UserControl i System.EventHandler błąd kompilacji

0

Witam,
Zaczynam uczyć się pisać w asp.net, korzystam z tutoriala: http://asp.net-tutorials.com/. Natknąłem się jednak na mały problem. Nie wiem czy błąd tkwi w tutorialu, czy w złym zrozumieniu przeze mnie któregoś zdania. Prosiłbym o wyjaśnienie jak z tego wybrnąć. Zamieszczam treść moich plików i wynik z kompilatora.

plik default.aspx

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeBehind="default.aspx.cs" Inherits="MyFirstWebApp.WebForm1" %>
<%@ Register TagPrefix="My" TagName="UserInfoBoxControl" Src="~/UserInfoBoxControl.ascx" %>
<%@ Register TagPrefix="My" TagName="EventUserControl" Src="~/EventUserControl.ascx" %>
<%@ Reference Control="~/UserInfoBoxControl.ascx" %>
<%@ Reference Control="~/EventUserControl.ascx" %>
HelloWorldLabel.Text = "Hello World!";

<!DOCTYPE html>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head runat="server">
  <title></title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">   
  <div>
    <asp:Label runat="server" ID="HelloWorldLabel"></asp:Label>
    <br /><br />
    <asp:TextBox runat="server" ID="TextInput"></asp:TextBox>
    <asp:Button runat="server" ID="GreetButton" Text="Say Hello!" OnClick="GreetButton_Click" />'
    <br /><br />
    <asp:DropDownList runat="server" ID="GreetList" AutoPostBack="true" OnSelectedIndexChanged="GreetList_SelectedIndexChanged">
      <asp:ListItem Value="no one">No one</asp:ListItem>
      <asp:ListItem Value="world">World</asp:ListItem>
      <asp:ListItem Value="universe">Universe</asp:ListItem>
    </asp:DropDownList>
    <br /><br />
    <My:UserInfoBoxControl runat="server" ID="MyUserInfoBoxControl"></My:UserInfoBoxControl>
    <br /><br />
    <My:UserInfoBoxControl runat="server" ID="UserInfoBoxControl1" UserName="John Doe" UserAge="45" UserCountry="Australia" />
    <br /><br />
    <asp:PlaceHolder runat="server" ID="phUserInfoBox" OnLoad="phUserInfoBox_Load" ></asp:PlaceHolder>
    <br /><br />
    <My:EventUserControl runat="server" ID="MyEventUserControl" OnPageTitleUpdated="MyEventUserControl_PageTitleUpdated" />
  </div>
  </form>
</body>
</html>

plik default.aspx.cs:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;

namespace MyFirstWebApp
{
  public partial class WebForm1 : System.Web.UI.Page
  {
    protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      HelloWorldLabel.Text = "Hello, world!";

      MyUserInfoBoxControl.UserName = "Jane Doe";
      MyUserInfoBoxControl.UserAge = 33;
      MyUserInfoBoxControl.UserCountry = "Germany";

      phUserInfoBox.Controls.Add(LoadControl("~/UserInfoBoxControl.ascx"));

      UserInfoBoxControl userInfoBoxControl = (UserInfoBoxControl)LoadControl("~/UserInfoBoxControl.ascx");
      userInfoBoxControl.UserName = "John Doe";
      userInfoBoxControl.UserAge = 78;
      userInfoBoxControl.UserCountry = "Spain";
      phUserInfoBox.Controls.Add(userInfoBoxControl);
    }

    protected void GreetButton_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      HelloWorldLabel.Text = "Hello, " + TextInput.Text;
    }

    protected void GreetList_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      HelloWorldLabel.Text = "Hello, " + GreetList.SelectedValue;

    }

    protected void phUserInfoBox_Load(object sender, EventArgs e)
    {

    }

    public Control userInfoBoxControl { get; set; }

    protected void MyEventUserControl_PageTitleUpdated()
    {
      this.Title = MyEventUserControl.PageTitle;
    }
  }
}

A tutaj UserControl:

<%@ Control Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeBehind="EventUserControl.ascx.cs" Inherits="MyFirstWebApp.EventUserControl" %>
Page title:
<asp:TextBox runat="server" ID="txtPageTitle"></asp:TextBox>
<asp:Button runat="server" ID="btnUpdatePageTitle" OnClick="btnUpdatePageTitle_Click" Text="Update" />
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;

namespace MyFirstWebApp
{
  public partial class EventUserControl : System.Web.UI.UserControl
  {
    private string pageTitle;
    public event EventHandler PageTitleUpdated;

    public string PageTitle
    {
      get { return pageTitle; }
    }

    protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
    {

    }

    protected void btnUpdatePageTitle_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      this.pageTitle = txtPageTitle.Text;
      if (PageTitleUpdated != null)
        PageTitleUpdated(this, EventArgs.Empty);
    }
  }
}

Błąd serwera w aplikacji '/'.
Błąd kompilacji
Opis: Wystąpił błąd w czasie kompilowania zasobu wymaganego do obsłużenia tego żądania. Przejrzyj następujące szczegółowe informacje o tym błędzie i zmodyfikuj odpowiednio kod źródłowy.

Komunikat o błędzie kompilatora: CS0123: Żadne z przeciążeń dla elementu „MyEventUserControl_PageTitleUpdated” nie pasuje do delegata „System.EventHandler”.

Błąd źródła:

Wiersz 34: <asp:placeholder runat="server" id="phUserInfoBox" onload="phUserInfoBox_Load"></asp:PlaceHolder>
Wiersz 35:


Wiersz 36: <my:eventusercontrol runat="server" id="MyEventUserControl" onpagetitleupdated="MyEventUserControl_PageTitleUpdated" /> <--- Tu wywala błąd
Wiersz 37: </div>
Wiersz 38: </form>

Plik źródłowy: c:\Users\Paweł\Documents\Visual Studio 2013\Projectss\MyFirstWebApp\MyFirstWebApp\default.aspx Wiersz: 36

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0