Obracanie obrazka o 90 stopni za pomocą SDL.

0

Cześć,
mam za zadanie zaimplementować obracanie wczytanego obrazka o 90 stopni. Mam działający program, który rozmywa obraz i muszę go przerobić tak, aby obracał obrazek.
Rozmywanie (działa po naciśnięciu spacji):

#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>

#include <SDL/SDL.h>
#include <SDL/SDL_image.h>

void Filter(unsigned char * buf, int width, int height, int size, char bpp, unsigned short pitch)
{
 printf("%d %d %d\n", width, height, (int)bpp);
 unsigned char *tmp = (unsigned char*)malloc(pitch*height);
 memcpy(tmp, buf, pitch*height);
 int pix[9], sum, count;
 int x, y, k, i;
 for(y=0; y<height; ++y)
  for(x=0; x<width; ++x)
  {

   pix[0] = y*pitch + x*bpp; 
   pix[1] = pix[0] - pitch; 
   pix[2] = pix[0] + pitch; 
   pix[3] = pix[1] - bpp; 
   pix[4] = pix[1] + bpp; 
   pix[5] = pix[0] - bpp; 
   pix[6] = pix[0] + bpp; 
   pix[7] = pix[2] - bpp; 
   pix[8] = pix[2] + bpp; 

   for(k=0; k<bpp; ++k)
   {
    sum = 0;
    count = 0;
    for(i=0; i<9; ++i)
    {
     if(pix[i]>=0 && pix[i]<pitch*height)
     {
      sum += (int) (tmp[ pix[i]+k ]);
      ++count;
     }
    }
    sum /= count;
    buf[ pix[0]+k ] = (unsigned char)sum;
   }
  }
}


SDL_Surface* Load_image(char *file_name)
{
    /* Open the image file */
    SDL_Surface* tmp = IMG_Load(file_name);
    if ( tmp == NULL ) {
      fprintf(stderr, "Couldn't load %s: %s\n",
          file_name, SDL_GetError());
        exit(0);
    }
    return tmp; 
}

void Paint(SDL_Surface* image, SDL_Surface* screen)
{
    SDL_BlitSurface(image, NULL, screen, NULL);
    SDL_UpdateRect(screen, 0, 0, 0, 0);
};

int main(int argc, char *argv[])
{
  Uint32 flags;
  SDL_Surface *screen, *image;
  int depth, done;
  SDL_Event event;

  /* Check command line usage */
  if ( ! argv[1] ) {
    fprintf(stderr, "Usage: %s <image_file>, (int) size\n", argv[0]);
    return(1);
  }

  if ( ! argv[2] ) {
    fprintf(stderr, "Usage: %s <image_file>, (int) size\n", argv[0]);
    return(1);
  }

  /* Initialize the SDL library */
  if ( SDL_Init(SDL_INIT_VIDEO) < 0 ) {
    fprintf(stderr, "Couldn't initialize SDL: %s\n",SDL_GetError());
    return(255);
  }

  flags = SDL_SWSURFACE;
  image = Load_image( argv[1] );
  printf( "\n\nImage properts:\n" );
  printf( "BitsPerPixel = %i \n", image->format->BitsPerPixel );
  printf( "BytesPerPixel = %i \n", image->format->BytesPerPixel );
  printf( "width %d ,height %d \n\n", image->w, image->h );    

  SDL_WM_SetCaption(argv[1], "showimage");

  /* Create a display for the image */
  depth = SDL_VideoModeOK(image->w, image->h, 32, flags);
  /* Use the deepest native mode, except that we emulate 32bpp
    for viewing non-indexed images on 8bpp screens */
  if ( depth == 0 ) {
    if ( image->format->BytesPerPixel > 1 ) {
      depth = 32;
    } else {
      depth = 8;
    }
  } else
  if ( (image->format->BytesPerPixel > 1) && (depth == 8) ) {
      depth = 32;
  }
  if(depth == 8)
    flags |= SDL_HWPALETTE;
  screen = SDL_SetVideoMode(image->w, image->h, depth, flags);
  if ( screen == NULL ) {
    fprintf(stderr,"Couldn't set %dx%dx%d video mode: %s\n",
      image->w, image->h, depth, SDL_GetError());
  }

  /* Set the palette, if one exists */
  if ( image->format->palette ) {
    SDL_SetColors(screen, image->format->palette->colors,
         0, image->format->palette->ncolors);
  }


    printf("$$$$$$ %u \n", image->pitch);
  /* Display the image */
  Paint(image, screen);

  done = 0;
  int size =atoi( argv[2] );
  printf("Actual size is: %d\n", size);
  while ( ! done ) {
    if ( SDL_PollEvent(&event) ) {
      switch (event.type) {
        case SDL_KEYUP:
        switch (event.key.keysym.sym) {
          case SDLK_ESCAPE:
          case SDLK_TAB:
          case SDLK_q:
          done = 1;
          break;
          case SDLK_SPACE:
          case SDLK_f:
          SDL_LockSurface(image);

          printf("Start filtering... ");
          Filter(image->pixels,image->w,image->h, size, image->format->BytesPerPixel, image->pitch);
          printf("Done.\n");

          SDL_UnlockSurface(image);

          printf("Repainting after filtered... ");
          Paint(image, screen);
          printf("Done.\n");

          break;
          case SDLK_r:
          printf("Reloading image... ");
          image = Load_image( argv[1] );
          Paint(image,screen);
          printf("Done.\n");
          break;
          case SDLK_PAGEDOWN:
          case SDLK_DOWN:
          case SDLK_KP_MINUS:
          size--;
          if (size==0) size--;
          printf("Actual size is: %d\n", size);
            break;
          case SDLK_PAGEUP:
          case SDLK_UP:
          case SDLK_KP_PLUS:
          size++;
          if (size==0) size++;
          printf("Actual size is: %d\n", size);
          break;   
          case SDLK_s:
          printf("Saving surface at nowy.bmp ...");
          SDL_SaveBMP(image, "nowy.bmp" ); 
          printf("Done.\n");
          default:
          break;
        }
        break;
//       case SDL_MOUSEBUTTONDOWN:
//       done = 1;
//       break;
              case SDL_QUIT:
        done = 1;
        break;
        default:
        break;
      }
    } else {
      SDL_Delay(10);
    }
  }
  SDL_FreeSurface(image);
  /* We're done! */
  SDL_Quit();
  return(0);
}

Moja funkcja, która nie działa:

void Filter(unsigned char * buf, int width, int height, int size, char bpp, unsigned short pitch)
{
 printf("%d %d %d\n", width, height, (int)bpp);
 unsigned char *tmp = (unsigned char*)malloc(pitch*height);
 memcpy(tmp, buf, pitch*height);
 int i, j;

 for(i=0; i<width; i++) {
  for(j=0; j<height; j++) {
    buf[i][j] = tmp[height-1-j][i];
  }
 }
}

Sam algorytm obracania tablicy działa jak należy, bo go sprawdzałem na liczbach.

Mam problem z poprawnym odnoszeniem się do pojedynczych pixeli, tzn. nie do końca rozumiem jak to ma wyglądać.

Bardzo proszę o pomoc w poprawieniu kodu.

Z góry dziękuję za każdą odpowiedź i pozdrawiam.

0

Przepraszam za podbijanie, ale potrzebuję pilnie z tym pomocy, a wiem, że coś jest nie tak z wskaźnikami w mojej funkcji. Jest ktoś w stanie mi pomóc?

1

Rotację wykonujesz klawiszem Z. Argument, który podawałeś do funkcji Filter trzeba było rzutować na (unsigned char*). Rotację o 90 stopni zrobiłem w bardzo prosty sposób. Zamieniłem X z Y przy rysowaniu nowej bitmapy, szerokość z wysokością. Funkcje składowe (put_pixel, get_pixel) znalazłem gdzieś na necie. Testowałem na 32bitowym pliku PNG (z kanałem alpha). Powinieneś popracować jeszcze nad tym, żeby okienko i główny surface zmieniały rozmiar, dostosowując się do rysowanego obrazu.

#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>

#include <SDL/SDL.h>
#include <SDL/SDL_image.h>

void Filter(unsigned char * buf, int width, int height, int size, char bpp, unsigned short pitch)
{
  printf("%d %d %d\n", width, height, (int)bpp);
  unsigned char *tmp = (unsigned char*)malloc(pitch*height);
  memcpy(tmp, buf, pitch*height);
  int pix[9], sum, count;
  int x, y, k, i;
  for(y=0; y<height; ++y)
    for(x=0; x<width; ++x)
    {

      pix[0] = y*pitch + x*bpp;
      pix[1] = pix[0] - pitch;
      pix[2] = pix[0] + pitch;
      pix[3] = pix[1] - bpp;
      pix[4] = pix[1] + bpp;
      pix[5] = pix[0] - bpp;
      pix[6] = pix[0] + bpp;
      pix[7] = pix[2] - bpp;
      pix[8] = pix[2] + bpp;

      for(k=0; k<bpp; ++k)
      {
        sum = 0;
        count = 0;
        for(i=0; i<9; ++i)
        {
          if(pix[i]>=0 && pix[i]<pitch*height)
          {
            sum += (int) (tmp[ pix[i]+k ]);
            ++count;
          }
        }
        sum /= count;
        buf[ pix[0]+k ] = (unsigned char)sum;
      }
    }
}


SDL_Surface* Load_image(char *file_name)
{
  /* Open the image file */
  SDL_Surface* tmp = IMG_Load(file_name);
  if ( tmp == NULL )
  {
    fprintf(stderr, "Couldn't load %s: %s\n",
        file_name, SDL_GetError());
    exit(0);
  }
  return tmp;
}

void Paint(SDL_Surface* image, SDL_Surface* screen)
{
  SDL_FillRect(screen, NULL, SDL_MapRGB(screen->format, 0, 0, 0));
  SDL_BlitSurface(image, NULL, screen, NULL);
  SDL_UpdateRect(screen, 0, 0, 0, 0);
};

Uint32 get_pixel32( SDL_Surface *surface, int x, int y )
{
  //Convert the pixels to 32 bit
  Uint32 *pixels = (Uint32 *)surface->pixels;
  //Get the requested pixel
  return pixels[ ( y * surface->w ) + x ];
}

void put_pixel32( SDL_Surface *surface, int x, int y, Uint32 pixel )
{
  //Convert the pixels to 32 bit
  Uint32 *pixels = (Uint32 *)surface->pixels;
  //Set the pixel
  pixels[ ( y * surface->w ) + x ] = pixel;
}

SDL_Surface* rotate(SDL_Surface* source) // obracanie o 90 stopni
{
  SDL_Surface *target;

  //tworzymy nowa powierzchnie o wymiarach obroconych o 90 stopni

  if( source->flags & SDL_SRCCOLORKEY )
  {
    target = SDL_CreateRGBSurface( SDL_SWSURFACE, source->h, source->w, source->format->BitsPerPixel, source->format->Rmask, source->format->Gmask, source->format->Bmask, 0 );
  }
  //Otherwise
  else
  {
    target = SDL_CreateRGBSurface( SDL_SWSURFACE, source->h, source->w, source->format->BitsPerPixel, source->format->Rmask, source->format->Gmask, source->format->Bmask, source->format->Amask );
  }

  //obracamy
  for (int x=0; x<source->w; x++)
  {
    for (int y=0; y<source->h; y++)
    {
      put_pixel32(target,y,x,get_pixel32(source,x,source->h-y-1));
    }
  }


  //zwracamy nowy obraz
  return target;
}

int main(int argc, char *argv[])
{
  Uint32 flags;
  SDL_Surface *screen, *image;
  int depth, done;
  SDL_Event event;

  /* Check command line usage */
  if ( ! argv[1] )
  {
    fprintf(stderr, "Usage: %s <image_file>, (int) size\n", argv[0]);
    return(1);
  }

  if ( ! argv[2] )
  {
    fprintf(stderr, "Usage: %s <image_file>, (int) size\n", argv[0]);
    return(1);
  }

  /* Initialize the SDL library */
  if ( SDL_Init(SDL_INIT_VIDEO) < 0 )
  {
    fprintf(stderr, "Couldn't initialize SDL: %s\n",SDL_GetError());
    return(255);
  }

  flags = SDL_SWSURFACE;
  image = Load_image( argv[1] );
  printf( "\n\nImage properts:\n" );
  printf( "BitsPerPixel = %i \n", image->format->BitsPerPixel );
  printf( "BytesPerPixel = %i \n", image->format->BytesPerPixel );
  printf( "width %d ,height %d \n\n", image->w, image->h );

  SDL_WM_SetCaption(argv[1], "showimage");

  /* Create a display for the image */
  depth = SDL_VideoModeOK(image->w, image->h, 32, flags);
  /* Use the deepest native mode, except that we emulate 32bpp
    for viewing non-indexed images on 8bpp screens */
  if ( depth == 0 )
  {
    if ( image->format->BytesPerPixel > 1 )
    {
      depth = 32;
    }
    else
    {
      depth = 8;
    }
  }
  else if ( (image->format->BytesPerPixel > 1) && (depth == 8) )
  {
    depth = 32;
  }
  if(depth == 8)
    flags |= SDL_HWPALETTE;
  screen = SDL_SetVideoMode(image->w, image->h, depth, flags);
  if ( screen == NULL )
  {
    fprintf(stderr,"Couldn't set %dx%dx%d video mode: %s\n",
        image->w, image->h, depth, SDL_GetError());
  }

  /* Set the palette, if one exists */
  if ( image->format->palette )
  {
    SDL_SetColors(screen, image->format->palette->colors,
           0, image->format->palette->ncolors);
  }


  printf("$$$$$$ %u \n", image->pitch);
  /* Display the image */
  Paint(image, screen);

  done = 0;
  int size =atoi( argv[2] );
  printf("Actual size is: %d\n", size);
  while ( ! done )
  {
    if ( SDL_PollEvent(&event) )
    {
      switch (event.type)
      {
      case SDL_KEYUP:
        switch (event.key.keysym.sym)
        {
        case SDLK_z:
        {
          SDL_Surface *rotatedImg=rotate(image);

          Paint(rotatedImg, screen);

          SDL_FreeSurface(rotatedImg);
        }
        break;
        case SDLK_ESCAPE:
        case SDLK_TAB:
        case SDLK_q:
          done = 1;
          break;
        case SDLK_SPACE:
        case SDLK_f:
          SDL_LockSurface(image);

          printf("Start filtering... ");
          Filter((unsigned char*)image->pixels,image->w,image->h, size, image->format->BytesPerPixel, image->pitch);
          printf("Done.\n");

          SDL_UnlockSurface(image);

          printf("Repainting after filtered... ");
          Paint(image, screen);
          printf("Done.\n");

          break;
        case SDLK_r:
          printf("Reloading image... ");
          image = Load_image( argv[1] );
          Paint(image,screen);
          printf("Done.\n");
          break;
        case SDLK_PAGEDOWN:
        case SDLK_DOWN:
        case SDLK_KP_MINUS:
          size--;
          if (size==0) size--;
          printf("Actual size is: %d\n", size);
          break;
        case SDLK_PAGEUP:
        case SDLK_UP:
        case SDLK_KP_PLUS:
          size++;
          if (size==0) size++;
          printf("Actual size is: %d\n", size);
          break;
        case SDLK_s:
          printf("Saving surface at nowy.bmp ...");
          SDL_SaveBMP(image, "nowy.bmp" );
          printf("Done.\n");
        default:
          break;
        }
        break;
//       case SDL_MOUSEBUTTONDOWN:
//       done = 1;
//       break;
      case SDL_QUIT:
        done = 1;
        break;
      default:
        break;
      }
    }
    else
    {
      SDL_Delay(10);
    }
  }
  SDL_FreeSurface(image);
  /* We're done! */
  SDL_Quit();
  return(0);
}
0

Mam problem z tym kodem na swoim komputerze, bo jak testowałem go na jednym to działało dobrze, a na innym już wyrzuca błąd "Segmentation fault". Co może być przyczyną takiego stanu ?

0

masz gdzies wyciek pamieci.

Debugger do reki i patrzaj, zapewne uzywasz wskaznika ktory nie jest zainicializowany.

1

To jest wina wczytywanego obrazka. Funkcje do pikseli, które dodałem są tylko do 32-bitowych grafik. Dla mniejszych wychodzą poza zakres tablicy pixels.

Oto nowy kod, mam nadzieję, że już bezproblemowy ;) Dodałem bardziej rozbudowane funkcje do pikseli (stąd: http://sdl.beuc.net/sdl.wiki/Pixel_Access ).

#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>

#include <SDL/SDL.h>
#include <SDL/SDL_image.h>

void Filter(unsigned char * buf, int width, int height, int size, char bpp, unsigned short pitch)
{
  printf("%d %d %d\n", width, height, (int)bpp);
  unsigned char *tmp = (unsigned char*)malloc(pitch*height);
  memcpy(tmp, buf, pitch*height);
  int pix[9], sum, count;
  int x, y, k, i;
  for(y=0; y<height; ++y)
    for(x=0; x<width; ++x)
    {

      pix[0] = y*pitch + x*bpp;
      pix[1] = pix[0] - pitch;
      pix[2] = pix[0] + pitch;
      pix[3] = pix[1] - bpp;
      pix[4] = pix[1] + bpp;
      pix[5] = pix[0] - bpp;
      pix[6] = pix[0] + bpp;
      pix[7] = pix[2] - bpp;
      pix[8] = pix[2] + bpp;

      for(k=0; k<bpp; ++k)
      {
        sum = 0;
        count = 0;
        for(i=0; i<9; ++i)
        {
          if(pix[i]>=0 && pix[i]<pitch*height)
          {
            sum += (int) (tmp[ pix[i]+k ]);
            ++count;
          }
        }
        sum /= count;
        buf[ pix[0]+k ] = (unsigned char)sum;
      }
    }
}


SDL_Surface* Load_image(char *file_name)
{
  /* Open the image file */
  SDL_Surface* tmp = IMG_Load(file_name);
  if ( tmp == NULL )
  {
    fprintf(stderr, "Couldn't load %s: %s\n",
        file_name, SDL_GetError());
    exit(0);
  }
  return tmp;
}

void Paint(SDL_Surface* image, SDL_Surface* screen)
{
  SDL_FillRect(screen, NULL, SDL_MapRGB(screen->format, 0, 0, 0));
  SDL_BlitSurface(image, NULL, screen, NULL);
  SDL_UpdateRect(screen, 0, 0, 0, 0);
};

Uint32 getpixel(SDL_Surface *surface, int x, int y)
{
  int bpp = surface->format->BytesPerPixel;
  /* Here p is the address to the pixel we want to retrieve */
  Uint8 *p = (Uint8 *)surface->pixels + y * surface->pitch + x * bpp;

  switch(bpp) {
  case 1:
    return *p;
    break;

  case 2:
    return *(Uint16 *)p;
    break;

  case 3:
    if(SDL_BYTEORDER == SDL_BIG_ENDIAN)
      return p[0] << 16 | p[1] << 8 | p[2];
    else
      return p[0] | p[1] << 8 | p[2] << 16;
    break;

  case 4:
    return *(Uint32 *)p;
    break;

  default:
    return 0;    /* shouldn't happen, but avoids warnings */
  }
}

void putpixel(SDL_Surface *surface, int x, int y, Uint32 pixel)
{
  int bpp = surface->format->BytesPerPixel;
  /* Here p is the address to the pixel we want to set */
  Uint8 *p = (Uint8 *)surface->pixels + y * surface->pitch + x * bpp;

  switch(bpp) {
  case 1:
    *p = pixel;
    break;

  case 2:
    *(Uint16 *)p = pixel;
    break;

  case 3:
    if(SDL_BYTEORDER == SDL_BIG_ENDIAN) {
      p[0] = (pixel >> 16) & 0xff;
      p[1] = (pixel >> 8) & 0xff;
      p[2] = pixel & 0xff;
    } else {
      p[0] = pixel & 0xff;
      p[1] = (pixel >> 8) & 0xff;
      p[2] = (pixel >> 16) & 0xff;
    }
    break;

  case 4:
    *(Uint32 *)p = pixel;
    break;
  }
}

SDL_Surface* rotate(SDL_Surface* source) // obracanie o 90 stopni
{
  SDL_Surface *target;

  //tworzymy nowa powierzchnie o wymiarach obroconych o 90 stopni

  if( source->flags & SDL_SRCCOLORKEY )
  {
    target = SDL_CreateRGBSurface( SDL_SWSURFACE, source->h, source->w, source->format->BitsPerPixel, source->format->Rmask, source->format->Gmask, source->format->Bmask, 0 );
  }
  //Otherwise
  else
  {
    target = SDL_CreateRGBSurface( SDL_SWSURFACE, source->h, source->w, source->format->BitsPerPixel, source->format->Rmask, source->format->Gmask, source->format->Bmask, source->format->Amask );
  }

  //obracamy
  for (int x=0; x<source->w; x++)
  {
    for (int y=0; y<source->h; y++)
    {
      putpixel(target,y,x,getpixel(source,x,source->h-y-1));
    }
  }


  //zwracamy nowy obraz
  return target;
}

int main(int argc, char *argv[])
{
  Uint32 flags;
  SDL_Surface *screen, *image;
  int depth, done;
  SDL_Event event;

  /* Check command line usage */
  if ( ! argv[1] )
  {
    fprintf(stderr, "Usage: %s <image_file>, (int) size\n", argv[0]);
    return(1);
  }

  if ( ! argv[2] )
  {
    fprintf(stderr, "Usage: %s <image_file>, (int) size\n", argv[0]);
    return(1);
  }

  /* Initialize the SDL library */
  if ( SDL_Init(SDL_INIT_VIDEO) < 0 )
  {
    fprintf(stderr, "Couldn't initialize SDL: %s\n",SDL_GetError());
    return(255);
  }

  flags = SDL_SWSURFACE;
  image = Load_image( argv[1] );
  printf( "\n\nImage properts:\n" );
  printf( "BitsPerPixel = %i \n", image->format->BitsPerPixel );
  printf( "BytesPerPixel = %i \n", image->format->BytesPerPixel );
  printf( "width %d ,height %d \n\n", image->w, image->h );

  SDL_WM_SetCaption(argv[1], "showimage");

  /* Create a display for the image */
  depth = SDL_VideoModeOK(image->w, image->h, 32, flags);
  /* Use the deepest native mode, except that we emulate 32bpp
    for viewing non-indexed images on 8bpp screens */
  if ( depth == 0 )
  {
    if ( image->format->BytesPerPixel > 1 )
    {
      depth = 32;
    }
    else
    {
      depth = 8;
    }
  }
  else if ( (image->format->BytesPerPixel > 1) && (depth == 8) )
  {
    depth = 32;
  }
  if(depth == 8)
    flags |= SDL_HWPALETTE;
  screen = SDL_SetVideoMode(image->w, image->h, depth, flags);
  if ( screen == NULL )
  {
    fprintf(stderr,"Couldn't set %dx%dx%d video mode: %s\n",
        image->w, image->h, depth, SDL_GetError());
  }

  /* Set the palette, if one exists */
  if ( image->format->palette )
  {
    SDL_SetColors(screen, image->format->palette->colors,
           0, image->format->palette->ncolors);
  }


  printf("$$$$$$ %u \n", image->pitch);
  /* Display the image */
  Paint(image, screen);

  done = 0;
  int size =atoi( argv[2] );
  printf("Actual size is: %d\n", size);
  while ( ! done )
  {
    if ( SDL_PollEvent(&event) )
    {
      switch (event.type)
      {
      case SDL_KEYUP:
        switch (event.key.keysym.sym)
        {
        case SDLK_z:
        {
          SDL_Surface *rotatedImg=rotate(image);

          Paint(rotatedImg, screen);

          SDL_FreeSurface(rotatedImg);
        }
        break;
        case SDLK_ESCAPE:
        case SDLK_TAB:
        case SDLK_q:
          done = 1;
          break;
        case SDLK_SPACE:
        case SDLK_f:
          SDL_LockSurface(image);

          printf("Start filtering... ");
          Filter((unsigned char*)image->pixels,image->w,image->h, size, image->format->BytesPerPixel, image->pitch);
          printf("Done.\n");

          SDL_UnlockSurface(image);

          printf("Repainting after filtered... ");
          Paint(image, screen);
          printf("Done.\n");

          break;
        case SDLK_r:
          printf("Reloading image... ");
          image = Load_image( argv[1] );
          Paint(image,screen);
          printf("Done.\n");
          break;
        case SDLK_PAGEDOWN:
        case SDLK_DOWN:
        case SDLK_KP_MINUS:
          size--;
          if (size==0) size--;
          printf("Actual size is: %d\n", size);
          break;
        case SDLK_PAGEUP:
        case SDLK_UP:
        case SDLK_KP_PLUS:
          size++;
          if (size==0) size++;
          printf("Actual size is: %d\n", size);
          break;
        case SDLK_s:
          printf("Saving surface at nowy.bmp ...");
          SDL_SaveBMP(image, "nowy.bmp" );
          printf("Done.\n");
        default:
          break;
        }
        break;
//       case SDL_MOUSEBUTTONDOWN:
//       done = 1;
//       break;
      case SDL_QUIT:
        done = 1;
        break;
      default:
        break;
      }
    }
    else
    {
      SDL_Delay(10);
    }
  }
  SDL_FreeSurface(image);
  /* We're done! */
  SDL_Quit();
  return(0);
}

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1