MinGW i [linker error] undefined reference to window

0

Witam!

Czego mi brakuje jeśli wyświetla mi taki błąd jak w temacie, z gotoxy i clrscr już sobie poradziłem dołączając conio2.h i linkera -lconio a rozwiązania problemu z window nie mogłem nigdzie znaleźć,proszę o pomoc z góry dziękuje.

0

bo w mingwowym conio nie ma funkcji o nazwie window.

0

To czym można to odpalić albo zastąpić jakąś inną funkcją? Ogólnie korzystam z wxDev-C++ 7.3.1.3

0

a do czego ona służy? pokaż kod.

0

funkcja window ogranicza pole tekstowe do współrzędnych jakie się poda
window(left,top,bottom,right)
Jak się usunie tą funkcje to gdy stworzy się nowy plik nie ma możliwości przeglądania rekordów i w ogóle nie wyświetla legendy, a rekordy są drukowane w lewym górnym rogu okna.

// 
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <ctype.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <fcntl.h>
#include <io.h>
#include <math.h>
#include <conio2.h>
//-----------------------------------------

#define NAZWA_MAX 50

struct fotorezystor
{
  int id;
  char nazwa[NAZWA_MAX];
  double par1, par2, par3, par4, par5;
};

void dopisz(int *nr); // F5
void usun(char *s,int *p_file_size); // F6
void modyfikuj(void); // F7
void sortuj (int *); // F8
void drukuj_rekord();
void drukuj_p();
int menu (void);
int edycja(void);
void status(char *s);
FILE *fp;
char s[30]="plik.dat";

char errMessage[100] = "";

int getString(char* ref, int max)
{
  char tmp[NAZWA_MAX + 1];
  scanf("%s", tmp);

  if(strlen(tmp) > max)
  {
    strcpy(errMessage, "Wpisany ciag jest za długi.");
    return 1;
  }
  strcpy(ref, tmp);
  return 0;
}

int getDouble(double* ref)
{
  int res = scanf("%lf", ref);
  if(*ref == 1.0/0.0 || res == 0)
  {
    strcpy(errMessage, " Dana nie jest poprawna liczba typu double.");
    return 1;
  }

  return 0;
}

int main(int argc, char **argv)
{
  char ch;
  /*struct fotorezystor tab[4]={
    { 1, "Pierwszy", 10, 20, 30, 40, 50 },
    { 2, "Drugi", 10, 20, 30, 40, 50 },
    { 3, "Trzeci", 10, 20, 30, 40, 50 },
    { 4, "Czwarty", 10, 20, 30, 40, 50 },
    };

  fp=fopen(s,"w+b");
  fwrite(&tab,sizeof(struct fotorezystor),4,fp);
  fclose(fp);
  */
  while (menu() != 1) ;


  return 0;
}

int menu (void)
{
  char ch,size;
  window(1,1,80,25);
  clrscr();
  gotoxy(10,10);

  cprintf(" 1. Nowy plik");
  gotoxy(10,11);
  cprintf(" 2. Otworz plik");
  gotoxy(10,12);
  cprintf(" 3. Zakoncz ");
  fflush(stdin);
  do
  {
    ch=getch();
  }
  while (ch!='1' && ch!='2' && ch!='3'&& ch!=27);

  switch (ch)
  {
  case '1':
    utworz();
    break;
  case '2':
    otworz();
    break;
  case 27 :case '3':
    return 1;
  }

  return 0;
}

int otworz (void)
{
  do
  {
    clrscr();
    gotoxy(1,15);
    printf("Nazwa pliku: ");
    scanf("%s", s);
    fp=fopen(s,"r+");
  } while(fp == NULL);

   edycja();
   fclose(fp);
   fseek(fp,0L,SEEK_END);
}

int utworz (void)
{
  do
  {
    clrscr();
    gotoxy(1,15);
    printf("Nazwa pliku: ");
    scanf("%s", s);
    fp=fopen(s,"w+");
  } while(fp == NULL);

   edycja();
   fclose(fp);
   fseek(fp,0L,SEEK_END);
}

int edycja (void)
{
  int i,size,file_size;
  int ch1,ch2,nr;
  struct fotorezystor st;
  size=sizeof(struct fotorezystor);
  fseek(fp,0L,SEEK_END);
  file_size=ftell(fp)/size;
  fseek(fp,0L,SEEK_SET);
  fread(&st,sizeof(struct fotorezystor),1,fp);
  clrscr();
  gotoxy(1,1);
  printf(" Przeglad F5-Dopisz F6-Usun F7- Modyfikuj F8- Sort Esc-Menu");
  gotoxy(1,25);
  status("PRZEGLAD PgDn PgUp \030 \031 Home End ");
  window(1,10, 40,24);
  if ( file_size!= 0 ) drukuj_p();
  do
  {
    ch1=getch();
    ch2=0;
    if (ch1==0) ch2=getch();
    if (ch1==27) ch2=27;
    if (ch1>=49&&ch1<=60) ch2=ch1;
    switch(ch2)
    {
    case 72:case 73:case 56: case 57:  //PgUp lub strzalka w gore
      if ((ftell(fp)-size)>0)
        fseek(fp,-2L*size,SEEK_CUR);
      else
        fseek(fp,0L,SEEK_SET);
        if ( file_size!= 0 ) drukuj_rekord();
      break;

    case 80:case 81:case 50:case 51:  //PgDn lub strzalka w dol
      if ( ftell(fp)/size<file_size)
         if ( file_size!= 0 ) drukuj_rekord();
      break;
    case 71:case 55:          // Home - poczatek
      fseek(fp,0L,SEEK_SET);
       if ( file_size!= 0 ) drukuj_rekord();
      break;
    case 79:case 49:          // End - koniec
      fseek(fp,-1L*size,SEEK_END);
       if ( file_size!= 0 ) drukuj_rekord();
      break;
    case 27: return 0;
      break;
    case 63 : dopisz(&file_size);    // F5
      drukuj_p();
      break;
    case 64 : usun(s,&file_size);
      drukuj_p();           // F6
      break;
    case 65 : if ( file_size == 0 ) break;
      modyfikuj();       // F7
      drukuj_p();
      break;
    case 66 : sortuj (&file_size);
      drukuj_p();
    }
  }
  while (1);
}


struct fotorezystor pobierz()
{
  struct fotorezystor st;
  while(1)
    {
      fflush(stdin);
      printf("\n Nazwa : ");
      if(getString(st.nazwa, NAZWA_MAX) == 0) break;
      printf("Blad\n");
      getch();
      gotoxy(1,4);
    }

    while(1)
    {
      fflush(stdin);
      printf(" Parametr1 : ");
      if(getDouble(&st.par1) == 0) break;
      printf(" Blad.\n");
      gotoxy(1,5);
      printf("                      \r");
    }
    while(1)
    {
      fflush(stdin);
      printf(" Parametr2 : ");
      if(getDouble(&st.par2) == 0) break;
      printf(" Blad.\n");
      gotoxy(1,6);
      printf("                      \r");
    }
    while(1)
    {
      fflush(stdin);
      printf(" Parametr3 : ");
      if(getDouble(&st.par3) == 0) break;
      printf(" Blad.\n");
      gotoxy(1,7);
      printf("                      \r");
    }
    while(1)
    {
      fflush(stdin);
      printf(" Parametr4 : ");
      if(getDouble(&st.par4) == 0) break;
      printf(" Blad.\n");
      gotoxy(1,8);
      printf("                      \r");
    }
    while(1)
    {
      fflush(stdin);
      printf(" Parametr5 : ");
      if(getDouble(&st.par5) == 0) break;
      printf(" Blad.\n");
      gotoxy(1,9);
      printf("                      \r");
    }

    return st;
}

void dopisz(int *p_nr) // F5
{
  char ch;
  int nr_rek;
  int i=0;
  struct fotorezystor st;
  status("DOPISZ");
  fseek(fp,0L,SEEK_END);
  nr_rek=ftell(fp)/sizeof(struct fotorezystor);

  while(1)
  {
    clrscr();
    fflush(stdin);
    printf("\n");
    printf("\n Rekord nr %d ",++nr_rek);
    st = pobierz();
    st.id = nr_rek;
    fwrite(&st,sizeof( struct fotorezystor),1,fp);
    *p_nr=nr_rek;
    printf("\n Nastepny rekord t/n?");
    fflush(stdin);
    ch=toupper(getc(stdin));
    if (ch=='N')
      break;
  }
  clrscr();
  status("PRZEGLAD");
  fflush(stdin);
}

void usun(char *s,int *p_file_size) // F6
{
  int handle;
  int nr_rek,ilosc;
  struct fotorezystor st;
  status("USUN ");
  clrscr();
  nr_rek=ftell(fp)/sizeof(struct fotorezystor);
  fseek(fp,-1L*sizeof(struct fotorezystor),SEEK_END);
  fread(&st,sizeof(struct fotorezystor),1,fp);
  fseek(fp,(nr_rek-1)*sizeof(struct fotorezystor),SEEK_SET);
  fwrite(&st,sizeof(struct fotorezystor),1,fp);
  fseek(fp,0L,SEEK_END);
  ilosc=ftell(fp)/sizeof(struct fotorezystor);
  fclose(fp);
  if ((handle=open(s,O_RDWR|O_BINARY))==-1)
    printf("\n plik nie został otwarty");
  chsize(handle,(ilosc-1)*sizeof(struct fotorezystor));
  close(handle);
  fp=fopen(s,"r+b");
  fseek(fp,0L,SEEK_END);
  *p_file_size=ftell(fp)/sizeof(struct fotorezystor);
  fseek(fp,0L,SEEK_SET);
  status("PRZEGLAD");
  fflush(stdin);
}
void modyfikuj(void) // F7
{
  int nr_rek;
  struct fotorezystor st;

  clrscr();
  printf("\ Modyfikuj ");

  nr_rek=ftell(fp)/sizeof(struct fotorezystor);      // numer modyfikowanego rekordu
  printf("\n Nr rekordu: %d\n", nr_rek);

  st = pobierz();
  st.id = nr_rek;
  fseek(fp,-1L*sizeof(struct fotorezystor),SEEK_CUR);
  fwrite(&st,sizeof(struct fotorezystor),1,fp);
  fflush(stdin);
  clrscr();
}

void sortuj (int *p_nr) // F8
{
  int i,zam;
  struct fotorezystor st1,st2;
  status("SORTUJ");
  do
  {
    zam=0;
    fseek(fp,0L,SEEK_SET);
    for (i=0;i<*p_nr-1;i++)
    {
      fseek(fp,i*sizeof (struct fotorezystor),SEEK_SET);
      fread(&st1,sizeof(struct fotorezystor),1,fp);
      fread(&st2,sizeof(struct fotorezystor),1,fp);
      if (strncmp (st1.nazwa, st2.nazwa, NAZWA_MAX)>0)
      {
        fseek(fp,i*sizeof(struct fotorezystor),SEEK_SET);
        fwrite(&st2,sizeof(struct fotorezystor),1,fp);
        fwrite(&st1,sizeof(struct fotorezystor),1,fp);
        zam=1;
      }
    }
  }
  while (zam);
  clrscr();
  fseek(fp,0L,SEEK_SET);
  status("PRZEGLAD");
  //getch();
  fflush(stdin);
}
void drukuj_rekord()
{
  int nr_rek,size;
  struct fotorezystor st;
  size=sizeof(struct fotorezystor);
  fread(&st,sizeof(struct fotorezystor),1,fp);
  nr_rek=ftell(fp)/size;
  clrscr();

  printf("id: %d \nNazwa: %s\nParametr1: %lf\nParametr2: %lf\nParametr3: %lf\nParametr4: %lf\nParametr5: %lf ",st.id, st.nazwa, st.par1, st.par2, st.par3, st.par4, st.par5);

}
void drukuj_p(void)
{
  struct fotorezystor st;
  clrscr();
  fseek(fp,0L,SEEK_SET);
  fread(&st,sizeof(struct fotorezystor),1,fp);
  printf("id: %d \nNazwa: %s\nParametr1: %lf\nParametr2: %lf\nParametr3: %lf\nParametr4: %lf\nParametr5: %lf ",st.id, st.nazwa, st.par1, st.par2, st.par3, st.par4, st.par5);

}
void status(char *s)
{
  window(1,1, 40,25);
  gotoxy(1,25);
  printf("Status:%s",s);
  window(1,10, 40,24);
}
 
0

Użyj biblioteki ncurses. Tam będą okna. Ale trzeba będzie przerobić program.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1