Cześć,
Istnieje możliwość utworzenia pliku web.config dla trybu debug i release, tak jak jest to w przypadku appsettings.json? w .net 5?
Dodałem do niego kilka nagłówków http, natomiast:

<add name="Content-Security-Policy" value="default-src 'self'; frame-ancestors 'self'" />

Powoduje, że nie wczytuje się swagger.
A nie chce pamiętać żeby za każdym razem to zakomentowywać przed uruchomieniem w debug.