Witam.
Mam pewien problem z podsłuchiwaniem klawiatury w aplikacji WPF na framework 4.0.
Klasa z której korzystałem do tej pory działała prawidłowo ale problemy zaczęły się na Windowsie 10. Co jakiś czas podsłuchiwanie klawiatury przestaje działać. Czy może ktoś miał już podobny problem?

Poniżej kod klasy z której korzystam.

using System;
using System.Diagnostics;
using System.Runtime.InteropServices;
using System.Runtime.CompilerServices;
using System.Windows.Input;

namespace MCR.Common
{
  /// <summary>
  /// Listens keyboard globally.
  /// 
  /// <remarks>Uses WH_KEYBOARD_LL.</remarks>
  /// </summary>
  public class KeyboardListener : IDisposable
  {
    /// <summary>
    /// Creates global keyboard listener.
    /// </summary>
    public KeyboardListener()
    {
      // We have to store the HookCallback, so that it is not garbage collected runtime
      hookedLowLevelKeyboardProc = (InterceptKeys.LowLevelKeyboardProc)LowLevelKeyboardProc;

      // Set the hook
      hookId = InterceptKeys.SetHook(hookedLowLevelKeyboardProc);

      // Assign the asynchronous callback event
      hookedKeyboardCallbackAsync = new KeyboardCallbackAsync(KeyboardListener_KeyboardCallbackAsync);
    }

    /// <summary>
    /// Destroys global keyboard listener.
    /// </summary>
    ~KeyboardListener()
    {
      Dispose();
    }

    /// <summary>
    /// Fired when any of the keys is pressed down.
    /// </summary>
    public event RawKeyEventHandler KeyDown;

    /// <summary>
    /// Fired when any of the keys is released.
    /// </summary>
    public event RawKeyEventHandler KeyUp;

    #region Inner workings
    /// <summary>
    /// Hook ID
    /// </summary>
    private IntPtr hookId = IntPtr.Zero;

    /// <summary>
    /// Asynchronous callback hook.
    /// </summary>
    /// <param name="nCode"></param>
    /// <param name="wParam"></param>
    /// <param name="lParam"></param>
    private delegate void KeyboardCallbackAsync(InterceptKeys.KeyEvent keyEvent, int vkCode);

    /// <summary>
    /// Actual callback hook.
    /// 
    /// <remarks>Calls asynchronously the asyncCallback.</remarks>
    /// </summary>
    /// <param name="nCode"></param>
    /// <param name="wParam"></param>
    /// <param name="lParam"></param>
    /// <returns></returns>
    [MethodImpl(MethodImplOptions.NoInlining)]
    private IntPtr LowLevelKeyboardProc(int nCode, UIntPtr wParam, IntPtr lParam)
    {
      try
      {
        if (nCode >= 0)
          if (wParam.ToUInt32() == (int)InterceptKeys.KeyEvent.WM_KEYDOWN ||
            wParam.ToUInt32() == (int)InterceptKeys.KeyEvent.WM_KEYUP ||
            wParam.ToUInt32() == (int)InterceptKeys.KeyEvent.WM_SYSKEYDOWN ||
            wParam.ToUInt32() == (int)InterceptKeys.KeyEvent.WM_SYSKEYUP)
            hookedKeyboardCallbackAsync.BeginInvoke((InterceptKeys.KeyEvent)wParam.ToUInt32(), Marshal.ReadInt32(lParam), null, null);
      }
      catch (Exception exp)
      {
        ExceptionHandling.ExceptionHandler.Instance.LogError("Koncept.MCR.Common.KeyboardListener.LowLevelKeyboardProc(int nCode, UIntPtr wParam, IntPtr lParam)", exp);
      }
      try
      {
        return InterceptKeys.CallNextHookEx(hookId, nCode, wParam, lParam);
      }
      catch (Exception exp)
      {
        ExceptionHandling.ExceptionHandler.Instance.LogError("Koncept.MCR.Common.KeyboardListener.LowLevelKeyboardProc(int nCode, UIntPtr wParam, IntPtr lParam) - InterceptKeys.CallNextHookEx", exp);
      }

      return new IntPtr();
    }

    /// <summary>
    /// Event to be invoked asynchronously (BeginInvoke) each time key is pressed.
    /// </summary>
    private KeyboardCallbackAsync hookedKeyboardCallbackAsync;

    /// <summary>
    /// Contains the hooked callback in runtime.
    /// </summary>
    private InterceptKeys.LowLevelKeyboardProc hookedLowLevelKeyboardProc;

    /// <summary>
    /// HookCallbackAsync procedure that calls accordingly the KeyDown or KeyUp events.
    /// </summary>
    /// <param name="keyEvent">Keyboard event</param>
    /// <param name="vkCode">VKCode</param>
    void KeyboardListener_KeyboardCallbackAsync(InterceptKeys.KeyEvent keyEvent, int vkCode)
    {
      try
      {
        switch (keyEvent)
        {
          // KeyDown events
          case InterceptKeys.KeyEvent.WM_KEYDOWN:
            if (KeyDown != null)
              KeyDown(this, new RawKeyEventArgs(vkCode, false));
            break;
          case InterceptKeys.KeyEvent.WM_SYSKEYDOWN:
            if (KeyDown != null)
              KeyDown(this, new RawKeyEventArgs(vkCode, true));
            break;

          // KeyUp events
          case InterceptKeys.KeyEvent.WM_KEYUP:
            if (KeyUp != null)
              KeyUp(this, new RawKeyEventArgs(vkCode, false));
            break;
          case InterceptKeys.KeyEvent.WM_SYSKEYUP:
            if (KeyUp != null)
              KeyUp(this, new RawKeyEventArgs(vkCode, true));
            break;

          default:
            break;
        }
      }
      catch (Exception exp)
      {
        ExceptionHandling.ExceptionHandler.Instance.LogError("Koncept.MCR.Common.KeyboardListener.KeyboardListener_KeyboardCallbackAsync(InterceptKeys.KeyEvent keyEvent, int vkCode)", exp);
      }
    }

    #endregion

    #region IDisposable Members

    /// <summary>
    /// Disposes the hook.
    /// <remarks>This call is required as it calls the UnhookWindowsHookEx.</remarks>
    /// </summary>
    public void Dispose()
    {
      InterceptKeys.UnhookWindowsHookEx(hookId);
    }

    #endregion
  }
  /// <summary>
  /// Raw KeyEvent arguments.
  /// </summary>
  public class RawKeyEventArgs : EventArgs
  {
    /// <summary>
    /// VKCode of the key.
    /// </summary>
    public int VKCode;

    /// <summary>
    /// WPF Key of the key.
    /// </summary>
    public System.Windows.Input.Key Key;

    /// <summary>
    /// Is the hitted key system key.
    /// </summary>
    public bool IsSysKey;

    /// <summary>
    /// Create raw keyevent arguments.
    /// </summary>
    /// <param name="VKCode"></param>
    /// <param name="isSysKey"></param>
    public RawKeyEventArgs(int VKCode, bool isSysKey)
    {
      this.VKCode = VKCode;
      this.IsSysKey = isSysKey;
      this.Key = System.Windows.Input.KeyInterop.KeyFromVirtualKey(VKCode);
    }
  }

  /// <summary>
  /// Raw keyevent handler.
  /// </summary>
  /// <param name="sender">sender</param>
  /// <param name="args">raw keyevent arguments</param>
  public delegate void RawKeyEventHandler(object sender, RawKeyEventArgs args);

  #region WINAPI Helper class
  /// <summary>
  /// Winapi Key interception helper class.
  /// </summary>
  internal static class InterceptKeys
  {
    public delegate IntPtr LowLevelKeyboardProc(int nCode, UIntPtr wParam, IntPtr lParam);
    public static int WH_KEYBOARD_LL = 13;

    public enum KeyEvent : int {  
      WM_KEYDOWN = 256,
      WM_KEYUP = 257,
      WM_SYSKEYUP = 261,
      WM_SYSKEYDOWN = 260
    }

    public static IntPtr SetHook(LowLevelKeyboardProc proc)
    {
      using (Process curProcess = Process.GetCurrentProcess())
      using (ProcessModule curModule = curProcess.MainModule)
      {
        return SetWindowsHookEx(WH_KEYBOARD_LL, proc,
          GetModuleHandle(curModule.ModuleName), 0);
      }
    }

    [DllImport("user32.dll", CharSet = CharSet.Auto, SetLastError = true)]
    public static extern IntPtr SetWindowsHookEx(int idHook, LowLevelKeyboardProc lpfn, IntPtr hMod, uint dwThreadId);

    [DllImport("user32.dll", CharSet = CharSet.Auto, SetLastError = true)]
    [return: MarshalAs(UnmanagedType.Bool)]
    public static extern bool UnhookWindowsHookEx(IntPtr hhk);

    [DllImport("user32.dll", CharSet = CharSet.Auto, SetLastError = true)]
    public static extern IntPtr CallNextHookEx(IntPtr hhk, int nCode, UIntPtr wParam, IntPtr lParam);

    [DllImport("kernel32.dll", CharSet = CharSet.Auto, SetLastError = true)]
    public static extern IntPtr GetModuleHandle(string lpModuleName);
  }
  #endregion
}

Korzystam tu z dll'ek systemowych więc może coś się zmieniło w samym systemie i trzeba to jakoś inaczej obsługiwać?