DirectX - Text Draw.

0

Witam mam pytanko - w jaki sposób miałbym zmodyfikować tak aby po przyłączeniu dllki do ekranu d3d ekran nie migał wtedy kiedy renderuje się tekst.

Tutaj zamieszczam kodzik


#include <windows.h>
#include <process.h>
#include <string>
#include <d3d9.h>
#include <d3dx9.h>
#include <time.h>

IDirect3D9       *pD3D = 0;
IDirect3DDevice9    *pD3DDevice = 0;
ID3DXFont        *pD3DFont    = 0;
HRESULT hr;
HWND hWnd;

void __cdecl MainTheard(void * Args);
int initD3D(HWND hWnd);

BOOL WINAPI DllMain(HINSTANCE hinstDLL,DWORD fdwReason,LPVOID lpvReserved) 
{
   if(fdwReason==DLL_PROCESS_ATTACH) 
   { 
     _beginthread( MainTheard, 0, NULL );                               
    // MessageBox(0,TEXT("Cheat zainjectowany!"),TEXT("Done"),0);                                 
   }

 return TRUE;
}

void __cdecl MainTheard(void * Args){

  hWnd = FindWindow(NULL, TEXT("Test D3D9 window"));
  if(!hWnd){MessageBox(0,TEXT("pOSZLo"),TEXT("Done"),0);}
  initD3D(hWnd);

    hr=D3DXCreateFont(pD3DDevice, //D3D Device
      30, //Wielkość czcionki
      0, //Szerokość czcionki
      FW_NORMAL,     
      1,       
      false,         
      DEFAULT_CHARSET,    
      OUT_DEFAULT_PRECIS,   
      DEFAULT_QUALITY, //Jakość czcionki
      DEFAULT_PITCH|FF_DONTCARE,
      L"Arial", //Nazwa czcionki 
      &pD3DFont); // zdefiniowana "nowa" czcionka

    D3DCOLOR fontColor = D3DCOLOR_ARGB(255,0,0,255); // Kolor tekstu 

    RECT rct;
    rct.top    = 9;
    rct.left    = 30;
    rct.bottom   = 110;
    rct.right   = 400;
    pD3DDevice->BeginScene();
  for(;;){

    //pD3DDevice->BeginScene();
    //pD3DDevice->Clear(0, NULL, D3DCLEAR_TARGET, D3DCOLOR_ARGB(0,0,0,0), 1.0f, 0);

    pD3DFont->DrawTextA(NULL, "Blabla test", -1, &rct, 0, fontColor);
    //pD3DFont->Release();

    pD3DDevice->EndScene();
    pD3DDevice->Present(NULL, NULL, NULL, NULL);

    //}

  }

}

int initD3D(HWND hwnd)
{
  pD3D = Direct3DCreate9(D3D_SDK_VERSION);
  if (pD3D == NULL)
  {
    MessageBox(hwnd, TEXT("An Error has been occured when creating the ChatBox\n the error may come from your DirectX\n try to reinstall it or re-try to open again."), TEXT("Error"), MB_OK);
    return 0;
  }
  D3DPRESENT_PARAMETERS d3dpp;
  ZeroMemory(&d3dpp, sizeof(d3dpp));
  d3dpp.Windowed = TRUE;
  d3dpp.SwapEffect = D3DSWAPEFFECT_DISCARD;
  d3dpp.BackBufferFormat = D3DFMT_UNKNOWN;
  pD3D->CreateDevice(D3DADAPTER_DEFAULT, D3DDEVTYPE_HAL, hwnd, D3DCREATE_SOFTWARE_VERTEXPROCESSING, &d3dpp, &pD3DDevice);
  if (pD3DDevice == NULL)
  {
    MessageBox(hwnd, TEXT("An Error has been occured when creating the ChatBox\n the error may come from your DirectX\n try to reinstall it or re-try to open again."), TEXT("Error"), MB_OK);
    return 0;
  }
  srand(time(NULL));
  return 1;

}
0

Dobra panowie po problemie. W skrócie 'zaje*****' źle rozumiałem to co chciałem osiągnąć. Trzeba było podpiąć się pod istniejący d3ddevice pod endscene a nie tworzyć nowy i renderować dwa na raz w 1 oknie :)

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0