Witam, mam do zrobienia projekt, w którym obiekt (np. kwadrat, kółko, trójkąt) będzie się poruszał dokładnie po wykresie funkcji sinus/cosinus. Mam już gotowy wykres, ale nie wiem jak utworzyć tą animację i obiekt. Próbowałem zrobić tak jak na stronie MSDN <https://msdn.microsoft.com/en[...]brary/ms743217(v=vs.110).aspx >, ale nie wychodzi mi.

Bardzo bym prosił o pomoc. (Nie robię tego hobbistycznie, po prostu muszę to zaliczyć na uczelni)

Mój kod dotąd:
(na końcu jest guzik obsługi animacji)

 using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
//nowe przestrzenie
using System.Drawing.Drawing2D;
using System.Windows.Controls;
using System.Windows.Media.Animation;
using System.Windows.Navigation;
using System.Windows.Shapes;
using System.Windows.Media;

namespace ProjektNr4_Beringer45289
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    //kanwa dla wykresu
    private Bitmap GrafFunkcji;
    System.Drawing.Pen długopisSinus;

    //obsługa przycisku o funkcji kreślenia wykresu
    private void btnGraf_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      GrafFunkcji = new Bitmap(
        kanwaWykresu.ClientSize.Width,
        kanwaWykresu.ClientSize.Height);
      using (Graphics graf = Graphics.FromImage(GrafFunkcji))
      {
        graf.Clear(System.Drawing.Color.White);
        graf.SmoothingMode = SmoothingMode.AntiAlias;

        using(System.Drawing.Pen cienkiDługopis = new System.Drawing.Pen(System.Drawing.Color.Black, 0))
        {
          //ustalenie wymiarów
          double xMin = (double)numXmin.Value * Math.PI;
          double xMax = (double)numXmax.Value * Math.PI;
          double yMin = -2.0;
          double yMax = 2.0;

          //skalowanie obszaru do umieszczenia w PictureBox
          RectangleF współrzędne = new RectangleF(
            (float)xMin, (float)yMax,
            (float)(xMax - xMin),
            (float)(yMin - yMax));
          PointF[] współrzędne_d =
          {
            new PointF(0, 0),
            new PointF(kanwaWykresu.ClientSize.Width, 0),
            new PointF(0, kanwaWykresu.ClientSize.Height),
          };
          graf.Transform = new System.Drawing.Drawing2D.Matrix(współrzędne, współrzędne_d);

          //rysowanie osi X
          //początek na powtórzeniach liczby Pi < xMin
          double start_x = Math.PI * ((int)(xMin - 1));
          graf.DrawLine(cienkiDługopis, (float)xMin, 0, (float)xMax, 0);
          float dy = (float)((yMax - yMin) / 30.0);
          for(double x = start_x; x <= xMax; x += Math.PI)
          {
            graf.DrawLine(cienkiDługopis, (float)x, -2 * dy, (float)x, 2 * dy);
          }
          for(double x = start_x + Math.PI/2.0; x <= xMax; x += Math.PI)
          {
            graf.DrawLine(cienkiDługopis, (float)x, -dy, (float)x, dy);
          }

          //rysowanie osi Y
          //początek od mnożników 1 < yMin
          double start_y = (int)yMin - 1;
          graf.DrawLine(cienkiDługopis, 0, (float)yMin, 0, (float)yMax);
          float dx = (float)((xMax - xMin) / 60.0);
          for(double y = start_y; y <=yMax; y += 1.0)
          {
            graf.DrawLine(cienkiDługopis, -2 * dx, (float)y, 2 * dx, (float)y);
          }
          for (double y = start_y + 0.5; y <= yMax; y += 1.0)
          {
            graf.DrawLine(cienkiDługopis, -dx, (float)y, dx, (float)y);
          }

          //rysowanie asymptot pionowych
          cienkiDługopis.DashPattern = new float[] { 5, 5 };
          for(double x = start_x + Math.PI/2.0; x <= xMax; x += Math.PI)
          {
            graf.DrawLine(cienkiDługopis, (float)x, (float)yMin, (float)x, (float)yMax);
          }

          //rysowanie granic dolnych i górnych dla funkcji sinus i cosinus
          graf.DrawLine(cienkiDługopis, (float)xMin, 1, (float)xMax, 1);
          graf.DrawLine(cienkiDługopis, (float)xMin, -1, (float)xMax, -1);
          cienkiDługopis.DashStyle = System.Drawing.Drawing2D.DashStyle.Solid;

          //sprawdzenie rozmiaru pixela przed skalowaniem
          System.Drawing.Drawing2D.Matrix inwersja = graf.Transform;
          inwersja.Invert();
          PointF[] pktPixel =
          {
            new PointF(0, 0),
            new PointF(1, 0),
          };
          inwersja.TransformPoints(pktPixel);
          dx = pktPixel[1].X - pktPixel[0].X;

          //funkcja sinus
          System.Drawing.Pen PenSin = new System.Drawing.Pen(textBox1.BackColor, 0);
          List<PointF> pktSinusa = new List<PointF>();
          for (float x = (float)xMin; x <= xMax; x += dx)
          {
            pktSinusa.Add(new PointF(x, (float)Math.Sin(x)));
          }
          //cienkiDługopis.Color = Color.Blue;
          graf.DrawLines(PenSin, pktSinusa.ToArray());

          //funkcja cosinus
          List<PointF> pktCosinusa = new List<PointF>();
          for(float x = (float)xMin; x <= xMax; x += dx)
          {
            pktCosinusa.Add(new PointF(x, (float)Math.Cos(x)));
          }
          cienkiDługopis.Color = System.Drawing.Color.Green;
          graf.DrawLines(cienkiDługopis, pktCosinusa.ToArray());
          zapiszJakoToolStripMenuItem.Enabled = true; 

        }
      }

      //wyświetlanie wyników
      kanwaWykresu.Image = GrafFunkcji;

    }

    private void txtYMin_TextChanged(object sender, EventArgs e)
    {

    }

    private void zakończToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      DialogResult exit = MessageBox.Show("Zakończyć działanie programu?", "", MessageBoxButtons.YesNo);
      if (exit == DialogResult.Yes)
      {
        Application.Exit();
      }
    }

    private void zapiszJakoToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
    {

      //metoda zapisania wygenerowanego obrazu wykresu funkcji do pliku "".gif
      SaveFileDialog saveFileDialog = new SaveFileDialog();
      saveFileDialog.Filter = "Obraz GIF|*.gif";
      saveFileDialog.Title = "Zapisz plik jako...";
      saveFileDialog.FileName = "";

      DialogResult result = saveFileDialog.ShowDialog();
      saveFileDialog.RestoreDirectory = true;

      if (result == DialogResult.OK && saveFileDialog.FileName != "")
      {
        try
        {
          if (saveFileDialog.CheckPathExists)
          {
            if (saveFileDialog.FilterIndex == 1)
            {
              GrafFunkcji.Save(saveFileDialog.FileName, System.Drawing.Imaging.ImageFormat.Gif);
            }
          }
          else
          {
            MessageBox.Show("Podana ścieżka nie istnieje");
          }
        }
        catch (Exception ex)
        {
          MessageBox.Show(ex.Message);
        }
      }
      zapiszJakoToolStripMenuItem.Enabled = false;
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {

    }

    private void kolorLiniiToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
    {

      ColorDialog OknoKolorów = new ColorDialog();
      if (OknoKolorów.ShowDialog() == DialogResult.OK)
      {
        textBox1.BackColor = OknoKolorów.Color;
      }
      else
        długopisSinus.Color = System.Drawing.Color.Black;
    }

    private void textBox1_TextChanged(object sender, EventArgs e)
    {

    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      //utworzenie obiektu elipsy do poruszania się po wykresie
      Graphics mojaElipsa = base.CreateGraphics();
      System.Drawing.Pen elipsaPen = new System.Drawing.Pen(System.Drawing.Color.Black);
      SolidBrush myBrush = new SolidBrush(System.Drawing.Color.Red);
      mojaElipsa.DrawEllipse(elipsaPen, 50, 50, 150, 150);

      Path elipsaPath = new Path();
      elipsaPath.Data = animatedEllipseGeometry;//tutaj jest błąd, bo u mnie w programie "animatedEllipseGeometry" nie ma tak jak na stronie MSDN

    }
  }
}