Witam!
Otóż robie projekt kalambur.
Wyglada on mniej wiecej tak
user image

Jako jedynka jest oznaczona stworzona przeze mnie kontrolka MyCustomControl dziedziczona z CWnd.

Odświeżanie wyglada tak że zapisuje zbiór punktów (x,y) do obiektu typu COblist m_Oblist i nastepnie wywołuje przy operacji OnMouseMove , odmalowanie (OnPaint).
Dodatkow stworzyłem sobie klasa CLine ktora zawiera rzeczy zwiazane z rysowaniem punktow.

void MyCustomControl::OnMouseMove(UINT nFlags, CPoint point) 
{
	if(m_Draw == true)
	{
		m_Line.m_End = point;
		
		m_ObList.AddHead(new CLine(m_Line));
		m_Line.m_Begin=m_Line.m_End;
		Invalidate();
	}
	
	CWnd::OnMouseMove(nFlags, point);
}

void MyCustomControl::OnPaint() 
{
	CPaintDC dc(this); //przechwyt kontekstu

	POSITION Position; //zamiast int daje POSITION
		for(int i = 0; i < m_ObList.GetCount(); i++) //GetCount zawraca ilosc elementow w m_Oblist
		{
			Position = m_ObList.FindIndex(i);//wybrana pozycja
			CLine * m_pLine = (CLine *) m_ObList.GetAt(Position); //GetAt pobiera z wskazanej pozycji elementy i rzutuje na Line
			m_pLine->Draw(&dc);  //rysuje Draw przyjmuje kontekst i kolor
		}										 //m_pLine zawiera juz zmienne m_Begin i m_End
//	m_Line.Draw(&dc, RGB(0, 255, 0));


}

Problem tkwi teraz w tym ze nie bardzo wiem jak przysać dane przez sieć.
Znam juz mniej wiecej zasade funkcjonowania OnSend i OnReceive .
Udało mi sie nawizać połaczenie .
Stworzyłem własna klase socketu

class CMojeGniazdo : public CAsyncSocket
{
// Attributes
public:

// Operations
public:
	CMojeGniazdo();
	virtual ~CMojeGniazdo();

// Overrides
public:
	void UstawOjca(CDialog* pWnd);
	// ClassWizard generated virtual function overrides
	//{{AFX_VIRTUAL(CMojeGniazdo)
	public:
	//}}AFX_VIRTUAL

	// Generated message map functions
	//{{AFX_MSG(CMojeGniazdo)
		// NOTE - the ClassWizard will add and remove member functions here.
	//}}AFX_MSG

// Implementation
protected:
	virtual void OnSend(int ErrorCode); 
	virtual void OnReceive(int nErrorCode);
	virtual void OnAccept(int nErrorCode);
	virtual void OnConnect(int nErrorCode);
private:
	CDialog* m_pWnd;
}

Natomiast w dialogu głownym mam dwie zmienne :

CMojeGniazdo m_sGniazdoPolaczenia;
CMojeGniazdo m_sGniazdoSluchajace;

Które służa do nasłuchiwania na porcie (m_sGniazdoSluchajace;) oraz do wysyłania danych w obie strony (m_sGniazdoPolaczenia;).

Czy ktos mógłby jakoś po krótce zasugerować jak najłatwiej bedzie przesyłać rysowane linie.
Wszedzie sa tylko przykłady zwiazane z tekstem .

pozdrawiam