Witam. Zacząłem ostatnio przygodę z winAPI i robię różne projekty jako formę ćwiczenia, np: bitmapa w oknie, tekst w oknie, próbowałem audio w oknie ale coś nie wyszło, fullscreen w opengl. Dziś zrobiłem przy pomocy googla fullscreena w winAPI oraz wstawiłem do niego bitmapę. Chciałbym aby ktoś sprawdził mi kod, czy w dobre miejsca i czy dobrze wstawiłem kod od bitmapy i fullscreena, prosiłbym o ewentualne poprawki oraz informację w poście że coś tam zmieniliście. To jedna sprawa, a druga to taka, że chciałbym tę bitmapę jako tło na cały ekran (fullscreen). Szukałem na google ale nie ma nic o powiększaniu rozmiaru bitmapy. Za pomoc będę bardzo wdzięczny.

#include <windows.h>

#pragma comment(lib, "libgdi32.a") 

static TCHAR lpszAppName[] = TEXT( "API Windows" );

LRESULT CALLBACK MainWndProc(HWND hWnd, UINT uMsg, WPARAM wParam, LPARAM lParam)
{
switch (uMsg)
  {
  case WM_CREATE:
  {
     break;
  }

  case WM_DESTROY:
    PostQuitMessage(0);
    break;

  case WM_KEYDOWN:
    switch (wParam)
    {
      case VK_ESCAPE:
        PostQuitMessage(0);
        break;
    }
    break;
    
  case WM_PAINT:
  {
     PAINTSTRUCT ps; // deklaracja struktury
     HDC hdc = BeginPaint (hWnd, &ps);
     
     HBITMAP hbmObraz;
     hbmObraz =( HBITMAP ) LoadImage( NULL, "s.bmp", IMAGE_BITMAP, 0, 0, LR_LOADFROMFILE );
     HDC hdcNowy = CreateCompatibleDC(NULL);
     SelectObject( hdcNowy, hbmObraz );
     
     BITMAP bmInfo; 
     GetObject( hbmObraz, sizeof( bmInfo ), & bmInfo );
     //HDC hdc = GetDC( hWnd );
     BitBlt( hdc, 0, 0, bmInfo.bmWidth, bmInfo.bmHeight, hdcNowy, 0, 0, SRCCOPY );
     ReleaseDC( hWnd, hdc );
    
     EndPaint (hWnd, &ps); // zwalniamy hdc
  }
  break;

  default:
    return (DefWindowProc(hWnd, uMsg, wParam, lParam));
  }
  return(0L);
}

int WINAPI WinMain(HINSTANCE hInstance, HINSTANCE hPrevInstance, LPSTR lpCmdLine, int nCmdShow)
{
  MSG  msg;
  WNDCLASS wndclass;
  HWND  hWnd;

  wndclass.style = CS_HREDRAW | CS_VREDRAW;
  wndclass.lpfnWndProc = MainWndProc;
  wndclass.cbClsExtra = 0;
  wndclass.cbWndExtra = 0;
  wndclass.hInstance = hInstance;
  wndclass.hIcon = NULL;
  wndclass.hCursor = LoadCursor(NULL, IDC_ARROW);
  wndclass.hbrBackground = (HBRUSH)COLOR_BACKGROUND;
  wndclass.lpszMenuName = NULL;
  wndclass.lpszClassName = lpszAppName;
  

  if(RegisterClass(&wndclass) == 0)
    return FALSE;
    
    
  int width = 0;
  int height = 0;
  
  RECT rect;
  GetWindowRect(GetDesktopWindow(), &rect);

  hWnd = CreateWindow(
    lpszAppName, lpszAppName,
    WS_POPUP | SW_SHOWMAXIMIZED,
    width, height, rect.right, rect.bottom,
    NULL, NULL, hInstance, NULL);

  if(hWnd == NULL)
    return FALSE;

    DEVMODE devmode;
    ZeroMemory(&devmode,sizeof(DEVMODE));
    devmode.dmSize=sizeof(DEVMODE);
    devmode.dmPelsWidth=rect.right;
    devmode.dmPelsHeight=rect.bottom;
    devmode.dmBitsPerPel=32;
    devmode.dmFields= DM_BITSPERPEL | DM_PELSWIDTH | DM_PELSHEIGHT;
    ChangeDisplaySettings(&devmode, CDS_FULLSCREEN);
         
  ShowWindow(hWnd, SW_SHOW);
  UpdateWindow(hWnd);

  while(GetMessage(&msg, NULL, 0, 0))
  {
    TranslateMessage(&msg);
    DispatchMessage(&msg);
    
    HBITMAP hbmObraz;
    hbmObraz =( HBITMAP ) LoadImage( NULL, "s.bmp", IMAGE_BITMAP, 0, 0, LR_LOADFROMFILE );
    HDC hdcNowy = CreateCompatibleDC(NULL);
    SelectObject( hdcNowy, hbmObraz );
     
    BITMAP bmInfo; 
    GetObject( hbmObraz, sizeof( bmInfo ), & bmInfo );
    HDC hdc = GetDC( hWnd );
    BitBlt( hdc, 0, 0, bmInfo.bmWidth, bmInfo.bmHeight, hdcNowy, 0, 0, SRCCOPY );
    ReleaseDC( hWnd, hdc );
  }
  return msg.wParam;
}