Problem z dodaniem dostawcy do Web Site Administration Tool

Odpowiedz Nowy wątek
2008-08-15 12:39
0

Rozwinę trochę problem bo nie mam już pojęcia co robić.
Tak więc testowo użyłem przykładowego dostawcy MembershipProvider z msdn (aby zobaczyć jak to wszystko działa) tylko przerobiłem kod na bazę Sql Server 2005 Express:
Oto kod testowego dostawcy:
Test tam też komentarz jaka baza została stworzona.

[Kod C#]
using System.Web.Security;
using System.Configuration.Provider;
using System.Collections.Specialized;
using System;
using System.Data;
using System.Data.SqlClient;
using System.Configuration;
using System.Diagnostics;
using System.Web;
using System.Globalization;
using System.Security.Cryptography;
using System.Text;
using System.Web.Configuration;

namespace Samples.AspNet.Membership
{
/// <summary>
/// Summary description for MojDostawcaMembership
/// </summary>
  public class MojDostawcaMembership : MembershipProvider
{

/*

This provider works with the following schema for the table of user data.

CREATE TABLE Users
(
 PKID Guid NOT NULL PRIMARY KEY,
 Username Text (255) NOT NULL,
 ApplicationName Text (255) NOT NULL,
 Email Text (128) NOT NULL,
 Comment Text (255),
 Password Text (128) NOT NULL,
 PasswordQuestion Text (255),
 PasswordAnswer Text (255),
 IsApproved YesNo,
 LastActivityDate DateTime,
 LastLoginDate DateTime,
 LastPasswordChangedDate DateTime,
 CreationDate DateTime,
 IsOnLine YesNo,
 IsLockedOut YesNo,
 LastLockedOutDate DateTime,
 FailedPasswordAttemptCount Integer,
 FailedPasswordAttemptWindowStart DateTime,
 FailedPasswordAnswerAttemptCount Integer,
 FailedPasswordAnswerAttemptWindowStart DateTime
)

*/

  //
  // Global connection string, generated password length, generic exception message, event log info.
  //

  private int newPasswordLength = 8;
  private string eventSource = "MojDostawcaMembership";
  private string eventLog = "Application";
  private string exceptionMessage = "An exception occurred. Please check the Event Log.";
  private string connectionString;

  //
  // Used when determining encryption key values.
  //

  private MachineKeySection machineKey;

  //
  // If false, exceptions are thrown to the caller. If true,
  // exceptions are written to the event log.
  //

  private bool pWriteExceptionsToEventLog;

  public bool WriteExceptionsToEventLog
  {
   get { return pWriteExceptionsToEventLog; }
   set { pWriteExceptionsToEventLog = value; }
  }

  //
  // System.Configuration.Provider.ProviderBase.Initialize Method
  //

  public override void Initialize(string name, NameValueCollection config)
  {
   //
   // Initialize values from web.config.
   //

   if (config == null)
    throw new ArgumentNullException("config");

   if (name == null || name.Length == 0)
    name = "MojDostawcaMembership";

   if (String.IsNullOrEmpty(config["description"]))
   {
    config.Remove("description");
    config.Add("description", "Sample SQL Membership provider");
   }

   pApplicationName = GetConfigValue(config["applicationName"],
                   System.Web.Hosting.HostingEnvironment.ApplicationVirtualPath);
   pMaxInvalidPasswordAttempts = Convert.ToInt32(GetConfigValue(config["maxInvalidPasswordAttempts"], "5"));
   pPasswordAttemptWindow = Convert.ToInt32(GetConfigValue(config["passwordAttemptWindow"], "10"));
   pMinRequiredNonAlphanumericCharacters = Convert.ToInt32(GetConfigValue(config["minRequiredNonAlphanumericCharacters"], "1"));
   pMinRequiredPasswordLength = Convert.ToInt32(GetConfigValue(config["minRequiredPasswordLength"], "7"));
   pPasswordStrengthRegularExpression = Convert.ToString(GetConfigValue(config["passwordStrengthRegularExpression"], ""));
   pEnablePasswordReset = Convert.ToBoolean(GetConfigValue(config["enablePasswordReset"], "true"));
   pEnablePasswordRetrieval = Convert.ToBoolean(GetConfigValue(config["enablePasswordRetrieval"], "true"));
   pRequiresQuestionAndAnswer = Convert.ToBoolean(GetConfigValue(config["requiresQuestionAndAnswer"], "false"));
   pRequiresUniqueEmail = Convert.ToBoolean(GetConfigValue(config["requiresUniqueEmail"], "true"));
   pWriteExceptionsToEventLog = Convert.ToBoolean(GetConfigValue(config["writeExceptionsToEventLog"], "true"));

   string temp_format = config["passwordFormat"];
   if (temp_format == null)
   {
    temp_format = "Hashed";
   }

   switch (temp_format)
   {
    case "Hashed":
     pPasswordFormat = MembershipPasswordFormat.Hashed;
     break;
    case "Encrypted":
     pPasswordFormat = MembershipPasswordFormat.Encrypted;
     break;
    case "Clear":
     pPasswordFormat = MembershipPasswordFormat.Clear;
     break;
    default:
     throw new ProviderException("Password format not supported.");
   }

    // Initialize the abstract base class.
   base.Initialize(name, config);
   //
   // Initialize OdbcConnection.
   //

   ConnectionStringSettings ConnectionStringSettings =
    ConfigurationManager.ConnectionStrings[config["connectionStringName"]];

   if (ConnectionStringSettings == null || ConnectionStringSettings.ConnectionString.Trim() == "")
   {
    throw new ProviderException("Connection string cannot be blank.");
   }

   connectionString = ConnectionStringSettings.ConnectionString;
//connectionString = WebConfigurationManager.ConnectionStrings["Test"].ConnnectionString;

   // Get encryption and decryption key information from the configuration.
   Configuration cfg =
    WebConfigurationManager.OpenWebConfiguration(System.Web.Hosting.HostingEnvironment.ApplicationVirtualPath);
   machineKey = (MachineKeySection)cfg.GetSection("system.web/machineKey");

   if (machineKey.ValidationKey.Contains("AutoGenerate"))
    if (PasswordFormat != MembershipPasswordFormat.Clear)
     throw new ProviderException("Hashed or Encrypted passwords " +
                   "are not supported with auto-generated keys.");
  }

  //
  // A helper function to retrieve config values from the configuration file.
  //

  private string GetConfigValue(string configValue, string defaultValue)
  {
   if (String.IsNullOrEmpty(configValue))
    return defaultValue;

   return configValue;
  }

  //
  // System.Web.Security.MembershipProvider properties.
  //

  private string pApplicationName;
  private bool  pEnablePasswordReset;
  private bool  pEnablePasswordRetrieval;
  private bool  pRequiresQuestionAndAnswer;
  private bool  pRequiresUniqueEmail;
  private int  pMaxInvalidPasswordAttempts;
  private int  pPasswordAttemptWindow;
  private MembershipPasswordFormat pPasswordFormat;

  public override string ApplicationName
  {
   get { return pApplicationName; }
   set { pApplicationName = value; }
  }

  public override bool EnablePasswordReset
  {
   get { return pEnablePasswordReset; }
  }

  public override bool EnablePasswordRetrieval
  {
   get { return pEnablePasswordRetrieval; }
  }

  public override bool RequiresQuestionAndAnswer
  {
   get { return pRequiresQuestionAndAnswer; }
  }

  public override bool RequiresUniqueEmail
  {
   get { return pRequiresUniqueEmail; }
  }

  public override int MaxInvalidPasswordAttempts
  {
   get { return pMaxInvalidPasswordAttempts; }
  }

  public override int PasswordAttemptWindow
  {
   get { return pPasswordAttemptWindow; }
  }

  public override MembershipPasswordFormat PasswordFormat
  {
   get { return pPasswordFormat; }
  }

  private int pMinRequiredNonAlphanumericCharacters;

  public override int MinRequiredNonAlphanumericCharacters
  {
   get { return pMinRequiredNonAlphanumericCharacters; }
  }

  private int pMinRequiredPasswordLength;

  public override int MinRequiredPasswordLength
  {
   get { return pMinRequiredPasswordLength; }
  }

  private string pPasswordStrengthRegularExpression;

  public override string PasswordStrengthRegularExpression
  {
   get { return pPasswordStrengthRegularExpression; }
  }

  //
  // System.Web.Security.MembershipProvider methods.
  //

  //
  // MembershipProvider.ChangePassword
  //

  public override bool ChangePassword(string username, string oldPwd, string newPwd)
  {
   if (!ValidateUser(username, oldPwd))
    return false;

   ValidatePasswordEventArgs args =
    new ValidatePasswordEventArgs(username, newPwd, true);

   OnValidatingPassword(args);

   if (args.Cancel)
    if (args.FailureInformation != null)
     throw args.FailureInformation;
    else
     throw new MembershipPasswordException("Change password canceled due to new password validation failure.");

   SqlConnection conn = new SqlConnection(connectionString);
   SqlCommand cmd = new SqlCommand("UPDATE Users " +
       " SET Password = ?, LastPasswordChangedDate = ? " +
       " WHERE Username = ? AND ApplicationName = ?", conn);

   cmd.Parameters.Add("@Password", SqlDbType.VarChar, 255).Value = EncodePassword(newPwd);
   cmd.Parameters.Add("@LastPasswordChangedDate", SqlDbType.DateTime).Value = DateTime.Now;
   cmd.Parameters.Add("@Username", SqlDbType.VarChar, 255).Value = username;
   cmd.Parameters.Add("@ApplicationName", SqlDbType.VarChar, 255).Value = pApplicationName;

   int rowsAffected = 0;

   try
   {
    conn.Open();

    rowsAffected = cmd.ExecuteNonQuery();
   }
   catch (SqlException e)
   {
    if (WriteExceptionsToEventLog)
    {
     WriteToEventLog(e, "ChangePassword");

     throw new ProviderException(exceptionMessage);
    }
    else
    {
     throw e;
    }
   }
   finally
   {
    conn.Close();
   }

   if (rowsAffected > 0)
   {
    return true;
   }

   return false;
  }

  //
  // MembershipProvider.ChangePasswordQuestionAndAnswer
  //

  public override bool ChangePasswordQuestionAndAnswer(string username,
         string password,
         string newPwdQuestion,
         string newPwdAnswer)
  {
   if (!ValidateUser(username, password))
    return false;

   SqlConnection conn = new SqlConnection(connectionString);
   SqlCommand cmd = new SqlCommand("UPDATE Users " +
       " SET PasswordQuestion = ?, PasswordAnswer = ?" +
       " WHERE Username = ? AND ApplicationName = ?", conn);

   cmd.Parameters.Add("@Question", SqlDbType.VarChar, 255).Value = newPwdQuestion;
   cmd.Parameters.Add("@Answer", SqlDbType.VarChar, 255).Value = EncodePassword(newPwdAnswer);
   cmd.Parameters.Add("@Username", SqlDbType.VarChar, 255).Value = username;
   cmd.Parameters.Add("@ApplicationName", SqlDbType.VarChar, 255).Value = pApplicationName;

   int rowsAffected = 0;

   try
   {
    conn.Open();

    rowsAffected = cmd.ExecuteNonQuery();
   }
   catch (SqlException e)
   {
    if (WriteExceptionsToEventLog)
    {
     WriteToEventLog(e, "ChangePasswordQuestionAndAnswer");

     throw new ProviderException(exceptionMessage);
    }
    else
    {
     throw e;
    }
   }
   finally
   {
    conn.Close();
   }

   if (rowsAffected > 0)
   {
    return true;
   }

   return false;
  }

  //
  // MembershipProvider.CreateUser
  //

  public override MembershipUser CreateUser(string username,
       string password,
       string email,
       string passwordQuestion,
       string passwordAnswer,
       bool isApproved,
       object providerUserKey,
       out MembershipCreateStatus status)
  {
   ValidatePasswordEventArgs args =
    new ValidatePasswordEventArgs(username, password, true);

   OnValidatingPassword(args);

   if (args.Cancel)
   {
    status = MembershipCreateStatus.InvalidPassword;
    return null;
   }

   if (RequiresUniqueEmail && GetUserNameByEmail(email) != "")
   {
    status = MembershipCreateStatus.DuplicateEmail;
    return null;
   }

   MembershipUser u = GetUser(username, false);

   if (u == null)
   {
    DateTime createDate = DateTime.Now;

    if (providerUserKey == null)
    {
     providerUserKey = Guid.NewGuid();
    }
    else
    {
     if ( !(providerUserKey is Guid) )
     {
      status = MembershipCreateStatus.InvalidProviderUserKey;
      return null;
     }
    }

    SqlConnection conn = new SqlConnection(connectionString);
    SqlCommand cmd = new SqlCommand("INSERT INTO Users " +
       " (UserId, Username, Password, Email, PasswordQuestion, " +
       " PasswordAnswer, IsApproved," +
       " Comment, CreationDate, LastPasswordChangedDate, LastActivityDate," +
       " ApplicationName, IsLockedOut, LastLockedOutDate," +
       " FailedPasswordAttemptCount, FailedPasswordAttemptWindowStart, " +
       " FailedPasswordAnswerAttemptCount, FailedPasswordAnswerAttemptWindowStart)" +
       " Values(?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?)", conn);

    cmd.Parameters.Add("@UserId", SqlDbType.UniqueIdentifier).Value = providerUserKey;
    cmd.Parameters.Add("@Username", SqlDbType.VarChar, 255).Value = username;
    cmd.Parameters.Add("@Password", SqlDbType.VarChar, 255).Value = EncodePassword(password);
    cmd.Parameters.Add("@Email", SqlDbType.VarChar, 128).Value = email;
    cmd.Parameters.Add("@PasswordQuestion", SqlDbType.VarChar, 255).Value = passwordQuestion;
    cmd.Parameters.Add("@PasswordAnswer", SqlDbType.VarChar, 255).Value = EncodePassword(passwordAnswer);
    cmd.Parameters.Add("@IsApproved", SqlDbType.Bit).Value = isApproved;
    cmd.Parameters.Add("@Comment", SqlDbType.VarChar, 255).Value = "";
    cmd.Parameters.Add("@CreationDate", SqlDbType.DateTime).Value = createDate;
    cmd.Parameters.Add("@LastPasswordChangedDate", SqlDbType.DateTime).Value = createDate;
    cmd.Parameters.Add("@LastActivityDate", SqlDbType.DateTime).Value = createDate;
    cmd.Parameters.Add("@ApplicationName", SqlDbType.VarChar, 255).Value = pApplicationName;
    cmd.Parameters.Add("@IsLockedOut", SqlDbType.Bit).Value = false;
    cmd.Parameters.Add("@LastLockedOutDate", SqlDbType.DateTime).Value = createDate;
    cmd.Parameters.Add("@FailedPasswordAttemptCount", SqlDbType.Int).Value = 0;
    cmd.Parameters.Add("@FailedPasswordAttemptWindowStart", SqlDbType.DateTime).Value = createDate;
    cmd.Parameters.Add("@FailedPasswordAnswerAttemptCount", SqlDbType.Int).Value = 0;
    cmd.Parameters.Add("@FailedPasswordAnswerAttemptWindowStart", SqlDbType.DateTime).Value = createDate;

    try
    {
     conn.Open();

     int recAdded = cmd.ExecuteNonQuery();

     if (recAdded > 0)
     {
      status = MembershipCreateStatus.Success;
     }
     else
     {
      status = MembershipCreateStatus.UserRejected;
     }
    }
    catch (SqlException e)
    {
     if (WriteExceptionsToEventLog)
     {
      WriteToEventLog(e, "CreateUser");
     }

     status = MembershipCreateStatus.ProviderError;
    }
    finally
    {
     conn.Close();
    }

    return GetUser(username, false);   
   }    
   else
   {
    status = MembershipCreateStatus.DuplicateUserName;
   }

   return null;
  }

  //
  // MembershipProvider.DeleteUser
  //

  public override bool DeleteUser(string username, bool deleteAllRelatedData)
  {
   SqlConnection conn = new SqlConnection(connectionString);
   SqlCommand cmd = new SqlCommand("DELETE FROM Users " +
       " WHERE Username = ? AND Applicationname = ?", conn);

   cmd.Parameters.Add("@Username", SqlDbType.VarChar, 255).Value = username;
   cmd.Parameters.Add("@ApplicationName", SqlDbType.VarChar, 255).Value = pApplicationName;

   int rowsAffected = 0;

   try
   {
    conn.Open();

    rowsAffected = cmd.ExecuteNonQuery();

    if (deleteAllRelatedData)
    {
     // Process commands to delete all data for the user in the database.
    }
   }
   catch (SqlException e)
   {
    if (WriteExceptionsToEventLog)
    {
     WriteToEventLog(e, "DeleteUser");

     throw new ProviderException(exceptionMessage);
    }
    else
    {
     throw e;
    }
   }
   finally
   {
    conn.Close();
   }

   if (rowsAffected > 0)
    return true;

   return false;
  }

  //
  // MembershipProvider.GetAllUsers
  //

  public override MembershipUserCollection GetAllUsers(int pageIndex, int pageSize, out int totalRecords)
  {
    SqlConnection conn = new SqlConnection(connectionString);
   SqlCommand cmd = new SqlCommand("SELECT Count(*) FROM Users " +
                    "WHERE ApplicationName = ?", conn);
   cmd.Parameters.Add("@ApplicationName", SqlDbType.VarChar, 255).Value = ApplicationName;

   MembershipUserCollection users = new MembershipUserCollection();

   SqlDataReader reader = null;
   totalRecords = 0;

   try
   {
    conn.Open();
    totalRecords = (int)cmd.ExecuteScalar();

    if (totalRecords <= 0) { return users; }

    cmd.CommandText = "SELECT UserId, Username, Email, PasswordQuestion," +
         " Comment, IsApproved, IsLockedOut, CreationDate, LastLoginDate," +
         " LastActivityDate, LastPasswordChangedDate, LastLockedOutDate " +
         " FROM Users " +
         " WHERE ApplicationName = ? " +
         " ORDER BY Username Asc";

    reader = cmd.ExecuteReader();

    int counter = 0;
    int startIndex = pageSize * pageIndex;
    int endIndex = startIndex + pageSize - 1;

    while (reader.Read())
    {
     if (counter >= startIndex)
     {
      MembershipUser u = GetUserFromReader(reader);
      users.Add(u);
     }

     if (counter >= endIndex) { cmd.Cancel(); }

     counter++;
    }
   }
   catch (SqlException e)
   {
    if (WriteExceptionsToEventLog)
    {
     WriteToEventLog(e, "GetAllUsers ");

     throw new ProviderException(exceptionMessage);
    }

    else
    {
     throw e;
    }
   }
   finally
   {
    if (reader != null) { reader.Close(); }
     conn.Close();
   }

   return users;
  }

  //
  // MembershipProvider.GetNumberOfUsersOnline
  //

  public override int GetNumberOfUsersOnline()
  {

   TimeSpan onlineSpan = new TimeSpan(0, System.Web.Security.Membership.UserIsOnlineTimeWindow, 0);
   DateTime compareTime = DateTime.Now.Subtract(onlineSpan);

   SqlConnection conn = new SqlConnection(connectionString);
   SqlCommand cmd = new SqlCommand("SELECT Count(*) FROM Users " +
       " WHERE LastActivityDate > ? AND ApplicationName = ?", conn);

   cmd.Parameters.Add("@CompareDate", SqlDbType.DateTime).Value = compareTime;
   cmd.Parameters.Add("@ApplicationName", SqlDbType.VarChar, 255).Value = pApplicationName;

   int numOnline = 0;

   try
   {
    conn.Open();

    numOnline = (int)cmd.ExecuteScalar();
   }
   catch (SqlException e)
   {
    if (WriteExceptionsToEventLog)
    {
     WriteToEventLog(e, "GetNumberOfUsersOnline");

     throw new ProviderException(exceptionMessage);
    }
    else
    {
     throw e;
    }
   }
   finally
   {
    conn.Close();
   }

   return numOnline;
  }

  //
  // MembershipProvider.GetPassword
  //

  public override string GetPassword(string username, string answer)
  {
   if (!EnablePasswordRetrieval)
   {
    throw new ProviderException("Password Retrieval Not Enabled.");
   }

   if (PasswordFormat == MembershipPasswordFormat.Hashed)
   {
    throw new ProviderException("Cannot retrieve Hashed passwords.");
   }

   SqlConnection conn = new SqlConnection(connectionString);
   SqlCommand cmd = new SqlCommand("SELECT Password, PasswordAnswer, IsLockedOut FROM Users " +
      " WHERE Username = ? AND ApplicationName = ?", conn);

   cmd.Parameters.Add("@Username", SqlDbType.VarChar, 255).Value = username;
   cmd.Parameters.Add("@ApplicationName", SqlDbType.VarChar, 255).Value = pApplicationName;

   string password = "";
   string passwordAnswer = "";
   SqlDataReader reader = null;

   try
   {
    conn.Open();

    reader = cmd.ExecuteReader(CommandBehavior.SingleRow);

    if (reader.HasRows)
    {
     reader.Read();

     if (reader.GetBoolean(2))
      throw new MembershipPasswordException("The supplied user is locked out.");

     password = reader.GetString(0);
     passwordAnswer = reader.GetString(1);
    }
    else
    {
     throw new MembershipPasswordException("The supplied user name is not found.");
    }
   }
   catch (SqlException e)
   {
    if (WriteExceptionsToEventLog)
    {
     WriteToEventLog(e, "GetPassword");

     throw new ProviderException(exceptionMessage);
    }
    else
    {
     throw e;
    }
   }
   finally
   {
    if (reader != null) { reader.Close(); }
    conn.Close();
   }

   if (RequiresQuestionAndAnswer && !CheckPassword(answer, passwordAnswer))
   {
    UpdateFailureCount(username, "passwordAnswer");

    throw new MembershipPasswordException("Incorrect password answer.");
   }

   if (PasswordFormat == MembershipPasswordFormat.Encrypted)
   {
    password = UnEncodePassword(password);
   }

   return password;
  }

  //
  // MembershipProvider.GetUser(string, bool)
  //

  public override MembershipUser GetUser(string username, bool userIsOnline)
  {
    SqlConnection conn = new SqlConnection(connectionString);
    SqlCommand cmd = new SqlCommand("SELECT UserId, Username, Email, PasswordQuestion," +
      " Comment, IsApproved, IsLockedOut, CreationDate, LastLoginDate," +
      " LastActivityDate, LastPasswordChangedDate, LastLockedOutDate" +
      " FROM Users WHERE Username = ? AND ApplicationName = ?", conn);

   cmd.Parameters.Add("@Username", SqlDbType.VarChar, 255).Value = username;
   cmd.Parameters.Add("@ApplicationName", SqlDbType.VarChar, 255).Value = pApplicationName;

   MembershipUser u = null;
   SqlDataReader reader = null;

   try
   {
    conn.Open();

    reader = cmd.ExecuteReader();

    if (reader.HasRows)
    {
     reader.Read();
     u = GetUserFromReader(reader);

     if (userIsOnline)
     {
      SqlCommand updateCmd = new SqlCommand("UPDATE Users " +
           "SET LastActivityDate = ? " +
           "WHERE Username = ? AND Applicationname = ?", conn);

      updateCmd.Parameters.Add("@LastActivityDate", SqlDbType.DateTime).Value = DateTime.Now;
      updateCmd.Parameters.Add("@Username", SqlDbType.VarChar, 255).Value = username;
      updateCmd.Parameters.Add("@ApplicationName", SqlDbType.VarChar, 255).Value = pApplicationName;

      updateCmd.ExecuteNonQuery();
     }
    }

   }
   catch (SqlException e)
   {
    if (WriteExceptionsToEventLog)
    {
     WriteToEventLog(e, "GetUser(String, Boolean)");

     throw new ProviderException(exceptionMessage);
    }
    else
    {
     throw e;
    }
   }
   finally
   {
    if (reader != null) { reader.Close(); }

    conn.Close();
   }

   return u;   
  }

  //
  // MembershipProvider.GetUser(object, bool)
  //

  public override MembershipUser GetUser(object providerUserKey, bool userIsOnline)
  {
   SqlConnection conn = new SqlConnection(connectionString);
   SqlCommand cmd = new SqlCommand("SELECT UserId, Username, Email, PasswordQuestion," +
      " Comment, IsApproved, IsLockedOut, CreationDate, LastLoginDate," +
      " LastActivityDate, LastPasswordChangedDate, LastLockedOutDate" +
      " FROM Users WHERE PKID = ?", conn);

   cmd.Parameters.Add("@UserId", SqlDbType.UniqueIdentifier).Value = providerUserKey;

   MembershipUser u = null;
   SqlDataReader reader = null;

   try
   {
    conn.Open();

    reader = cmd.ExecuteReader();

    if (reader.HasRows)
    {
     reader.Read();
     u = GetUserFromReader(reader);

     if (userIsOnline)
     {
      SqlCommand updateCmd = new SqlCommand("UPDATE Users " +
           "SET LastActivityDate = ? " +
           "WHERE UserId = ?", conn);

      updateCmd.Parameters.Add("@LastActivityDate", SqlDbType.DateTime).Value = DateTime.Now;
      updateCmd.Parameters.Add("@UserId", SqlDbType.UniqueIdentifier).Value = providerUserKey;

      updateCmd.ExecuteNonQuery();
     }
    }

   }
   catch (SqlException e)
   {
    if (WriteExceptionsToEventLog)
    {
     WriteToEventLog(e, "GetUser(Object, Boolean)");

     throw new ProviderException(exceptionMessage);
    }
    else
    {
     throw e;
    }
   }
   finally
   {
    if (reader != null) { reader.Close(); }

    conn.Close();
   }

   return u;   
  }

  //
  // GetUserFromReader
  //  A helper function that takes the current row from the OdbcDataReader
  // and hydrates a MembershiUser from the values. Called by the
  // MembershipUser.GetUser implementation.
  //

  private MembershipUser GetUserFromReader(SqlDataReader reader)
  {
   object providerUserKey = reader.GetValue(0);
   string username = reader.GetString(1);
   string email = reader.GetString(2);

   string passwordQuestion = "";
   if (reader.GetValue(3) != DBNull.Value)
    passwordQuestion = reader.GetString(3);

   string comment = "";
   if (reader.GetValue(4) != DBNull.Value)
    comment = reader.GetString(4);

   bool isApproved = reader.GetBoolean(5);
   bool isLockedOut = reader.GetBoolean(6);
   DateTime creationDate = reader.GetDateTime(7);

   DateTime lastLoginDate = new DateTime();
   if (reader.GetValue(8) != DBNull.Value)
    lastLoginDate = reader.GetDateTime(8);

   DateTime lastActivityDate = reader.GetDateTime(9);
   DateTime lastPasswordChangedDate = reader.GetDateTime(10);

   DateTime lastLockedOutDate = new DateTime();
   if (reader.GetValue(11) != DBNull.Value)
    lastLockedOutDate = reader.GetDateTime(11);

   MembershipUser u = new MembershipUser(this.Name,
                      username,
                      providerUserKey,
                      email,
                      passwordQuestion,
                      comment,
                      isApproved,
                      isLockedOut,
                      creationDate,
                      lastLoginDate,
                      lastActivityDate,
                      lastPasswordChangedDate,
                      lastLockedOutDate);

   return u;
  }

  //
  // MembershipProvider.UnlockUser
  //

  public override bool UnlockUser(string username)
  {
   SqlConnection conn = new SqlConnection(connectionString);
   SqlCommand cmd = new SqlCommand("UPDATE Users " +
                    " SET IsLockedOut = False, LastLockedOutDate = ? " +
                    " WHERE Username = ? AND ApplicationName = ?", conn);

   cmd.Parameters.Add("@LastLockedOutDate", SqlDbType.DateTime).Value = DateTime.Now;
   cmd.Parameters.Add("@Username", SqlDbType.VarChar, 255).Value = username;
   cmd.Parameters.Add("@ApplicationName", SqlDbType.VarChar, 255).Value = pApplicationName;

   int rowsAffected = 0;

   try
   {
    conn.Open();

    rowsAffected = cmd.ExecuteNonQuery();
   }
   catch (SqlException e)
   {
    if (WriteExceptionsToEventLog)
    {
     WriteToEventLog(e, "UnlockUser");

     throw new ProviderException(exceptionMessage);
    }
    else
    {
     throw e;
    }
   }
   finally
   {
    conn.Close();
   }

   if (rowsAffected > 0)
    return true;

   return false;   
  }

  //
  // MembershipProvider.GetUserNameByEmail
  //

  public override string GetUserNameByEmail(string email)
  {
    SqlConnection conn = new SqlConnection(connectionString);
   SqlCommand cmd = new SqlCommand("SELECT Username" +
      " FROM Users WHERE Email = ? AND ApplicationName = ?", conn);

   cmd.Parameters.Add("@Email", SqlDbType.VarChar, 128).Value = email;
   cmd.Parameters.Add("@ApplicationName", SqlDbType.VarChar, 255).Value = pApplicationName;

   string username = "";

   try
   {
    conn.Open();

    username = (string)cmd.ExecuteScalar();
   }
   catch (SqlException e)
   {
    if (WriteExceptionsToEventLog)
    {
     WriteToEventLog(e, "GetUserNameByEmail");

     throw new ProviderException(exceptionMessage);
    }
    else
    {
     throw e;
    }
   }
   finally
   {
    conn.Close();
   }

   if (username == null)
    username = "";

   return username;
  }

  //
  // MembershipProvider.ResetPassword
  //

  public override string ResetPassword(string username, string answer)
  {
   if (!EnablePasswordReset)
   {
    throw new NotSupportedException("Password reset is not enabled.");
   }

   if (answer == null && RequiresQuestionAndAnswer)
   {
    UpdateFailureCount(username, "passwordAnswer");

    throw new ProviderException("Password answer required for password reset.");
   }

   string newPassword =
    System.Web.Security.Membership.GeneratePassword(newPasswordLength,MinRequiredNonAlphanumericCharacters);

   ValidatePasswordEventArgs args =
    new ValidatePasswordEventArgs(username, newPassword, true);

   OnValidatingPassword(args);

   if (args.Cancel)
    if (args.FailureInformation != null)
     throw args.FailureInformation;
    else
     throw new MembershipPasswordException("Reset password canceled due to password validation failure.");

  SqlConnection conn = new SqlConnection(connectionString);
  SqlCommand cmd = new SqlCommand("SELECT PasswordAnswer, IsLockedOut FROM Users " +
      " WHERE Username = ? AND ApplicationName = ?", conn);

  cmd.Parameters.Add("@Username", SqlDbType.VarChar, 255).Value = username;
   cmd.Parameters.Add("@ApplicationName", SqlDbType.VarChar, 255).Value = pApplicationName;

   int rowsAffected = 0;
   string passwordAnswer = "";
   SqlDataReader reader = null;

   try
   {
    conn.Open();

    reader = cmd.ExecuteReader(CommandBehavior.SingleRow);

    if (reader.HasRows)
    {
     reader.Read();

     if (reader.GetBoolean(1))
      throw new MembershipPasswordException("The supplied user is locked out.");

     passwordAnswer = reader.GetString(0);
    }
    else
    {
     throw new MembershipPasswordException("The supplied user name is not found.");
    }

    if (RequiresQuestionAndAnswer && !CheckPassword(answer, passwordAnswer))
    {
     UpdateFailureCount(username, "passwordAnswer");

     throw new MembershipPasswordException("Incorrect password answer.");
    }

    SqlCommand updateCmd = new SqlCommand("UPDATE Users " +
      " SET Password = ?, LastPasswordChangedDate = ?" +
      " WHERE Username = ? AND ApplicationName = ? AND IsLockedOut = False", conn);

    updateCmd.Parameters.Add("@Password", SqlDbType.VarChar, 255).Value = EncodePassword(newPassword);
    updateCmd.Parameters.Add("@LastPasswordChangedDate", SqlDbType.DateTime).Value = DateTime.Now;
    updateCmd.Parameters.Add("@Username", SqlDbType.VarChar, 255).Value = username;
    updateCmd.Parameters.Add("@ApplicationName", SqlDbType.VarChar, 255).Value = pApplicationName;

    rowsAffected = updateCmd.ExecuteNonQuery();
   }
   catch (SqlException e)
   {
    if (WriteExceptionsToEventLog)
    {
     WriteToEventLog(e, "ResetPassword");

     throw new ProviderException(exceptionMessage);
    }
    else
    {
     throw e;
    }
   }
   finally
   {
    if (reader != null) { reader.Close(); }
    conn.Close();
   }

   if (rowsAffected > 0)
   {
    return newPassword;
   }
   else
   {
    throw new MembershipPasswordException("User not found, or user is locked out. Password not Reset.");
   }
  }

  //
  // MembershipProvider.UpdateUser
  //

  public override void UpdateUser(MembershipUser user)
  {
    SqlConnection conn = new SqlConnection(connectionString);
    SqlCommand cmd = new SqlCommand("UPDATE Users " +
       " SET Email = ?, Comment = ?," +
       " IsApproved = ?" +
       " WHERE Username = ? AND ApplicationName = ?", conn);

   cmd.Parameters.Add("@Email", SqlDbType.VarChar, 128).Value = user.Email;
   cmd.Parameters.Add("@Comment", SqlDbType.VarChar, 255).Value = user.Comment;
   cmd.Parameters.Add("@IsApproved", SqlDbType.Bit).Value = user.IsApproved;
   cmd.Parameters.Add("@Username", SqlDbType.VarChar, 255).Value = user.UserName;
   cmd.Parameters.Add("@ApplicationName", SqlDbType.VarChar, 255).Value = pApplicationName;

   try
   {
    conn.Open();

    cmd.ExecuteNonQuery();
   }
   catch (SqlException e)
   {
    if (WriteExceptionsToEventLog)
    {
     WriteToEventLog(e, "UpdateUser");

     throw new ProviderException(exceptionMessage);
    }
    else
    {
     throw e;
    }
   }
   finally
   {
    conn.Close();
   }
  }

  //
  // MembershipProvider.ValidateUser
  //

  public override bool ValidateUser(string username, string password)
  {
   bool isValid = false;

   SqlConnection conn = new SqlConnection(connectionString);
   SqlCommand cmd = new SqlCommand("SELECT Password, IsApproved FROM Users " +
       " WHERE Username = ? AND ApplicationName = ? AND IsLockedOut = False", conn);

   cmd.Parameters.Add("@Username", SqlDbType.VarChar, 255).Value = username;
   cmd.Parameters.Add("@ApplicationName", SqlDbType.VarChar, 255).Value = pApplicationName;

   SqlDataReader reader = null;
   bool isApproved = false;
   string pwd = "";

   try
   {
    conn.Open();

    reader = cmd.ExecuteReader(CommandBehavior.SingleRow);

    if (reader.HasRows)
    {
     reader.Read();
     pwd = reader.GetString(0);
     isApproved = reader.GetBoolean(1);
    }
    else
    {
     return false;
    }

    reader.Close();

    if (CheckPassword(password, pwd))
    {
     if (isApproved)
     {
      isValid = true;

      SqlCommand updateCmd = new SqlCommand("UPDATE Users SET LastLoginDate = ?" +
                          " WHERE Username = ? AND ApplicationName = ?", conn);

      updateCmd.Parameters.Add("@LastLoginDate", SqlDbType.DateTime).Value = DateTime.Now;
      updateCmd.Parameters.Add("@Username", SqlDbType.VarChar, 255).Value = username;
      updateCmd.Parameters.Add("@ApplicationName", SqlDbType.VarChar, 255).Value = pApplicationName;

      updateCmd.ExecuteNonQuery();
     }
    }
    else
    {
     conn.Close();

     UpdateFailureCount(username, "password");
    }
   }
   catch (SqlException e)
   {
    if (WriteExceptionsToEventLog)
    {
     WriteToEventLog(e, "ValidateUser");

     throw new ProviderException(exceptionMessage);
    }
    else
    {
     throw e;
    }
   }
   finally
   {
    if (reader != null) { reader.Close(); }
    conn.Close();
   }

   return isValid;
  }

  //
  // UpdateFailureCount
  //  A helper method that performs the checks and updates associated with
  // password failure tracking.
  //

  private void UpdateFailureCount(string username, string failureType)
  {
    SqlConnection conn = new SqlConnection(connectionString);
    SqlCommand cmd = new SqlCommand("SELECT FailedPasswordAttemptCount, " +
                    " FailedPasswordAttemptWindowStart, " +
                    " FailedPasswordAnswerAttemptCount, " +
                    " FailedPasswordAnswerAttemptWindowStart " +
                    " FROM Users " +
                    " WHERE Username = ? AND ApplicationName = ?", conn);

    cmd.Parameters.Add("@Username", SqlDbType.VarChar, 255).Value = username;
    cmd.Parameters.Add("@ApplicationName", SqlDbType.VarChar, 255).Value = pApplicationName;

   SqlDataReader reader = null;
   DateTime windowStart = new DateTime();
   int failureCount = 0;

   try
   {
    conn.Open();

    reader = cmd.ExecuteReader(CommandBehavior.SingleRow);

    if (reader.HasRows)
    {
     reader.Read();

     if (failureType == "password")
     {
      failureCount = reader.GetInt32(0);
      windowStart = reader.GetDateTime(1);
     }

     if (failureType == "passwordAnswer")
     {
      failureCount = reader.GetInt32(2);
      windowStart = reader.GetDateTime(3);
     }
    }

    reader.Close();

    DateTime windowEnd = windowStart.AddMinutes(PasswordAttemptWindow);

    if (failureCount == 0 || DateTime.Now > windowEnd)
    {
     // First password failure or outside of PasswordAttemptWindow.
     // Start a new password failure count from 1 and a new window starting now.

     if (failureType == "password")
      cmd.CommandText = "UPDATE Users " +
               " SET FailedPasswordAttemptCount = ?, " +
               "   FailedPasswordAttemptWindowStart = ? " +
               " WHERE Username = ? AND ApplicationName = ?";

     if (failureType == "passwordAnswer")
      cmd.CommandText = "UPDATE Users " +
               " SET FailedPasswordAnswerAttemptCount = ?, " +
               "   FailedPasswordAnswerAttemptWindowStart = ? " +
               " WHERE Username = ? AND ApplicationName = ?";

     cmd.Parameters.Clear();

     cmd.Parameters.Add("@Count", SqlDbType.Int).Value = 1;
     cmd.Parameters.Add("@WindowStart", SqlDbType.DateTime).Value = DateTime.Now;
     cmd.Parameters.Add("@Username", SqlDbType.VarChar, 255).Value = username;
     cmd.Parameters.Add("@ApplicationName", SqlDbType.VarChar, 255).Value = pApplicationName;

     if (cmd.ExecuteNonQuery() < 0)
      throw new ProviderException("Unable to update failure count and window start.");
    }
    else
    {
     if (failureCount++ >= MaxInvalidPasswordAttempts)
     {
      // Password attempts have exceeded the failure threshold. Lock out
      // the user.

      cmd.CommandText = "UPDATE Users " +
               " SET IsLockedOut = ?, LastLockedOutDate = ? " +
               " WHERE Username = ? AND ApplicationName = ?";

      cmd.Parameters.Clear();

      cmd.Parameters.Add("@IsLockedOut", SqlDbType.Bit).Value = true;
      cmd.Parameters.Add("@LastLockedOutDate", SqlDbType.DateTime).Value = DateTime.Now;
      cmd.Parameters.Add("@Username", SqlDbType.VarChar, 255).Value = username;
      cmd.Parameters.Add("@ApplicationName", SqlDbType.VarChar, 255).Value = pApplicationName;

      if (cmd.ExecuteNonQuery() < 0)
       throw new ProviderException("Unable to lock out user.");
     }
     else
     {
      // Password attempts have not exceeded the failure threshold. Update
      // the failure counts. Leave the window the same.

      if (failureType == "password")
       cmd.CommandText = "UPDATE Users " +
                " SET FailedPasswordAttemptCount = ?" +
                " WHERE Username = ? AND ApplicationName = ?";

      if (failureType == "passwordAnswer")
       cmd.CommandText = "UPDATE Users " +
                " SET FailedPasswordAnswerAttemptCount = ?" +
                " WHERE Username = ? AND ApplicationName = ?";

       cmd.Parameters.Clear();

       cmd.Parameters.Add("@Count", SqlDbType.Int).Value = failureCount;
       cmd.Parameters.Add("@Username", SqlDbType.VarChar, 255).Value = username;
       cmd.Parameters.Add("@ApplicationName", SqlDbType.VarChar, 255).Value = pApplicationName;

       if (cmd.ExecuteNonQuery() < 0)
        throw new ProviderException("Unable to update failure count.");
     }
    }
   }
   catch (SqlException e)
   {
    if (WriteExceptionsToEventLog)
    {
     WriteToEventLog(e, "UpdateFailureCount");

     throw new ProviderException(exceptionMessage);
    }
    else
    {
     throw e;
    }
   }
   finally
   {
    if (reader != null) { reader.Close(); }
    conn.Close();
   }   
  }

  //
  // CheckPassword
  //  Compares password values based on the MembershipPasswordFormat.
  //

  private bool CheckPassword(string password, string dbpassword)
  {
   string pass1 = password;
   string pass2 = dbpassword;

   switch (PasswordFormat)
   {
    case MembershipPasswordFormat.Encrypted:
     pass2 = UnEncodePassword(dbpassword);
     break;
    case MembershipPasswordFormat.Hashed:
     pass1 = EncodePassword(password);
     break;
    default:
     break;
   }

   if (pass1 == pass2)
   {
    return true;
   }

   return false;
  }

  //
  // EncodePassword
  //  Encrypts, Hashes, or leaves the password clear based on the PasswordFormat.
  //

  private string EncodePassword(string password)
  {
   string encodedPassword = password;

   switch (PasswordFormat)
   {
    case MembershipPasswordFormat.Clear:
     break;
    case MembershipPasswordFormat.Encrypted:
     encodedPassword =
      Convert.ToBase64String(EncryptPassword(Encoding.Unicode.GetBytes(password)));
     break;
    case MembershipPasswordFormat.Hashed:
     HMACSHA1 hash = new HMACSHA1();
     hash.Key = HexToByte(machineKey.ValidationKey);
     encodedPassword =
      Convert.ToBase64String(hash.ComputeHash(Encoding.Unicode.GetBytes(password)));
     break;
    default:
     throw new ProviderException("Unsupported password format.");
   }

   return encodedPassword;
  }

  //
  // UnEncodePassword
  //  Decrypts or leaves the password clear based on the PasswordFormat.
  //

  private string UnEncodePassword(string encodedPassword)
  {
   string password = encodedPassword;

   switch (PasswordFormat)
   {
    case MembershipPasswordFormat.Clear:
     break;
    case MembershipPasswordFormat.Encrypted:
     password =
      Encoding.Unicode.GetString(DecryptPassword(Convert.FromBase64String(password)));
     break;
    case MembershipPasswordFormat.Hashed:
     throw new ProviderException("Cannot unencode a hashed password.");
    default:
     throw new ProviderException("Unsupported password format.");
   }

   return password;
  }

  //
  // HexToByte
  //  Converts a hexadecimal string to a byte array. Used to convert encryption
  // key values from the configuration.
  //

  private byte[] HexToByte(string hexString)
  {
   byte[] returnBytes = new byte[hexString.Length / 2];
   for (int i = 0; i < returnBytes.Length; i++)
    returnBytes[i] = Convert.ToByte(hexString.Substring(i*2, 2), 16);
   return returnBytes;
  }

  //
  // MembershipProvider.FindUsersByName
  //

  public override MembershipUserCollection FindUsersByName(string usernameToMatch, int pageIndex, int pageSize, out int totalRecords)
  {

    SqlConnection conn = new SqlConnection(connectionString);
    SqlCommand cmd = new SqlCommand("SELECT Count(*) FROM Users " +
        "WHERE Username LIKE ? AND ApplicationName = ?", conn);
    cmd.Parameters.Add("@UsernameSearch", SqlDbType.VarChar, 255).Value = usernameToMatch;
    cmd.Parameters.Add("@ApplicationName", SqlDbType.VarChar, 255).Value = pApplicationName;

   MembershipUserCollection users = new MembershipUserCollection();

   SqlDataReader reader = null;

   try
   {
    conn.Open();
    totalRecords = (int)cmd.ExecuteScalar();

    if (totalRecords <= 0) { return users; }

    cmd.CommandText = "SELECT UserId, Username, Email, PasswordQuestion," +
     " Comment, IsApproved, IsLockedOut, CreationDate, LastLoginDate," +
     " LastActivityDate, LastPasswordChangedDate, LastLockedOutDate " +
     " FROM Users " +
     " WHERE Username LIKE ? AND ApplicationName = ? " +
     " ORDER BY Username Asc";

    reader = cmd.ExecuteReader();

    int counter = 0;
    int startIndex = pageSize * pageIndex;
    int endIndex = startIndex + pageSize - 1;

    while (reader.Read())
    {
     if (counter >= startIndex)
     {
      MembershipUser u = GetUserFromReader(reader);
      users.Add(u);
     }

     if (counter >= endIndex) { cmd.Cancel(); }

     counter++;
    }
   }
   catch (SqlException e)
   {
    if (WriteExceptionsToEventLog)
    {
     WriteToEventLog(e, "FindUsersByName");

     throw new ProviderException(exceptionMessage);
    }
    else
    {
     throw e;
    }
   }
   finally
   {
    if (reader != null) { reader.Close(); }

    conn.Close();
   }

   return users;
  }

  //
  // MembershipProvider.FindUsersByEmail
  //

  public override MembershipUserCollection FindUsersByEmail(string emailToMatch, int pageIndex, int pageSize, out int totalRecords)
  {
    SqlConnection conn = new SqlConnection(connectionString);
    SqlCommand cmd = new SqlCommand("SELECT Count(*) FROM Users " +
                    "WHERE Email LIKE ? AND ApplicationName = ?", conn);
    cmd.Parameters.Add("@EmailSearch", SqlDbType.VarChar, 255).Value = emailToMatch;
    cmd.Parameters.Add("@ApplicationName", SqlDbType.VarChar, 255).Value = ApplicationName;

   MembershipUserCollection users = new MembershipUserCollection();

   SqlDataReader reader = null;
   totalRecords = 0;

   try
   {
    conn.Open();
    totalRecords = (int)cmd.ExecuteScalar();

    if (totalRecords <= 0) { return users; }

    cmd.CommandText = "SELECT UserId, Username, Email, PasswordQuestion," +
         " Comment, IsApproved, IsLockedOut, CreationDate, LastLoginDate," +
         " LastActivityDate, LastPasswordChangedDate, LastLockedOutDate " +
         " FROM Users " +
         " WHERE Email LIKE ? AND ApplicationName = ? " +
         " ORDER BY Username Asc";

    reader = cmd.ExecuteReader();

    int counter = 0;
    int startIndex = pageSize * pageIndex;
    int endIndex = startIndex + pageSize - 1;

    while (reader.Read())
    {
     if (counter >= startIndex)
     {
      MembershipUser u = GetUserFromReader(reader);
      users.Add(u);
     }

     if (counter >= endIndex) { cmd.Cancel(); }

     counter++;
    }
   }
   catch (SqlException e)
   {
    if (WriteExceptionsToEventLog)
    {
     WriteToEventLog(e, "FindUsersByEmail");

     throw new ProviderException(exceptionMessage);
    }
    else
    {
     throw e;
    }
   }
   finally
   {
    if (reader != null) { reader.Close(); }

    conn.Close();
   }

   return users;
  }

  //
  // WriteToEventLog
  //  A helper function that writes exception detail to the event log. Exceptions
  // are written to the event log as a security measure to avoid private database
  // details from being returned to the browser. If a method does not return a status
  // or boolean indicating the action succeeded or failed, a generic exception is also
  // thrown by the caller.
  //

  private void WriteToEventLog(Exception e, string action)
  {
   EventLog log = new EventLog();
   log.Source = eventSource;
   log.Log = eventLog;

   string message = "An exception occurred communicating with the data source.\n\n";
   message += "Action: " + action + "\n\n";
   message += "Exception: " + e.ToString();

   log.WriteEntry(message);
  }

 }
}

Wszystko pięknie ładnie sie kompiluje.
Dodałem wpis do Web.config

[Web.config]
...
<connectionStrings>
      <add name="polaczenie" connectionString="Data Source=.\SQLExpress;
          AttachDbFilename=|DataDirectory|baza.mdf;
           Integrated Security=True;User Instance=True"
</connectionStrings>

<system.web>
<authentication mode="Forms" />
   <roleManager enabled="true" />
   <membership defaultProvider="MyMembershipProvider">
    <providers>
     <add
      name="MyMembershipProvider"
      type="Samples.AspNet.Membership.MojDostawcaMembership"
      connectionStringName="polaczenie"
      passwordFormat="Clear"/>
    </providers>
   </membership>
...
</system.web>

Web Site Administration Tool się uruchamia i mogę wybrać mojego testowego dostawce.
Klikajac zakładkę Security otrzymuję błąd:

[Tresc bledu]

There is a problem with your selected data store. This can be caused by an invalid server name or credentials, or by insufficient permission. It can also be caused by the role manager feature not being enabled. Click the button below to be redirected to a page where you can choose a new data store.

The following message may help in diagnosing the problem: Plik dziennika zdarzeń jest zapełniony

Nie mam pojecia dlaczego nie działa. Co mam zmienić. Proszę o pomoc.

Pozostało 580 znaków

2009-05-18 17:17
0

Człowieku! - skróć to! Nikt tego nie będzie analizował.. przedstaw tylko interesujący cie (i nas) fragment, a nie całą aplikacje.. O [email protected]$


Pozostało 580 znaków

2009-06-08 17:11
kwiatu5
0

start->uruchom->eventvwr
wyczyść dziennik i spróbuj ponownie.

piotr.kwiatek.org

Pozostało 580 znaków

Odpowiedz
Liczba odpowiedzi na stronę

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0