Witam mam następujący problem z w.w kontrolkami a dokładniej chcę zrobić aby kontrolka DetailsView pokazywala szczegóły rekordu zaznaczonego w GridView. Mam juz cos takiego ale wyskakuja mi bledy. Prosilbym o pomoc

<%@ Page Title="" Language="C#" MasterPageFile="~/Szablon Strony.master" AutoEventWireup="true" CodeFile="Przegladanie.aspx.cs" Inherits="Przegladanie" %>

<asp:content id="Content1" contentplaceholderid="head" runat="Server"> </asp:content> <asp:content id="Content2" contentplaceholderid="ContentPlaceHolder1" runat="Server"> <asp:sqldatasource runat="server" id="SqlDataSource1" connectionstring="&lt;%$ ConnectionStrings:masterConnectionString %">" SelectCommand="SELECT [Id_linku], [link], [tytul], [opis] FROM [Link_ksiazka] WHERE (([czy_ksiazka] = @czy_ksiazka) AND ([czy_zatwierdzony] = @czy_zatwierdzony))"> <selectparameters> <asp:parameter defaultvalue="0" name="czy_ksiazka" type="String" /> <asp:parameter defaultvalue="1" name="czy_zatwierdzony" type="String" /> </selectparameters> </asp:sqldatasource> <asp:gridview runat="server" id="GridView1" allowpaging="True" allowsorting="True" autogeneratecolumns="False" cellpadding="4" datakeynames="Id_linku" datasourceid="SqlDataSource1" forecolor="#333333" gridlines="None" pagesize="5"> <rowstyle backcolor="#F7F6F3" forecolor="#333333" /> <columns> <asp:commandfield showselectbutton="True" /> <asp:boundfield datafield="Id_linku" headertext="Id" insertvisible="False" readonly="True" sortexpression="Id_linku" /> <asp:hyperlinkfield datanavigateurlfields="link" datanavigateurlformatstring="{0}" datatextfield="tytul" headertext="Link" /> <asp:boundfield datafield="opis" headertext="opis" sortexpression="opis" /> </columns> <footerstyle backcolor="#5D7B9D" font-bold="True" forecolor="White" /> <pagerstyle backcolor="#284775" forecolor="White" horizontalalign="Center" /> <selectedrowstyle backcolor="#E2DED6" font-bold="True" forecolor="#333333" /> <headerstyle backcolor="#5D7B9D" font-bold="True" forecolor="White" /> <editrowstyle backcolor="#999999" /> <alternatingrowstyle backcolor="White" forecolor="#284775" /> </asp:gridview> <asp:sqldatasource runat="server" id="SqlDataSource2" connectionstring="&lt;%$ ConnectionStrings:masterConnectionString %">" SelectCommand="SELECT Link_ksiazka.Id_linku, Link_ksiazka.link, Link_ksiazka.tytul, Kategoria.kategoria, Link_ksiazka.autor, Link_ksiazka.opis, Link_ksiazka.data_dodania, Osoba.imie, Osoba.nazwisko FROM Link_ksiazka INNER JOIN Kategoria ON Link_ksiazka.Id_kategorii = Kategoria.Id_kategorii INNER JOIN Osoba ON Link_ksiazka.Id_dodajacego = Osoba.Id_osoby WHERE (Link_ksiazka.czy_ksiazka = @czy_ksiazka) AND (Link_ksiazka.czy_zatwierdzony = @czy_zatwierdzony) AND (Link_ksiazka.Id_linku = @Id_linku)"> <selectparameters> <asp:parameter defaultvalue="0" name="czy_ksiazka" /> <asp:parameter defaultvalue="1" name="czy_zatwierdzony" /> <asp:parameter defaultvalue="GridView1.SelectedValue" name="Id_linku" /> </selectparameters> </asp:sqldatasource>
<asp:detailsview runat="server" id="DetailsView1" height="50px" width="192px" allowpaging="True" cellpadding="4" datasourceid="SqlDataSource2" forecolor="#333333" gridlines="None" autogeneraterows="False" datakeynames="Id_linku"> <footerstyle backcolor="#5D7B9D" font-bold="True" forecolor="White" /> <commandrowstyle backcolor="#E2DED6" font-bold="True" /> <rowstyle backcolor="#F7F6F3" forecolor="#333333" /> <fieldheaderstyle backcolor="#E9ECF1" font-bold="True" /> <pagerstyle backcolor="#284775" forecolor="White" horizontalalign="Center" /> <fields> <asp:boundfield datafield="Id_linku" headertext="Id_linku" insertvisible="False" readonly="True" sortexpression="Id_linku" /> <asp:boundfield datafield="link" headertext="link" sortexpression="link" /> <asp:boundfield datafield="tytul" headertext="tytul" sortexpression="tytul" /> <asp:boundfield datafield="kategoria" headertext="kategoria" sortexpression="kategoria" /> <asp:boundfield datafield="autor" headertext="autor" sortexpression="autor" /> <asp:boundfield datafield="opis" headertext="opis" sortexpression="opis" /> <asp:boundfield datafield="data_dodania" headertext="data_dodania" sortexpression="data_dodania" /> <asp:boundfield datafield="imie" headertext="imie" sortexpression="imie" /> <asp:boundfield datafield="nazwisko" headertext="nazwisko" sortexpression="nazwisko" /> </fields> <headerstyle backcolor="#5D7B9D" font-bold="True" forecolor="White" /> <editrowstyle backcolor="#999999" /> <alternatingrowstyle backcolor="White" forecolor="#284775" /> </asp:detailsview> </br> </asp:content>