OpenGL Światło

Odpowiedz Nowy wątek
2014-05-08 17:52

Rejestracja: 6 lat temu

Ostatnio: 9 miesięcy temu

0

Witam. Od niedawnego czasu uczę się opengl'a. Napisałem prostego snake i chciałbym aby w kierunku jego poruszanie się padało światło (coś w stylu jak światła samochodu). Nie wiem jak obracać światłem. Wiem pytanie pewnie łatwe ale męczę się z tym od wczoraj :/ Aplikacja w załączniku Oto kod:

#include <GL/glut.h>
#include <stdlib.h>
#include <deque>
#include <ctime>
#include <cmath>
#include <StopWatch.h>
#include <OGLMaterials.h>
#include <OGLcolors.h>
#include <iostream>
using namespace std;

const unsigned int Width = 1024;
const unsigned int Height = 768;

const double ViewLeft = 10;
const double ViewRight = 10;
const double ViewBottom = 10;
const double ViewTop = 10;
const double ViewNear = 40;
const double ViewFar = 80;

const double FieldSize = 10;

enum KEYS{ UP = 1, DOWN = 2, LEFT = 3, RIGHT = 4, PAUSE = 'P' };
KEYS LastKey = UP;

struct Wspolrzedne{ int x,z; };

std::deque <Wspolrzedne> Snake;
Wspolrzedne Award;

void GameReset();
void RenderScene();
void Keyboard( unsigned char key, int x, int y );
void KeyEvent(int key, int x, int y);
void ResizeWindow(int w, int h);
void SnakeDraw();
void GenerateFloorList();
void WallDraw();
void AwardDraw();
void setAward();
void moveSnake();
void checkCollisionSnake_Snake();
void checkCollisionSnake_Award();
void checkCollisionSnake_Wall();
void checkGame();
void cubeDraw();

bool bIsAward = false;
bool bGameIsGood = false;

static CStopWatch Timer;
float SnakeSpeed = 0.3;
float Scores = 0;

GLint Lista_Podlogi;

int main(int argc, char *argv[])
{
  ///inicjalizacja okna programu itp.
  glutInit(&argc, argv);
  glutInitWindowSize(Width,Height);
  glutInitWindowPosition(10,10);
  glutInitDisplayMode(GLUT_RGBA | GLUT_DOUBLE | GLUT_DEPTH | GLUT_STENCIL);
  glutCreateWindow("3D Snake!");

  glutDisplayFunc(RenderScene);
  glutReshapeFunc(ResizeWindow);
  glutSpecialFunc(KeyEvent);
  glutKeyboardFunc(Keyboard);

  GenerateFloorList();

  glutMainLoop();

  return EXIT_SUCCESS;
}

void GameReset()
{
  setAward();
  Snake.clear();
  Wspolrzedne temporary;
  temporary.x = 0;
  temporary.z = 0;
  Snake.push_back(temporary);
  temporary.z = 1;
  Snake.push_back(temporary);
  temporary.z = 2;
  Snake.push_back(temporary);
  bGameIsGood = true;
  Scores = 0;
  SnakeSpeed = 0.3;
  LastKey = UP;
}

void checkGame()
{
  if (!bGameIsGood){
    GameReset();
  }

  if (!bIsAward){
    setAward();
  }

  if ( Timer.GetElapsedSeconds() >= SnakeSpeed ){
    checkCollisionSnake_Wall();
    checkCollisionSnake_Award();
    checkCollisionSnake_Snake();
    moveSnake();
    Timer.Reset();
  }

  glutPostRedisplay();
}

void setAward()
{
  srand(time(NULL));
  Award.x = (rand() % 20) - 10;
  Award.z = (rand() % 20) - 10;
  bIsAward = true;
}

void SnakeDraw()
{
  ///Glowa weza
  glColor3fv(CornflowerBlue);
  glPushMatrix();
  glTranslatef(Snake[0].x+0.5,0.5,Snake[0].z+0.5);
  glScalef(0.5,0.5,0.5);
  cubeDraw();
  glColor3fv(LimeGreen);
  glTranslatef(0.0,1.5,0.0);
  glutWireSphere(0.5,30,15);
  glPopMatrix();
  ///Cialo weza
  glColor3fv(PowderBlue);
  for (int i = 1; i < Snake.size(); ++i){
    if (i == Snake.size() - 1)
      glColor3fv(LightSkyBlue);
    glPushMatrix();
    glTranslatef(Snake[i].x+0.5,0.5,Snake[i].z+0.5);
    glScalef(0.5,0.5,0.5);
    cubeDraw();
    glPopMatrix();
  }
}

void GenerateFloorList()
{
  Lista_Podlogi = glGenLists( 1 );

  glNewList(Lista_Podlogi, GL_COMPILE);

  glBegin(GL_QUADS);
  glNormal3f(1.0,0.0,0.0);

  for (float x = -FieldSize; x <FieldSize; x += 1.0f){
    for (float z = -FieldSize; z <FieldSize; z +=1.0f){
      glColor4f( Blue[ 0 ], Blue[ 1 ], Blue[ 2 ], 0.5 );
      glVertex3f( x + 0.0, 0.0, z + 0.0 );
      glVertex3f( x + 0.0, 0.0, z + 0.5 );
      glVertex3f( x + 0.5, 0.0, z + 0.5 );
      glVertex3f( x + 0.5, 0.0, z + 0.0 );
      glColor4f( Silver[ 0 ], Silver[ 1 ], Silver[ 2 ], 0.7 );
      glVertex3f( x + 0.5, 0.0, z + 0.0 );
      glVertex3f( x + 0.5, 0.0, z + 0.5 );
      glVertex3f( x + 1.0, 0.0, z + 0.5 );
      glVertex3f( x + 1.0, 0.0, z + 0.0 );
      glColor4f( Blue[ 0 ], Blue[ 1 ], Blue[ 2 ], 0.5 );
      glVertex3f( x + 0.5, 0.0, z + 0.5 );
      glVertex3f( x + 0.5, 0.0, z + 1.0 );
      glVertex3f( x + 1.0, 0.0, z + 1.0 );
      glVertex3f( x + 1.0, 0.0, z + 0.5 );
      glColor4f( Silver[ 0 ], Silver[ 1 ], Silver[ 2 ], 0.7 );
      glVertex3f( x + 0.0, 0.0, z + 0.5 );
      glVertex3f( x + 0.0, 0.0, z + 1.0 );
      glVertex3f( x + 0.5, 0.0, z + 1.0 );
      glVertex3f( x + 0.5, 0.0, z + 0.5 );
    }
  }
  glEnd();

  glEndList();
}

void WallDraw()
{
  glColor3fv(Sienna);

  glPushMatrix();
  ///tyl
  for (int x = -FieldSize; x <= FieldSize + 1; ++x ){
    for (int y = 0; y < 10; ++y){
      glPushMatrix();

      glTranslatef(x - 0.5, y+0.5,-FieldSize -0.5 );
      glScalef(0.5,0.5,0.5);

      glBegin(GL_TRIANGLES);
      cubeDraw();
      glEnd();
      glPopMatrix();
    }
  }
  ///lewa i prawa
  for (int z = -FieldSize; z <= FieldSize; ++z ){
    for (int y = 0; y < 10; ++y){
      glPushMatrix(); ///lewa
      glTranslatef(-FieldSize-0.5, y+0.5, z-0.5 );
      glScalef(0.5,0.5,0.5);
      glBegin(GL_TRIANGLES);
      cubeDraw();
      glEnd();
      glPopMatrix();
      glPushMatrix(); ///prawa
      glTranslatef(FieldSize+0.5, y+0.5, z - 0.5);
      glScalef(0.5,0.5,0.5);
      glBegin(GL_TRIANGLES);
      cubeDraw();
      glEnd();
      glPopMatrix();
    }
  }
}

void AwardDraw()
{
  static float rot = 0;
  rot += Timer.GetElapsedSeconds();

  glPushMatrix();

  glColor3fv(GreenYellow);

  glPushMatrix();
  glTranslatef(Award.x+0.5,0.5,Award.z+0.5);
  glRotatef(rot*20,1,1,1);
  glutWireSphere(0.5,16,8);
  glPopMatrix();

  glPushMatrix();
  glTranslatef(Award.x+0.5,0.5,Award.z+0.5);
  glTranslatef(0.0,2.0,0.0);
  glRotatef(rot*20,0,1,0);
  glRotatef(90,1,0,0);
  glColor3fv(Red);
  glutWireCone(0.5,1.0,16,8);
  glPopMatrix();

  glPopMatrix();
}

void RenderScene()
{
  GLfloat light_direction[3] =
  {
    0.0,0.0,-1.0
  };

  glClearColor(0.0,0.1,0.1,1);
  glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT);
  glMatrixMode(GL_MODELVIEW);
  glLoadIdentity();
  glPushMatrix();
  glLoadIdentity();

  glEnable(GL_CULL_FACE);
  glCullFace(GL_BACK);
  glEnable(GL_DEPTH_TEST);
  glDepthFunc(GL_LESS);
  glEnable(GL_NORMALIZE);
  glEnable(GL_COLOR_MATERIAL);
  glColorMaterial( GL_FRONT, GL_AMBIENT_AND_DIFFUSE );

  glTranslatef( 0, 0, -( ViewNear + ViewFar ) / 2 );

  glShadeModel(GL_SMOOTH);
  glEnable(GL_LIGHTING);
  glLightf( GL_LIGHT0, GL_SPOT_CUTOFF, 90.0);
  glLightf( GL_LIGHT0, GL_SPOT_EXPONENT, 0);
  glLightf( GL_LIGHT0, GL_CONSTANT_ATTENUATION, 0.5);
  glLightf( GL_LIGHT0, GL_LINEAR_ATTENUATION, 0.4);
  glLightf( GL_LIGHT0, GL_QUADRATIC_ATTENUATION, 0);
  glLightfv( GL_LIGHT0, GL_SPOT_DIRECTION, light_direction );

  glPushMatrix();
  glScalef(1,1,1);
  GLfloat light_position[ 4 ] = { Snake[0].x,0,Snake[0].z, 1 };
  glLightfv( GL_LIGHT0, GL_POSITION, light_position );
  glPopMatrix();

  glEnable(GL_LIGHT0);

  glRotated(25,1,0,0);

  glCallList(Lista_Podlogi);

  WallDraw();
  AwardDraw();
  SnakeDraw();

  glPopMatrix();

  glFlush();
  glutSwapBuffers();

  checkGame();
}

void Keyboard( unsigned char key, int x, int y )
{
  switch( key )
  {
  }
}

void KeyEvent(int key, int x, int y)
{
  switch(key)
  {
  case GLUT_KEY_UP:
    LastKey = UP;
    break;
  case GLUT_KEY_DOWN:
    LastKey = DOWN;
    break;
  case GLUT_KEY_LEFT:
    LastKey = LEFT;
    break;
  case GLUT_KEY_RIGHT:
    LastKey = RIGHT;
    break;
  default:
    break;
  }
}

void moveSnake()
{
  Wspolrzedne temp;
  Snake.pop_back();

  switch(LastKey)
  {
  case UP:
    temp.x = Snake[0].x;
    temp.z = Snake[0].z-1;
    break;
  case DOWN:
    temp.x = Snake[0].x;
    temp.z = Snake[0].z+1;
    break;
  case LEFT:
    temp.x = Snake[0].x-1;
    temp.z = Snake[0].z;
    break;
  case RIGHT:
    temp.x = Snake[0].x+1;
    temp.z = Snake[0].z;
    break;
  }

  Snake.push_front(temp);
}

void ResizeWindow(int width, int height)
{
  glViewport(0, 0, width, height);
  glMatrixMode(GL_PROJECTION);
  glLoadIdentity();
  glFrustum( -ViewLeft, ViewRight, -ViewBottom, ViewTop, ViewNear, ViewFar );
}

void checkCollisionSnake_Award()
{
  if (Snake[0].x == Award.x && Snake[0].z == Award.z){
    bIsAward = false;
    Snake.push_back(Snake[Snake.size()-1]);
    Scores += 25;
    if (SnakeSpeed > 0.08f)
      SnakeSpeed -= 0.01;
  }
}

void checkCollisionSnake_Wall()
{
  if ( Snake[0].x >= FieldSize ||
    Snake[0].x < -FieldSize ||
    Snake[0].z >= FieldSize ||
    Snake[0].z < - FieldSize){
      GameReset();
    }
}

void checkCollisionSnake_Snake()
{
  for (int i = 1; i < Snake.size(); ++i){
    if (Snake[0].x == Snake[i].x && Snake[0].z == Snake[i].z && i > 2){
      for (int j = Snake.size(); j >= i; --j){
        Snake.pop_back();
      }
      return;
    }
  }
}

void cubeDraw()
{
  glBegin(GL_TRIANGLES);
  glVertex3f( - 1.0, - 1.0, 1.0 );
  glVertex3f( 1.0, - 1.0, 1.0 );
  glVertex3f( 1.0, 1.0, 1.0 );

  glVertex3f( - 1.0, - 1.0, 1.0 );
  glVertex3f( 1.0, 1.0, 1.0 );
  glVertex3f( - 1.0, 1.0, 1.0 );

  glVertex3f( - 1.0, 1.0, 1.0 );
  glVertex3f( 1.0, 1.0, 1.0 );
  glVertex3f( - 1.0, 1.0, - 1.0 );

  glVertex3f( - 1.0, 1.0, - 1.0 );
  glVertex3f( 1.0, 1.0, 1.0 );
  glVertex3f( 1.0, 1.0, - 1.0 );

  glVertex3f( 1.0, 1.0, - 1.0 );
  glVertex3f( 1.0, 1.0, 1.0 );
  glVertex3f( 1.0, - 1.0, 1.0 );

  glVertex3f( 1.0, 1.0, - 1.0 );
  glVertex3f( 1.0, - 1.0, 1.0 );
  glVertex3f( 1.0, - 1.0, - 1.0 );

  glVertex3f( 1.0, - 1.0, - 1.0 );
  glVertex3f( 1.0, - 1.0, 1.0 );
  glVertex3f( - 1.0, - 1.0, - 1.0 );

  glVertex3f( - 1.0, - 1.0, - 1.0 );
  glVertex3f( 1.0, - 1.0, 1.0 );
  glVertex3f( - 1.0, - 1.0, 1.0 );

  glVertex3f( - 1.0, - 1.0, - 1.0 );
  glVertex3f( - 1.0, - 1.0, 1.0 );
  glVertex3f( - 1.0, 1.0, - 1.0 );

  glVertex3f( - 1.0, 1.0, - 1.0 );
  glVertex3f( - 1.0, - 1.0, 1.0 );
  glVertex3f( - 1.0, 1.0, 1.0 );

  glVertex3f( - 1.0, - 1.0, - 1.0 );
  glVertex3f( - 1.0, 1.0, - 1.0 );
  glVertex3f( 1.0, 1.0, - 1.0 );

  glVertex3f( 1.0, - 1.0, - 1.0 );
  glVertex3f( - 1.0, - 1.0, - 1.0 );
  glVertex3f( 1.0, 1.0, - 1.0 );
  glEnd();
}

Z góry dziękuje :)


matrixxx.cba.pl
edytowany 1x, ostatnio: SharpShooter, 2014-05-08 17:52

Pozostało 580 znaków

2014-05-08 18:07

Rejestracja: 16 lat temu

Ostatnio: 24 minuty temu

1

Tak na szybko, obracasz sobie wektorem light_direction według odpowiednich wzorów:
https://www.siggraph.org/educ[...]/modeling/mod_tran/2drota.htm

BTW. jak używasz glVertex3f to używaj również literałów typu float, a nie double.

np. 1.0f zamiast 1.0.

edytowany 1x, ostatnio: Spine, 2014-05-08 18:08
Co to jest r? Wiem że promień tylko skąd mam go wziąć? :) - SharpShooter 2014-05-08 18:11
r to jest promień (odległość od środka układu współrzędnych), ale te wzory nie są Ci za bardzo potrzebne, wzór na obrót masz wyprowadzony po słowie "hence", f to jest kąt w radianach o jaki chcesz obrócić, x, y to bieżąca pozycja punktu. - Spine 2014-05-08 22:30

Pozostało 580 znaków

2014-05-08 19:34

Rejestracja: 6 lat temu

Ostatnio: 9 miesięcy temu

0

Może źle się wyraziłem o co mi chodzi ;/ Mam w programie takie światło
02fb7fc85e.png
Jak zrobić aby to światło padało w przeciwnym kierunku?


matrixxx.cba.pl

Pozostało 580 znaków

2014-05-08 22:32

Rejestracja: 16 lat temu

Ostatnio: 24 minuty temu

podejrzewam, że powinieneś odwrócić kierunek padania światła (light_direction). W Twoim przypadku zmień z minusa na plus ;)

Tak powinno to wyglądać:

  GLfloat light_direction[3] =
  {
    0.0,0.0,1.0
  };
 • main.cpp (0.01 MB) - ściągnięć: 154
edytowany 1x, ostatnio: Spine, 2014-05-08 22:32
A u Ciebie to działa? Bo ja już nie wiem ale robiłem tak milion razy! Chyba coś jeszcze przeoczyłem ;/ - SharpShooter 2014-05-08 23:15
Nie odpalałem tego. Teraz sobie odpaliłem i wiem co masz źle. Sknociłeś normalne :) Tylko podłoga ma wywołanie glNormal, w dodatku błędne (wektor prostopadły do podłogi jest pionowo w górę, a nie poziomo w prawo ;) ). Musisz dodać normalne dla ścian, muszą one być zwrócone do środka sceny. Załączyłem kod ze swojego kombinowania, przy okazji masz pokazane jak obracać reflektor (zmienna sceneRot i jej otoczenie). BTW. musiałem wyłączyć kilka rzeczy i pozmieniać kolory, bo nie mam zmiennych/stałych z nagłówków, które używałeś w kodzie. - Spine 2014-05-09 00:51
Dzięki wielkie nie spodziewałem się aż takiej pomocy! :D - SharpShooter 2014-05-09 14:00
Spoko ;) Akurat miałem feeglut pod ręką. (linux) - Spine 2014-05-09 14:12

Pozostało 580 znaków

Odpowiedz

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0