#include "stdafx.h"
#include "stdio.h"
#include "iostream"

class utwory
{
public:
char autor[15],wykonawca[15],czas[8];
};

class CD
{
public:
char talbum[15],nazwyk[15],nazwyd[15];
int rokwyd;
float cena;
utwory utwor[25];

void dodaj(int m);
void wyswietl(int m);
float srednia(int m);

}plyta[10];

/*struct tutwor
{
char autor[15],wykonawca[15],czas[8];
};

struct tCD
{
char talbum[15],nazwyk[15],nazwyd[15];
int rokwyd;
float cena;
tutwor utwor[25];
}CD[10];*/

void CD::dodaj(int m)
{
int j;

printf("\nPlyta CD nr %d:\n",m+1);
printf("Tytul albumu: ");scanf("%s",&talbum);
printf("Nazwisko wykonawcy: ");scanf("%s",&nazwyk);
printf("Nazwa wydawcy: ");scanf("%s",&nazwyd);
printf("Rok wydania: ");scanf("%d",&rokwyd);
printf("Cena: ");scanf("%f",&cena);

/*for(j=0;j<25;j++)
{
  printf("\nUtwor %d: \n",j+1);
  printf("Autor utworu: ");scanf("%s",&plyta[m].utwor[j].autor);
  printf("Wykonawca: ");scanf("%s",&plyta[m].utwor[j].wykonawca);
  printf("Czas trwania: ");scanf("%s",&plyta[m].utwor[j].czas);
}*/

}

void CD::wyswietl(int m)
{
int j;

printf("\nPlyta CD nr %d:\n",m+1);
printf("Tytul albumu: %s\n",talbum);
printf("Nazwisko wykonawcy: %s\n",nazwyk);
printf("Nazwa wydawcy: %s\n",nazwyd);
printf("Rok wydania: %d\n",rokwyd);
printf("Cena: %.2f\n",cena);

/*for(j=0;j<25;j++)
{
  printf("\nUtwor %d: \n",j+1);
  printf("Autor utworu: %s\n",plyta[i].utwor[j].autor);
  printf("Wykonawca: %s\n",plyta[i].utwor[j].wykonawca);
  printf("Czas trwania: %s\n",plyta[i].utwor[j].czas);
}*/

}

float CD::srednia(int m)
{
int i;
float srednia,suma;
suma=0;

for(i=0;i<m;i++)
{
  suma=suma+plyta[i].cena;
  srednia=suma/m;
}
return(srednia);

}

int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
int a,m,i;
m=0;

do
{
printf("\n1. Dodaj jedna plyte\n2. Wyswietl liste plyt\n3. Oblicz srednia cen\n4. Zakoncz\n");
scanf("%d",&a);
switch(a)
{
case 1:
  if(m>=0 && m<10)
  {
    plyta[m].dodaj(m);
    m=m+1;
  }
  else printf("dodales maksymalna liczbe plyt (10)\n");
  break;

case 2:
  if(m==0) {printf("nie ma nic do wyswietlenia\n");}
  else
  {
    for(i=0;i<m;i++)
    {
      plyta[i].wyswietl(i);
    }
  }
  break;

case 3:
  if(m==0)
  {
    printf("wprowadz najpierw jakies plyty\n");
    break;
  }
  else
  {
    printf("srednia cen z podanych plyt wynosi: %.2f\n",plyta[m].srednia(m));
    break;
  }

case 4:
  break;

default:
  printf("\nwybierz opcje 1-4\n");
}

}while(a!=4);

getchar;
getchar;
return 0;

}

To jest program który pisałem. Potrzebuje pomocy:

dołozyc klase mp3 która dziedziczy po klasie utwory umiożliwić dodawanie wyświetlanie przy pomocy polimorfizmu.

Zadanei musze oddac do 24 prosze o pomoc.

Konakt GG 16243647

musze oddac to do 24