WinForms: C# i Flash

0

Witam, mam następujący problem. Mam Formę, w której przesłaniam metodę WndProc, obsługuję zdarzenie WM_NCHITTEST abym mógł w nie defaultowy sposób zmieniać rozmiar okna, dziedziczę po AxShockwaveFlash kontrolkę Flashową. Docelowe działanie jest takie, aby po najechaniu na obszar odległy o 16 pixeli od którejkolwiek krawędzi, pojawi się odpowiedni systemowy kursor i było możliwe rozciągnięcie Formy. Zaznaczam, że Flash zajmuje cały obszar Formy. Próbowałem wysyłać z odziedziczonej klasy kontrolki komunikaty, lecz kursor i tak się nie pojawia i nie ma możliwości zmiany rozmiaru.

Byłbym wdzięczny za wskazówki i odpowiedź czy to w ogóle wykonalne.

Pozdrawiam.

0

masz błąd w 35 linijce.

1

Kompilator Azarien jest zniesmaczony Twoim błędem w 35 linijce. Proszę natychmiast poprawić i przeprosić.

0

Form1

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Runtime.InteropServices;
using System.Windows.Forms;

namespace WindowsFormsApplication1
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
      this.FormBorderStyle = FormBorderStyle.None;
      this.DoubleBuffered = true;
      this.SetStyle(ControlStyles.ResizeRedraw, true);

    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {

    }

    private const int cGrip = 16;   // Grip size
    private const int cCaption = 25;  // Caption bar height;    protected override void WndProc(ref Message m)
    {
      const int wmNcHitTest = 0x84;
      const int htLeft = 10;
      const int htRight = 11;
      const int htTop = 12;
      const int htTopLeft = 13;
      const int htTopRight = 14;
      const int htBottom = 15;
      const int htBottomLeft = 16;
      const int htBottomRight = 17;
      
      if (m.Msg == wmNcHitTest)
      {
        int x = (int)(m.LParam.ToInt64() & 0xFFFF);
        int y = (int)((m.LParam.ToInt64() & 0xFFFF0000) >> 16);
        Point pt = PointToClient(new Point(x, y));
        Size clientSize = ClientSize;
        ///allow resize on the lower right corner
        if (pt.X >= clientSize.Width - 16 && pt.Y >= clientSize.Height - 16 && clientSize.Height >= 16)
        {
          m.Result = (IntPtr)(IsMirrored ? htBottomLeft : htBottomRight);
          return;
        }
        ///allow resize on the lower left corner
        if (pt.X <= 16 && pt.Y >= clientSize.Height - 16 && clientSize.Height >= 16)
        {
          m.Result = (IntPtr)(IsMirrored ? htBottomRight : htBottomLeft);
          return;
        }
        ///allow resize on the upper right corner
        if (pt.X <= 16 && pt.Y <= 16 && clientSize.Height >= 16)
        {
          m.Result = (IntPtr)(IsMirrored ? htTopRight : htTopLeft);
          return;
        }
        ///allow resize on the upper left corner
        if (pt.X >= clientSize.Width - 16 && pt.Y <= 16 && clientSize.Height >= 16)
        {
          m.Result = (IntPtr)(IsMirrored ? htTopLeft : htTopRight);
          return;
        }
        ///allow resize on the top border
        if (pt.Y <= 16 && clientSize.Height >= 16)
        {
          m.Result = (IntPtr)(htTop);
          return;
        }
        ///allow resize on the bottom border
        if (pt.Y >= clientSize.Height - 16 && clientSize.Height >= 16)
        {
          m.Result = (IntPtr)(htBottom);
          return;
        }
        ///allow resize on the left border
        if (pt.X <= 16 && clientSize.Height >= 16)
        {
          m.Result = (IntPtr)(htLeft);
          return;
        }
        ///allow resize on the right border
        if (pt.X >= clientSize.Width - 16 && clientSize.Height >= 16)
        {
          m.Result = (IntPtr)(htRight);
          return;
        }
      }
      
      base.WndProc(ref m);
    }    
  }
}
 

MyFlash

using System;
using System.Runtime.InteropServices;
using AxShockwaveFlashObjects;

namespace WindowsFormsApplication1
{
  public class MyFlash : AxShockwaveFlash
  {
    [DllImport("user32.dll")]
    static extern bool PostMessage(IntPtr hWnd, uint Msg, int wParam, int lParam);

    Form1 form;
    public MyFlash(Form1 form)
    {
      this.form = form;      
    }
    private int MakeLParam(int loWord, int hiWord)
    {
      return (int)((hiWord << 16) | (loWord & 0xffff));
    }
    protected override void WndProc(ref System.Windows.Forms.Message m)
    {
      const int wmNcHitTest = 0x84;

      if (m.Msg == wmNcHitTest)
      {
        PostMessage(form.Handle, (uint)m.Msg, m.WParam.ToInt32(), m.LParam.ToInt32());
        return;
      }
      base.WndProc(ref m);
    }
  }

}
 

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1