SQL, msaccess /pytania/

0

Witam, mam parę zadań z SQL i te w których nie jestem pewien odpowiedzi/lub nie znam odpowiedzi zamieszczam w tym temacie. byłbym wdzięczny gdyby ktoś mnie sprawdził w odpowiedziach :). (+) plusik oznacza moją odpowiedź. najbardziej zależało by mi na tych przy których nie ma + (jest ich zaledwie parę). (brak polskich znaków bo Alt mi coś nie działał jak to pisałem). Z góry dziękuję.

1 klucz podstawowy moze byc stowrzony
a. tylko na polu typu liczbowego

 • b. na dowolnym polu z wyjatkiem typu OLE
  c. tylko na polu autonumer
  d. tylko na polu typu znakowego

2 jezeli zapytaniem insert into wstawimy wartosci tylko do czesci pol, to pomijane pola nie musza spelniac jednego z kryteriow
a. musi miec wartosc domyslna

 • b. musi pozwalac na przyjecie wartosci null
  c. nie moze byc polem klucza glownego
  d. musi byc autoincrementowane

3 ktory z przykladow zawiera poprawna skladnie operatora LIKE majacego wybierac pola te rozpoczynajace sie od cyfry?
a. nazwa like '#*'

 • b. like '[0-9]'
  c. like '%
  '
  d. like '?*'

4 ktore z polecen SQL dodaje kolumne do tabeli?

 • a. add column
  b. insert column
  c. alter column
  d. new column

5 jakie sa ograniczenia dla podzapytania wystepujace w klauzuli filtrujacej WHERE brutto > (select...?

 • a. podzapytanie musi zawierac jedno pole w N wierszach
  b. nie ma ograniczen
  c. podzapytanie musi zawierac jedno N pol w jednym wierszu
  d. podzapytanie musi byc skalarne

6 aby zmienic typ kolumny nalezy zastosowac
a. modify column nazwa
b. rename column nazwa
c. drop column nazwa

 • d. alter column nazwa

7 jak nazywa sie wlasciwosc obiektu zawierajaca zrodlo rekordow formatki

 • a. recordsource
  b. sequence
  c. sqlsource
  d. table

8 ktore z zapytan wybiera powtarzajace sie pola nazwisko z tabeli osoby?
a. select nazwisko From osoby group by nazwisko where count(nazwisko)>1

 • b. select nazwisko From osoby group by nazwisko having count(nazwisko)>1
  c. select nazwisko from osoby having count(nazwisko)>1 order by nazwisko
  d. select nazwisko from osoby having count(nazwisko)>1

9 ktory z przykladow zawiera poprawna skladnie operatora like majacego wybierac pola tekstowe nazwa rozpoczynajace sie od jednej sposrod liter a z c?

 • a. nazwa like '[azc]'
  b. nazwa like '[!azc]
  '
  c. nazwa like '[a,z,c]'
  d. nazwa like '[a;z;c]
  '

10 jaki jest skutek wykonania zapytania ? delete from osoby
a. usuniecie tabeli osoby
b. usuniecie rekordow dla ktorych wszystkie pola sa not null

 • c. usuniecie wszystkich rekordow
  d. usuniecie pol majacych wartosc null

11 ktore z zapytan wybiera z tabeli osoby (imie i nazwisko) powtarzajace sie w tabeli ttt?
a. select osoby.nazwisko, osoby.imie from osoby right join ttt on osoby.imie= ttt.imie and osoby.nazwisko= ttt.nazwisko
b. select osoby.nazwisko, osoby.imie from osoby left join ttt on osoby.imie= ttt.imie and osoby.nazwisko= ttt.nazwisko
c. select nazwisko, imie from osoby where imie & Nazwisko in(select imie & nazwisko from ttt)
d. select nazwisko, imie from osoby where (imie, Nazwisko) in (select imie, nazwisko from ttt)

12 ile wierszy zostanie wstawione jesli zastosujemy zapytanie insert into tabela values(.....
a. tyle ile zostanie zdefiniowane dodatkowym parametrem
b. dowolna ilosc
c. nie mozna jednoznacznie okreslic

 • d. jeden

13 zrodlem danych dla pola kombi nie moze byc?

 • a. zapytanie modyfikujace tabele
  b. tabela
  c. lista
  d. zapytanie z funkcja agregujaca

14 wprowadzono zapytanie select count (cost) from supplies ktora klauzula select daje taki sam rezultat
a. select count() from supplies where cost = 0
b. select count(distinct id) where not cost is null
c. select count(
) from supplies where cost is null
d. select count(*) from supplies where not cost is null

15 ktore z wymienionych operatorow okresla sie mianem constrains?
a. sum,avg
b. login, user

 • c. foreign key, unique
  d. distinct, top

16 ktore z wyrazen algebraicznych jest rownowazne podanemu obok? wiek between 20 and 30
a. wiek <> 20 or wiek <> 30
b. wiek <= 20 and wiek >= 30

 • c. wiek >= 20 and wiek <= 30
  d. wiek < 20 or wiek > 30

17 czy pole na ktorym obliczono funkcje agregujaca (sum,abg,min,max etc.) moze byc uzyte do sortowania?

 • a. tak
  b. nie
  c. tylko jezeli jest jedna taka funkcja
  d. tylko dla funkcji sum

18 w jakim pliku zapisywane sa info o haslach i uzytkownikach, w przypadku ochrony wszyskich aplikacji access?
a. system.bat

 • b. system.mdw
  c. w rejestrach SO
  d. w pliku biezacej bazy

19 ktore z zapytan zlicza wszystkie nazwiska w tabeli osoby
a. select count(*) from osoby group by nazwisko

 • b. select count(nazwisko) from osoby
  c. select count(nazwisko) from osoby having count(nazwisko)>1
  d. select sum(nazwisko) from osoby order by nazwisko

20 czy mozliwe jest zrealizowanie zlaczenia inner join pomiedzy polami tej samej tabeli?
a. tak
b. tylko miedzy kluczami obcymi

 • c. tylko kiedy laczymy to samo pole
  d. tylko miedzy polami numerycznymi

21 ile pol moze zawierac podzapytanie bedace argumentem operatora in pole in (select ... from tabela)
a. tyle ile w zapytaniu glownym
b. najwyzej dwa
c. tyle ile zdefiniowano parametrem
d. tylko jedno

22 w jakim pliku zapisywane sa info o haslach i uzytkownikach, w przypadku ochrony pliku bazy?
a. system.bat
b. system.mdw
c. w rejestrach SO
d. w pliku biezacej bazy

23 jakie sa ograniczenia dla podzapytania wystepujacego w klauzuli filtrujacej having sum(brutto)>(select...)
a. podzapytanie musi byc skalarne
b. podzapytanie musi zawierac jedno pole w N wierszach

 • c. podzapytanie musi zawierac funkcje agragujaca
  d. podzapytanie jest niedozwolone

24 jakie sa ograniczenia dla podzapytania wystepujacego w klauzuli filtrujacej where brutto > (select...)
a. podzapytanie musi zawierac jedno pole w jednym wierszu
b. podzapytanie musi zawierac jedno pole w N wierszach
c. podzapytanie musi zawierac funkcje agragujaca

 • d. podzapytanie jest niedozwolone

25 ktoremu wyrazeniu jest rownowazne podanemu obok? wiek in (20,30)
a. wiek <> 20 and wiek <> 30
b. wiek = 20 and wiek = 30
c. wiek >= 20 or wiek <= 30

 • d. wiek = 20 or wiek = 30

26 w ktorym typie zapytania w widoku arkusza danych moga byc dodawane rekordy
a. wybierajacym bez grupowania i sumowania
b. modyfikujacym dane
c. wybierajacym z sumowaniem
d. krzyzowym

27 czy mozliwe jest ustawienie klucza glownego na wiecej niz jedym polu tabeli?

 • a. dla dowolnych pol przez dyrektywe constraint
  b. tylko gdy pola sa tego samego formatu
  c. wpisujac ograniczenie primary key przy definicji kazdego pola
  d. nie jest mozliwe

28 jezeli zapytaniem insert into wstawimy wartosci tylko do czesci pol to pomijane pola nie musza spelniac jednego z kryteriow
a. moze nie pozwalac na przyjecie wartosci null
b. musi pozwalac na przyjecie wartosci null
c. musi miec wartosc domyslna
d. musi byc autoincrementowane

29 co jest skutkiem wykonania zapytania drop table nazwa
a. usuniecie indeksow z tabeli

 • b. usuniecie tabeli
  c. usunieci ograniczen z tabeli
  d. usuniecie zawartosci tabeli

30 jako jaki typ danych zostanie zainterpretowana zawartosc kontrolki o nazwie pole w wyrazeniu VBA "zmienna>#" & Me.pole & "#"?
a. hyperlink

 • b. liczba
  c. literal
  d. data

31 jaka skladnie ma polecenie alter table usuwajaca ograniczenie
a. alter constraint nazwa
b. delete constraint nazwa
c. clear constraint nazwa

 • d. drop constraint nazwa

32 ktore z zapytan tworzy tabele o unikalnej parze pol nr oraz opis?

 • a. create table nowa (nr int, opis varchar, constraint unique (nr,opis))
  b. create table nowa (nr int, opis varchar, unique (nr,opis))
  c. create table nowa (nr int unique, opis varchar unique)
  d. create table nowa (nr int, opis varchar, set unique (nr,opis))

33 ktora ze skladni polecenia wstawiajacego rekord do tabeli osoby (idosoby, nazwisko, imie) gdzie idosoby jest kluczem podstawowym jest poprawna
a. insert into osoby set nazwisko = 'janik'

 • b. insert into osoby values (1,'wilk','piotr')
  c. insert into osoby values nazwisko='janik'
  d. select into osoby(nazwisko) values('nowak')

34 ile pol autonumer moze byc stworzonych na jednej tabeli

 • a. nnajwyzej jedno
  b. dowolna ilosc
  c. co najwyzej dwa na dowolnych polach
  d. jedno na kluczu podstawowym drugie na innym polu

35 ktory z przykladow zawiera poprawna skladnie operatora like majacego wybierac pola tekstowwe nazwa rozpoczynajace sie od frazy podanej przez parametr param?
a. nazwa like ![param] & ''
b. nazwa like me![param] & '
'
c. nazwa like [param] & ''
d. nazwa like #param# & '
'

36 jaka wartosc logiczna zwraca wyrazenie null=null
a. null
b. true

 • c. false
  d. 0

37 jaka metoda obiektu docmd visual basic wykonuje zapytanie modyfikujace?

 • a. docmd.runsql polecenie
  b. docmd.go polecenie
  c. docmd.run polecenie
  d. docmd.execute polecenie

38 dynamiczna wymiane danych miedzy tabelami z dwoch roznych baz zapewnia?
a. kopiowanie i wklejanie tabeli
b. polaczenie tabeli
c. nie ma takiego mechanizmu

 • d. import tabeli

39 ktory z rodzajow zlaczen nie jest obslugiwany przez ms access?
a. left joiin
b. inner join
c. right join

 • d. full ouiter join

40 ile pol moze zawierac podzapytanie bedace argumentem operatora in pole in (select ... from tabela)

 • a. tyle ile w zapytaniu glownym
  b. najwyzej dwa
  c. tylko jedno
  d. dowolna ilosc

41 aby zmienic typ kolumny nalezy zastosowac
a. set column nazwa

 • b. alter column nazwa
  c. modify column nazwa
  d. revoke column nazwa

42 czy w zapytaniu grupujacym ( z obliczona funkcja agregujaca) mozna stosowac filtrowanie?
a. dla kazdej z kolumn
b. nie
c. tylko dla kolumn z wyznaczona funkcja agregujaca

 • d. tylko dla kolumn bez wyznaczonej funkcji agregujacej

43 czy tworzenie globalnego schematu relacyjnego jest
a. niezbedne dla poprawnego funkcjonowania bazy?
b. konieczne tylko dla poprawnego funkcjonowania kreatorow?
c. konieczne dla poprawnej realizacji modyfikacji danych?
d. konieczne dla poprawnego dzialania zapytan?

44 wymuszenie wiezow integralnosci miedzy tabelami jest rownowazne

 • a. ustanowieniu formatu wprowadzanych danych
  b. stanowieniu klucza obcego
  c. ustanowieniu klucza glownego
  d. ustanowieniu unikalnosci pol

45 jezeli na polu tabeli stworzono pole klucza obcego to czy jest mozliwe usuwanie rekordow z tabeli nadrzednej?
a. tylko gdy w tabeli podrzednej polaczone rekordy maja ustawione ograniczenie null
b. tylko gdy w tabeli podrzednej istnieja polaczone rekordy
c. nie nigdy

 • d. tylko gdy w tabeli podrzednej nie istnieja polaczone rekordy

46 ograniczenie klucza obcego jest realizowane przez wykonanie polecenia
a. unique key(pole) references tabela(pole)
b. primary key(pole)
c. set references tabela(pole)

 • d. foregin key(pole) references tabela(pole)

47 ktora klauzula powinna byc zawsze dodawana kiedy uzywamy polecenia delete?

 • a. where
  b. distinct
  c. having
  d. all

48 ktore z polecen pozwala na zmiane struktury tabeli?
a. edit table !!
b. drop table
c. truncate table

 • d. alter table

49 co jest skutkiem wykonania drop table

 • a. usuniecie tabeli
  b. usuniecie indeksow z tabeli
  c. usuniecie ograniczen z tabeli
  d. usuniecie zawartosci tabeli

50 czy jesli w zapytaniu wystapil operator union mozliwe jest wpisanie do niego nowych rekordow?
a. tylko jesli polaczono tabele z wartosciami numerycznymi
b. tylko jesli polaczono tabele z jej dynamiczna kopia

 • c. tylko jesli zastosowano union all
  d. nie

51 jesli do pola dodano wywykonujac polecenie alter table ograniczenie unique to prawdziwe jest stweirdzenie aby usunac kolumne
a. pola nie da sie usunac z poziomu sql
b. nalezy zmienic ograniczenie na primary key

 • c. nalezy najpier usunac ograniczenie
  d. nalezy usunac wpisy z tego pola

52 zdefiniowanie parametru w zapytaniu pozwala na
a. sformatowanie wprowadzanej danej
b. jest tylko zabiegiem formalnym
c. rozroznienie liczby calkowitej od rzeczywistej
d. rozroznienie liczby od lancucha

53 czy mozemy dokonac zlaczenia dwoch tabel uzywajac wiecej niz jednego pola?
a. tak
b. nie
c. tylko jesli wszystkie sa kluczami
d. tylko jesli sa unikalne

54 ktory z przykladow zawiera poprawna skladnie operatora like majacego wybierac pola tekstowe nazwa rozpoczynajace sie od cyfry
a. nazwa like '?'
b. nazwa like '#
'
c. nazwa like '$*'

 • d. nazwa like '#*'

55 jaka dyrektywa w zapytaniu wybierajacym select wyswietla tylko niepowtarzajace sie rekordy?
a. unique

 • b. distinct
  c. any
  d. primary key

56 na jakich dwoch polach ,mozna dokonac zlaczenia dwoch tabel?
a. tylko na dwoch kluczach postawowych
b. na dowolnych polach zgodnych co do typu
c. tylko na kluczu podstawowym i kluczu obcym
d. tylko na polach indeksowanych

57 czy mozliwe jest zrealizowanie zlaczenia inner join pomiedzy polami tej samej tabeli?
a. tak

 • b. tylko kiedy laczymy to samo pole
  c. tylko miedzy kluczami obcymi
  d. tylko miedzy polami numerycznymi

58 czy w klauzuli having mozna stosowac alias nazwy pola?
a. nie
b. tak
c. tylko dla pola bez funkcji agregujacej

 • d. tylko jesli dotyczy pola z agregacja (sum,avg...)

59 po wykasowaniu n wierszy z tabeli, a nastepnie dopisaniu co najmniej jednego wiersza pola typu autonumer dla nowych wierszy beda mialy generowane wartosci
a. nalezu podac wartosc dla pierwszego wiersza
b. poczawszy od najwiekszej liczby liczac lacznie z wykasowanymi

 • c. nalezy zdefiniowac metode w parametrach accessa
  d. poczawszy od najwiekszej liczby pozostalej po wykasowaniu

60 ktory z wariantow operatora like jest poprawny i wybiera pola z ktorych pierwsza litera zawiera sie w przedziale od litery k a konczacy sie litera n?
a. '[k-n*]'
b. '[!k-n]*'

 • c. '[k-n]'
  d. '[-kn]
  '
0

5 chyba źle
11. d
14. d
21. d
23 tak jak 5.
24 chyba źle
26. a
30. źle
35. chyba c
38 źle
40. źle
44. wydaje mi się, że źle
47. żadna odpowiedź nie jest prawidłowa
50. wydaje mi się, że źle
53. a
56. wydaje mi się, że b
57. wydaje mi się, że źle
58. wydaje mi się, że źle
59. źle

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1