Mam taki problem. Chcę przesyłać liczby oraz teksty z iPAQ-a do pewnego urządzenia (przycisk dla pieszych programowany z łącza szeregowego i IrDA) używając IrDA.
Generalnie działa przy przesyłaniu z jednego iPAQ-a na drugi i tak wstępnie testowałem ten program. Ale przy testach z urządzeniem, z którym ma to defoltowo pracować coś jakby do tego urządzenia nie docierało to co ma docierać.
Generalnie urządzenie ma również możliwość łączności szeregowej i wtedy widać w oknie terminalowym pseudo menu do wybierania odpowiednich liczb co oznacza przechodzenie w odpowiednie funkcje podmenu i powrotem. Czyli chcąc robić to samo IrDĄ musiałbym słać liczby. I tak właśnie robie (kod poniżej) ale coś nie działa
Na dodatek wysyłając te liczby IrDĄ z komercyjnego programu vxHpc wszystko działa i urządzenie odbiera te liczby i reaguje i można nawigować po menu. Czyli kanał komunikacji jest możliwy tą drogą a ja mam coś źle w kodzie.

Generalnie jeśli ktoś będzie miał czas zerknąć na ten kod i odpisać czy w ogóle jest dobrze napisany bo może mam jakiś gruby błąd, a sam nie wiem o co chodzi.

Kod wygląda mniej więcej tak:

using System;
using System.Drawing;
using System.Collections;
using System.Windows.Forms;
using System.Data;
using System.Net;
using System.Net.Sockets;
using System.Text;
using System.IO;

namespace PushButton
{
  /// <summary>
  /// Summary description for Form1.
  /// </summary>
  public class Form1 : System.Windows.Forms.Form
  {
    private System.Windows.Forms.Button button1;
    private System.Windows.Forms.Button button2;
    private System.Windows.Forms.Button button3;
    private System.Windows.Forms.Button button4;
    private System.Windows.Forms.Button button5;
    private System.Windows.Forms.Button button6;
    private System.Windows.Forms.ListBox listBox1;
    private System.Windows.Forms.Label label1;
    private Microsoft.WindowsCE.Forms.InputPanel inputPanel1;
    private System.Windows.Forms.MainMenu mainMenu1;
             private IrDAClient irdaClient = new IrDAClient();
             private IrDADeviceInfo [] deviceList = new IrDADeviceInfo[2];
             private IrDAEndPoint endPoint ;
    private System.Windows.Forms.MenuItem menuItem1;
    private System.Windows.Forms.MenuItem menuItem2;
    private Stream irdaStream ; 
    public Form1()
    {
      //
      // Required for Windows Form Designer support
      //
      InitializeComponent();

      //
      // TODO: Add any constructor code after InitializeComponent call
      //
    }
    /// <summary>
    /// Clean up any resources being used.
    /// </summary>
    protected override void Dispose( bool disposing )
    {
      base.Dispose( disposing );
    }

         static void Main() 
    {
      Application.Run(new Form1());
    }

    private void Search_Click(object sender, System.EventArgs e)
    {

      int n = 10;
//     IrDAClient irdaClient = new IrDAClient();
//     IrDADeviceInfo [] deviceList = irdaClient.DiscoverDevices(n);

      if( deviceList.Length > 0 )
        for( int i = 0; i < deviceList.Length; i++ )
          listBox1.Items.Add( deviceList[i].DeviceName );
      else
        listBox1.Items.Add( "Nie znaleziono urządzeń." );

    }

    private void Open_Click(object sender, System.EventArgs e)
    {
      deviceList = irdaClient.DiscoverDevices(2);
      if(deviceList.Length > 0)
      {
        endPoint = new IrDAEndPoint(deviceList[0].DeviceID, "IrDA:IrCOMM");
        irdaClient.Connect(endPoint);
        irdaStream = irdaClient.GetStream(); 

        byte [] komenda = new byte[10];

        komenda[0] = 54;
        irdaStream.Write(komenda,0,komenda.Length);
        //irdaStream.Flush();

        komenda[0] = 49;
        irdaStream.Write(komenda,0,komenda.Length);
        //irdaStream.Flush();

      }
    }

    private void Close_Click(object sender, System.EventArgs e)
    {
      irdaStream.Close(); 
      irdaClient.Close();
    }

    private void SendZero_Click(object sender, System.EventArgs e)
    {

//     Stream irdaStream = irdaClient.GetStream(); 
      byte [] komenda = new byte[10];

      komenda[0] = 48;
      irdaStream.Write(komenda,0,komenda.Length);
      //irdaStream.Flush();

      byte [] bytes = new byte[500];
      string str;

      //do
      //{
      irdaStream.Read(bytes,0,bytes.Length);
      str = ASCIIEncoding.ASCII.GetString(bytes, 1, bytes.Length-1);
      label1.Text = str;
      //}while(str.IndexOf("OK") == -1 && str.IndexOf("ERROR") == -1);      
      //irdaStream.Close();

    }

  }
}

Próbowałem też z irdaStream.WriteByte(48) ale też jakby te liczby nie docierały do urządzenia.
Pozdrawiam