Asynchroniczny klient,serwer TCP dla wielu klientów

0

Cześć

Chce napisać aplikacje klient-serwer która będzie działała asynchronicznie na wielu użytkowników lecz przy próbie połączenia się z serwerem dostaje wyjątek:

 • Nie można nawiązać połączenia, ponieważ komputer docelowy aktywnie go odmawia**

Nie wiem gdzie leży problem dlatego zwracam się do was o pomoc

Serwer:

public class Server
  {
    private static TcpListener _listener;

    public static string GetMyIp()
    {
      var host = Dns.GetHostEntry(Dns.GetHostName());
      foreach (var ip in host.AddressList)
      {
        if (ip.AddressFamily == AddressFamily.InterNetwork)
        {
          return ip.ToString();
        }
      }
      throw new Exception("Nie znaleziono Ip");
    }

    public static void StartServer()
    {
      IPAddress localIp = IPAddress.Parse(GetMyIp());
      IPEndPoint myLocalIp = new IPEndPoint(localIp,5000);
      _listener = new TcpListener(myLocalIp);
      _listener.Start();
      NewClientConnected();
      Console.WriteLine("Serwer uruchomiony");
    }

    private static void NewClientConnected()
    {
      object obj = new object();
      _listener.BeginAcceptTcpClient(new AsyncCallback(OnClientConnect), obj);
    }

    private static void OnClientConnect(IAsyncResult asyncResult)
    {
      try
      {
        TcpClient socket = default(TcpClient);
        socket = _listener.EndAcceptTcpClient(asyncResult);
        ClientRequestHandler client = new ClientRequestHandler(socket);
        client.RunClient();
        
      }
      catch (Exception)
      {
        
        throw;
      }

      NewClientConnected();
    }
  }
}
 

Klient:

 public class Client
  {
    TcpClient clientSocket = new TcpClient();
    NetworkStream _serNetworkStream;


    public static string GetMyIp()
    {
      var host = Dns.GetHostEntry(Dns.GetHostName());
      foreach (var ip in host.AddressList)
      {
        if (ip.AddressFamily == AddressFamily.InterNetwork)
        {
          return ip.ToString();
        }
      }
      throw new Exception("Nie znaleziono Ip");
    }

    public void ConnectToRunningServer()
    {

      clientSocket.Connect(GetMyIp(), 5000);
    }

    public void SendMessage(string messageToSend)
    {
      if (!string.IsNullOrEmpty(messageToSend))
      {
        NetworkStream serverNetworkStream = clientSocket.GetStream();
        byte[] outData = Encoding.ASCII.GetBytes(messageToSend);
        serverNetworkStream.Write(outData,0, outData.Length);
        serverNetworkStream.Flush();
      }
    }

    public void CloseConnection()
    {
      clientSocket.Close();
    }

    public string ReceiveMessages()
    {
      StringBuilder msg = new StringBuilder();
      NetworkStream serverNetworkStream = clientSocket.GetStream();
      serverNetworkStream.ReadTimeout = 100;
      bool isRunning = true;
      while (isRunning)
      {
        if (serverNetworkStream.DataAvailable)
        {
          int readData = serverNetworkStream.ReadByte();
          if (readData > 0)
          {
            msg.Append((char) readData);
          }
          else
          {
            break;            
          }
        }
        else if (msg.ToString().Length > 0)
        {
          isRunning = false;
        }
      }
      return msg.ToString();
    }
  }
 

Będę wdzięczny za każdą pomoc

0

Jest 2016 rok, zamiast tych AsyncCallbacków mógłbyś skorzystać jak człowiek z async-await.

0

Zastosowałem podejście async-await, i po wysłaniu wiadomości po stronie klienta dostaje exception:
Nawiązane połączenie zostało przerwane przez oprogramowanie zainstalowane w komputerze-hoście

Serwer:

 
 public class Server
  {
    static object _locking = new object();
    static List<Task> _connectList = new List<Task>();

    public static Task StartListen()
    {
      return Task.Run(async () =>
      {
        var tcpListener = TcpListener.Create(8000);
        tcpListener.Start();
        while (true)
        {
          var tcpClient = await tcpListener.AcceptTcpClientAsync();
          Console.WriteLine("Server: Klient połączył sie z serwerem");
          var task = ClientRequestHandler(tcpClient);
          if (task.IsFaulted)
            task.Wait();
        }
      });
    }

    public static async Task ClientRequestHandler(TcpClient tcpClient)
    {
      var connectionTask = HandleConnectionAsync(tcpClient);

      lock (_locking)
        _connectList.Add(connectionTask);

      try
      {
        await connectionTask;
      }
      catch (Exception ex)
      {

        Console.WriteLine(ex.ToString());
      }
      finally
      {
        lock (_locking)
          _connectList.Remove(connectionTask);
      }
    }

    public static Task HandleConnectionAsync(TcpClient tcpClient)
    {
      return Task.Run(async () =>
      {
        using (var networkStream = tcpClient.GetStream())
        {
          var buffer = new byte[4096];
          Console.WriteLine("Server: Odczytywanie wiadomości do klienta");
          var byteCount = await networkStream.ReadAsync(buffer, 0, buffer.Length);
          var request = Encoding.UTF8.GetString(buffer, 0, byteCount);
          Console.WriteLine("[Server: Klient napisał: {0}", request);
          var serverResponseBytes = Encoding.UTF8.GetBytes("*" + request);
          await networkStream.WriteAsync(serverResponseBytes, 0, serverResponseBytes.Length);

        }
      });
    }
  }

Klient:

 
 public class AsyncClient
  {
    public static string GetMyIp()
    {
      var host = Dns.GetHostEntry(Dns.GetHostName());
      foreach (var ip in host.AddressList)
      {
        if (ip.AddressFamily == AddressFamily.InterNetwork)
        {
          return ip.ToString();
        }
      }
      throw new Exception("Nie znaleziono Ip");
    }

    public static async Task StartClient()
    {
      await Task.Yield();

      Console.WriteLine("Connecting " + GetMyIp());
      StreamReader sr = null;
      StreamWriter sw = null;
      try
      {
        TcpClient tcpClient = new TcpClient();
        await tcpClient.ConnectAsync(GetMyIp(), 8000);
        var stream = tcpClient.GetStream();
        sr = new StreamReader(stream, Encoding.UTF8);
        sw = new StreamWriter(stream, Encoding.UTF8);
        while (tcpClient.Connected)
        {
          await sw.WriteLineAsync("Dzien dobry");
          await sw.FlushAsync();
          var msg = await sr.ReadLineAsync();
        }
      }
      catch (Exception aex)
      {
        var ex = aex.GetBaseException();
        Console.WriteLine("Client error: " + ex.Message);
      }
      finally
      {
        if (sr != null)
          sr.Dispose();
        if (sw != null)
          sw.Dispose();
      }
      Console.WriteLine("Disconnecting " + GetMyIp());

    }
  }

Błąd:
user image

Próbowałem tez połączyć się i wysłać wiadomość przez telnet to zaraz po wprowadzeniu jednej literki zostaje ona wysłana i połączenie przerwane...

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1