WPF CheckBox z innego okna, który ukrywa kolumny

0

Witam,
Mam problem z pewną funkcjonalnością programu, który piszę. Otóż, o ile działa ona w obrębie tego samego okna, to nie potrafię napisać podobnej opcji, ale z użyciem innego okna.

Założenie:

 1. Użytkownik klika na przycisk w oknie głównym.
 2. System wyświetla nowe okno z checkbox'ami.
 3. Checkboxy bindowane są z wartościami bool w osobnej klasie.
 4. Użytkownik zaznaczając/odznaczając checkbox pokazuje/ukrywa kolumne z komponentu DataGrid

Klasa z wartością bool:

public class ColumnsView : INotifyPropertyChanged
  {
    public event PropertyChangedEventHandler PropertyChanged;

    private bool _sample_checkbox;
    public bool sample_checkbox
    {
      get { return this._sample_checkbox; }
      set
      {
        _sample_checkbox= value;
        NotifyPropertyChanged("sample_checkbox"); 
      }
    }
    private void NotifyPropertyChanged(String info)
    {
      if (PropertyChanged != null)
      {
        PropertyChanged(this, new PropertyChangedEventArgs(info));
      }
    }

Klasa główna (XAML):

<Window x:Class="Sample.MainWindow"
    xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
    Title="Books - list of Your books (borrowed and not)" 
    Height="460" Width="1010" 
    ResizeMode="NoResize" 
    WindowStartupLocation ="CenterScreen">

    <Window.Resources>
      <local:ColumnsView x:Key="columnsView"/>
      <BooleanToVisibilityConverter x:Key="BoolToVis"/>
    </Window.Resources>

    <Grid>
      <DataGrid 
        x:Name="list" 
        HorizontalAlignment="Left" 
        Margin="10,81,0,10" 
        Width="990" 
        AutoGenerateColumns="false" 
        SelectionMode="Single" 
        BorderBrush="Black" 
        Background="Black" 
        Foreground="Black" 
        OpacityMask="Black">
          <DataGrid.Columns>
            <DataGridTextColumn 
               x:Name="sample_col" 
               Binding="{Binding data}" 
               ClipboardContentBinding="{x:Null}" 
               Header="ID" 
               CanUserResize="False"             
               Width="25" 
               IsReadOnly="True" 
               CanUserSort="True" 
               Visibility="{Binding Source={StaticResource columnsView}, Path=sample_checkbox, Converter={StaticResource BoolToVis}}"/>                       
            </DataGrid.Columns>
      </Grid>
   </DataGrid>
</Window>

Klasa z oknem zawierajacym checkbox (XAML):

<Window x:Class="Sample.OptionsForm"
    xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
    Title="Choose columns You want to view" 
		Height="232" 
		Width="300" 
		WindowStartupLocation ="CenterScreen">
 
		<Window.Resources>
			<local:ColumnsView x:Key="columnsView"/>
		</Window.Resources>
 
		<Grid>
			<Button Content="OK" 
					HorizontalAlignment="Left" 
					Margin="85,150,0,0" 
					VerticalAlignment="Top" 
					Width="115" 
					Height="30" 
					Click="Button_Click"/>
            <CheckBox x:Name="sample_CB" 
				 Content="Sample Column" 
				 HorizontalAlignment="Left" 
				 Margin="85,32,0,0" 
                 VerticalAlignment="Top" 
				 RenderTransformOrigin="0.07,-0.333" 
				 IsChecked="{Binding Source={StaticResource columnsView}, Path=sample_checkbox, Mode=TwoWay}/>
		</Grid>
</Window>

Problem polega na tym, że tak ustawione parametry jak w powyższym przykładzie powodują ukrycie kolumn, ale ich stan nie zmienia się w zależności od kliknięcia checkbox'a.

0

Tak na szybko to zmień tu

 Visibility="{Binding Source={StaticResource columnsView}, Path=sample_checkbox, Converter={StaticResource BoolToVis}}"/>           

na DynamicResource. Static wykonuje się tylko raz pod odpaleniu aplikacji.

0

Chyba nie potrafię :(
Zmieniam na DynamicResource, ale wtedy sypie błędem:

„DynamicResourceExtension” nie można ustawić we właściwości „Source” typu „Binding”. „DynamicResourceExtension” można ustawić tylko we właściwości DependencyProperty obiektu DependencyObject.

Kiedy dodaję do klasy ColumnsView konstruktur i DependencyProperty:

    public ColumnsView() : base() { }

    public static readonly DependencyProperty StateProperty = DependencyProperty.Register(
     "State", typeof(Boolean), typeof(ColumnsView), new PropertyMetadata(false));

to również sypie błędem:

Wywołanie konstruktora dla typu „Sample.MainWindow” zgodnego z określonymi ograniczeniami wiązania spowodowało wyjątek., numer wiersza 6, pozycja 9.

czyli InitializeComponent(); w klasie głównej...

0

W domu zajrze do kodu dokladniej. Mozliwe ze zle ci podalem

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1