Witam, mam DLLkę, Injector'a i aplikację. Wszystko działa pięknie, lecz gdy chcę wstrzyknąć DLLkę jeszcze raz bez wyłączania docelowej aplikacji to po prostu nie działa.
Za 1 razem jest tak:
-DLL wyświetla komunikat o tym że się udał Inject
-Zmienia wartość zmiennej
-DLL wyświeta komunikat o tym że DLL zostało zwolnione
-DLL wyświeta komunikat o tym że DLL zostało zwolnione
Nie mam pojęcia dlaczego dwa razy, tak jakby dwa razy było wywołane: DLL Detach
Za 2 razem jest tak:
-DLL wyświeta komunikat o tym że DLL zostało zwolnione
-DLL wyświeta komunikat o tym że DLL zostało zwolnione

Kod DLL:

BOOL APIENTRY DllMain(HANDLE hModule, DWORD reason, LPVOID lpReserved)
{
  switch(reason)
  {
  case DLL_PROCESS_ATTACH:
    MessageBox(NULL,L"Injected",L"Udalo sie",MB_OK);
    *((DWORD*)0x12FF34) = 2200;
    break;
  case DLL_PROCESS_DETACH:
    break;
  case DLL_THREAD_ATTACH:
    break;
  case DLL_THREAD_DETACH:
    MessageBox(NULL,L"Dejected",L"Udalo sie",MB_OK);
    break;
  }
  return TRUE;
}

Kod Injectora:

bool Wstrzyknij(const char* nazwa_dll,int PID)
{
  HANDLE Proces = OpenProcess(PROCESS_VM_WRITE | PROCESS_VM_OPERATION | PROCESS_CREATE_THREAD,false,PID);
  if (!Proces)
  {
    std::cout << "Nie udalo sie otworzyc procesu" << std::endl;
    return false;
  }
  void* adres = VirtualAllocEx(Proces,NULL,strlen(nazwa_dll),MEM_COMMIT | MEM_RESERVE,PAGE_READWRITE);
  if (adres == NULL)
  {
    std::cout << "VirtualAclloEx nie zadzilalo" << std::endl;
    return false;
  }
  if (!WriteProcessMemory(Proces,adres,(LPVOID) nazwa_dll,strlen(nazwa_dll),NULL))
  {
    std::cout << "Nie udalo sie zapisac nazwy dll do procesu" << std::endl;
    return false;
  }
  HMODULE Kr32 = GetModuleHandle(L"kernel32.dll");
  if (Kr32 == NULL)
  {
    std::cout << "GetModuleHandle nie zadzialalo" << std::endl;
    return false;
  }
  HANDLE WWatek = CreateRemoteThread(Proces,NULL,0,(LPTHREAD_START_ROUTINE)GetProcAddress(Kr32,"LoadLibraryA"),adres,0,NULL);
  if (WWatek == NULL)
  {
    std::cout << "Watek nie zostal utworzony1" << std::endl;
    std::cout << GetLastError() << std::endl;
    return false;
  }
  WaitForSingleObject(WWatek,INFINITE);
  DWORD AdresDLL;
  GetExitCodeThread(WWatek,&AdresDLL);
  CloseHandle(WWatek);
  if(!VirtualFreeEx(Proces,adres,0,MEM_RELEASE))
  {
    std::cout << "VirtualFreeEx nie zadzialo" << std::endl;
  }
  WWatek = CreateRemoteThread(Proces,NULL,0,(LPTHREAD_START_ROUTINE)GetProcAddress(Kr32,"FreeLibrary"),(void*)&AdresDLL,0,NULL);
  if (WWatek == NULL)
  {
    std::cout << "Watek nie zostal utworzony2" << std::endl;
    return false;
  }
  WaitForSingleObject(WWatek,INFINITE);
  CloseHandle(WWatek);
  CloseHandle(Proces);
  return true;
}

int main()
{
  int PID = 0;
  while (true)
  {

    std::cout << "Podaj PID:" << std::endl;
    std::cin >> PID;
    std::string dllka;
    std::cout << "Podaj nazwe DLLki:" << std::endl;
    std::cin >> dllka;
    if (dllka == "K")
      break;
    dllka += "\0";
    if (!Wstrzyknij(dllka.c_str(),PID))
      std::cout << "Nie udalo sie" << std::endl;
    else
      std::cout << "Udalo sie" << std::endl;
  }
  getch();
  return 0;
}

Z góry dziękuję za jakiekolwiek odpowiedzi.