Witam,

Mam aplikację, w której do dataGridView wczytywane są wyselekcjonowane wiersze (na podstawie daty wybranej w monthCalendar) z Tabeli bazy MS SQL. Pola tabeli to ID int z autoinkrementacją, Data Datetime, Zadania varchar/string i Pliki varchar/string.

Pola są zdefiniowane także w dataGridView.

Odpowiednie rekordy wczytują się. Za pomocą formularza działa zapis nowych danych do bazy i odświeżanie wyświetlania. Jednak mam problem z zapisem przez formularz nowych wierszy do dGV kolejnych po wyświetlanych z bazy bez zapisu do bazy. Datatable lub dataGridView1.Rows.Add gryzie się z tym zapisem do bazy ponieważ według komunikatu dane są powiązane ze źródłem.

Oto kod:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace kalendarz
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    DataClasses1DataContext dc = new DataClasses1DataContext();

    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      odswiezGridView();
      // TODO: This line of code loads data into the 'kalendarzDataSet.Zadania' table. You can move, or remove it, as needed.
      this.zadaniaTableAdapter.Fill(this.kalendarzDataSet.Zadania);

    }

    private void monthCalendar1_DateChanged(object sender, DateRangeEventArgs e)
    {

      odswiezGridView();
    }


    
    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      
      //var dc = dataGridView1.Rows.Add(monthCalendar1.SelectionRange.Start, textBox3.Text, textBox4.Text);
      
  
    }

    private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {

      Zadania zad = new Zadania();
      zad.Data = monthCalendar1.SelectionRange.Start;
      zad.Zadanie = textBox3.Text;
      zad.Pliki = textBox4.Text;


      dc.Zadanias.InsertOnSubmit(zad); // Add the new object to the Orders collection.
      dc.SubmitChanges(); // zapisuje do bazy
      odswiezGridView(); // wyświetla uaktualnione dane
    }

    private void odswiezGridView() // pobiera wiersze według daty
    {

      var query = from c in dc.Zadanias
            where c.Data == monthCalendar1.SelectionRange.Start
            select c;

      dataGridView1.DataSource = query;
    }

      
    }

  }