C# edycja bazy danych Oracle przez dataGridView

0

Witam. Jak zrobić aby edytować poszczególne komórki tabeli? Chciałbym także zrobić dodawanie i usuwanie poszczególnych rekordów. W takiej postaci jak zrobiłem niestety po zmianie hasła, jest ono ustawiane dla całej kolumny haseł. Jeszcze lepszym rozwiązaniem byłaby likwidacja rozwiązania z dodatkowym polem tekstowym do wpisywania hasła tylko zmiana go bezpośrednio w tabeli, zostałby więc tylko przycisk zmień hasło i tabela z danymi w której po zmianie hasła wciskało by się przycisk zmień hasło i zmiana by następowała. Poniżej kod rozwiązania i zrzut ekranowy jak wygląda wynik po połączeniu z bazą danych Oracle.


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.Data;
using System.Data.Odbc;

namespace program_komputerowy
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    OdbcConnection conn = new OdbcConnection();
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      conn.ConnectionString =
   "Driver={Microsoft ODBC for Oracle};" +
   "Server= xe ;" +
   "Uid= mojabaza ;" +
   "Pwd= mojabaza2012 ;";
      conn.Open();
      System.Console.WriteLine(conn.Database + " " + conn.DataSource);
      OdbcCommand sel = conn.CreateCommand();
      sel.CommandText = "SELECT * FROM SPRZEDAWCY";
      OdbcDataReader wyn = sel.ExecuteReader();
      while (wyn.Read())
      {
        Console.WriteLine(wyn["id_sprzedawcy"] + " " + wyn["imie"] + " " + wyn["nazwisko"] + " " + wyn["login"] + " " + wyn["haslo"]);
      }
      wyn.Close();
      // OdbcDataAdapter adapter = new OdbcDataAdapter(sel.CommandText, conn);
      /* dataSet1.Clear();
       adapter.Fill(dataSet1, "sprzedawcy");
       dataGridView1.DataSource = dataSet1.Tables["sprzedawcy"];*/
      dataSet1.Clear();
      odbcDataAdapter1.Fill(dataSet1, "SPRZEDAWCY");
      dataGridView1.DataSource = dataSet1.Tables["SPRZEDAWCY"];
      conn.Close();
    }

    private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      conn.ConnectionString =
  "Driver={Microsoft ODBC for Oracle};" +
  "Server= xe;" +
  "Uid= mojabaza ;" +
  "Pwd= mojabaza2012 ;";
      conn.Open();
      System.Console.WriteLine(conn.Database + " " + conn.DataSource);
      string sel;// ="Update
      sel = "Update Sprzedawcy set Haslo =?";
      OdbcCommand upd = new OdbcCommand(sel, conn);
      OdbcParameter o = new OdbcParameter();
      o.Value = this.textBox1.Text;
      upd.Parameters.Add(o);

      int wyn = upd.ExecuteNonQuery();

      Console.WriteLine("ilosc wierszy" + wyn);

      conn.Close();
    }

    private void dataGridView1_CellContentClick(object sender, DataGridViewCellEventArgs e)
    {
      dataSet1.AcceptChanges();

    }
    private void odbcDataAdapter1_RowUpdated(object sender, OdbcRowUpdatedEventArgs e)
    {

    }

    private void odbcConnection1_InfoMessage(object sender, OdbcInfoMessageEventArgs e)
    {

    }

    private void bindingSource1_CurrentChanged(object sender, EventArgs e)
    {

    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {

    }
  }
}
0

W takiej postaci jak zrobiłem niestety po zmianie hasła, jest ono ustawiane dla całej kolumny haseł.

Bo sqla wać pan nie zna.

Update Sprzedawcy set Haslo =? WHERE id_sprzedawcy=****
0

Witam, zmodyfikowałem dość znacznie ten kod bo wydawał mi się mało przejrzysty, jednak napotkałem kolejny problem mimo, ze łączy się z bazą nie udaje się aktualizować bazy. W czym może być problem. Jakby ktoś mógł zerknać w w załaczeniu projekt i zrzut.

using System;
using System.Data;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.Data.Odbc;

namespace programowanieobiektowe
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    OdbcConnection conn = new OdbcConnection();
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }
    OdbcDataAdapter da;
    DataSet ds;
    int i;
    OdbcConnection conn = new OdbcConnection();
    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      conn.ConnectionString =
      "Driver={Microsoft ODBC for Oracle};" +
      "Server= xe;" +
      "Uid= mojabaza ;" +
      "Pwd= mojabaza2012 ;";
      conn.Open();
      da = new OdbcDataAdapter("select * from SPRZEDAWCY", conn);
      OdbcCommandBuilder builder = new OdbcCommandBuilder(da);
      ds = new DataSet();
      da.Fill(ds, "SPRZEDAWCY");
      dataGridView1.DataSource = ds.Tables["SPRZEDAWCY"];
    }

    private void dataGridView1_CellContentClick_1(object sender, DataGridViewCellEventArgs e)
    {
      i = dataGridView1.SelectedCells[0].RowIndex;
      textBox1.Text = dataGridView1.Rows[i].Cells[0].Value.ToString();
      textBox2.Text = dataGridView1.Rows[i].Cells[1].Value.ToString();
      textBox3.Text = dataGridView1.Rows[i].Cells[2].Value.ToString();
      textBox4.Text = dataGridView1.Rows[i].Cells[3].Value.ToString();
      textBox5.Text = dataGridView1.Rows[i].Cells[4].Value.ToString();
    }
    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {

      ds.Tables["SPRZEDAWCY"].Rows[i]["imie"] = textBox2.Text;
      ds.Tables["SPRZEDAWCY"].Rows[i]["nazwisko"] = textBox3.Text;
      ds.Tables["SPRZEDAWCY"].Rows[i]["login"] = textBox4.Text;
      ds.Tables["SPRZEDAWCY"].Rows[i]["haslo"] = textBox5.Text;
      MessageBox.Show("Sprzedawca został zaktualizowany");
      da.Update(ds, "SPRZEDAWCY");
      ds.AcceptChanges();
      fillgrid();

    }
    public void fillgrid()
    {
      OdbcDataAdapter adapter = new OdbcDataAdapter("select * from SPRZEDAWCY", conn);
      OdbcCommandBuilder builder1 = new OdbcCommandBuilder(adapter);
      DataSet ds = new DataSet();
      adapter.Fill(ds, "SPRZEDAWCY");
      dataGridView1.DataSource = ds.Tables["SPRZEDAWCY"];
      clear();
    }
     private void btnclear_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      clear();

    }
    private void btnDelete_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      ds.Tables["SPRZEDAWCY"].Rows[i].Delete();
      da.Update(ds, "SPRZEDAWCY");
      ds.AcceptChanges();
      MessageBox.Show("Sprzedawca został prawidłowo usunięty");
      fillgrid();
    }
    public void clear()
    {
      textBox1.Text = "";
      textBox2.Text = "";
      textBox3.Text = "";
      textBox4.Text = "";
      textBox5.Text = "";

    }
    private void btnAdd_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      DataRow row = ds.Tables["SPRZEDAWCY"].NewRow();
      row["imie"] = textBox2.Text;
      row["nazwisko"] = textBox3.Text;
      row["login"] = textBox4.Text;
      row["haslo"] = textBox5.Text;
      MessageBox.Show("Sprzedawca został poprawnie dodany");
      ds.Tables["SPRZEDAWCY"].Rows.Add(row);
      da.Update(ds, "SPRZEDAWCY");
      fillgrid();

    }

  }
}

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0