Kodowanie cezara ( Linker error )

0

Witam, mam następujacy problem z moim programem:

C++ Builder wersja Personal

[Linker Error] Unresolved external 'Cezar::Cezar(int)' referenced from C:\USERS\ZAROBAS\DESKTOP\JACEK - KOPIA\UNIT1.OBJ
[Linker Error] Unresolved external 'Cezar::Koduj(System::AnsiString)' referenced from C:\USERS\ZAROBAS\DESKTOP\JACEK - KOPIA\UNIT1.OBJ

Screen w załączniku na dole.

KOD PROGRAMU:

 Unit1.cpp

//---------------------------------------------------------------------------
#include <vcl.h>
#pragma hdrstop

#include "Unit1.h"
#include "Unit2.h"
//---------------------------------------------------------------------------
#pragma package(smart_init)
#pragma resource "*.dfm"
TForm1 *Form1;
//---------------------------------------------------------------------------
__fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)
    : TForm(Owner)
{
}
//---------------------------------------------------------------------------

void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender)
{
if(OpenDialog1->Execute()){
    Memo1->Lines->LoadFromFile(OpenDialog1->FileName);
    }
    Memo2->Clear();
}
//---------------------------------------------------------------------------

void __fastcall TForm1::Button2Click(TObject *Sender)
{
if(SaveDialog1->Execute()){
    Memo1->Lines->SaveToFile(SaveDialog1->FileName);
    }
}
//---------------------------------------------------------------------------

//---------------------------------------------------------------------------
int TForm1::IleZnakow(){
    int znaki=0;
    if(Memo1->Lines->Count>0){
        for(int i=0;i<Memo1->Lines->Count;i++)
        znaki+=Memo1->Lines->Strings[i].Length();
        }
    return znaki;
}
bool TForm1::CzySamogloska(char znak){
    char samogloski[5] = {'a','e','i','o','u'};
    for(int i=0;i<5;i++)
    if(znak==samogloski[i] || znak==UpCase(samogloski[i]))
    return true;
    return false;
    }
int TForm1::IleSamoglosek(){
    int ile=0;
    for(int i=0;i<Memo1->Lines->Count;i++){
        for(int j=1;j<=Memo1->Lines->Strings[i].Length();j++)
        if(CzySamogloska(Memo1->Lines->Strings[i][j]))
            ile++;
            }

        return ile;
    }
void __fastcall TForm1::Button3Click(TObject *Sender)
{
 if (Memo2->Lines->Count>0){
       Memo1->Clear();
    int klucz=StrToInt(edKlucz->Text);
    Cezar c1(-klucz);
    for (int i=0;i<Memo2->Lines->Count;i++){
        Memo1->Lines->Add(c1.Koduj(Memo2->Lines->Strings[i]));
    }
    }else ShowMessage("Brak Tekstu");
}
//---------------------------------------------------------------------------
  bool TForm1::CzyLitera(char znak){
  if(znak>='a' && znak<='z')return true;
  if(znak>='A' && znak<='Z')return true;
  return false;
  }
//_________________
int TForm1::IleLiter(){
int licznik=0;
if (Memo1->Lines->Count>0){
    String linia;
    for(int i=0; i<Memo1->Lines->Count;i++){
    linia= Memo1->Lines->Strings[i]; 
    for(int j=1;j<linia.Length();j++){
        if (CzyLitera(linia[j]))licznik++;
    }
}
}return licznik;
}
void __fastcall TForm1::btnKodujClick(TObject *Sender)
{
    if (Memo1->Lines->Count>0){
       Memo2->Clear();
    int klucz=StrToInt(edKlucz->Text);
    Cezar c1(klucz);
    for (int i=0;i<Memo1->Lines->Count;i++){
        Memo2->Lines->Add(c1.Koduj(Memo1->Lines->Strings[i]));
    }
    }else ShowMessage("Brak Tekstu");
}
void __fastcall TForm1::Button6Click(TObject *Sender)
{
if (Memo2->Lines->Count>0 )  {
    if(SaveDialog2->Execute()){
       Memo2->Lines->SaveToFile(SaveDialog2->FileName);
    }
}
}
//---------------------------------------------------------------------------

void __fastcall TForm1::Button7Click(TObject *Sender)
{
if(OpenDialog2->Execute()){
    Memo2->Lines->LoadFromFile(OpenDialog2->FileName);
    }
Memo1->Clear();    
}
//---------------------------------------------------------------------------


void __fastcall TForm1::Label1Click(TObject *Sender)
{
    
}
//---------------------------------------------------------------------------

void __fastcall TForm1::Panel2Click(TObject *Sender)
{

}
//---------------------------------------------------------------------------


Unit2.cpp


//---------------------------------------------------------------------------
#pragma hdrstop
#include "Unit2.h"
//---------------------------------------------------------------------------
const int ILELITER=26;
#pragma package(smart_init)
Cezar::Cezar(int klucz){
    this->klucz=klucz %ILELITER;
}
 bool Cezar::CzyLitera(char znak){
  if(znak>='a' && znak<='z')return true;
  if(znak>='A' && znak<='Z')return true;
  return false;

 }
 char Cezar::KodujZnak(char znak){
    char wynik;
    if (CzyLitera(znak)) {
    wynik= znak+klucz;
    if(!CzyLitera(wynik))wynik=ILELITER;
    }
    else wynik =znak;
    return wynik;
 }

String Cezar::Koduj(String linia){
String wynik=linia;
for (int i=1; i<=linia.Length();i++) {
    wynik[i]=KodujZnak(linia[i]);  
    }
    return wynik;
}


Unit1.h

//---------------------------------------------------------------------------
#ifndef Unit1H
#define Unit1H
//---------------------------------------------------------------------------
#include <Classes.hpp>
#include <Controls.hpp>
#include <StdCtrls.hpp>
#include <Forms.hpp>
#include <ExtCtrls.hpp>
#include <Dialogs.hpp>
#include <ComCtrls.hpp>
//---------------------------------------------------------------------------
class TForm1 : public TForm
{
__published:	// IDE-managed Components
    TPanel *Panel1;
    TMemo *Memo1;
    TPanel *Panel2;
    TMemo *Memo2;
    TOpenDialog *OpenDialog1;
    TSaveDialog *SaveDialog1;
    TButton *Button1;
    TButton *Button2;
    TButton *btnKoduj;
    TEdit *edKlucz;
    TUpDown *UpDown1;
    TOpenDialog *OpenDialog2;
    TSaveDialog *SaveDialog2;
    TButton *Button6;
    TLabel *Label11;
    TButton *Button3;
    TButton *Button7;
    TLabel *Label1;
    TLabel *Label2;
    void __fastcall Button1Click(TObject *Sender);
    void __fastcall Button2Click(TObject *Sender);
    void __fastcall Button3Click(TObject *Sender);
    void __fastcall btnKodujClick(TObject *Sender);
    void __fastcall Button6Click(TObject *Sender);
    void __fastcall Button7Click(TObject *Sender);
private:
    int IleZnakow();
    int IleLiter();
    bool CzySamogloska(char znak);
    int IleSamoglosek();
    bool CzyLitera(char znak);
    
public:		// User declarations
    __fastcall TForm1(TComponent* Owner);
};
//---------------------------------------------------------------------------
extern PACKAGE TForm1 *Form1;
//---------------------------------------------------------------------------
#endif

Unit2.h

//---------------------------------------------------------------------------
#ifndef Unit2H
#define Unit2H
#include <vcl.h>
class Cezar{
    private:
        int klucz;
        bool CzyLitera(char znak);
        char KodujZnak(char znak);
    public:
        Cezar(int klucz);
        String Koduj(String linia);
};
//---------------------------------------------------------------------------
#endif
0

Unit2.cpp jest na pewno dodany do projektu? Próbowałeś zrobić Rebuild?

0

nie było Unit2.cpp, ale już dodałem i wszystko ładnie mi śmiga. Dzięki kolego.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1