Witam,
Mam do napisania mały projekcik z obsługą drzewa przeszukiwań binarnych, funkcje dodawania, generowania, wyszukiwania i wyświetlania nie stanowiły zbyt dużego problemu. Nie wiem jednak zupełnie jak zabrać się za poniższy problem:

usunięcie z drzewa elementu o zadanej przez użytkownika wartości składowej kluczowej (wraz z obsługą przypadku, w którym brak w drzewie węzła o zadanej wartości składowej kluczowej; w przypadku usuwania węzła stopnia 2-go należy zaimplementować obie alternatywne wersje postępowania, odwołujące się do poprzednika albo następnika usuwanego węzła)

Poniżej zamieszczę swój kod, napisany w bardzo uproszczony sposób na funkcjach. Nazwy zmiennych troszku pomieszane pol-ang ze względu na to, że skrótowce, których używałem mogły być mało przejrzyste.

Bardziej od gotowego rozwiązania interesuje mnie np schemat rozwiązania problemu tj zasady które trzeba zaimplementować.

 struct drzewo{
	int key;
	drzewo *left, *right;
};


void printinorder(drzewo *d)
{
	 drzewo *kopia = d;
    if(!kopia)          //gdy drzewo puste
    {
        cout<<"Nie ma nic!";
        system("PAUSE");
        return;
    }
    else
  {
    if(kopia->left) printinorder(kopia->left);                   
    cout<<" "<<kopia->key<<" ";
    if(kopia->right) printinorder(kopia->right);
		//cout<<endl;
  }
}
int wyszukiwanie(drzewo *d, int klucz)
{
	 drzewo *kopia = d;
    while(kopia)
    {
        if(kopia->key == klucz) return 1;
        if(klucz > kopia->key) kopia = kopia->right;
        else kopia = kopia->left;
    }
    return NULL;

}
int dodaj (drzewo *d, int klucz)
{
	if (wyszukiwanie(d,klucz)) return 0;                //jezeli taki element jest juz w bazie
	drzewo *aktualny = d, *poprzedni=NULL, *kopia =d;
	
drzewo *nowy= new drzewo;

	nowy->left=NULL;
	nowy->right=NULL;
	nowy->key=klucz;
	
if (d->right==NULL && d->left==NULL && d->key==NULL) {d->key=klucz; return 1;}

    while(aktualny!=NULL)                       
     {
      poprzedni = aktualny;
      if(nowy->key > aktualny->key) aktualny = aktualny->right; 
      else aktualny = aktualny->left;            
     }
    if(nowy->key > poprzedni->key) poprzedni->right = nowy;     
	  else poprzedni->left = nowy;

	/*while(obecny)
	{
		poprzedni=obecny;
		if(obecny->key > klucz)
		{
			obecny=obecny->left;
		}
		else
		{
			obecny=obecny->right;
		}
	}

		if(poprzedni->key > klucz)
		{
			poprzedni->left=nowy;
			return 1;
		}

		else
		{
			poprzedni->right=nowy;
			return 1;
		}
		*/
}int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
	drzewo *root= new drzewo;
	root->right=NULL;
	root->left=NULL;
	root->key=NULL;
	int klucz, x=0, end=1, pierwszy = 0;
	for (;end;)
	{
	cout<<"MENU - drzewo poszukiwan binarnych"<<endl<<endl<<"1. Dodanie nowego elementu z klawiatury"<<endl<<"2. Dodanie X nowych elementow (wylosowanych). "<<endl<<"3. Wyswietlanie elementow ''inorder''."<<endl<<"4. Wyszukanie zadanego elementu"<<endl<<"5. Usuniecie zadanego elementu (odwolanie do poprzednika)"<<endl<<"6. Usuniecie zadanego elementu (odwolanie do nastepnika)"<<endl<<endl<<"0. Zakonczenie pracy programu"<<endl;
	cout<<endl<<"Decyzja: "; cin>>x;

	if (x==1){
		system("cls");
		if (pierwszy == 0) {pierwszy=1; cout<<"Drzewo zostalo utworzone"<<endl; }
		cout<<"Dodanie nowego elementu z klawiatury."<<endl;
		cout<<endl<<endl<<"Podaj wartosc klucza elementu ktory chcesz dodac: "<<endl;
		cin>>klucz;
		int p =dodaj(root, klucz);
		if(!p)
		{
			cout<<"Taki element juz istnieje!"<<endl;
		}
		else if(p) cout<<"Dodano! "<<endl;

		system("PAUSE");

	}
	else if (x==2){
		system("cls");
		if (pierwszy == 0) {pierwszy=1; cout<<"Drzewo zostalo utworzone"<<endl; }
		cout<<"Dodanie X nowych elementow (wylosowanych). "<<endl;
		cout<<"Podaj liczbe wezlow do wylosowania: ";
		int ilosc=0;
		cin>>ilosc;
srand (time(NULL));
		for (int i=0 ; i<ilosc ; )
		{
			int w=1+rand()%200;
			int p =dodaj(root, w);
			if(p) {
				cout<<"Dodano! "<<endl;
				i++;
			}

		}

		system("PAUSE");
	}
	else if (x==3){
		system("cls");

		printinorder(root);
		cout<<endl;

		system("PAUSE");
	}
	else if (x==4){
		system("cls");
		cout<<"Wyszukanie zadanego elementu"<<endl<<"Podaj klucz wezla ktorego szukasz: "<<endl;
		int klucz, znaleziono=0;
		cin>>klucz;
		znaleziono=wyszukiwanie(root, klucz);
		if(znaleziono==1) cout<<endl<<"Wezel o wskazanym kluczu istnieje"<<endl;
		else cout<<"WEZEL NIE ISTNIEJE"<<endl;
		system("PAUSE");

	}
	else if (x==5){
		system("cls");

		system("PAUSE");

	}
	else if (x==6){
		system("cls");

		system("PAUSE");

	}
	else if (x == 0){
		system("cls");
		cout<<"KONIEC"<<endl;
		end=0;
	}
	system ("cls");
	}
	system("PAUSE");
	//generowanie(d);

	return 0;
}

Z góry dziękuję za wszelką pomoc i sugestie.
Pozdrawiam,
Michał