Cześć, piszę aplikacje w aps.net mvc uzywająć entity framework code first i idywidualnych kont użytkowników.

Połączyłam klasę dziedziczącą po identitydbcontext z moim podstawowym dbcontext i wygląda to tak:

clasa CrudContext:

public class CrudContext : IdentityDbContext<User>
  {
    public CrudContext()
      : base("name=PlanszoWebDatabase")
    {
    }

    public void SetModified(object entity)
    {
      Entry(entity).State = EntityState.Modified;
    }

    public void SetAdd(object entity)
    {
      Entry(entity).State = EntityState.Added;
    }

    public DbSet<Game> Games { get; set; }
    public DbSet<Rate> Rates { get; set; }
    public DbSet<Comment> Comments { get; set; }
    public DbSet<Review> Reviews { get; set; }
    public DbSet<Category> Categorys { get; set; }

   protected override void OnModelCreating(DbModelBuilder modelBuilder)
    {
      modelBuilder.Conventions.Remove<PluralizingTableNameConvention>();
      base.OnModelCreating(modelBuilder);
    }

  } 

Klasa User:

  public class User: IdentityUser
  {
    public override string Id
    {
      get { return this.UserId.ToString(); }
    }
    [Key]
    [DatabaseGenerated(DatabaseGeneratedOption.Identity)]
    public int UserId { get; set; }
    public String FirstName { get; set; }
    public String LastName { get; set; }
    public bool Moderator { get; set; }
    public bool Administrator { get; set; }
    public string Email { get; set; }
    public string Login { get; set; }
    public string Password { get; set; }
    public DateTime DateOfBirth { get; set; }
    public byte[] Photo { get; set; }

    public virtual ICollection<Rate> Rates { get; set; }
    public virtual ICollection<Review> Reviews { get; set; }
    public virtual ICollection<Comment> Comments { get; set; }

  }

i inicjalizator przy którym wyskakuje błąd:

 public class DatabaseInitializer : DropCreateDatabaseAlways<CrudContext>
  {

    protected override void Seed(CrudContext context)
    {

      var categorys = new List<Category>
      {
      new Category{Name = "Adventure" },

      };

      categorys.ForEach(s => context.Categorys.Add(s));
      context.SaveChanges();

      var users = new List<User>
      {
      new User{FirstName = "Naj", LastName = "Ikslawok", Moderator=false, Administrator=false, UserName = "Palindrom", Password = "nieczytaj", Email = "[email protected]", DateOfBirth = DateTime.Parse("1990-01-02")},
      new User{FirstName = "Jan", LastName = "Kowalski", Moderator=false, Administrator=false, UserName = "Different", Password = "ytajaw", Email = "[email protected]", DateOfBirth = DateTime.Parse("1991-05-04")},

      };

      users.ForEach(s => context.Users.Add(s));
      context.SaveChanges();

fragment do miejsca w którym pojawia się błąd

pojawia mi się taki błąd w linijce z save changes przy userach :
Violation of PRIMARY KEY constraint 'PK_dbo.AspNetUsers'. Cannot insert duplicate key in object 'dbo.AspNetUsers'. The duplicate key value is (0).\r\nThe statement has been terminated

Bardzo proszę o wszelką pomoc. I pytanie czy w ogóle ta klasa User może służeć jako AplicationUser z Identity i jako zwykły User w bazie danych?