Wyświetlania drzewa BST w konsoli

0

Witam,
Proszę o pomoc w wyświetleniu drzewa BST w konsoli. Siedzę już nad tym kilka ładnych dni i nic [???] , nie daje rady.Wyświetlenie w jakiej kolwiek formie byleby było widać (obojętnie jak) gdzie rodzic a gdzie potomek.Może ktoś ma podobne, gotowe rozwiązanie, które mógłbym zaadoptować? Kod drzewa mam zrobiony:

#include <cstdlib>
#include <iostream>

using namespace std;

struct wezel                                
{
    int liczba;
    struct wezel *lewy;
    struct wezel *prawy;
} *root;
struct wezel *nowy_wezel(int var)                       
{
   struct wezel *m_wezel = new(struct wezel);
   m_wezel->liczba = var;
   m_wezel->lewy = NULL;
   m_wezel->prawy = NULL;
   return(m_wezel);
}
struct wezel *dodaj_el(struct wezel *n_wezel, int var)        
{
       if(n_wezel==NULL)
       {
         return(nowy_wezel(var));  

       }
       else
       {
         if(var <= n_wezel->liczba)
             {                  
             n_wezel->lewy = dodaj_el(n_wezel->lewy, var); 

             }
         else
             {    
             n_wezel->prawy = dodaj_el(n_wezel->prawy, var); 

             }
       }

       return(n_wezel);

}
void pokaz(struct *p_root)
{
  //?????????
}
int main(int argc, char *argv[])
{ 
  root=dodaj_el(root,6);
  root=dodaj_el(root,3);
  root=dodaj_el(root,8);
  root=dodaj_el(root,1); 
  root=dodaj_el(root,9);
  pokaz(root); //????????

 cout << "\n";
  system("PAUSE");
  return EXIT_SUCCESS;
}

Dzięki za pomoc.

0
printf("      %i       \n",zmienna1);
printf("\n");
printf("    %i   %i     \n",zmienna2,zmienna3);
printf("\n");
printf("  %i  %i %i  %i    \n",zmienna4,zmienna5,zmienna6,zmienna7);
...
0

Hmm... może ten program pomoże Ci rozwiązać problem. To jest pierwsza wersja, która jest nieco uboga, gdyż można do niej stosunkowo łatwo dodać znaki ASCII, które w ładny sposób połączą wyświetlanie danych. Jeżeli znajdę to podrzucę kod z tymi liniami. Program jest w Pascalu, ale może jednak w czymś pomoże.

program bst;

uses crt ;

type
 drzewo = ^ wezel;
 wezel = record
  elem : integer;
  numer, wysokosc, ilewyz : integer;
  lewo, prawo, gora : drzewo;
 end;

var
 korzen, w : drzewo ; liczba : integer;

procedure wstaw(liczba:integer; n:word; u:drzewo; var w,r:drzewo);
begin
 if r <> nil then
 begin
  if r^.elem = liczba then w := nil
  else
  begin
   if r^.elem < liczba then wstaw(liczba, 2*n+1, r, w, r^.prawo)
   else wstaw(liczba, 2*n, r, w, r^.lewo)
  end;
 end

 else
 begin
  new(r);
  r^.elem:=liczba;
  r^.numer:=n;
  r^.gora:=u;
  r^.lewo:=nil;
  r^.prawo:=nil;
  r^.wysokosc:=0;
  r^.ilewyz:=0;
  w:=u;
  while w<>nil do
  begin
   if w^.lewo = nil then
   begin
    w^.wysokosc := w^.prawo^.wysokosc+1;
    w^.ilewyz := - w^.wysokosc
   end
   else
    if w^.prawo = nil then
    begin
     w^.wysokosc := w^.lewo^.wysokosc+1;
     w^.ilewyz := w^.wysokosc
    end
  else
    if w^.lewo^.wysokosc > w^.prawo^.wysokosc then
    begin
     w^.wysokosc := w^.lewo^.wysokosc+1;
     w^.ilewyz := w^.lewo^.wysokosc - w^.prawo^.wysokosc
    end
  else
    begin
     w^.wysokosc := w^.prawo^.wysokosc+1;
     w^.ilewyz := w^.lewo^.wysokosc - w^.prawo^.wysokosc
    end;
    w:=w^.gora
   end;
   w:=r
  end
end;

procedure rysuj(r : drzewo; x,y,d : Word ) ;
var
 a,b : Byte;

begin
 gotoxy(x, y);
 write(r^.elem);
 a:=0;
 if r^.lewo<>nil then a:=a+1;
 if r^.prawo<>nil then a:=a+2;
 if d>0 then

 case a of
   1: rysuj(r^.lewo, x-1-(d div 2), y+2, d div 2);
   2: rysuj(r^.prawo, x+1+(d div 2), y+2, d div 2);
   3: begin
    rysuj(r^.lewo, x-1-(d DIV 2), y+2, d DIV 2);
    rysuj(r^.prawo, x+1+(d DIV 2), y+2, d DIV 2)
   end;
  end;
end;

begin
 textbackground(blue);
 textcolor(15);
 clrscr;
 korzen:=nil;
 repeat
  gotoxy(15,24);
  write('Wprowadz liczbe, 0 aby zakonczyc: ');
  readln(liczba);
  if (liczba<>0) then
  begin
   clrscr ;
   wstaw(liczba , 1 , nil , w , korzen);
   clrscr ;
   rysuj(korzen , 36 , 2 , 31);
  end
  until (liczba=0);
end.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0