JSon odświeżanie

Odpowiedz Nowy wątek
2014-12-17 20:06

Rejestracja: 5 lat temu

Ostatnio: 5 lat temu

0

Witam mam napisany taki kod :

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using System.Net;
using System.IO;
using Newtonsoft.Json;
using Newtonsoft.Json.Linq;
using Newtonsoft.Json.Serialization;
using System.Web.Script.Serialization;
using System.Diagnostics;
using HtmlAgilityPack;

namespace Fotka_Api
{
  public partial class Form2 : Form

  {

    private Form1 formaa1;

    public Form2(Form1 forma1)
    {
      InitializeComponent();
      formaa1 = forma1;
    }

    private void Form2_Load(object sender, EventArgs e)
    {

      LinkLabel.Link link = new LinkLabel.Link();
      link.LinkData = "http://www.fotka.pl/powiadomienia";
      linkLabel1.Links.Add(link);

      formaa1.Visible = false;
      string url = "http://api.fotka.pl/v2/user/login?";
      CookieContainer cookies = new CookieContainer();
      HttpWebRequest request = (HttpWebRequest)HttpWebRequest.Create(url);
      request.CookieContainer = cookies;
      request.Method = "GET";

      WebResponse response = request.GetResponse();
      response.Close();

      //USER LOGIN//

      request = (HttpWebRequest)HttpWebRequest.Create(url);
      request.CookieContainer = cookies;
      request.Method = "POST";
      string login = "";
      string haslo = "";
      login = formaa1.textBox1.Text;
      haslo = formaa1.textBox2.Text;
      string postData = "login=" + login + "&password=" + haslo;
      byte[] byteArray = Encoding.UTF8.GetBytes(postData);
      request.ContentType = "application/x-www-form-urlencoded";
      request.ContentLength = byteArray.Length;
      Stream dataStream = request.GetRequestStream();
      dataStream.Write(byteArray, 0, byteArray.Length);
      dataStream.Close();

      response = (HttpWebResponse)request.GetResponse();
      dataStream = response.GetResponseStream();
      StreamReader reader = new StreamReader(dataStream);

      //Parsowanie JSON -odpowiedz s serwera datastream/nowy streamreader-reader przypisanie
      //datastream-JOBject pobieram Reader.
      JObject oObject = JObject.Parse(reader.ReadToEnd());
      string id = (string)oObject["id"];           //<<numer identyfikacyjny użytkownika:
      string logins = (string)oObject["login"];
      string CITY = (string)oObject["city"];
      string BIRTHDAY = (string)oObject["birthDate"];
      reader.Close();
      dataStream.Close();
      response.Close();

       //User/About

      string userAbout = "http://api.fotka.pl/v2/user/about?user_id=" + id;
      request = (HttpWebRequest)HttpWebRequest.Create(userAbout);
      request.CookieContainer = cookies;
      request.Method = "GET";
      response = (HttpWebResponse)request.GetResponse();
      Stream aboutStream = response.GetResponseStream();
      StreamReader aboutReader = new StreamReader(aboutStream);

      //ZACZYNAM Parsowanie JSON///
      JObject aboutObject = JObject.Parse(aboutReader.ReadToEnd());

      string IMIE = (string)aboutObject["data"]["imie"];

      string aboutResponse = aboutReader.ReadToEnd();

                      //Dane Uzytkownika//

      string wzrost = (string)aboutObject["data"]["wzrost"];

                      //Cechy Wyglądu//

      string dlugoscWlosowV = (string)aboutObject["data"]["cechy"]["wyglad"][0]["value"];
      string kolorWlosowV = (string)aboutObject["data"]["cechy"]["wyglad"][1]["value"];
      string kolorOczuV = (string)aboutObject["data"]["cechy"]["wyglad"][2]["value"];
      string sylwetkaV = (string)aboutObject["data"]["cechy"]["wyglad"][3]["value"];
      string coPiekneV = (string)aboutObject["data"]["cechy"]["wyglad"][4]["value"];
      string noszeV = (string)aboutObject["data"]["cechy"]["wyglad"][5]["value"];
      string mamV=(string)aboutObject["data"]["cechy"]["wyglad"][6]["value"];
      string stylUbieraniaV = (string)aboutObject["data"]["cechy"]["wyglad"][7]["value"];

                  //CECHY STYLU ŻYCIA//

      string mieszkamWV = (string)aboutObject["data"]["cechy"]["styl_zycia"][0]["value"];
      string zKimMieszkamV = (string)aboutObject["data"]["cechy"]["styl_zycia"][1]["value"];
      string papierosyV = (string)aboutObject["data"]["cechy"]["styl_zycia"][2]["value"];
      string AllkoholV = (string)aboutObject["data"]["cechy"]["styl_zycia"][3]["value"];
      string wyksztalcenieV = (string)aboutObject["data"]["cechy"]["styl_zycia"][4]["value"];
      string UczesieV = (string)aboutObject["data"]["cechy"]["styl_zycia"][5]["value"];
      string ZawodV = (string)aboutObject["data"]["cechy"]["styl_zycia"][6]["value"];
      string DochodV = (string)aboutObject["data"]["cechy"]["styl_zycia"][7]["value"];
      string SamochodV = (string)aboutObject["data"]["cechy"]["styl_zycia"][8]["value"];
      string ReligiaV = (string)aboutObject["data"]["cechy"]["styl_zycia"][9]["value"];

                  //CECHY OSOBOWOŚC//

      string ZwiazekV = (string)aboutObject["data"]["cechy"]["osobowosc"][0]["value"];
      string Dzieciv = (string)aboutObject["data"]["cechy"]["osobowosc"][1]["value"];
      string MalzenstwoV = (string)aboutObject["data"]["cechy"]["osobowosc"][2]["value"];
      string PartnerV = (string)aboutObject["data"]["cechy"]["osobowosc"][3]["value"];
      string CharaktersV = (string)aboutObject["data"]["cechy"]["osobowosc"][4]["value"];

                //Cechy Poszukiwany Ideal//

      string MamV = (string)aboutObject["data"]["cechy"]["poszukiwany_ideal"][0]["value"];
      string PłećV = (string)aboutObject["data"]["cechy"]["poszukiwany_ideal"][1]["value"];
      string wiekV = (string)aboutObject["data"]["cechy"]["poszukiwany_ideal"][2]["value"];
      string regionV = (string)aboutObject["data"]["cechy"]["poszukiwany_ideal"][3]["value"];
      string charakterV = (string)aboutObject["data"]["cechy"]["poszukiwany_ideal"][4]["value"];
      string ZazdrosnaV = (string)aboutObject["data"]["cechy"]["poszukiwany_ideal"][5]["value"];
      string SylwetkaV = (string)aboutObject["data"]["cechy"]["poszukiwany_ideal"][6]["value"];
      string StylUbieraniaV = (string)aboutObject["data"]["cechy"]["poszukiwany_ideal"][7]["value"];
      string ToCośV = (string)aboutObject["data"]["cechy"]["poszukiwany_ideal"][8]["value"];
      string WyksztalcenieV = (string)aboutObject["data"]["cechy"]["poszukiwany_ideal"][9]["value"];
      string PapierosyV = (string)aboutObject["data"]["cechy"]["poszukiwany_ideal"][10]["value"];
      string AlkoholV = (string)aboutObject["data"]["cechy"]["poszukiwany_ideal"][11]["value"];
      string PierwszaRandkaV = (string)aboutObject["data"]["cechy"]["poszukiwany_ideal"][12]["value"];

                   //Cechy ULUBIONE//

      string JedzenieV = (string)aboutObject["data"]["cechy"]["ulubione"][0]["value"];
      string RozrywkaV = (string)aboutObject["data"]["cechy"]["ulubione"][1]["value"];
      string MuzykaV = (string)aboutObject["data"]["cechy"]["ulubione"][2]["value"];
      string SportV = (string)aboutObject["data"]["cechy"]["ulubione"][3]["value"];

                     // TWORZĘ TABLICE//
      string[] Wygląd;
      Wygląd = new string[8];
      Wygląd[0] ="Długość Włosów:"+Environment.NewLine+ dlugoscWlosowV;
      Wygląd[1] ="Kolor Włosów:"+Environment.NewLine+ kolorWlosowV;
      Wygląd[2] ="Kolor Oczu:"+Environment.NewLine+ kolorOczuV;
      Wygląd[3] ="Sylwetka"+ Environment.NewLine+ sylwetkaV;
      Wygląd[4] = "Co Piękne" + Environment.NewLine + coPiekneV;
      Wygląd[5] = "Noszę" + Environment.NewLine + noszeV;
      Wygląd[6] = "Mam:" + Environment.NewLine + mamV;
      Wygląd[7] = "Styl Ubierania" + Environment.NewLine + stylUbieraniaV;

      label1.Text = "WYGLĄD";

      for (int i = 0; i < 8; i++)
      label1.Text +=Environment.NewLine+ (Wygląd[i]);

      label1.AutoSize = false;
      label1.Size = new Size(300, 300);

      string[] StylZycia;
      StylZycia = new string[10];
      StylZycia[0] ="Mieszkam W:"+Environment.NewLine+mieszkamWV;
      StylZycia[1]="Z Kim Mieszkam:"+Environment.NewLine+zKimMieszkamV;
      StylZycia[2]="Papierosy:"+Environment.NewLine+papierosyV;
      StylZycia[3]="Alkohol:"+Environment.NewLine+AlkoholV;
      StylZycia[4] = "Wykształcenie:" + Environment.NewLine + wyksztalcenieV;
      StylZycia[5] = "Uczę Się:" + Environment.NewLine + UczesieV;
      StylZycia[6] = "Zawód:" + Environment.NewLine + ZawodV;
      StylZycia[7] = "Dochód:" + Environment.NewLine + DochodV;
      StylZycia[8] = "Samochód:" + Environment.NewLine + SamochodV;
      StylZycia[9] = "Religia:" + Environment.NewLine + ReligiaV;

      label2.Text = "STYL ŻYCIA:";
      label2.AutoSize = false;
      label2.Size = new Size(300, 300);
      for (int i = 0; i < 10; i++)
      label2.Text += Environment.NewLine+(StylZycia[i]);

      label3.Text = "OSOBOWOŚC:";
      label3.AutoSize = false;
      label3.Size = new Size(300, 300);
      string[] Osobowość;
      Osobowość = new string[5];
      Osobowość[0] = "Związek:" + Environment.NewLine + ZwiazekV;
      Osobowość[1] = "Dzieci:" + Environment.NewLine + Dzieciv;
      Osobowość[2] = "Małżeństwo" + Environment.NewLine + MalzenstwoV;
      Osobowość[3] = "Partner:" + Environment.NewLine + PartnerV;
      Osobowość[4] = "Charakter:" + Environment.NewLine + CharaktersV;
      for (int i = 0; i < 5; i++)
      label3.Text += Environment.NewLine + (Osobowość[i]);

      string [] Ideał;
      Ideał = new string[13];
      Ideał[0] = "Mam:" + Environment.NewLine + MamV;
      Ideał[1] = "Płeć" + Environment.NewLine + PłećV;
      Ideał[2] = "Wiek:" + Environment.NewLine + wiekV;
      Ideał[3] = "Region" + Environment.NewLine + regionV;
      Ideał[4] = "Charakter:" + Environment.NewLine + charakterV;
      Ideał[5] = "Zazdrosny/a" + Environment.NewLine + ZazdrosnaV;
      Ideał[6] = "Sylwetka" + Environment.NewLine + SylwetkaV;
      Ideał[7] = "Styl Ubierania:" + Environment.NewLine + StylUbieraniaV;
      Ideał[8] = "To Coś:" + Environment.NewLine + ToCośV;
      Ideał[9] = "Wykształcenie" + Environment.NewLine + WyksztalcenieV;
      Ideał[10] = "Papierosy:" + Environment.NewLine + PapierosyV;
      Ideał[11] = "Alkohol:" + Environment.NewLine + AlkoholV;
      Ideał[12] = "Pierwsza Randka" + Environment.NewLine + PierwszaRandkaV;

      label4.Text = "POSZUKIWANY IDEAŁ:";
        label4.AutoSize=false;
      label4.Size= new Size(300,300);

      for(int i = 0 ; i <13 ; i++)
      label4.Text+=Environment.NewLine+ (Ideał[i]);

      string[] Ulubione;
      Ulubione = new string[5];
      Ulubione[0] = "Jedzenie:" + Environment.NewLine + JedzenieV;
      Ulubione[1] = "Rozrywka" + Environment.NewLine + RozrywkaV;
      Ulubione[2] = "Muzyka:" + Environment.NewLine + MuzykaV;
      Ulubione[3] = "Sport:" + Environment.NewLine + SportV;

      label5.Text = "ULUBIONE:";
      label5.AutoSize = false;
      label5.Size = new Size(300, 300);

      for (int i = 0; i < 5; i++)
      label5.Text += Environment.NewLine+(Ulubione[i]);

      //koniec tablicy formularza user about

      aboutReader.Close();
      response.Close();

                  //USER PHOTOS//

      string urlPhotos = "http://api.fotka.pl/v2/user/photos?user_id="+id;

      request = (HttpWebRequest)HttpWebRequest.Create(urlPhotos);
      request.CookieContainer = cookies;
      request.Method = "GET";
      response = (HttpWebResponse)request.GetResponse();
      Stream photoStream = response.GetResponseStream();
      StreamReader photoReader = new StreamReader(photoStream);
      //ZACZYNAM Parsowanie JSON///

      JObject photoObject = JObject.Parse(photoReader.ReadToEnd());
      string photoResponse = photoReader.ReadToEnd(); 

      string photoID = (string)photoObject["photos"][0]["id"];       //identyfikator zdjęcia
      string Thumb = (string)photoObject["photos"][1]["thumb"];     //URL do miniatury zdjęcia

      string uri = (string)photoObject["photos"][2]["url"];            //URL do zdjęcia
      string widthUri = (string)photoObject["photos"][2]["width"];        //szerokość zdjęcia
      string heightUri = (string)photoObject["photos"][2]["height"];      //wysokość zdjęcia
      string albumID = (string)photoObject["photos"][2]["album_id"];      //numer Albumu

      pictureBox1.Load(uri);
      photoReader.Close();
      response.Close();

                 //USER NOTIFICATIONS//

      request = (HttpWebRequest)HttpWebRequest.Create("http://api.fotka.pl/v2/user/notifications");
      request.CookieContainer = cookies;
      request.Method = "POST";

      response = (HttpWebResponse)request.GetResponse();
      Stream NotifiStream = response.GetResponseStream();
      StreamReader Notifireader = new StreamReader(NotifiStream);

      JObject notifiObject = JObject.Parse(Notifireader.ReadToEnd());

      string test=(string)notifiObject["notifications"][0]["content"];

      test += (string)notifiObject["notifications"][1]["content"];

      test += (string)notifiObject["notifications"][2]["content"];

      test += (string)notifiObject["notifications"][3]["content"];

      test += (string)notifiObject["notifications"][4]["content"];
      test += (string)notifiObject["notifications"][5]["content"];
      test += (string)notifiObject["notifications"][6]["content"];
      test += (string)notifiObject["notifications"][7]["content"];
      test += (string)notifiObject["notifications"][8]["content"];
      test += (string)notifiObject["notifications"][9]["content"];
      test += (string)notifiObject["notifications"][10]["content"];
      test += (string)notifiObject["notifications"][11]["content"];
      test += (string)notifiObject["notifications"][12]["content"];
      test += (string)notifiObject["notifications"][13]["content"];
      test += (string)notifiObject["notifications"][14]["content"];
      test += (string)notifiObject["notifications"][15]["content"];
      test += (string)notifiObject["notifications"][16]["content"];
      test += (string)notifiObject["notifications"][17]["content"];
      test += (string)notifiObject["notifications"][18]["content"];
      test += (string)notifiObject["notifications"][19]["content"];
      test += (string)notifiObject["notifications"][20]["content"];
      test += (string)notifiObject["notifications"][21]["content"];
      test += (string)notifiObject["notifications"][22]["content"];
      test += (string)notifiObject["notifications"][23]["content"];
      test += (string)notifiObject["notifications"][24]["content"];
      test += (string)notifiObject["notifications"][25]["content"];
      test += (string)notifiObject["notifications"][26]["content"];
      test += (string)notifiObject["notifications"][27]["content"];
      test += (string)notifiObject["notifications"][28]["content"];
      test += (string)notifiObject["notifications"][29]["content"];

      //PARSUJĘ HTML AGILITY //
HtmlAgilityPack.HtmlDocument doc = new HtmlAgilityPack.HtmlDocument();
doc.LoadHtml(test);
IEnumerable<HtmlNode> links = doc.DocumentNode.Descendants("a").Where(x => x.Attributes.Contains("href"));

foreach (var linkss in links)
{

  richTextBox1.Text+=Environment.NewLine+(string.Format("{1}", linkss.Attributes["href"].Value, linkss.InnerText));

}

Notifireader.Close();
response.Close();

}

    private void button1_Click_1(object sender, EventArgs e)
    {

      formaa1.Close();
    }

    private void Form2_FormClosed(object sender, FormClosedEventArgs e)
    {
      formaa1.Close();
    }

    private void richTextBox1_LinkClicked(object sender, LinkClickedEventArgs e)
    {
      Process process = new Process();
      process = Process.Start("Chrome.exe", e.LinkText);
    }

    private void linkLabel1_LinkClicked(object sender, LinkLabelLinkClickedEventArgs e)
    {
      Process.Start(e.Link.LinkData as string);
    }

    private void pictureBox3_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Form3 form3 = new Form3(this);
      form3.Visible = true;
    }

    private void listView1_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
    {

    }

  }
}

I Potrzebuję odświeżania informacji np z profilu z fotki poprzez przeglądarke zmieniam dane, aplikację mam załączoną i potrzebuję automatycznego odświeżenia informacji by się pojawiła w aplikacji Proszę o Pomoc.

edytowany 1x, ostatnio: Shady84pl, 2014-12-17 20:19
@Shalom masz te swoje fajne obrazki ? - niezdecydowany 2014-12-17 20:14

Pozostało 580 znaków

2014-12-17 20:26

Rejestracja: 5 lat temu

Ostatnio: 5 lat temu

0

Wszystkie Komentarze w kodzie są zawarte w Formularzu JSon a tak poukładałem kod aby się nie pogubić :) Fotka Api,tych wartości co nie uzupełni użytkownik label jest pusty,potrzebuję info jak odśwież te informacje.

edytowany 2x, ostatnio: Shady84pl, 2014-12-17 20:31

Pozostało 580 znaków

2014-12-17 22:31
Moderator

Rejestracja: 16 lat temu

Ostatnio: 2 minuty temu

2

Jedyny pasujący komentarz do tego kodu:
kill.jpg

Chłopie, weźże otwórz książkę czy kurs, czy z czego to się tam uczysz programować. Otwórz DRUGĄ stronę (bo póki co najwyraźniej przeczytałeś jedną i uznałeś że wystarczy), na której to autor opisuje taką magię zwaną PĘTLAMI. Otóż pętla pozwala wykonać wielokrotnie te same operacje bez kopiowania kodu 700 razy.
Estymuje że te twoje 420 linijek kodu można skrócić do 40-60.

 • kill.jpg (0.11 MB) - ściągnięć: 139

Masz problem? Pisz na forum, nie do mnie. Nie masz problemów? Kup komputer...

Pozostało 580 znaków

2014-12-17 23:04

Rejestracja: 5 lat temu

Ostatnio: 5 lat temu

0

Kumam ale odpowiedź nie jest jednoznaczna z moim problemem to znaczy odświeżaniem formularza JSon (wiadomość wyżej) jeśli mój kod tak wygląda to znaczy że to nie jest finall tylko matryca z której będę wyciągał wnioski więc Proszę bez Ogni Piekielnych Dziękuję, Dodam że wszystko co mam wyciągnięte z formularza mógłbym dodać do jednego zbieżnego kodu ale chcę by było porozkładane tak jak mi pasuje,każda komórka do czegoś pasuje,a to co jest opisane w kodzie Json z Fotka Api nie jest jednoznaczne;

Uczę się sam z siebie :)

edytowany 5x, ostatnio: Shady84pl, 2014-12-17 23:15

Pozostało 580 znaków

2014-12-17 23:44
Moderator

Rejestracja: 16 lat temu

Ostatnio: 2 minuty temu

To zacznij sie uczyć z jakiegoś normalnego źródła, bo sam z siebie idzie ci bardzo słabo.
Wracając do pytania: jestem prawie pewien że nie ma takiej możliwości żeby dostać jakieś notyfikacje z fotki. Musisz po prostu sam znów wysłać zapytanie REST i updatować dane.


Masz problem? Pisz na forum, nie do mnie. Nie masz problemów? Kup komputer...

Pozostało 580 znaków

2014-12-17 23:49

Rejestracja: 5 lat temu

Ostatnio: 5 lat temu

0

Trochę się zagalopowałem ale nie wiem jak dalej odświeżać informacje ?

edytowany 1x, ostatnio: Shady84pl, 2014-12-18 00:04

Pozostało 580 znaków

.Al
2014-12-18 10:35
.Al

Rejestracja: 6 lat temu

Ostatnio: 5 miesięcy temu

0

stwórz sobie klasę np User, gdzie będą wszystko pola, np: Login, Wiek i to wszystko co tam wyciągasz. Później wpisz w google: c# deserialize JSON. Stwórz metodę do odświeżania, która będzie zwracać obiekt User, a w metodzie zapytanie do serwera i deserializacja odpowiedzi. Samo się nie odświeży, więc albo wykonujesz tą metodę co jakiś czas, albo zrób jakiś przycisk do odświeżania.

Pozostało 580 znaków

Odpowiedz

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0