Witam,

Nie bardzo wiem jak wyświetlić listview tylko w jednej zakładce. Prosze o jakieś sugestie .

 hListView = CreateWindowEx( 0, WC_LISTVIEW, NULL, WS_CHILD |WS_BORDER | WS_VISIBLE | LVS_REPORT |LVS_EDITLABELS, 0, 25, rcl.right - rcl.left, rcl.bottom - rcl.top,hTab/* uchwyt do zakładek ale jak zrobić uchwyt do konkretenj zakładki ? żeby był tylko w jednej*/,NULL, g_hinst, NULL );

aha jeszcze korzystam z

hTab = CreateWindow(WC_TABCONTROL, NULL, WS_CHILD | WS_VISIBLE,0, 10, 700, 600, hwnd,(HMENU) ID_TABCTRL, g_hinst, NULL);

Problem rozwiązany. Tylko trzeba pamietać żeby w jednej zakładce ukryć kontrolke a w drugiej pokazać. ShowWindow( hListView, SW_SHOW ); a drugiej musi być
ShowWindow( hListView, SW_HIDE );

case WM_NOTIFY:

n =( LPNMHDR ) lParam;
if( n->code == TCN_SELCHANGE && n->hwndFrom == hTab ) // Sprawdza, czy uchwyt pochodzi od hTab
{
  int index = TabCtrl_GetCurSel( hTab );
  switch( index ) 
  {
  case ID_TAB_1:
    ShowWindow( hListView, SW_SHOW );
    ShowWindow( hEdit, SW_HIDE );
    break;
  case ID_TAB_2:
    ShowWindow( hEdit, SW_SHOW );
    ShowWindow( hListView, SW_HIDE);
    break;
    //itd.
  }
}
break;
    case WM_DESTROY:
      PostQuitMessage(0);
      break;
  }
  return(DefWindowProc(hwnd, msg, wParam, lParam));
}