Zapisywanie danych do pliku XML

0

Próbuję zapisać dane z formularza do pliku XML:

      XmlWriterSettings settings = new XmlWriterSettings();
      settings.Indent = true;

      XmlWriter writer = XmlWriter.Create("opcje.xml", settings);
      writer.WriteStartDocument();
      writer.WriteStartElement("konfiguracja");
      writer.WriteElementString("uzytkownik", uzytkownik1.Text);
      writer.WriteElementString("haslo", haslo1.Text);
      writer.WriteElementString("uzytkownik", uzytkownik2.Text);
      writer.WriteElementString("haslo", haslo2.Text);
      writer.WriteElementString("uzytkownik", uzytkownik3.Text);
      writer.WriteElementString("haslo", haslo3.Text);
      writer.WriteEndElement();
      writer.WriteEndDocument();

      writer.Flush();
      writer.Close();

Mam następujące pytanie: w jaki sposób mam zrobić zapisanie każdego użytkownika i jego hasła do innego klucza.

  <dane>
    <uzytkownik>uzytkownik1</uzytkownik>
    <haslo>haslo1</haslo>
  </dane>
  <dane>
    <uzytkownik>uzytkownik2</uzytkownik>
    <haslo>haslo2</haslo>
  </dane>
  <dane>
    <uzytkownik>uzytkownik3</uzytkownik>
    <haslo>haslo3</haslo>
  </dane>
</konfiguracja>
1
using System.Collections.Generic;
using System.IO;
using System.Xml.Serialization;

public class Login
{
  [XmlElement("uzytkownik")]
  public string user;
  [XmlElement("haslo")]
  public string pass;

  public Login(string auser, string apass)
  {
    user = auser;
    pass = apass;
  }
  public Login() { }
}

[XmlRoot("konfiguracja")]
public class Config
{
  [XmlElement("dane")]
  public List<Login> logins = new List<Login>();
}

class Program
{  
  static void Main(string[] args)
  {
    Config config = new Config();
    config.logins.Add(new Login("apache", "123"));
    config.logins.Add(new Login("mastah", "7^jf%Fjk3d*ę"));

    // ...

    var serializer = new XmlSerializer(typeof(Config));
    var xmlnsEmpty = new XmlSerializerNamespaces();
    xmlnsEmpty.Add("", "");
    using (var sw = new StreamWriter("opcje.xml"))
    {
      serializer.Serialize(sw, config, xmlnsEmpty);
    }
  }
}
0
  const string dataTagName = "data", loginTagName = "login", passwordTagName = "password";

  var xml = new XElement(
    "configuration",
    // to powinno być zamknięte w pętlę
    new XElement(dataTagName, new XElement(loginTagName, "login1"), new XElement(passwordTagName, "pass1")),
    new XElement(dataTagName, new XElement(loginTagName, "login2"), new XElement(passwordTagName, "pass2")),
    new XElement(dataTagName, new XElement(loginTagName, "login3"), new XElement(passwordTagName, "pass3"))
  );

  xml.Save("configuration.xml");

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0