Pomoże mi ktoś przerobić mój programik? W tym momencie mam pakowanie do jednego plecaka, a chciałabym aby pakował do tych "plecaków" co są w wektorze magazyn.

Myślę już kilka godzin i nie mam pojęcia, jak to zrobić :(

main.cpp

#include <cstdlib>
#include <iostream>
#include <vector>
#include <cstdio>
#include <fstream>
#include <cctype>
#include <string>

#define iter(a) for(int i = 0 ; i< a ; i++) //coby duzo nie pisac robimy skrocony zapis petli for

using namespace std;

/********* K L A S Y *********/

/* deklaracja klasy Pret zawierajacej zmienne ilosc, dlugosc i kolor */

class Pret
{
   public: //** :P
     int ilosc; //** ilosc pretow danego typu
     int dlugosc; //** dlugosc preta
     char kolor; //** kolor pretu

      Pret(char kolor, int dlugosc, int ilosc){};
      Pret(){};
     ~Pret(); //** destruktor

};

/* Deklaracja Metod */

int PoliczLinie() /* FUNKCJA LICZACA LINIE W PLIKU */
{
  /* Zmienne funkcyjne */

  ifstream _plik("order2.txt"); 
  std::string line; //** zczytywana linia
  int linie = 0; //** ilosc linii w pliku
  std::vector<string> v; //* wektor pomocniczy

  /* ***************** */

  while(getline(_plik, line)) 
  v.push_back(line); 
  for(int i = 0; i < v.size() - 1; i++) 
     linie++;
  return linie;
}

int PoliczLinieOut() /* FUNKCJA LICZACA LINIE W PLIKU */
{
  /* Zmienne funkcyjne */

  ifstream _plik("out2.txt"); 
  std::string line; //** zczytywana linia
  int linie = 0; //** ilosc linii w pliku
  std::vector<string> v; //* wektor pomocniczy

  /* ***************** */

  while(getline(_plik, line)) 
  v.push_back(line); 
  for(int i = 0; i < v.size() - 1; i++) 
     linie++;
  return linie;
}

int compare (const void * a, const void * b)
{
 return ( *(int*)b - *(int*)a ); //funkcja aby posortowac malejaco
}

int sumaW(vector<int>&);

/* ***************************** */

/* PROGRAM GŁOWNY CZYLI WSZYSTKO NA CHAMA */

int main()
{
  /* Zmienne pomocnicze */

  ifstream plikIn("order2.txt"); //** plik Zamowienia
  ifstream plikOut("out.txt"); //** plik Magazynu
  char Kolor;
  int Dlugosc;
  int Ilosc;

  /* ********************************* */

  /* Zmienne pretow z zamowienia i magazynu */

  Pret* magazyn = new Pret(); //** deklaracja magazynu
  Pret* zamowienie = new Pret(); //** deklaracja zamowienia

  /* ************************************** */

   /* WYKONYWANIE */

   int iloscLinii = 0, iloscLiniiOut = 0;
   iloscLinii = PoliczLinie(); // liczenie linii w pliku order2.txt
   iloscLiniiOut = PoliczLinieOut(); // liczenie linii w pliku out2.txt
   //cout << iloscLinii << endl;

   //* Zrzucanie danych z pliku do wektora Magazynu i Zamowienia *//
   int pom = 0;
   int temp = 0;

   //int * prety = new int;
   std::vector<int> prety;
   std::vector<int> pretyMagazyn;

   int sumaIlosc = 0;

   for (int i = 0; i < iloscLinii; i++) /* Zamowienie */  
   {
     plikIn >> zamowienie->kolor >> zamowienie->dlugosc >> zamowienie->ilosc;

     Kolor = zamowienie->kolor;
     Dlugosc = zamowienie->dlugosc;
     Ilosc = zamowienie->ilosc;

     //cout << "Ilosc: " << Ilosc << endl; 
     //cout << zamowienie->kolor << " " << zamowienie->dlugosc << "" << zamowienie->ilosc << endl;
     for(int j = 0; j < Ilosc; j++)
     { 
       //cout << "POMOCNIK: " << pom << endl;
       //prety[pom] = Dlugosc;
       prety.push_back(Dlugosc);
       //cout << "Dlugosc: " << prety[pom] << endl;
       pom += 1;
       //sumaIlosc += Ilosc;

     }

   }   

   for (int i = 0; i < iloscLiniiOut; i++) /* Zapelnienie magazynu */ 
   {
     plikOut >> magazyn->kolor >> magazyn->dlugosc >> magazyn->ilosc;

     Kolor = magazyn->kolor;
     Dlugosc = magazyn->dlugosc;
     Ilosc = magazyn->ilosc;

     //cout << "Ilosc: " << Ilosc << endl; 
     //cout << magazyn->kolor << " " << magazyn->dlugosc << "" << magazyn->ilosc << endl;
     for(int j = 0; j < Ilosc; j++)
     { 
       //cout << "POMOCNIK: " << temp << endl;
       //pretyMagazyn[temp] = Dlugosc;
       pretyMagazyn.push_back(Dlugosc);
       cout << "Dlugosc: " << pretyMagazyn[temp] << endl;
       temp += 1;
       //sumaIlosc += Ilosc;

     }

   }

  int k,suma;
  suma = 0;

  k = prety.size();

  /*int * przedmioty = new int[k];

  iter(k)
  {
  cin>>przedmioty[i];
  }*/

  int waga;

  cout << "Podaj dlugosc podstawowa preta: ";
  cin >> waga;

   if(waga <= 0)
   {
   cout<<"blad danych...";
   cin.ignore();
   getchar();
   exit(0);
   }

  vector<int> mozliwosc, optymalny; //mozliwosc przechowuje kazda brana pod uwage mozliwosc
                   //optymalny przechowuje najwieksza mozliwosc mniejsza od szukanej

   sort(prety.begin(), prety.end());

   for(int j = k-1 ; j>= 0; j-- )
   {

   mozliwosc.clear();
   suma = 0;

   for(int i = j; i >= 0; i--)
   {
    if(prety[i] == waga)
    {
    mozliwosc.push_back(prety[i]);
    }
    if(prety[i] > waga) continue;

    if(suma + prety[i] > waga)
    continue;

    suma += prety[i];
    mozliwosc.push_back(prety[i]);
   }

    if(suma == waga)
    break;

    if(sumaW(optymalny) < sumaW(mozliwosc))
    {
     optymalny.clear();

     iter(mozliwosc.size())
      optymalny.push_back(mozliwosc[i]); //kopiowanie wektora
    }
   }

   if(suma != waga)
   {
   cout<<"Nie ma mozliwosci takiego spakowania elementow "<<endl;
   cout<<"Aby zapakowane elementy mialy najwieksza mase naleze spakowac elementy: ";
    iter(optymalny.size())
    cout<<optymalny[i]<<" ";
   } else
    {
    cout<<"Istnieje taka mozliwosc, nalezy spakowac elementy o masach: ";
     iter(mozliwosc.size())
     {
     cout<<mozliwosc[i]<<" ";
     }
    }

  cin.ignore();
  system ("pause");
  return 0;
}

int sumaW(vector<int>& v)
{
 int suma = 0;
 iter(v.size())
 {
 suma+=v[i];
 }

 return suma; 
  system("pause");
}

order2.txt

C 1 2
C 3 6
C 6 7
C 8 9
C 10 2
C 16 5
C 19 1


out2.txt

C 10 100
C 15 111
C 12 100
C 20 120
C 7 110
C 17 60
C 5 300