Witam,

Nie bardzo wiem jak wyświetlić listview tylko w jednej zakładce. Prosze o jakieś sugestie .

 hListView = CreateWindowEx( 0, WC_LISTVIEW, NULL, WS_CHILD |WS_BORDER |  WS_VISIBLE | LVS_REPORT |LVS_EDITLABELS, 0, 25, rcl.right - rcl.left, rcl.bottom - rcl.top,hTab/* uchwyt do zakładek ale jak zrobić uchwyt do konkretenj zakładki ? żeby był tylko w jednej*/,NULL, g_hinst, NULL );

aha jeszcze korzystam z

hTab = CreateWindow(WC_TABCONTROL, NULL, WS_CHILD | WS_VISIBLE,0, 10, 700, 600, hwnd,(HMENU) ID_TABCTRL, g_hinst, NULL);

Problem rozwiązany. Tylko trzeba pamietać żeby w jednej zakładce ukryć kontrolke a w drugiej pokazać. ShowWindow( hListView, SW_SHOW ); a drugiej musi być
ShowWindow( hListView, SW_HIDE );

case WM_NOTIFY:
 
n =( LPNMHDR ) lParam;
if( n->code == TCN_SELCHANGE && n->hwndFrom == hTab ) // Sprawdza, czy uchwyt pochodzi od hTab
{
    int index = TabCtrl_GetCurSel( hTab );
    switch( index ) 
    {
    case ID_TAB_1:
        ShowWindow( hListView, SW_SHOW );
        ShowWindow( hEdit, SW_HIDE );
        break;
    case ID_TAB_2:
       ShowWindow( hEdit, SW_SHOW );
       ShowWindow( hListView, SW_HIDE);
        break;
        //itd.
    }
}
break;
       case WM_DESTROY:
           PostQuitMessage(0);
           break;
   }
   return(DefWindowProc(hwnd, msg, wParam, lParam));
}