Nie realistyczny rozmiar wyświetlanego obrazka

0

Hej
Co zrobić aby teksturka utworzona z pliku(.png) wyświetlała się z rzeczywistym rozmiarem? Aktualnie wszystko wyświetla się nieco większy niż powinno być chociaż nic nie motałem w skalowaniu itp
Będę wdzięczny za pomoc
Edit: To chyba dlatego że przy wyświetlaniu DirectX automatycznie nadaje rozmiar teksturze taki zeby x i y byly potega 2. To powoduje rozciaganie sie obrazka w szerokosci i wysokosci. Ale jak temu zaradzic? Jak wyswietlac tekstury o rozmiarach rzeczywistych?

0

Troche ciężko będzie bo mam kod na 3 pliki rozdzielone:
main.cpp:

#include "app.h"

LRESULT CALLBACK WndProc(HWND, UINT, WPARAM, LPARAM);

int WINAPI WinMain(HINSTANCE hInstance, HINSTANCE hPrevInstance, LPSTR CommandLine, int WindowShow){
WNDCLASSEX wc;
wc.cbSize = sizeof(WNDCLASSEX);
wc.style = CS_HREDRAW | CS_VREDRAW;
wc.lpfnWndProc = (WNDPROC)WndProc;
wc.cbClsExtra = 0;
wc.cbWndExtra = 0;
wc.hInstance = hInstance;
wc.hIcon = 0;
wc.hCursor = LoadCursor(NULL, IDC_ARROW);
wc.hbrBackground = (HBRUSH)(COLOR_WINDOW+1);
wc.lpszMenuName = 0;
wc.lpszClassName = "WindowClass";
wc.hIconSm = 0;

RegisterClassEx(&wc);

HWND hWnd = CreateWindow(wc.lpszClassName, "LF BY SAVAIL", WS_MINIMIZEBOX | WS_CAPTION | WS_SYSMENU, CW_USEDEFAULT, CW_USEDEFAULT, 800, 450, NULL, NULL, hInstance, NULL);
if(!hWnd) return 0;

Graphics *graphics = new Graphics();
if(!graphics->Initialise(hWnd)) return 0;

if(!graphics->Load()) return 0;

ShowWindow(hWnd, WindowShow);
UpdateWindow(hWnd);

MSG msg;
ZeroMemory(&msg, sizeof(msg));
while(msg.message != WM_QUIT)
{
  while(PeekMessage(&msg, NULL, 0U, 0U, PM_REMOVE))
  {
    TranslateMessage(&msg);
    DispatchMessage(&msg);
  }
  if(!graphics->Render()) PostQuitMessage(0);
}

delete graphics;
return(int)msg.wParam;
}
//*********************************************************************************

LRESULT CALLBACK WndProc(HWND hWnd, UINT Message, WPARAM wParam, LPARAM lParam)
{
  switch(Message)
  {
  case WM_DESTROY:
    PostQuitMessage(0);
    break;
  case WM_KEYDOWN:
    switch(wParam)
    {
    case VK_ESCAPE:
      PostQuitMessage(0);
      break;
    }
  default:
    return DefWindowProc(hWnd, Message, wParam, lParam);
  }
return 0;
}

app.cpp:

#include "app.h"
#include <dxerr9.h>

//**********************|G R A P H I C S|****************************
Graphics::Graphics(): d3dObject(0), d3dDevice(0), VertexBuffer(0), IndexBuffer(0) {}

Graphics::~Graphics()
{
  if(VertexBuffer) VertexBuffer->Release();
  if(IndexBuffer) IndexBuffer->Release();
  if(d3dDevice) d3dDevice->Release();
  if(d3dObject) d3dObject->Release();
  texture->Release();
}

bool Graphics::CheckHR(HRESULT hr)
{
  if(SUCCEEDED(hr)) return true;

  OutputDebugString("\nDirecX error report:\n");
  OutputDebugString(DXGetErrorString9A(hr));
  OutputDebugString(" : ");
  OutputDebugString(DXGetErrorDescription9A(hr));
  OutputDebugString("\n");

  return false;
}

bool Graphics::Initialise(HWND hWnd)
{
  if(!InitD3D(hWnd))
  return false;

  return true;
}

bool Graphics::InitD3D(HWND hWnd)
{
  d3dObject = Direct3DCreate9(D3D_SDK_VERSION);
  if(!d3dObject) return false;

  D3DPRESENT_PARAMETERS PresParams;
  ZeroMemory(&PresParams, sizeof(PresParams));
  PresParams.Windowed = true;
  PresParams.SwapEffect = D3DSWAPEFFECT_DISCARD;
  PresParams.BackBufferFormat = D3DFMT_UNKNOWN;
  PresParams.EnableAutoDepthStencil = true;
  PresParams.AutoDepthStencilFormat = D3DFMT_D16;

  HRESULT hr = d3dObject->CreateDevice(D3DADAPTER_DEFAULT, D3DDEVTYPE_HAL, hWnd, D3DCREATE_HARDWARE_VERTEXPROCESSING, &PresParams, &d3dDevice);
  if(FAILED(hr))
  {
    hr = d3dObject->CreateDevice(D3DADAPTER_DEFAULT, D3DDEVTYPE_HAL, hWnd, D3DCREATE_SOFTWARE_VERTEXPROCESSING, &PresParams, &d3dDevice);
    if(FAILED(hr))
    {
      hr = d3dObject->CreateDevice(D3DADAPTER_DEFAULT, D3DDEVTYPE_HAL, hWnd, D3DCREATE_MIXED_VERTEXPROCESSING, &PresParams, &d3dDevice);
      if(FAILED(hr)) return false;
    }
  }
return true;
}

bool Graphics::Load()
{
  HRESULT hr = D3DXCreateTextureFromFile(d3dDevice, "savail.png", &texture);
  if(!CheckHR(hr)) return false;

  hr = D3DXCreateSprite(d3dDevice, &sprite);
  if(!CheckHR(hr)) return false;

  return true;
}

bool Graphics::Render()
{
  HRESULT hr = d3dDevice->Clear(0, NULL, D3DCLEAR_TARGET | D3DCLEAR_ZBUFFER, D3DCOLOR_XRGB(0, 0, 0), 1.0f, 0);
  if(!CheckHR(hr)) return false;

  hr = d3dDevice->BeginScene();
  if(!CheckHR(hr)) return false;

  sprite->Begin(D3DXSPRITE_ALPHABLEND);
  sprite->Draw(texture, NULL, NULL, NULL, 0xFFFFFFFF);
  sprite->End();

  hr = d3dDevice->EndScene();
  if(!CheckHR(hr)) return false;

  hr = d3dDevice->Present(NULL, NULL, NULL, NULL);
  if(!CheckHR(hr)) return false;

  return true;
}

app.h:

#ifndef APP_H_
#define APP_H_
#include <windows.h>
#include <d3dx9.h>

class Graphics
{
  private:
    LPDIRECT3D9 d3dObject;
    LPDIRECT3DDEVICE9 d3dDevice;
    LPDIRECT3DVERTEXBUFFER9 VertexBuffer;
    LPDIRECT3DINDEXBUFFER9 IndexBuffer;
    LPDIRECT3DTEXTURE9 texture;
    LPD3DXSPRITE sprite;
    bool InitD3D(HWND hWnd);
  public:
    Graphics();
    ~Graphics();
    bool CheckHR(HRESULT hr);
    bool Initialise(HWND hWnd);
    bool Load();
    bool Render();
};

#endif

Zalaczam tez obrazek! Mam nadzieje ze pomozecie ^^

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0