (u/(24*V*V))*(1+n-9*n*t*t);
  piec = trzy*(2+3*t*t+2*n);
  szesc = (u*n/(8*V*V))*(t*t-1-n-4*n*t*t);
  siedem = (u*V)/12;
  osiem = (trzy/(V*V))*(3+8*n+5*n*n);

  ssinA = (L/dwa)*cos1*(1 - ((trzy/u)*L*L*sin1*sin1) + ((cztery/u)*L*L));
  scosA = (F/raz)*(1 - ((piec/u)*F*F*cos1*cos1) -((szesc/u)*F*F));
  dA = L*sin1*(1 + (siedem/u)*L*L*cos1*cos1 + (osiem/u)*F*F);

  double pdA = dA / 2;
  s = sqrt((ssinA * ssinA) + (scosA+scosA));
  double sinA = ssinA / s, cosA = scosA / s;
  tgA = (sinA/cosA);
  A = atan(tgA);

  cout << fixed;
  cout.precision(10);
  cout << "Wyniki : " << endl << "s = " << s << endl << "A12 = " << A - pdA << endl << "A21 = " << A + pdA << " +/- 180st" << endl;
}
edytowany 1x, ostatnio: Argonus, 2014-12-28 21:35

Pozostało 580 znaków

2014-12-29 11:47
0

Ok program mi już działa jak powinien (mniej więcej, nie wiem czemu mi c++ pokazuje inne wyniki na 11/12 miejscu po przecinku jak Excel i jak to zmienić) ale mam teraz ost. prośbę, co mam zmienić w kodzie żeby lepiej wyglądał.

//Kivjoj.cpp
#include<iostream>
#include<math.h>

struct dane 
{
  double Ff;
  double Ll;
  double Azymutk;
  double N;
};
//prototypy funkcji
void showmenu();
void vincenty(double Fipp, double Fipk, double lambdapk, double lambdapp);
void gauss (double Fipp, double Fipk, double lambdapk, double lambdapp, double N);
dane kivjoj(double Fipp, double lambdapp, double SABp, double Aabp, double ds, double podzial);

int main()
{
  using namespace std;
  double Fip;
  double lambdap;
  double SAB;
  double Aab;

  cout << "Podaj dane w [rad]: " << endl;
  cout << "Fip = ";
  cin >> Fip;
  cout << "Lambdap = ";
  cin >> lambdap;
  cout << "Sab = ";
  cin >> SAB;
  cout << "Azymut Aab = ";
  cin >> Aab;
// Punkt I. Dzielimy całą długość linii geodezyjnej s na n elementów ds. 

  cout << "Pkt I. Dzielimy cala dlugosc linii geodezyjnej s na n elementow ds" << endl;
  int podzial;
  cout << "Podaj liczbe odcinkow: ";
  cin >> podzial;
  double ds;
  ds = SAB / podzial;
  cout << "Odcinek ds = " << ds;
  //funkcja algorytm kivjoja
  dane wyniki = kivjoj(Fip, lambdap, SAB, Aab,ds, podzial);
  //menu sprawdzenia
  cout << "Wybierz metode sprawdzenia." << endl;
  showmenu();
  int choice;
  cin >> choice;
  while (choice != 3)
  {
    switch(choice)
    {
    case 1 : vincenty (Fip, wyniki.Ff, wyniki.Ll, lambdap); // wskazniki.
         break;
    case 2 : gauss (Fip, wyniki.Ff, wyniki.Ll, lambdap, wyniki.N); // wskazniki
         break;
    default : cout << "Nie ma takiej opcji" << endl;
    }
    showmenu();
    cin >> choice;
  }

  cout << endl;
  system("pause");
  return 0;
}

void showmenu()
{
  using namespace std;
  cout << "1) Algorytm Vincenty" << endl << "2) Srednia szerokosc Gaussa" << endl << "3) koniec" << endl;
}

void vincenty(double Fipp, double Fipk, double lambdapk, double lambdapp)
{

  using namespace std;
  cout << "1) Algorytm Vincenty" << endl;
  //dane z cz. 1
  const double e = 0.0066943800229;
  const double b = 6356752.314140;
  const double f = 0.003352810681183;

  double L = lambdapk - (lambdapp);
  //punkt 1
  double tan1 = (1-f) * tan(Fipp), cos1 = 1 / sqrt((1 + tan1*tan1)), sin1 = tan1 * cos1;
  //punkt 2
  double tan2 = (1-f) * tan(Fipk), cos2 = 1 / sqrt((1 + tan2*tan2)), sin2 = tan2 * cos2;
  //zmienne stworzone w trackie. 

  double Lambda = L, Lambdaprim;
  double sinLambda = 0, cosLambda = 0;
  double sinS = 0, sin3 = 0, Sigma = 0, sinAl = 0;
  double cos3 = 0, cosSAl = 0, cos2M = 0, C =0;

  do
  {
  sinLambda = sin(Lambda), cosLambda = cos(Lambda);
  sinS = (cos2*sinLambda) * (cos2*sinLambda) + (cos1*sin2-sin1*cos2*cosLambda) * (cos1*sin2-sin1*cos2*cosLambda);
  sin3 = sqrt(sinS);
  cos3 = sin1*sin2 + cos1*cos2*cosLambda;
  Sigma = atan2(sin3, cos3);
  sinAl = cos1 * cos2 * sinLambda / sin3;
  cosSAl = 1 - sinAl*sinAl;
  cos2M = cos3 - 2*sin1*sin2/cosSAl;
  C = (f/16)*cosSAl*(4+f*(4-3*cosSAl));
  Lambdaprim = Lambda;
  Lambda = L + (1-C) * f * sinAl * (Sigma + C*sin3*(cos2M+C*cos3*(-1+2*cos2M*cos2M)));
  } while ((Lambda-Lambdaprim) > 0.000000000001);

  double u = cosSAl * e;
  double A = 1 + u/16384*(4096+u*(-768+u*(320-175*u)));
  double B = u/1024 * (256+u*(-128+u*(74-47*u)));
  double dSigma = B*sin3*(cos2M+(B/4)*(cos3*(-1+2*cos2M*cos2M)- (B/6)*cos2M*(-3+4*cos2M*cos2M)));

  double s = b*A*(Sigma-dSigma);

  double A1 = atan2(cos2*sinLambda, cos1*sin2-sin1*cos2*cosLambda);
  double A2 = atan2(cos1*sinLambda, -sin1*cos2+cos1*sin2*cosLambda);
  double AA1, AA2;

  if(cos2*sinLambda > 0 && cos1*sin2-sin1*cos2*cosLambda > 0)
    AA1 = A1;
  else if(cos2*sinLambda > 0 && cos1*sin2-sin1*cos2*cosLambda < 0)
    AA1 = 3.14159265359 - A1;
  else if(cos2*sinLambda < 0 && cos1*sin2-sin1*cos2*cosLambda < 0)
    AA1 = A1 + 3.14159265359;
  else
    AA1 = 2 * 3.14159265359 - A1;

  if(cos2*sinLambda > 0 && -sin1*cos2+cos1*sin2*cosLambda > 0)
    AA2 = A2;
  else if(cos1*sinLambda > 0 && -sin1*cos2+cos1*sin2*cosLambda < 0)
    AA2 = 3.14159265359 - A2;
  else if(cos1*sinLambda < 0 && -sin1*cos2+cos1*sin2*cosLambda < 0)
    AA2 = A2 + 3.14159265359;
  else
    AA2 = 2 * 3.14159265359 - A2;

  cout << fixed;
  cout.precision(11);
  cout << "Wyniki: " << endl << "S = " << s << endl << "A1 = " << AA1 << endl << "A2 = " << AA2 << endl;

}

void gauss (double Fipp, double Fipk, double lambdapk, double lambdapp, double N)
{
  using namespace std;
  cout << "2) Srednia szerokosc Gaussa" << endl;
  //stale
  const double e = 0.0066943800229;
  const double b = 6356752.314140;
  const double f = 0.003352810681183;
  const double u = 0.4342944819;
  //dane
  double L = lambdapk - lambdapp;
  double F = Fipk - Fipp;
  double sFi = (Fipp + Fipk)/2;
  double cos1 = cos(sFi);
  double sin1 = sin(sFi);

  double ssinA, scosA, dA, raz, dwa, trzy, cztery, piec, szesc, siedem, osiem, V, n, t;
  double s, A, tgA;

  V = 1 + e*cos1*cos1;
  t = tan(sFi);
  n = e*cos1*cos1;

  raz = 1 / ((1-e)* N);
  dwa = 1 / N;
  trzy = 0.01809560341;
  cztery = (u/(24*V*V))*(1+n-9*n*t*t);
  piec = (u/24)*(2+3*t*t+2*n);
  szesc = (u*n/(8*V*V))*(t*t-1-n-4*n*t*t);
  siedem = (u*V)/12;
  osiem = (u/(24*V*V))*(3+8*n+5*n*n);

  ssinA = (L/dwa)*cos1*(1 - ((trzy/u)*L*L*sin1*sin1) + ((cztery/u)*L*L));
  scosA = (F/raz)*(1 - ((piec/u)*F*F*cos1*cos1) -((szesc/u)*F*F));
  dA = L*sin1*(1 + (siedem/u)*L*L*cos1*cos1 + (osiem/u)*F*F);

  double pdA = dA / 2;
  s = sqrt((ssinA * ssinA) + (scosA*scosA));
  double sinA = ssinA / s, cosA = scosA / s;
  tgA = (sinA/cosA);
  A = atan(tgA);

  cout << fixed;
  cout.precision(10);
  cout << endl << "SsinA = " << ssinA << " scosA = " << scosA;
  cout << endl << u << endl;
  cout << "Wyniki : " << endl << "s = " << s << endl << "A12 = " << A - pdA << endl << "A21 = " << A + pdA << " +/- 180st" << endl;
}

dane kivjoj(double Fip, double lambdap, double SAB, double Aab, double ds, double podzial)
{
  using namespace std;
  const double a = 6378137;
  const double b = 6356752.31414;
  const double e = 0.0066943800229;

  // Początek petli Kivjoj'a
  int i;
  int coute = 0;
  double M;
  double N;

  for(i = 0; i < podzial; ++i)
  {
    double Yi, Li, Ai, Mmi, Nmi, pAmi, Ami, FFi1, Fim, pierwiastek, pierwiastekm;
  // Obliczam M i N;
    pierwiastek = sqrt(1 - ( e * sin(Fip) * sin(Fip)));
    N = a/pierwiastek;
    M = (1-e)* N;
  //Obliczam pierwszy przyrost 
    FFi1 = (ds * (cos(Aab)) / M);
    Fim = Fip + (FFi1/2.000);    
  // Obliczam Mmi i Nmi
    pierwiastekm = sqrt(1 - ( e * sin(Fim)*sin(Fim)));
    Nmi = (a) / (pierwiastekm);
    Mmi = (1-e)*Nmi;
  // Obliczam Ami
    pAmi = ( ds * (sin( Aab)) * (tan(Fim))) / (Nmi);
    Ami = Aab + (0.5 * pAmi);
  //Obliczam dla elemntu ds
    // Obliczam Yi
    Yi = ( ds * (cos( Ami)) ) / Mmi;
    // Obliczam Li
    Li = ( ds * (sin( Ami))) / ( Nmi * (cos(Fim)));
    // Obliczam Ai
    Ai = ((ds * (sin( Ami))) * (tan( Fim))) /( Nmi);
  // Kończenie pęteli dane pkt 2.
    //Obliczam Fip[1]
    Fip = Fip + Yi;
    //Obliczam lambdap[1]
    lambdap = lambdap + Li;
    //Obliczam Aab[1]
    Aab = Aab + Ai;

    coute++;

  }
  cout << endl;
  cout << "Podaje wyniki: " << endl;
  cout << "Liczba powtorzen petli: " << coute++ << endl;
  cout.precision( 11 );
  /*cout << "Podaje wyniki pośrednie z ostatniego przejscia: " << "M = " << M << " N = " << N << " FFi1 = " << FFi1 << endl;
  cout << " Fim = " << Fim[i] << " Mmi = " << Mmi << " Nmi = " << Nmi << " pAmi = " << pAmi[i];
  cout << " Ami = " << Ami[i] << endl;*/
  /*cout << "Podaje wyniki posrednie: " << "B = " << Yi[podzial-1] << " L = " << Li[podzial-1] << " A = " << Ai[podzial-1] << endl;*/
  cout << fixed;
  cout.precision(10);
  cout << "Fip = " << Fip << endl;
  cout << "Lambdap = " << lambdap << endl;
  cout << "Aab = " << Aab << endl;
  cout << endl;
  cout << endl;

  dane danee;
  danee.Ff = Fip;
  danee.Ll = lambdap;
  danee.Azymutk = Aab;
  danee.N = N;
  return danee;
}

Pozostało 580 znaków

Odpowiedz
Liczba odpowiedzi na stronę

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0