Witam,
Potrzebuję pomocy aby po kliknięciu na przycisk pobierało dane zaznaczonego wiersza w datagridview do odpowiednich pol (textboxów) i umożliwienie w nich zmiany zawartości, natomiast po wciśnięciu przycisku zapisz nastąpiło zapisanie zmienionych danych do odpowiedniego pola w datagridview oraz po wyjściu z formularza export danych do pliku excela z którego na wstępie pobiera te dane.

Chyba, że macie inne pomysły na rozwiązanie tego problemu.

Kod datagridview:

private void FormStart_Load(object sender, EventArgs e)
    { //wczytywanie danych z bazy excela

      groupBox1.Visible = false;
      object misValue = System.Reflection.Missing.Value;

      Microsoft.Office.Interop.Excel.Application app = new Microsoft.Office.Interop.Excel.Application();
      //Microsoft.Office.Interop.Excel.Workbook workbook = app.Workbooks.Open(@"T:\kitek\Baza.xlsx",ReadOnly:true);
      Microsoft.Office.Interop.Excel.Workbook workbook = app.Workbooks.Open(@"C:\Users\Wojtek\Desktop\kitek09-02-2015\Baza.xlsx", ReadOnly: true);
      Microsoft.Office.Interop.Excel.Worksheet worksheet = (Microsoft.Office.Interop.Excel.Worksheet)workbook.Worksheets["Profil"];

      int rcount = worksheet.UsedRange.Rows.Count;
      int rCols = worksheet.UsedRange.Columns.Count;

      for (int j = 0; j < rCols; j++)
      {
        dataGridView1.Columns.Add(j.ToString(), (worksheet.Cells[1, j + 1] as Microsoft.Office.Interop.Excel.Range).Value.ToString());

      }

      for (int i = 1; i < rcount; i++)
      {
        int rowId = dataGridView1.Rows.Add();
        for (int j = 0; j < rCols; j++)
        {
          dataGridView1.Rows[rowId].Cells[j].Value = (worksheet.Cells[i + 1, j + 1] as Microsoft.Office.Interop.Excel.Range).Value;

        }
      }
      workbook.Close(false,misValue,misValue);
      app.Quit();

      releaseObject(worksheet);
      releaseObject(workbook);
      releaseObject(app);

    }

    private void releaseObject(object obj)
    {
      try
      {
        System.Runtime.InteropServices.Marshal.ReleaseComObject(obj);
        obj = null;
      }
      catch (Exception ex)
      {
        obj = null;
        MessageBox.Show("Unable to release the Object " + ex.ToString());
      }
      finally
      {
        GC.Collect();
      }
    }

kod przycisku pobierz:

private void buttonPobierz_Click(object sender, EventArgs e) //pobierz dane do modyfikacji (problrm gdy jest puste pole)
    {
      int numer = dataGridView1.CurrentRow.Index;

      string zmienna1 = dataGridView1.Rows[numer].Cells[1].Value.ToString();
      textBoxPN.Text = (zmienna1);

      string zmienna2 = dataGridView1.Rows[numer].Cells[2].Value.ToString();
      textBoxProfil.Text = (zmienna2);

      string zmienna3 = dataGridView1.Rows[numer].Cells[3].Value.ToString();
      comboBoxTyp.Text = (zmienna3);

      string zmienna4 = dataGridView1.Rows[numer].Cells[4].Value.ToString();
      textBoxInfo.Text = (zmienna4);

      string zmienna5 = dataGridView1.Rows[numer].Cells[5].Value.ToString();
      textBoxWersja.Text = (zmienna5);